Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Corpus Ivris Civilis Ivstinianei (Band 1): Tomus Hic Primus Digestum Vetus continet — Lyon, 1627

Sheet: 985
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd1/0560
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
985

Si seruitus vindicetur, &c.

986

debir,cloncc nouui soeiu_ eesTerit. Tcrtidponit quodsiquisac-
quisiuit sciuir. pr__dio communi: & antcquam socius qua.rat,
r-ecessir: vei etiam suam partcm vendidic. certe expcstatur ac-
quisicio coheredis cius , vel empraris. Quarto econtra , li ego
imposui seruimrem pra_dio eomm_uii:& ancequam socius meus
impooat ( & sie eonfii-
mutatio cotitigerit in persona con-
stituentu ,vel adtjumntU, vtl altt-
rius txjbcijs. B A R T.
xviii. Pavlys Ubroprimo
Mttmialium.
Eceptum e(la,vc plures do-
____mini,&non parirer ceden-
seruicutissvel aequi- semimtes imponam vcl ad,
scruitucis com- s r ._.
quirant: vt tamen ex nouiliimo
a£tu etiam superiores confir-
mentur, perindecjue sir,atque si
eodem tempore k omnes celEs-
set, Et ideo si is,qui primus ce£~
sitjvel defun&us sit,vet alio ge~
nere, vel atio modo partc sr

t meam imposii
nero) deccdic.vel ctiam
partem vendlc: dicicur,
quod expectaiur qu6d
coheres,vcl cmptor,ce-
dat : vt mea confirme-
tur cessio:h»c enim est
eoncessa in impositi

munis commum prac-
dio : vt sic in diuersis
tcmporibus po/sit fieri:
no autem vt altera ces-
iio trahatur ad prima:
sedpcimaad vltimam.
Quioco dicit idem es-
se : vbi prima ad vlti-

RE
n

mam ttahitunet.amin 3lieiuuerit ost ddndc ,;oclus
hoccasu.-tesiconcesli, -. . *{. ,-.v

deinde socius mcus la-
pratdio diucrlis cempo-

4 triteritum
(juandoque :id
prasens irahi-

cesserir, nihil agetur e. Curn
enim postremus cedar, non re-
troadquiriseruirus videturjsed

cum postremus cedar, omnes
ceisissent d. Igitur rursus hic
a&us p£debit, donec nouus so-
cius e cedat. Idem iutis est s Sc
si vni ex dominis cedatur:dein-
de in persbna socij aiiquid ho-
ffi. sci- rum acciderit S. Ergo & ex di-
.ttt.j.1. uecs0, si ei,qui non cessith, ali-
quid rale eorum contigerit, ex
integro omnes cedere dcbebut.
Tantum enim » tempus eis re-
mi_Tum est, quo dare facere *
postunrfc, vel1 diuersis tempo-
ribus possint : &c ideo ^ non
!%kh.Sc plene di- potest vni n vel vnus * cedere.
xi s.tit.j.l, persundum. lderac\ae dicendum P est & si
CA "**£££&__ si alcer ced*fq valtcr lcge,c scr?"
'" ,n6n- tutes c. Nam si omncs socij ic-

o -s Vel vnm.ia opponcndo.
p «s Idemque dicendum. scilicet, vcnoti valeac priorcessio^nill
omnes heredes legantis de nouo consencianc. nam qui non ces-
lic,sed legauit: mocte desiit esse dominus. v. Alij dicunt idem,
scilrcct,vt valeac:cjaialegando vidctur cedere:licet seruitus nort
sit adbuc : sed dcmum
eenc seruitutes, & pariter eo- lietc^ltatc adica.nam (i
0 1 ii- n non fmgererur sic ces-
rum adeatur hereditas, potest si,re:op|t[em eius he.
dici Vtile elie tegatum: si djuer- redem de nouo cedere:
sis temporibus, inutiliter dies " s.ea.l.j.ntpt>n. Seciis
lcgati cedit: nec enim sicut vi- atItem 5 P.riu:
uentium s,ita Sc defundlonim c
aclus suspendi receprum u est.

cum postea ccditur.sci-
licer,poll aditam berc-
ditatem.nee enim aSm,
&c. vt subiicit in iimili
:asu-

SI SERVITVS VINDI- qs^t.C^ms^ni
cetur, vet ad alium perti-
nere negetur.
T I T V L V S V.
Vt di vsusiuBn, ita 4* iure p&dio-

ribus. qusticur an Per ^ habe[ur ^ R 6&
vlcimam confarmecur *___ n ,! '
. prima. £r disting. aut
-eoicm tempote aditut
hereditas,& nihilo mi-
nus valec. auc non : &
lune nbrt valet. & red-
ditur ratio: qui a a&us,
&c. V1 v 1 *
a s Reeepti

sersundum.
b s Eodemtempore. i.
co ccmporc quo postre-
muscedic: vts. deossi.
}roeo».Uiij.$.sin.-Ex&c
pra^critum a rrahicur
ad pra:sens: vc arg.insr.
demil.teffl.1. "'

iHata kaberc
sassa dcfuncli
herescogitur.

ne hete
iiaberc ratum k.quod fecic defunctus:vc s.eod.l.venJitor. Resp.
fic:sedob hoc nonconfirmacur ecilio prima,vt sic scruicus: licec
■ probibcri non valear. A c c v r s.
d s Cessijsent. s. priores dpmini. Sed ipsi nune cedere non pos-
sunt, vel quia alicnauerunt parces vendendo : vel quia morcui
sunr,ergo cotum celsiones inutiles fafts sunr.
e ^" Socim. s.cmptor,vel hcrcs eius.
{ ^ 7^wi'«r«is/r.vtprimaadvltiraamt»hacur,otponitcasum

'est ratio : vp
jimilium con-
stitiuum fue-
i-ic,id in ahero
quoque costi-
gatur : vt hU.
tddtghssini
Uminl.^^i.

g^" Acciierit.vi quiais.cui factacefflonoelt, deiiit csscdomi-
nus.pendcr enim sacla cciIione,doncc dominis nouis cedacur.Et
2uod dicic,aliquid horum:dic,vt quia moriatur,vet vendar.
^ Nonce^f.&quihodieviuit:sedomnesdenouofacridomi-
ni : vt dixi in similicasu s.prox.ibi,donee sicius imut,&c. Et tx
co,quod dicit \ac,erge & ex diuerso,Si.c. s Not.arg.quod si^ali-
3itid in aliquo (iatuitur.& idem in eo,quod ci elt iiniile.starucn-
um est: sic injr.de nQXa.l,eleHio.§. siii,qucm.& insi.depr&script.
■uerb.l.nttturala.^.sedsisacio,&infi.dtpo.l.).%jn conduho.
i ^- Tantumenim. duobus n>odis expone. vel tantum tempus
id eltjsufttcicns: vt vcl simul,vel diuersis temporibus fiar cclsio:
& (ie plana. Secund6,rantum teinpus, id elr, solum hoc est con-
cessum a iure , vt simul, vel diucrsis cemporibus possit fieri ces-
sio: non aucem vt vliima trahatur ad primam , & sccundum
primura di<5tio, tantum, elt adiectiuum : secundum aiium,sub-
liantiuum.
a s g«Wrf«Mr««rss.Ergofl;ipulatio seruitutis in dando con-
sistit; contra Accutsium in l.x.§.j.injr.de verb.oblig.Vide scripca
ad id U.$.itcmsi insaZteMo tit. C v 1 * c.
k T Facere sojsunt. idest, scruitutem constituere pcr pacien-
tiam.
I s sel.fio eciam. ■
m ^ Et ideo. quia non valet cessio, nisi per vltimam confirmc-
tur : ideo, &c.
n s Vni.hoc ia acquircndo.

&viuir,
r ^ Ser«iV««r.eidem.
s s Viuentium.h&us* lAetusvhiorii
viuorum suspcndi pos- &'pendi pos.
s„„r, « m,.,iSF.«„ JS™*
exempiis. Pnmo s. de
serui. rufii. pr&di. l.fet
sundum. & s. bac l, •»
frinc. Irem Infi./pii.mo.

dus. asihxes funt,CSfessoria,id effl,
indicatio seruimm, & Negattria ,qu&
seruitutemnegat,libertatemadserit.Le- .
ghimt aSiones. 1. scicndum.de operis iu4fa.p.sol.%.siab ho-
noui nutiatione. Et ali&sigure verbo~ fiibui. & insi. de ■vulg.
ntmcofejsori^veiutiiinesie&desaltihs M-Uex Comelta. Jlce-
tollere lure natumli, vi ipsa negatoti&i *■> qualibet codiriouaii
alit vi,& ■verbU eonsejjbrU, vetuti tta obligacione:sed non lic
ejse &des altiiis toUere iure imptsititio, ™ iudicio:vc s.de iud.l.
vel ire agere. Kursm alU negatoria W» quemadmodum.
faur*verborum;viipf*eo*scjsori&,ve-
>Jse im altiits toUere ; alist ne-
gatorU tam verbit,quam potettate,ve-
ejse ire agere. C v I a c.

. T Desunclorum.lmob tAchisdesuH-
ccocra videtur plus su- a"""sianma-

. Vlpia


s libro quartodeeim<
ad EdtBum.

seruiruribus
sticis, siue vrba-
nis ,eorum sunt,
quorum pra*dia

spendiaitus defunao- ^^
rummam nec seruitus possin. t quira
valetanteaditamhere- viuentium.
ditate: vi J.deserujeg.
l.iij, quarc quod hlc di-
eicur, intellige ex quo
CTiONES. * de ceilit legacummam aut " £* at.de ptt.
_ratimvalec,auc non:vr j£J&^jji*
ydeleg.ij. l.eumsilim. ZZ's%'«t*ih
§.ferum, Azo.Sc codem
m odo resp.J.de don.cau.
mer. t.ij, insin, quia ibi
nostri Itatim va!ecdonatio,!i-
cec dominij cranilario
diffcracur:vr ibi dicit,
u ^" Receptu.teferi ei-
• go an ccdanr omnes in-.
cerviuos,vel acquirant
diuersis tcmporibus: &runc valent, & prima: suspendun-.
tur vsque ad vlcimum.an omnes consorces ecdant in vitima vo-
!unrace:& tunc siomnium (imul adeatuehercditas : valet.si vcro
diuersis tcmporibus:non.& est ratioiquia astus morientium,&c.
nusconsorcum cedat intetviuos.alius in vltimavo-
luntateircfert quis priiis.nam si ccsiio incer viuos fiat priiis,con-
firmatLirper scqucncom:& suspenditur, siue eJtpectat eam. si
prius pec vltimam voluntatem , & post aditam heredhatem le-
gantis alius cedat incer viuos, uon vatct: quia prius non poccst.
tLispendi: nec ejcpedare sequencem. & est rario,quia actus mo-
riencium,&c.FR a n.

sunt x.Sepulchraautem
dominijnonsunr:atquinv
adlcputchrumpoilumus vindi-
care z.

SI SERVITVS VINDICETVR,
vel ad alium pertinerc ncgetur.
DiSum esis.de pr&dialibus seruitutibus-sedquiaparS ejset ser-
uitutem habere,nisi ettts nominepojset inilitui assio.idee de aSiiom*
bus nomine seruitutumyVeloccasionesisriiitutumcompetentibusvi^
dettmus\seilicet>qu& eompetant,queddic:vt infr. co.l.i in princ.&
$.Pomp.&§.hocinrerdiao,&l.sicuci.g.Aristo,&dc icine.aau-
que priu.l,i.inprin.g«^«..^,<» quosdcntur,& quanto tempor»
durent,dic vt net.insumma,CAe iM.Item quid veniat, & quoi
(it in eit md.oJJic.dic,vt s.eod.I.lod.§.in consessoria.& l.si for«).
§.fin.& I.harum.& l.egi.A c c v r s.
*ir'^: Cthnes."] C a svs.Actiocompecit proseiuitucc ei,qui
sig dominus est prasdij,CLii seruirus dcbetur. ctiam non do-
^j mino datur.quando ad sepulchrum debetut.neque alie-
pra;dium est : nam sepulchrumin honis oullius est, & idco
nullius elt:& ramen actio datur pro seruitutc.V 1 v 1 J- ]

^ Pr&diasunt.qaibas seruiiur c.
(8 ss Sepulchra ^«ffw.Coniungc l,r<
adl.^.iSotit. Cviac.
j s jttquin.id cft,sed. tamen.
y s ^/w/»V«re.insctamcnnonrecipitse_uitutes:
' C V R S I V S.

j .rf« *«■_> jJ^.Vide script

c Consesso-/»
. & negaiorii
asiiones non

dominis prn-
t s.tit.j.Uiis. diosum-
loading ...