Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Corpus Ivris Civilis Ivstinianei (Band 1): Tomus Hic Primus Digestum Vetus continet — Lyon, 1627

Sheet: 1001
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd1/0568
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
iooi Quemadmodum seruitamitt. &c. 1002

_ammagnaceiusEatttumseruie_tiscaIeemerunc, vciiceat sin-
gulis de villa pasccre in nemore magnaris beitias suas: postca
aliquisdc villa vendidic onmcs posseiiiones, quas habcbac in
villa, vel tibi legauerat. quaerirur an ios comirarur cmpeores, &
'■ ■ lcgararios? Ec dicitquddsic: sitic sira.-_m, si_enan__i_min
concrarium. V i v r a n.
_ r Testatrixsundo.pcr ____ '
qiiem solcbat iread _a- npEstatrixfundo ' , quem lc-
■f Legato _li- sas. I _. X gauerac s casas f iun&as
«fc^uas^m \ \ **"*'* sdlic" habuit : qusiuum est , si hx
■ :VLjr*0frfa»- fundo le.Sato non "^1*!

testatoris oi dire-

eiimque " legatarius vindicas-
iet, an iste sundus aliquam ser-
uitutem caiis deberet: aut si cx
fideicomrrtim e causa eum sibi
dari legatariu. deiideraret, he-

»mbiat,hocin. tniss. supra
telligitur assu, _td, hic per adeic. tui
vt Tegacarius ]relic__s. z.Prattercao
iKrheredTtr ** vindicauecac yiam
statot",&']o- McpMitBimc.
itiino illaru ea- d r Deww.ad vtturn-
sarii prastaret. quc respondet : _c facit redes lcruitutcm aliquam casis
Proinde iiio ~}je legat.). l.siri,um.$. exciper. deberenr. Respondit,
•&^_$___»=5 «^-
-onititut_:fed Sol. jbi non legauerat
.aeitavolGcace fundi pcoprieraremised Pradtum vnmcrsitatu potesi
wstatoris con- m eo seruitutcm : vnde sira/r« p~_^«j Cmtulorum i & tw
"r .""■ p°"11 sd Jd*. /"**•& '«»> _» r«* <_-
. . leniitutemaliircieiui- . J .r ,
dem domini. A c c v it s. *"»<*«« > quocunquc tttulo conce-
e 1" Plures exmunicipi- datur, nisijj/tcialiterJttexctptum,
_ Municipes but. vt a qmailsi , qui BaRt.
secisse viden- pr_.er_nt municipibus,
ZmW?. ^" consulcs.vcl si- -. jp_ures exmunicipibus ',
SSd Fs _.^..._..singuHde qmdiuersapradiapossidebant,
vniuetsitace;vc baec ser- laltum communem,Yt ius com-
uitus debeatut prxdiis. pascendi haberent s , mercati
g r ivw&.jransii«- sunt: idque etiam a successbri-
?--!-__-_._ t„se„r f ^r-:sed
t CompaseeJi <h'&um:vr/».<. b _pj. nonnulli ex his,qui hocius ha-
em tor!gsifand de ail-smPt-l-credit<»'-§- bebant, pra.dia ilk sua propria
S?wi7euiw s>-&d"-°»trah.empJ.i» venundedecunt. Qu_.ro an in
„____. 3Sm_--_--M «-istioneetta ius illad fc
paseendi de- &c.4erelig.l.(isipul- cutum utpra°dia, cum eius vo-
1>ult' chritm.$.propbantt. & t. luntacis vendicores fuerint, vt
<>-lj-™J.&}-iqMsir> &hocalienarcnr,Respondit,id
Kc'ev« obieruandum,quodatStam in-
h ^ LegatarioSti^.- ter contrahentes elsct. Sed si

clTe poteriE : vc ibi, & hic subiicit. &supr£ desiruitHt.-vtbitnor.
pr£dior.lfisiruittu.§sin. & idco miniis bene a Paulo repreheudi-

QVEMADMODVM SERVITVTES AMITT
§Jjis$| ErH(s«c«.]Ci-

<XV E M A D M O D V M eiscdominusilliusfun-
di,cui scruiEusdebcba- *lniRliketiu
cur, Sc etiam lcruicntis: emilllu„Hr,
ouairitur an serui

scruitutes *amitcuntur.
TITVLVS

confundantur,& cscin-
euantut! Et rcsp.qudd
mfunduntur. id est

Sed non etiam auib. rmd. vsutjr. i:
>«h,6-si,Hin,„. m a»si,J!m„*
t& iutertunt.id esi adquisitione dnminij confuiionc quada amic-
Vtriusistprtdij.&nonvtcndo.siittvsit' tuntur. Vivianvs.
capionelibertatit.fycejsione. Cvuc. 1 r Siidem.qui debe-
bat alij seruirutem: vel
Ratione dominis consunditur ser- econtra cui debebatuc.

ttitm. Bart.

i. Gxivs librosiptim»
»d Ediihim prouinciaU-i.

ii. Pavlvs

vcl tettius quidam ccc-
pic essc vttiusquc pra?-
di j domtnus, scruiencis?
£& cius, cui setuitur. Sc
hoc siue simul, (iue sc-
parat-im , dummodo in
solidum:secus. asipro * Seruituiex*
pitte:quia tunc non cx- cinguitw.eon-
...;!,,.L11. tinguiturseruitus^vES. ^rt
nus else ccrpcrit. *>* L vt?TT: i* dominatiS:siuc
r l. Icem conEra s. aejer. dominans.siue
rtt.pr*.l.triaMt\ ibinon seruiem, !iue
amitEitur:sedinmedio ewraneus duo
rantiim retineturb.Acc. huiusinodipr£i
Q... .,_ -, r. dia simiu con-
n,ter)CSvs. „ &ad ;.
Habeba ltcr, qua- ^tinCoUdlm,
tumadcommoditacem, nonprop^rcet


Proptervptm partu quoad cem-
toditatem tota sersdttu retimtur.
iAKT.

«/?-

eilhoc ius?naaut est
seruitus prxdialis: aut
pecsonalis.prxdialis ad:
quiasalcus istcetacmu-
nicipium:&sir—-""

voluntas contrahenrii
festa non sit, & hoc ius ad em-
ptores transire S. Item qutero,
an cum pars illorum proprio-
6 pocetat.cade rum fundorum legato ad ali-
ratione hcc personalis: quem transmista sit, aliquid iu-
vtsJiysMptt&tut't-l- ris secutn htiius compaicui tra-
■vtifrut. Non ergoah- . n r ' ,. „* .,
quod ius deber°sequi xecit. Respondit, cum jd quo-
emptorf. Resp. duobus queius rundi qui legatus esset,
icMtMwfeo modis. Primorquia'* videcetur,id quoqueceiliirum
lounicipij sal- salcus municipum, licct le__rario h
tus,vdiuSpa- _tmunicipium,nonta- s -
S.r__d-. men c" caiussibct ie
tpte niliil im- munieipio,vc in liberco
fedir, (_U- il. vniuersicatisdicitur:vn-
i debere ser- de singulis dc rounicl-
«iwte priua- pio poterat dcbereser-
uitutem.atg. s. de in ittt
vo.Lsiisthae lege. §.qtli
manumittitur.<& insr.de
quist, l.j, §,seruum. %. Ve 1
dic secundojsaltum non
' fuisie ctiam municipu:
sed ius pascadi in saltu.
/Saltus pro _t qu.d dicicsaltum 4
neuparced"" eOTBMai 'dic'idcst
3 tu* ius pascendi in saltu.
ttrg. s. desiruit.rusTieor.
pTtA.t.quldm,
Sl ana. J C a s v s. ConcesTisH
postca ducetem : qu_ritur an
qnod sic.sed Paulus, 5; alij contra.
i r Siquaaqu*. aliasineipit lex : & alias non.
ftituTpotcst" *= \ Conilituinonpote/l.h.d.Labeo, Sedsibi videtut esse eon-
etia in rt ou_ tratius:vt s.de sir.rust.prtd.l.Labeo.t\ax est contra.H.Sol.hoc in-
non «pparet, telligicur. s.vt statim v_leac:vt St sit setuitus : in e sucuro autera
iF.Vctm.

Potesiagivtaqttx inueniatur,^
inuentttducatur.B ari.
xxi. Labeo UhnprimoPitsru-
nen d Pault Epitomatorum,
SI qua aqua ! nonduoi appa-
ret,eius iter ducTrus constitui
nQn potest k. Paulus. Imo pu-
to idcicco id faisiim eiCe ; quia
cedi potest :vt aquam qua:rere,
Sc inuentam ducerc liccar.

moprimo ad Edi3um.
Vii:er-J„aaamlubet, S^SSffiSfc

nonquodhabeoa-lum, ««-_«'""'

n ad seruicutem. :l_isistatutotecn£oretant_m qa.......
ietitn , non periisse aclum: sed qua:ricur si i. aon. vsus e q
mancre, Sabinus , Cassius & fui »'nere sciens, uon a
O-taucnusaiunr.Namircqud- ac>um Tem_egV an
c (<■ . 3 pcreac aitus? Ec resoon.
que per se eum posse, qui acium ^UO[I non:quia qui _asi

haberct.
ill. Gaivs libroseptimtsd
EdiBumprouincMej.
IVra pra:diorum ° morte , 6_
capitis deminutione non pe-
rire, volgo cradicum est.
lv. P A v t v s lihro 'vicenstmo-
siptimo adEdiffum,
ITer sepulchro debirum non
vtendo nunquam amitricurP.
Serttitus retinetur per quem-
cunque retinentem nomine sundi.
"arl ^
V. Idem librosixagensimosexto
ad. Edichum.
^Eruitus "j" S-persocium t,
/iS-fiuc-uarium, & boha? H-

habcr

m T Qti:
comrnodic;
tim qui habct aftnm, '
habctsii itineriscomo- ,

quoad c c Iter interdS
). na sta- .VL '"'""tu* dc-
:ur: inccrdE
comoditas',
ouod vltimurn
Insi. desir.%.). ei aceidic, qui
n r Urit.scienssea£tu ac>-h-bct:i_j!
habcre.aliaspcriret: vc fn'"> & ««
%Mnib.mod.ijsmsr.amh. ?ab" non "\
• ■ • r c a. seruitutem vel
l.u.qui ■vjiimfructum. iure s__-Ujeu_is
TsM. ] C a s v s. ^ Li- fed vteom»o!
pite mmaatur dominus
prxdij dominancis, non
ideo cTtinguitur scrui-
tus rustici, vel vrbani
ptadij.Item si quis non
vtatur icinerc ad scpul-
chrum, non ideo excin-
guieur seruitus illa. Vr,
o ^" Iurapradior "

''-\ ca- ditatem.

*>• t CoHeg-ru

dei x possessbrcm nobis retine- eonim J,&vrbanoram. tariiaai.n.11/

fa.
■sd.l.pe,

desirui.rusii.

Sivnatss via, indiuistbiUs esi:
rjrideoveltota amittitur, veltota
retinetur :sedsi de vnasiant duA:
poteji vna amitti p & alta rttintri, v7._do
& econtra. b. d. vsque at
B ART.

Pl* T2>r. lAmitti ....
JLspeciale,-e__eac '_'Semiwtc»; c(Teit(
possef-

in via pubiica : qua: (i-rcales r
milttec non pcrit non vel capitis de-
Inem. publi. '
pac-umsic : vt supride jj

siruitttt. l.siruitutes.§.). , Ai_itttn<
i A C C v r s. ve.do iter ie-
SEruitut. ]Casvs. Si mihi seruitusdebcbacur: quicunque Hclui,8cv_s
ea vcicur,nonamiccicur seruitus:sed retinccur. Sed opponitur ^"a s nop°"
ad legem istam J.eod. I. -vlt. Sol. illa loquicur quoad seruicutem
acquir.ndam:vel*quoadreEraendam. r. Vcl dicquodillase- *xeg.._i3'"-
cundum istam intelligicuc. Vivian. __ rtiiiuodmx,
q r Fersicium.-vr).eod.l.stquam.%.^tibdsiplurium.&suprade
vsusi.l.arbori&tet&vsittsruttse*.
r Bontsidei. sed St tnala; fidei: vc J.eodJ.penult,
Ii j as -S*»
loading ...