Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Corpus Ivris Civilis Ivstinianei (Band 1): Tomus Hic Primus Digestum Vetus continet — Lyon, 1627

Sheet: 1137
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd1/0636
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
H37
isn istiebM.-\ M*gi*. Protmiis nocdicetur omcu occaiione
Stemota. Ioan. & &cit %.eod.i.ponquam. _____
habebamusiiste crat apud Titmm.Ticius lussit ci.vt aiccn
deret murum: vct aliquid aliud saceret, & secit: & em rregit.

xxv. Idem libre duodccima
DigeHorum.
SI Stichus communis meus,
Sctuusseruus habuerk Pa-
philum vicarium aurcorum de-
cem, & mecum actum depecu-
Ho fuerit.condemnatusquede-
cem prssistitero:quamuis poftea
PamphiIusdecesserir,nihiIomi-
niisactione communi diuidun-
do, vel pro socio quinque prae-
stare debebis : quia te hoc aere
alieno liberaui. Longe magis *
consequar, si Stichus post mor-
tem Pamphili alium vicarium
adquisierat *.
XXVI. AtlENVS Varvs.
librosicuttdo Digeilorum.
COmmunis siuuus cum
apud altetum esset, crus
sregit in opcrc. quaerebatur, al-
ter dominus quid cum eo, pe-

Communi diuidundo.

1138

ounquid Titius
hoc iudicio?Et respond.
cuod sic lex secj. plana
«st.VlVIAS-
b t" lUius. apudqucm
erat. Accvrs.
C' { Reeuperare. sacit
%.de aS.empt.ipen.
d s TP\H eommuni
I Jseruo.j Cau-
, sa. sciiicer eum quairi-
t Sermu eom- tur dc fa&o serui: vta
jnunis petente C. de qutsiio. Unterro-
vnt> Jomino- ga7i.&l.hoequodtT t.
ium,<1UJrri,& si„Sic&:'j.adSilan.i.}Jn
«Sfico- princ.&s.tit.j.lMeon-
munis. negotjj siquenter. inp.j.rejponj.
causa. A c c v r s. ■■•
SAbinut.j Casvs.
Hec lex quatuor di-
, .„ eic.Eeoj&tuhabcba-
• ™ mus rem commuuem.
b Puti sbtna- tuaiiquidbirtearesa-
«m:vide Cz- cere volebas.me inuito
polamrr.iff.ife n6 pOtCS.SeCUtldoqUod
t%m.^c.%t. secift.i,&nondenuntia.
J ui tibi.cum potui. nun-
quid postca possu age-
re.vt rollas opus>Et re-
spon.quod no:scd agam
*lda,nomo».T«- fcj(s r_ Rc_
tio dicu , ponc quod T . - . , => . .,
concessi cibi «prcsse. spondi, fi s quidem culpa ll-
certcnonpoccroadali- Hus D magis , quam casu rcs
quid agcrc,ncc ad opus communis damni cepisser, per
™" arbirrum communi diuidundo

s Si^ujj.

eoIIendtim,nec ad dam-
ru. Quarto diclc.quod
si seceris mc absenrc,
hoc casu pofstl ad opus
tolkndum, & damnum
agere, Vi viamvs.
e ^ Prohibendi itcs ejse.
per prastorem , vel pcc
a&ionem communi di-
uid.non aurem per nou.
op.nun.vt "\.de mu.oper.
nttn, lJnprQutttciali.§.y.
( s Conjint.Uoi.iega-
ii lam c quam faabes s. de
■e sir.Vrb.prdd. l.pnriet
x sallit, quotiss

posse recuperare c

XXVII. Pavivs tihro tertio Epito-
marumAlsini Digeslorutn.
DE communi feruo vnus ex
sociis qusftionem habere,
nisi communis negotij caufa d,
iurenonporeft.
jinttsaEltm meHar ejicottditia
prohibcntu. hoc dicit, & ad hoc al-
imm ™KII& focljnonficri: legatnriftalex,quodqmtienscon-
casiu. vt patet s.desiruit.vrb. cttrrut dtta vtrtutei paris potcntU,
pr*d•l.^id^mWberu,. tantumiurishabetvttaadresisien.
$.parietem.& l.Sjhtlam. 3 j j L ■
inprinc.§.};& ij fr §.jl. dum »'9*W«" a!tera ad WMeH-
qua; sunt conna. Item dum. B A L n.
sallic quaado ob> hoc
ipfum vcopussiac, eft xxviil. P apin t AN vs lihra
in commVni quxfiia. s. siptitm QutHionum.
eod.lft tdes.Gr^.profie.
l.eumduob.§.itemMefa. QAbinus ait in re communi
qua; eft contra j.Icem Onemmem dominorum iure
sallic quando^tefidtur sacere quiCquam inuito altero
insiSiJ.si tdibw. & Un P°fle:vnde mamscftum eft pro
resieiendo. & C, de i.ii. hibendi ius elTe «.
priu*t.lfi-vAproponis.(y In re enim pari potiorem cau-
yprofoe. t ekm dmbu*. fam cflc prohibentis COnftfltf.
§.idem Mtbtmdit, i.Iccm <■ a r ■ ■ l ■
salli.fauorerigioms: , Scd etfi m conlmuni ptohl-
iEtlibemtis. vt d tx ibi fepeliri «lit berifocius kiocio, ne quld fa-
i.i.c.d(««wBi socius:vtj.^w^./.Ts.; ciat, poteft,vt tamcn sadum
^™* r"^lst'""-&l. opustollat.coginonpoteft.fi
^t^lt <*<•> prohibere^potecacb
donacario rem hafeet pratermifit S : &ideoper com-
communemivt Cod.de^ muni diuidundo aftione dam-
din.l.sanamits.^.neait- numfarciri porerit h . Sinau-
tem.qax eft concra. re- _ *r - ■ r /*
statlrgohsc rcgula «m facienti confcnfit: ncc pro
quando incidunt in ca- damno' habet aftionem.Qupd
munionem: vel et pto- Ci fjaid abfente focio ad lssio-

poiito suac:sed in alium vsum.quam ad qaem quxiictunc:ttahe-
rc vulc socius, vcl saciendo , vei desttucndo, vcl commutaado.
*l Sed quid sihabitatevuleiridomocoramuniinuitoaiteroi*
Respond.poceft, * si b ad illum vsura eft inuenra. ? ^'^ {oti°
g s sw^w*/T/.rBUltaergoiinpediuntsacicrjda,quinonre- "j^V^":
mouentiamsaaa:vts. iSociusv{en;
. noi.de hU, mtisui,vet cecommuiiiid-
nem CIUS FeClt, runc «lam tol- alUn.iur.fmt.l.p*tre. vsum desiina-
h s Poterit. etgo non """ • socio e»
intelligicut conscntire """"""^^

lerecogiturk.
P A v t v s Uhrosieundo

SI quis cutn existimauerit
sundum communem sibi
cum Maruio efte , quem cum

Titio communem habebat, ira- g™'*t.*ki. LGaiu*. Ar-
s/r n_* j- - - __ eum. concra insra dej dt pnhib. findi
penJissit . re«e dicruc etiam ^^^J^ J gZ
communi dmidundo mdicium ...' , c*fr.ctns.i6%,

pnsens. alioquin r
pro damno agccct: vt 't^iTvTum
ilacim dicicur. {Etfic penlioncmsvt
eft h!c Fencrale:p«- *«■ Bai.& An-
sense non sempet con- s »■ ***■» L
S.sreterta.

Accvrs.

communi diuidundo iudic------
eisufficere:hocenimest,sisciam i ^ Xeeprodamno.K- 1./;^.,^.
rem communem eise j ignorem mittentibus d enim,&c. j.dtus.]. Hu-
autem cuius socij. Neque enim « ¥* **K*f. ediei.1. £«^_
i- ■■ ' > , qumtur. 5.sivendmr. aauJ. JV™
negotia socij gero : sed pro- accyks. «ndiestjnd,-
priam' rem tueor. Et magis ex k s Cogitur. Plus = _lroUJfa'rtev«!
re.inquamimpenditur, quam ergofacit concemptus pediri ncquiti
ex persona socii aftio nasci- absentis,quamfipcx- »i«^«"»
r„ r. . ; rt- fens eflet. fic & s. rfo *>«"<«« pat-
tur m. Uenique ea actione pu- ary[tr / item (i vnm. tiS.in<illu™»
pillum" teneridicimus.vtim- /»/„,' ' ' cX.dsldi
pendia reftituat ofsicio iudicis. I "T C^ ?"^- 3 Pm" vtuuer locet.

idcftcd- Rmchigt&ui I.
commu- S* ?; * '(',s6'"
r«r,n,i.0. Occ.
M-f'">

r.da-

niuncm
ncm. Accvrs.
ms Aaionasi.
tur mihi concra te a- i Prifens
tcio:nooideoquiafo- sempeccofen-
cius csjfed quia impeu- tjt- Tacicurni-
diin rcm vt commu- XiTSiSS
"cm. confinfum.a:
n s PupiOum.vt j.aej cJiiTcnfam.
'■alienam.

Oiuer/a cauia efteius,qui pu-
tac se in rem propriam impcn-
dere, cum sit comniunis. huic
enim nec communi diuidundo
iudicium competit j nec vtile
dandumeft. Illeenim>quifcit
tem esse communem °, vel alie-
na P * ncgoria, eo animo ge-
rit, vt aliquem sibi obliget: & *a.fyoblig.t.st*ri»fu
inperfonalabiturs. 1. s Pom- ° * *Wjs* et^Z J&*&
r- c ■ r r ■ •* t- «ew. vt in fiipenori ca- ,"#„„"
pOniUS icripilt , pofci ludicem fu> regrellumnon
pollelquolibetfociorum. Sed p f Velaliena. pror- «Absencii eo-
& C\ vnus ex sociis inuitusr erit, s"5- remptm plu*
q s Labitur. fimile 7. sieit > <ia^a fi
linmr.Lsieumferuo *«****■
meo. & l, eum, qui. §.Ji
iniuria. Bl quia sic ha-
bait animum fibi alium
obiigandi,agit commu-
' diuid.vt hte.&l.eod.

rette cum eo communi diui-
dundoagi.
xxx. ScAvoi&tihroprimo
Reiponsirum.
COmmuni diuidundo iudi-
cio reftcsgi.siue neuter Tsi^uTputZsl.e.....
poflidear,fiue alter sociorum & l.inhoc iudieium.
sundumnonpossldeatf. r % Inuitm f.vt s.eo. /Sedrtdia:
l,&sinon emnes. & s. ***i.vts» fl,
xxxi. Pa vl vslihroqitinttdt- thul.j. l.arhitrum, Sed
timoRojjionfirum, ' conttkli.eodem.l.arU
Blnamancipia.qusexhe- %*?£??!
reditate paterna luflupra- s «f s-\0mmuni.jXon Ug.trs».
toris pupillis minifterij caufa \_jpoflidcAt.-mQ-
reseruata eflent S diuifa non vi- <lue deiea«K& hoc Pro-
j ■ 1, r j _. ■ - Pter peifonales prsfta-
den u: sed pmmum commuma sinn/e A fafir ;W
pcrmanfiile.

pupillus , vbi
$. de vefiibuio. Sol.Vt nit,obligatur.^

AD

EXHIBENDVM.
TITVLVS IV.

ciones.& facit $.titul.j.
l.keredes. %, qumtutn.
Accvrs.
iji iudicccom-
inuni diuidundo,qui di-
xit sc dimtctcie in co-
MifiUaHionibusadiungituratiiead raUni causa minifterij
exhibendum, quia etfi in perfinamfitj pupillorum.
nonetiampr»reivinditatione,ejitame u s videri. pcr prxdi-
propter rei vinditationem.Agitur enim cl;a verba.
exhibitavindieetur. Prtparatorta igi- A D E X HI B E N-
tur efi vindicationit.vindicatio direSa, d v M.
fyprincipalitaeiioMtquetamennotatj ^uia in prtdiSU tt-
perfonam tfidrem, nee enim intendic tulis agitur quandoque^
verhigratia L.Tttium dare oporterefed priu* ad exhibendum.vt
inremexhibendamgeneraiittrtoncist- tijtjui agitfit agendi,&
tur.&indesiiitaappeSatio, Ad* ex- probandieopia;vt j.cod. *
hibendu, quia in remscribitur,qua vel \. ij. ideo de hatponitur
tar.nmdem vahttHffidtteTes,De exhi- ttc, Accvrs.
N a % *1H*e
loading ...