Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Corpus Ivris Civilis Ivstinianei (Band 1): Tomus Hic Primus Digestum Vetus continet — Lyon, 1627

Sheet: 1121
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd1/0628
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
II2I
sociecacis, quam v«lo diuidere.cecteagam comimmi diuid.
pro socio.pro socio enim agicur ad hoc,si percepisscs sru&us ex
ic corhmuui. Sed pone cjuod vnus oostrum suam parcem vendi-
dir. cerre iam non agirur communi diuid.ctim non est quod di-
uidar.ur:sed agicur cum nouo consoicc. Vivianvs.
t ^ Magis. electiue a

Communi diuidundo.

n 22

* Jsjjii.dissio ponimrhscdiciio,
ponitur rieeli- u ss cornpal-atiu^:
n*£ **■»8cniud,M«g«™!o
«■Sociecashe- etfe diucs, yuairt pauper.
ledinci simil- Non enim ad diuisio-
iiiDi. ncm prosocio inrendi-
J -?°T^ tmvl l>k,& ytrosoeio.
diuidundo,& Iria.'■ Cc
/amili* ereis- l-aSio>te.§.siposi.mJt.s.
eundz aclionis Iccm pro socio astio
iimiliiudines, incendicur, vc res non
Sc dirTerentia;. commnnis communi-
,cetuc: v-].prosich,t.si fa
tjuUsithttttem.hC vc no.
S.tit.yLitem ex diuersi.
insn.
x "~ Magit ttdpersina-
les. Magis hic sumitur
3«ik5s. Nam iudicium
pro socio non pcrrincc
ad communium rerum
diuisionem. Siceciam
aecipicur \a§.itquoque.
Inst.quibtM mod. re con-
trah.it. in J. 1 \.de anr.&
argent.leg.& l.quiiam.
i6.de leg.isj.Vidc scri-
ptaaddict.l.S.C v r a-

TITVLVS III.
Tertia aeiiomista,eJt cemmuni diui-
dundosimiUimasuperiori: vtsidetas *
hertditati simiUimo: fy maxirni genui-
na est. Vtrayue -f mista dupUx, Iegiti-
ma,bontsidei,perpetua,quaJiex contra-
Bu, de diuisione, & idem in -ttra^ucj
ossicium iudicit, & rsdditur hte etiam
inter ceheredes ,sicut inter alios quof-
imquesicios.Sedhocptus eftinaShne
miiit erciscundt, $uod veniunt in
\m etiam res non cemmunes, fo non
esi de re vna. & non iteratur, nisi ex
magna causa. Hanc vero Grttci Rhe-
teres vocant ri (ts 2$g.1n£r us^tait.


adEdiSum.

enjtme-

b s Iitdictum. scilicec
i Communi direitum. vtilobyerd
tsiuidundo iu- habet locum quando-

Ommvn i diui
dundo iudicium
ideo neceiTarium
fuit,qudd pro io-
cio a&io magis '■
ad personales «inuicem pcsesta-
tiones pertinet, quam ad conv
munium rerum diuisionem.De-

"":!"'",■ *,","■" quceciamUresnonsic nique
' cesium. coinimints: vc j.eod.Lji <jo mdicium b, ii res commums
jiia ptitans. inprinc. &
I.sedpoilqssam. &l.'

: ceslat communi diuidun-
dic
non sit.

summs. cjuse sunt c
tca. Vci dic,quod cellac
diredurri & vcilc,st ncc
est, ncc fuir communis:
vt hic. cxrerum si fuir,
i eft, habcc

Gai

- s librs septirr,
•ntrouiuciale.

N

Ihilaurem (3 inrerest, cum
non eft,habcck)- X ^l ibcictare,an sine societa-
i vtile: si vctofuit te res inrer aliquos conimunis
ttum. (jt_ nam vtr0qLie casL1 locus cst

k e(r,tunc di
l\.De priuci-
piohuius leg. vidcfusc
scriptaadcit.C.^c/o-
eh; C v l a C.

;t. nam vtroque
comnmni diuidundo iudicio.
Cum sbcietace res communis
est , veluti inter eos,qui pariter
eandem rem cmerunt c. Sine
societate communis est, veluti

serunc.1 .sid lir- i

tSocietai csi- c .^ F.merunt. animo c
tnhitur intec incnnda; sociecacis , Sc
*M.1«i(imul est rmUe pe[ omnja
emeruHrmo" ^stitut.deobtig.ex yuasicosstra&u.s.itemfiinter. Accvrs.
doanimusto- 1 1" In tribsts, Hic $. repeticus est in {.tribtti.supra de iudicijs.
trahendst (o- C V I A C.
eietatis inter J- ^ Duplieibtitiudicijs. Hicc iudicia ideo duplieia dicuucur:
eossuic^ Nnn ^^ jn ejs yt^nsquc jjcjgaroris par est eondicio , nec secjuis-
eo appanbit 1Lla[n pta:cipuc dicit aflorc.m,aut reumiscd quis<juc est astor,&
si inconcineti reus. l.io.s.sniumregunil.l.^.^.msainiiiti. & l.inter ceheredes.s.
post cmptio- samil. erciscund. Et ob id etiam mixca dicuncur: quia confusa:
n'- sitnr persoiiaiaftoris, &rei. I.a8imit■verbo,'].deoblig.&att.ln
'T histribusiudiciis vcerquc vindicac,&ab vtroquc vindicatut vi-
'" ciisim. Sunc quoque in his iudiciis mutua; pecieiones,& prxsta-
tiones personales. Nam ha;c tria iudtcia sunc ram in rcm, quam
inpersonam, 5rea quoque racionc miiccadicuncur. §.qu&4am.
Instit.de aShnlbut. Aftio famil.ercisc.cst in rem,& inpersonam.
Nam ex ca rarione parrim rei , parrim pecunii sir adiudicacio.
Vcl quia per cam aitioacm rem vindicamus,cuius ex parce do-
mtni sumus. Item per eam aitionem intendimus nobis dari
oporccrc,pnra si nobis bona side sumprus fafli sunc tn rcm herc-
ditariam. Idem m cxtcris iudiciis dicendum. Eiusdem gcneris
estintcrdistum, vtipoffldcris:vc rubr.d.l.aBhnUverbo.l.%.1.de_i
interdict.l.iS.j.^.-vtipoffldetit. ry ^.penult. lnliitut.demtcrdi&it,
Alia iudicia sunt simplicia. In cis ynus pra:cipuc actor cst, alter
reus. Ob hoc1 fit vt procurator darus ad illa ccia iudicia, dupli-
cem cautionem pr5estet,vnatn de rato,quasi actor:alrcram dc iu-
dtcato soluendo,quasi ceus:quoniam vidcturdatus adagendum,
& defendendum. l.si desun£r.§.-vlt. s.deprocur. Eandem quoque
obcansam fit,vt vterque duplei iusiutahdumde calumniasub-
CixLinter coheredes.§.qui sitmil.s.sxm.ercisc.Sed cur duplex cau-
tio eiigitut.Cur duplcr msiurandum?cum sorte lis dirimacur,&
stacuatur quis sic i&^TiJ.sedcitmamboX.deiadiciji. Dicendum
ha:c iudicia rei possc duplicia eiTc. Vccrque vindjcac, & ab vtro-
ss.Vetus. . *

I r. ID E M libro nonodeeim»
ad EdiHum.

que vindicacur:& hoc sors non pocest mricarc: quia in iilis sunt
mucua; pecittones. Scd sors adhiberurordinandaicantumJicis
causa , vc sciacur quo ordine causa agenda sic. Prior aget, qui
prior prouocarit.Ca:cerura harum acttonum effeccusduplex est,
C v i a c.
; d "C Videtur.ns,rit,j.
inter cos, quibus eadem res te- ^"M" s™UU.
n. , ^ „ , , - c T ProuocaJset.aaOd &
itamentolegataest. I. J Intn- nonapparec,sotce »di- -Sorccdirimi-
busvduplicibusiudiciis J>,fa-' rimtcunvt s.deiudic.l. P>r quis a£oi
... r.,- , . ,. ;„ , ;s„, (llfutUtUJ.
milia;ercilcunda;,communidi- «"■««*.
uidundo., finium reeundorum, |c comm'""-i A"'s*
. . „ ° ■ ri X^S01 & ra habeba-
quEntur quis actor mteilega- mus rem communem.
tur: quia pat causa omnium vi- si Koc iudicio agamus,
detur d. Sed magis placuit eum <P"d veniac in hoc iu-
vidcri aclorem,quiad iudicium ?cio> <!™r.Ec*e-
— J * Ipond. quod nihil vlrra
prouocas&t». iiBisioimtci.&pi*-
stationes : pura (i quis
. nr. Vlpixxvs lifrotrigen. snjjstlis percepit , vel
simo adFabmum. . ^^ veE aamnum ac-
IXT .,...,... ditjvei impendit ali-
N commum dmidundo mdi- quid. [si „^D j Si ali.
cionihilperuenityltra diui- qui , qui habEntrem
iionem rerum ipsaruro, qua; co- communem , pactum
munes sinc , & si quid in his |,nc,er *•.***£ ^
i ■ e , r n. - n_ oebet lllud pactum scr-
damni s datum , faitumve est, ^. si cJdolo fccgL
siiiequideo nomine Sautabest runr. Vivi an vs.
asicui sociorum h , aut ad eum s 1 Damni. vc b & j, iComunidi-
• ; ■ eod l/vllnnn S iienit uwun™attto-
peruemc ' ex re communi. Ac|.,„^ ^ ncdamna da-
i. s Siqnidipsi sinedolomalo „ r »-'„„•„. \7La tum '" com"
. 3 r ■ j- ■• S'E<> »<"»•>>'• w cst muni Tenit,
mteriepepigetuntndinpnmis occaiionc communio-
& ramilia; erciscunda:, & com- nis: vt & s.^emxal.l.jl
muni diuidundo iudex ieruare ™recommum.
, , k h ' Sochrum. vt quia
''''' impendit inrecomimi-
ni. Accvrs.
i % Peruenit. vt quia
sxufius ex rc communi
PEr hociudicium ] corpora- - percepir:& subaudi,ve-
Humreruficdiuisio,quarum nir 'n iudicium com-
i - ■ _i l _ mumdiuidundo.
rcnimdominmmhabemus,nMi t s s,„,„^j„.Y,K
etiam hercdicacis w. i. J De %.tit.\.lsin. Velpone
putco \ quatntur,ancommu- exeniplum j.W.A,W,-d;t9°™m1!"'
ni diuidundo iudicio agi possir. "m; 1*A inteilige.nili jto'„ «^
EtaitMelaitadcmumpoUc,si t&i"V Tr ""'^ f™"
,-\ . J innibicum: vr j.eoa.l.m corporalium
ioIUHl CIUS commune ilt n. koc;udicium$.siconue- commoniun.
.*. s Hociudiciu bona- fidei est: nit. Iccm inrcltigecssc s^^™
quare i\ vnares inciiuisarclida scruadum vcladaaio. ^™**iue u
sic, valebic vtiqi & aeteram di- "^' vel «>.««P«o- , Paaainhibi-
v nem. nec enim iemper ra , seuprohi-
agi porcst quaS fiac in bst; "o possiie
concincnci eo ipso.quod fir comunione durance. vnde non statur CODln"" Pr£"
pafto,si est nudum ad aftionem pariendam:vc C.samil.erciscl.si ^an"/"*^"
dimstontm quar cil contra. A c c v r s. eje™ ^
Y^Erhoc ] C a s v s. Ego & tu habebamus rem corporalem in
X communi,& eius dominium nostrumcra^.nunquid venicin
hoc iudicio '. Ec rcsp.quod lic.led heredicacis noti:cum sic incor-
poralis.tcem si habemus pureum communern,venir in hoc iudi-
cium:(irerra sircommunis illiuspucci. Terti6dieic:Pone qudd
ego & cu habemus mnlras res communes. eas diuidimus. qua:-
dam rcs adhuc remansic in communi,& indiuisa.nunquid possu- \
mus pro ca agcre adhuc comuni diuid.Er resp.quod sic.[stcvT.]
Si habeam rcm communem:& ru impensas facias,& pto ca hoc
iudicio agamusmunquid parcem impenss a me conseqVieris! Et1
rcsp. quod lic. Irem si cu deccssisti polrquam & alia de it com-
muni percepcrasmunquid cum heredibus ruij agi poccst? Et re-
spond.quod sic. V i v i a n. - 1 Conimuni
I 1" Pe, hoc iudicium. direcT:um. Nain vtilt dctiamprbictcor- diuidundo ia-
poralibus:vc '].eod.l.arbor.%.sin. dici(1 vciie s*~
m s Hereditatit. id cst rcrum, quarutn domihium habemus ex i^cofporlhb
hercditaria causa priias non inccutato iudicio samil.crciscun.se- , Commulii
cnndum Afco. t. Vel dic hcredicacis:idco e quia ius ' edzSc Cic diuidundo iu- ,
prodittiso,ineoqu6dius g poiTiderl non potcit:vt s.de rei-vind. dicium curno
LPom'roniut.§.si ex tauU.instne. Item quia iti ea sunt res,quarum t'"11,.ad- rej
dominium non habemus:yc s.depet.btred.l.&non tantum.cp.od fa%o6>"
est neccsse,scilicet vc b simus domini rei diuidcnda: per hoc iu- f Herediras,
dicium : vthic , & J- P~oxim. §. & S. tttul.j. I. inter. j. rejponf. iusest.
CCVRS. ^Polsidetiiu-
C Communesit. vc & supti pcoxim.resp.dixi modo.Et subau- " "° ?°;,?"!;~
..,', , /• - *• i , ■ ., i b Doiaima r«
di hic, vel quaii commune : vt quia emcnt a non domino. Vel „,nciscimur
alias competit astio ,sinon sint domini: itj.eodem. l.commani eomunF dhii-
diuidnnd.%.ij. Hoccnimtanitimremouecurnccompetacj/iius dundoiudicio-
N n haurien
loading ...