Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Corpus Ivris Civilis Ivstinianei (Band 1): Tomus Hic Primus Digestum Vetus continet — Lyon, 1627

Sheet: 1079
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd1/0607
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
io79 DigestorumLiberdecimus. Tit.j. 1080

t«?»A<-

\dem lnsittut. de satisdi
z s Satisdatione. iudicaium solui.
b 1" Locnt eril. coattiai\otemivts.etid.i.tUiUo.§,Iutiann4.
c s Apparuerh, scilicet alicubi.Azo.
d s Dolimali. Sedancjuidolodcsiiisossideiejsi post conueo-
-tionern veiii noxaide-
ierc , libcrctur, cnmca ali0 defeildi CUUl satisdatione »,
decracta teneaturtvt «* , ,. ,• -i -.h
/»'».*«•< i^.Respon. doU mah «ccepnom Iocus erit».
distinguitur. Au ita de- i- J Sed&sipoit lildicium ac-
siit habcre.vt nunquam ceptum cum domino,seruus ap-
recuperare possit : quo paruerit e : & quia non defen-
casu stanm condcnma- dcbatur dn£tlis fa exceptione
tur:vt s.eodJ.si heres.& ,,.,.. r . i ■
Ueiib.inprinc.ibi,-vel dohmah d posita f dommus
ijit.& argXdcj absbluecur. 4. s Sed & mortuo
seruo c antequam iudicium ac-
cipiatur , omnino hac a&jone
non tenebitur dominus f.
II. ID E H lihre vicensimosecundo
Dlgesic

zdeditit

delo,t,arbitrio, An
in porestatem alicuius
peruenerit : quo casu
t Posiidere prarstando a eum noxa;,
seruS qui dolo liberarur:vi s.eod. l.dzj
Asiit.libera- ifa^ leUdio. & j.Aj
tui.siretupe- Ur.i. l.sisundttmpersi-
rer.dandopro si.' *'!- s > .
„o«: qui nc- detcommtjsum. <§. l.si
gsuit se habe- quando quit.§,heres. sc-
re,omnino te- cundum Io.tx. & J.de?
> posit.l.plane. Ato.& sa-
' eit s.eod.l.sialienus. $p
l, quemadmodum. &j.
to.t.ii/.§si quis. Accvrs'.
e s Struo. antc licera
contest. vcl ctiam post,
cum tatnen in mora no
suir: quia non credebat
sc tcneri: vc j Je vsu.t.
■ sciendum. Et secundura
hoc dic sustineri, id est
vlcra in lite non procc-
di. & hic est easus, qui
sequitur. 1. Vel dic,
quod sutc in mora ance
licero eontcst. vel ppst.
&lecimdum hoc dic su-
iiincri.id cstdurare: vt
itrg. s.eod, i, eteHio .§.siit,
&l.siheres. j.Veldi-
cas, quddhabetbonam
-fidcm eciam post litem
contestacam.quod libp-
retur. Acc vrs.
s ^ Dominus, eo mor-
tuo li non fuit in mora
accipiendi iudicij:vc s,
ea. I. tUcsio. § si ii. Acc v 3..
S;/.r„««.]CASvS.
Seruus legarus sur-
ripuic aliquid hcrcdi
futuro. ao de re herc-
dis, &dacur surti aclio
eoncca legatarium: an
de re hetedicaria t &
tunc non futti, sed ad
cxhibcndum.
n ^ Cum legatario.yui
legatum agnouerit, sttr-
V.Obstat/." '

SI seruus lcgatus ante aditam
hereditatem rem heredis fu-
turi subtraxerit, poterit is cum
iegarario, qui legatu agnouerit,
furti a agere. Sed si idem seruus
hercditaria rem subtraxerit,fur-
tiaftio ce(sabit:quia huiusmodi
rerum furtum non fit £:ad exhi-
bendum aurera astio competit.
3( LI. I d e m libro secundo ad
Vrfeium Ferocem,
CVm seruus comunis aheri
dominoru damnum iniu-
ria dedic, idcirco legis Aquilia:
a&io nonest11: quia si extranco
damnum dedisset,cum alrero in
solidum lege Aquilia agi posset:
sicuci cum seruus communis
furcum fecerit', cum altero do-
mirjo furti agi non pocest ; sed
comuni diuidundo k agi potest.
XIII. Vlpianvs librotrtgen-
simoUftimo ad EdiBum,
SI ad Hbercacem proclamaue-
ric is, cuius nomine noxale

vt Csd.de surt.l.apud antiauos. A c c v
1 s Oladiibertaum.]Susteptttm. per litcm contestatam.
m ^" JSttfti/ieri debet. quia prariudiciaies a suni tales acliones
inieronines : •izlnsiitut.deac7.§,pr&iudiciaUs.&~i.delib.caus,
l.ordinat&.
n ^" Inutile.coatti cum
illdidurarusceptumlefl.sulH- q«i dominusdicebamL.
- j l — ■ i- 1- - 1 Azo. scdcontra ipsum
II debet » id ludicium^uoad ddj„,uentem agjL.
O 1" Pro seruo mortuo.
ante liiem coiestatam.
P s D«r^.scilicec arsti-
mationem damni. Acc.
q ^ Oporttrt.vt8ct,eo.
l.sllMHm.if,.
t ^ Perpetuasitnt. id b
eit cue possunt: sic Sc j.
.t.Labeo.
dc-

- Noxifcj *-
dicules sunt

destacu eiusiudicecuT. & sic si
qqidem seruus fuerir pronun-
ciacus, noxale iudicium exerce-
bitur :'si liber, inutile n videbi-
tur. 1 .J Si quis pto seruo mor-
tuo °, ignorans eum deceiline,
noxaleiudicium acceperit, ab-
(blui debet: quia desiit verum x,T^7
eise propter eum dare * P opor- scendum c* ea 1t\lant..
tere1?. 2.J" Ha^ adtionesperpe- quje cstperpctua: ipsa
rua; sunt r /3, lociimque habe- s'"
bunt^tamdiu, quandiu serui de-
dendi facultatem habemus. nec
tantum nobis:verum eciam suc-
cessbribus nostris cornperent:
item aduersus successores: led
1 quasi f in succesibrcs s: sed
iure dominjj: proinde & si ser-
uus ad aliuin pemenisse propo-
nacur, iure dominij noxaliiu-
dicio nouus dominus conue-
niecur l.
Ibiserwts debet desendi: vbi de-
liquit. B A l d.
KLIII. Pomponjvs libre yttarto
SpHiutarum.
SErui,quotum noxa caput ie-
quitur, ibi defendendi sunti
vbi deliquisse arguentur. itaque
leruos dominus eodem ioco
exhibcre debet; vbi vira intu-
liile diccntur a : & catere om-
nium dominio potestjsi eos non
defendat.

* Verba aaiim
plciunque po-
ECniialiter ac*

suut perpen
suncannales, sidini
cum annalis, vc vi bon. «
rapt. succcdanc. Sic& d
ponitur J. ad Vett. I. hti c
aliiones. $• s.dtsap.de~ e
min.l.ij.insin. J
§ $ Ha aiiionesptrpe- 1
tttdsitnt. Nisi principa- c,
lis a£tio sir rcmporalis:
vt.astio vi bon.rapt.vi-
de scripta ad 1. 7. Cod.
qttod cum eo. CviAC.
t% m[««,$,,„. n«
Z.sl*0.p*«p.sicJU.j.
Sj-
t ^" Comenietur, q.d,
u*\ OErui.}Ditentur.
iJvtSc C. -vbidcj
erim.agi opor.l.).& ij.&
in authent, ijttit inpro-

peiuzctTepos- -

FINIVM

RE-

LIBER DECIMVS.
FINIVM s REGVNDORYM.
TlTVLVS I.
sttsinati de proprietate coritendit. C V-

Cttr vindicationibi
asticr.es ncxales , dixi

subie&A sinu
amsupr». Cur

lS.s.de serttit t.siseritu* tnodbfubijciantur miile. .iStieneStdicere

Titij. (^ IJegati. %,-vlt.
J.A/c^.j.VidesoIucio-
pcm innocatis ad d, l.
Papinianut. Sc scriptis
ad I.38. si legatum. dtj
leg.i. C v 1 a c.
g s Furtum non sit,
i nisi ° in casu:vc pigno-
p raca;, commodata;, vel
\ eius, inqnavsurnfru£t.

habeo. ld enimsa
ipsitm admontt ,quod stgnistcat e$e tas
tampro rei vindicatione, quam inper-
sonam, Ex his primaest uiSio riuium
tegundorum, qtte. iuter constnes rtddi-
tur de agrorum finibtts regundii, id esi,
•Vt Grici interpretantur,iSzA o^uv 19"-
iia>. nam inesi huic aStioni etiam pe-
titio rei. Et hoc esi quod ait 1. 3. Cod.
hanc aBionem coherere

}. dcj ***** conlrouersii, & Apuleita

s.adUg.Aquil,l.siseruatseruum.§.).aluxc{i

wodata , aue habeiahqms:
talis , in qua surt.l.herednarie..
aJius vliirnfhi- h ^ s~~\Vm seruui communis.] ABio mnefi. nisi volente ai:
aum habuit. Vjdedii
concra. Accv
i ^" Fecerh. vnj dominorum.
k s S^eD^«»r^WiWS.sciliCetadsimplurn:vtJ./*»>.^.
l.&pute.§.sin.&pcn.&l-desurt.l.siseruus communit.inprinc. &
J.deser.cor.l.vttantum.§.siserum.&s,„au.CaH.l.ticet.§.j.Sthoc dum. &camen ^
tclligas in vrroque prxdicWum duorum casuum. nam cum . ruu,<juod prassciipiistijtamen

giidorum. ]
^___ In fersina
tsi. quantum ' pertinec
ad persona.es pra;sta-
tiones: quse sunt in eo,
cmod de tuo fiac mcum:
vt si ex tuo adiudicatur
mihi,'sjt mcum de no-
ao-.Ytpl.iy. 1. Item
ptopcer frucius faitos
tuos,quos mihi teddis,
si percepisti de meo : vt
~].l.ihj.§,'r.i. ;. Iiemde
eo,quod datum estagri
mensori:vt(»*a./. §sid
&st. Sed natura g rea-
lis habei; quia reddit
milii quod meum tcne-
bac: vt "j.eodj.de modo.
& l. fi irruptione. est
enim mixca in rem , &
in persona , vt subiicit:
vtlnsi.de acl.§.qu&dam.
% Scd nunqtiid bona: fi-
deijResp.stricli '> iucis,
eum non inucniain bo-
vx. fidei-.vt Infiit.de aS.
§.a£tienii, % Itcm nun-
quid ' ex concrastu.vel
quasi>Rcsp. non:sed da-
rma;vt J.eo.lsi. *\ Item
iascitur?Respond.ex quo fincs cucbari cccperuiit:& cx
pra;scriptio:vt Cde ann.ex(eft.l.j,§.j,& §.si. *[ Item
qua: pralsciiptiorResp. jxx.1 ann.cum lic mixcaivt C.depet.hered.
t.hereditate. & came si quid de meo agiro possedistix.ann.ve! xi.
pra:scripsisti:vt quia in vcndendo maiores fines dcmostrati sunc:
vc J.pro emptore. l.is.$.sid &stsundus. & t.qui.sundum.§.sisun-
& quia si a principio fuisset
mcliiis tcrmini ponantur.

t Finiu regun-
dorum asiio
reddicur deindis.

^48io sinimn regnndomm esi
mixta: quia in ea. ■aeniunt reales,
& t>ersonalesprczs~lationes,h.d.text.
atmgioss. B a 1 d.
1. P a v l v s libro-vicensimotertio
adEditlum. '
Inivm regundo-
rum a&io in perso-
nam est K y, licet pro

dotum aaii
quatenus si
pcrsonaltJ.

t In siune trS-
Gs;si videlu-
lij Frontint li-
bellum , & in
ipsum Aggeni
VrbJei com-
5 Fini" regun-
doru aSio na-
lurasuarcaiis,
&inreniixw,
6 in persona.
h Finiu regun-
dorum adio ,
slrtaiiutisest.
&iit iUs-l,*.$.
i.J.eod.

prascriptio.
asiioni stnium
regundoruro

ejus rjomiae ceneatur, noxali eiusdem nomine agete npsi debct: ( y ^ Finittm&c.Huixis legis sensijs cst;sjniu icgundonim aftio
habct
loading ...