Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Corpus Ivris Civilis Ivstinianei (Band 1): Tomus Hic Primus Digestum Vetus continet — Lyon, 1627

Sheet: 1053
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd1/0594
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
1053 . DehisquiesRiderint,&c,v 1054

t s ^«iMiw.intersceWe. p .
b s Habeodare.lnnu.it. mszi viuuraprxcise reneri : quod est
rerum:vt iV»Jr* d*fij.stithum,aut Pamphiium.in princ.Sci con-
tra hisia de leg.i.l.eu res.%.stdfi Seichus.vbi permitcit daripretiu
morcui. Sol. hic delinquens stipularor promitTori proprcr dclU
etum suum obiicere no
pocest,quodsoluerepo- ^ em3neo * crednpr. Quanti
Kst morcui sst.macio- y fi ajstimatio? vtrum de-
nem, quo minus ioiuat & ■ , . . c .
Pamphili asstirnatione cern milliuro , quanu tQit Qcci-
couuentus lege Aquil.si sus: an quanti est.quem necesse
tcUc debitor.i.Vcl vc- habeo dare b *, id est quati mca
™£t?\tx ™\albiL-, {°rsttt'*t intercst%!Etquiddicemussi&
«quitate ioi- quodcftpbllosoph!euc ... f1 er ■ r
i«c po[Cst ^cramentumr: fc- Pamphilus dccesTeut sinc mo-
. eundumAzo. ra d /3 ? Iam e pretium Stichi

»T&*<

Aa£w minuetur: quoniam liberarus s

SLS t*f*i*&aT5& estpromisior! Et sufficietfunTe
sJiud ammoi, Juspamphilussuperest, , r. , -, , „
«uod superest. qu- d3rcrnecclr= habco: pluns > cum occidcretur, vel S
«ou^Phibsa- solus cst io ob!igaci°- illtra annum- Hac quidem ra-
phiri tempe- ne.Vecimposseoiferre tione eciam si post morte Pam-
nmeneL estimarioneStichi.qui? « -■■ -
e Philosopni

.u tempera-

a:atquc

Pamphilu:Sc lege Aqui-
lia non consequar plus,
quam deccrn:vel oppo-
sica compensatiooe eo-
tendam me cssc libera-
tum occiso Sticho.C v-
I A CI V S.
: c s Quatimcainteresi.
quod verum eft.si cnim
Stichura soluerc, libe-
rarcr,& haberemPam-
philum, qui est viginti
milium.nuc ergo si vc-
limPamphilum solue-
re,*epeca viginti milia:
' necdeducctur pretium
Stichi:cum lucro debi-
roris sic morcuus ; arg.
sJ.prox. i. Alij dicunt,
quod si volo me conre-

siSfa PWliincraannumh°ccidatur'
a retinebo phiusfuisse k videbitur y.

. I » E m iihro seeundo
Sententiarum.

MVlier si in re viri damnu
dederit, pro tcnore legis
Acjuilia3 conuenitur. ,
Not. auod commodatarim taui
non tenetur ,siilU eautu esi ab alio
eauo percujstu sitte culpa Jutt. quod
ttot.B A i D. .
lvii, 1 xv Qttmv slihra sexto ex
Potltrioribut Laheonii.
EQuum tibi comodaui,in eo
tu cum equitares, & vna m
liberatum morce cum plures equitarenr, vnus ex
5tichi,qaod possijm: & sji? irryit in cq'uum;teque deie-
sicmenonteneriadyi- cjr, &£q Cafc CCUia equi a fra-
liam prarcise: auod est a p » , •■•
salsum.quia^icdicic, ^ sunt- Labco negar recum
viiara a&ionem e(Te,ied si equi-
tis ° culpa fa6tum esscr 3 cuin
equite lane, non cum equi do-
roino agi posse P,verum putoi

si ^ Sinemom. C. post
idoltc Stichi: vc disse-
tat ab insrriori responsi
(S ^ Decesseritjinemora.
Ide protsus erit, si post
tnoramainsupercritpc-
titioPaphili. Eadccric DE HIS, QVI EFFV-
astimatio legis Aqui- j^j vel deiecerjnt>
"iK.Cur ergo ponu an-
tc moram oceifum Sti-
ehum^Dicendum, hanc
legem cssc coniungeu-
dam cum pr^cedenti^ex.
quib.apparcbit multum
intercffcvttu quis pro-
miseticStkhutantum?
;roStichu,&Pam-

TIT.VLVS III.

Damni datispeeies ■vnagrauHu hoc
titulo cotrcetur , yuim sileani catera
damna ex sitperi&re. Kamsi quid qui
vulgo iterstt, vel consillitur. deieSum,
vel essusumsit, ex ijuo damnum datum
pnMNamifsTichum Jk*tt*H, meHm.quiibihabitaucrit,
promiferit tantum,& vnJ' dete&um, vel essufum esi, in du-
cum ftipulator occidc- tlum***** *fc°, st.amsiipsi mndeie.
ritanccmoram,tenetur ""'• •velesudent.atqueetiamsiinfi-
Aquilia. quod no vidc- """" nontrit,ekm txsuperhrenon te-
turdicendunuquia hc- ntatur.nsiim damnumsttmt tpsi;
ics nihil damni sacit,
eum liberatur: tenetur tamen Aquilia. Nam quia occidit antc
moram , voluit iniuriam debitori inserrc.Si exttancus.Aquilia
tion tenebituimon debitori,quia is damni nihil seeicmon ctiam
stipulatori, quia non cst idcm ; fed tencbitur dc Ao\o.l.arbitrio.
$.vlt.$.de dolo. quxsicconciliandacftcum l.pror.supd: vt no-
tantGr&ci lib,6.£*&>.. tic.5. eitS/4" « V|*Sw 1^«*»»», ci1<«»-
% j « 'tTtisvirievs. i. lliic extraneu) occidit, hicsiipulator. Sedfi
quisptomiferitSrichum,autPamphilum,nihildissercextrancus
3 stipulatore. Et hoc eft,quod ait/»/r. Inhunc trastatum nihil
Jisserrc; in supcriorc disscrt. Ergo siuc extraneus , siue stipula-
joroceideric, competic semper Aquilia. Disseiunt ctiam post
nioram. Namcumptomisi Stichum, aut Pamphilum.Sricho
poft moramocciip, siuc esttaneus occideric,siuc ftipulator,

competic Aquilia. At eum Stichum taotura; 8ceum occidi poll-
moram,creditoi non rcnccui Aquilia:extrancus cenctur.CviAC.
c s /*w.alias*tw»; Sc alias OHw.pc scmpei intcctogatiue lcge.
& qudd dicit prctium Stichi, quod sciiieet eiat in aciionc leg-
Aquii.xi.miiia: licct vcrumsueiic deccm milia tantiim.
s t LiheratUi.tb v«0,-
nee in duplum nisi insiciatorjii Khcr be- °.ue-
mo ex ea rt occisur.veifiei nocitumsit, g T ?*'• pomtui prO
tsi etiam ex hoe titulo grauior a3ie, sahcm.
quamexsuperiore,&pOpularis:&an; « T Intr* annum. sic
tequam damnum datum sit,£auepopu- «go no minuccui pic-
laruesiineumaSio.qHiqmdposieum "umStichi. nampra:-
habet, cuiut cafm uoetre cuipotesi: fr sta« deb« quami suily
txvtraqueeaufaastiencxalii. BenU eam :0«ideretui , in
qutsosi thulumgetteralem*,De assio- anno poxicoo: hic au-
ne legis Aquili*, steeialU m hoc titu- tem. $W P«
lo proponitur acJio legu AquilU.Sic ap-
peBaturl.s. g.cum autem. quia insa-
Sum prseoria, qus. htcpropenttur, ae-
eommodata esi ad legem Aquiliam-.so
in iure siequcns esi ,vt legit Aquilia
aSie dieatur etiam, qua. ad eam legem
aceommodata esi ,siue ciuilis. siue prt-
teria insaSum. C VIA e.

occidebatur , proptet
Pamphilum, qui viue-
bat, in qucm splucn-
dumrcmancbai debi-
toi obligatus,
i T Occidatur. sciliecC,
Stichus.Aio.
fc s Zuijse; intia an-
num. & ideo vigintt
Not. quhdsiqHKproutitlaHa- »il»P».IW«"Mtir.ha-.
-. 3 J -7. > J, , ... bet a ergo lex AquiliS
turamsuperpannos tuos, debet tth ocuios °tIO . Iic\ j;
tmendare m duplttm. Baio, - csisir. corru.lMti. §sin.
' Accvrsivs.
n v s lihro vicensimotertio v q Piuris suijse vide-.
ai Edi&um. lieur.,Quia verumeft,
R*io» ,a!t dc. fef Smhi,»..dg
, . ■ 1 - H11* eo aono potuissc
h» , qui deiece- fcruari Pamphilurmet-
.rirtC , vel cffude-:: gofcmpei arftimabiruj;
rint^;

* Titulssi de
lcge Aquili»
gencralit. 1 .

* Aquilia Us
habete dici-

1. VlPI,


VlfDE ' IN EVM.
LOCVM , QVO V,yl.GO r ITER'
FIET , VEL IN . QVO CONSI-
STETVR * , DEIECTVM , VEL
EFFVSVM QVID ERIT : QVAN-
TVM EX EA RE DAMNVM DA-
TVM , FACTVMVE s ERIT, IN
EVM QVI IBI HABITAVERIT IN
jovravM l ivdicivm dabo.
Sj; EO ICTV HOMO LlssER pe-
RI5SE DICETVR , CiVINQVA-

. JVlAquilU.i.0
actionc in saclum : vt '
C. rttum amc.l.ij. Azo.
& sacit fupr.eod.Lsisirr ,
Z£u"-M'§*eUm'>
TaSTJSuumtibi,-) <
J^Etvna.id cft °
simul cum suis equis.
n T Crura equi. tibi
commodati.
o s SedJt equititSciii-
cec irruentis. A c c y r. c
ncul- 4
pa equitantis iit sactu:
sccus si vitio equi.

mtre'. ad-

«JINTA AVREORVM IVDICIVM P T Agipejse.c
DABO : SI. VIVET 3 NOCITVM-
QVE EI ESSE DICETVR: QVAN-
TI OB EAM B.EM A-QYVM. XV-
DICI VIDEBITVR a, EVM, CVM
QVO AGATVR , CONDEMNARI,
TANTI IVDICIVM DABO. Sl
ERVV5* INSCIENTE DOMINO'
FECISSE DICETVR , IN IVDI-
CIO ADHCIAM 7 * , AVT NO-
XAMf DEDERB, -

DE HIS , QVI
effuderint, vel
dciccerinc,
ld esi de i/s,ex quorum
dcmo aliquidesi deieSH'
l.j.j.respon.Azo.6:Inst.
deoblig. ex quasi deli.
S.i.Accvns.
q S]^^ Rdtw ***' ]

Not. quod vU debent ejse sectt-
ra.BAJ.0.

WSmrint. verba
Vlpiani. sed fcquentia
vsque ad §.summa. siinc
i. s Summa cum vtilicate ptstorts. & conftiuc,'In
id prxtorem edixisic nemo est e"m > °,*" 'bi inhabita-
quineget. PubHce enim vtile ues" 'jse *™?™},
*, r° „ . , vel eshisum quid ent
eft, sine metu, & penculo per ia eum !ocum>c.
1 T g«o ■vulgo. hoc
vctbum e.xnoait\icinjsieo.i.hocediito. A ccvrs.
s T FssSwuw.proeodcmponirurdatum.&saiaum. Veldic,
dacum ftatim sastum,fcilicer pdft : Vt injri ne auiiia lo.pu.i.i/.
§.deinde ait prttor,
t T /».rf*#«»»,f.eius damni,qnod erit.
uT^^^w^w^^^^^^^inaturmvltimaleg.hui^tir.Az,
x T SiJSi-ww-fciUcet iahabitantis:quia in fttis veniadignuscft,
vt libeietur daiido pro noxa:vt s.nau.eau.siaJ.si.§.hac autem.tn
aliis autem tenecuc in folidum:cum ipse dominus eorum vticur
opera:vt Insiit.decb.exauasiicli.%.pen.&prtdit~to §.hancasstem.:
nam infpesto iure communi, ciim pro fuo quasi delisso conue-
nitur,non debeac liberari dando pro noxa.
y T -^js««'».scili«tinsolidumautnpxa!,&c.

» Vt i»*am it-
Jtriliaat.
t '- «"!"«
quod nocuic,
hoclocolufti-'
niani retti h*
icrpieisttuin.
loading ...