Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Corpus Ivris Civilis Ivstinianei (Band 1): Tomus Hic Primus Digestum Vetus continet — Lyon, 1627

Sheet: 1179
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd1/0657
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
H79 DigestorumLibervndecimus.Tit.vij. n8o

( Assio in sa-
clu, qui datur

a s Adhibitus. a iudice, scilicet vt cum agercm contra ce, vt
dccem iugera mihi tiadeies,8c condcmnatus sueris:mensor mi-
nus aUignauerit mihi. { Sed nonnc debet agerc concca codcm-
natumprimd: vcsupra pcoi.dixi? Respon.nonest ita, loquituc
ctiam hie in co casu,quarido cettum ctat tc debitUte x.iugera.&
tu-dieebas soluilTc tota,
cgo minus, puta vnum didt pomp0nius n5 essi. a&io-
m<*crura : & mco pco- , l \ r
poTui qucrclam. ludcx nem aduersus mensorera : qma
raisit mcnsorem ad pe- est ex vendito aistio aduerlus
titionem iuam:& men- eraprorem'. nisi Sc hic empror
sorrenuntiauit tota x. "
iugeta concincri in co,
3uod ttaditum crac,vn-
c absolucus fuisti: 3c
idco concra soltim mc-
sorem experiar.
b 's Dexegandam.nam
* est "quodammodo pcc-
w nalis respeftu mesoris:
'' scd cci pccseeutocia tc-
:" spe-stu astoris: vc & s.
_ de ee,per quemsaB.esi.l.
j4.si. ^ Sed in eo,qudd

* ai.Noxalem

sbluendo non sic. 4. s Ide Pom-
ponius scribic, 11 propcer iudi-
ciumadhibicus a mensor frau-
daueric me in rcnunriacione,te~
neri euca, si ob hoc de iudicio
minus tuIi.Plane si aiudicead-
hibitus cocra me renunriaueric
dolo malo , dubitac an ceneri
mihl debeat. quod magis ad-
mittic. j. J Hanc actione here-
di, similibusquepersonisdanda
hercde ex dolo defun- Pomponins scribic:sed in here-
&\, est contra J. de act. dem, similesque peribnas dene-
gandam bair. 6. s Seruic autem
nomine magis noxale *, quam
depeculio d copetere air:quam-
uiscitiilisacTriodepeculiocom-
d ^" Quam de peculio. *

iSibm
(3-y.depesij.jiheminen.
§. datur. Sol. vt ibi di
rimusindicto§.(/,j(m
c s ScrMi.qui est men

lit.j. I.si,.$.
iteinSol.vt ibi.
e ^ Cempetut. scilicct
alias, non hic. ctiam
mercedc pccita. i. Vcl
hic in quancum locu-
plctior est , secundum
quosdam. A c c v R s.

ensimo-

ut

ipsa c;

L« circumscri
litionc. '
: h*c 1

o mo-

mscri-

surti aSionc:

t.de perpet.£p temp,
3,§.j,
s Sed asuscepte. cx

Conc. Alcia.?
d Im6 « con
euctio. Nec
obitn< I proxi-
jna.quisibisa-

} A v L V s Mbro vi
quinto ad Zdi&um.
&c a£tio pcrpecua est:
quiainiriumrei nona cir-
cumscciptione s,sed a suscepcoE
negotiooriginemaccepic. .
ijuartt) xd EdiHum,
SImensorh non ralsui
dum renuntiauerir: sed
xeric ' rcmmtiationem, & ob
wLiunt iui.ipit,& tamen 1 1- 1-1
fcrpccno datur: vc In- hoc cuencnc > vc venditor iibe-
retor t i q«i adugnaturum se
modum k incraccrrum diem '
promisir, basfc aclio loctmi non
habec m: sed nec dari vcilem a
deberePomponiusair. Erit.er-
go ad actioncm de dolo decur-
rendum. 1. J Si cu salsus modus
renunriatus esset,empror cum
venditore ex empro egillet ",
agere porerir eriam cum.men-
ft sore.SedlinihiIeiusinccrest °,
codemnari mensore non opor-
cec. Quod si non deroro mo-
do, qui deerat, cum venditore
egerit P; scddeminore, conse-
quenter scribit Pomponius de
residnocum mensore agipolsc.
^ Hociudiciumlatiijs pi

cctpostdicm.
« ^ Sed ncc dari ■vtilem. Quiacasushic eftdissimilis:quoniam-
vctum modum rcnuntiauit. C v i a c.
n T 5g*sss'. necsolidtimciatconsecucus:quiasorie non crac
sulnendo.

II. Vl

i li&ra

*nsim,

quarto ad Edi&um,
VEl cuius alcerius rei, cene-
bitur. 1. s Er si mensor
machinarius * feselierit, ha;c
a£tio r dabicur. 2. s Necnon il-
iud quoque Pompomus dicir,
etiam m cum, qui mensor non
fuit s: fefellic tamen in mo-
do,competcre hanc actioncm.
j. T Hoc exemplo etiam aduer-
sus archicectum adtio dari de-
becqiiifcfcHit. Nam&diuus
Seuerus aduersus architeclrum,
& redemptoremc actiones dan-
das decreuir. 4. s Ego eciam
aduersiis rabulariu "pnto atstio-
nes dandas, qui in computario-
ne fefdlit.

o T Interrsi.vK quia so-
lidum consccucus est i
venditorc.Acc V R.
P T Cum •vendittw ege-
lidno eu conucnira non
poilir. ponc tiansactio- *Macbin
nem saflain de tesiduo. menror.d
Sed hoc nnn valeiioiiia chinlllil
tnnc•11 aeeret con- ~\~i^2.*
loicm. Dic et- opiose de-
;deo non scribit Bndaus
toto: quia vi- J»ic. *d hn«
dabcononpo- CTPut P"'!'
" pra-

DE RELIGIOSIS,
& sumpribus funerum,
& vr funus ducere
licear f.TITVLVS VII


m
titulut r
shieitadreiv
ndita-
de locu religiosis
»,».i.i»IOT.s.
de tei vind. Hoc
sirst kea rcltgies
tmtJatuproditum esi
non ejje in rem aclio-
. & 1. qux religiolis.
verb tit. desinitur au&
qui snciant locnm re-

tero solidum excoique-
ie:itarg.~j.sicert.pet. sa[ione«i'
l.sin. scribit.
q s Cluedeitinerk.-}
^lmmittendi, cu
mihi x.pedes, ve! aliam
cedeie debeiesdn quam

is \TEleuiHsuu.}
non hnbenc illum ce«.
tt&io d»hitur,&.c. vsquc
ibi,^" redemptorem,
s ^ Nb» suit. ad hoe
officiu deftinatus. A c- s Intmnetra-
C r r s 1 v s. Satum Cilius
1 C Redemptorem.a-ai a R^odiginus
suisc,mcnt,S^cat:^^:
nsi^rm de re, -vmd. I. ss„. de rcpul.
redempter. ehris & lugen-
u s Tabularium. id eft dw-
cabeliionem. Accvt. * Redempto-

j conttaclu , nam &: r
. conrrahentidacunvi
. prox.%. idem Pompon.
■ uoxatitcEivt in ea.l.§.si.
* vnde patet quod no eft
a cx contcastu. C Item

tcndi

!ig. concra '
U.i^.exfurt

bTC' mensir. ab
ijcmpcore adi-
cus. Accvrsivs.
i C r«««>.i.diftule-

sori

pcr speclaiidj
/ Soltie : hic
aaione in sa-

picer aSionc
«lij delisso.

'cadhucdiligencer rorporrexit. na & sicuitis altc-
rius rei mensuram salsam re-
nunriatusse dicerur,harc aclio
competir. Proinde siina:disicij
mensura sefellit,vel in srumen-
tijvelinvini:
VI. Pavivj libre 'vieensimo^uarto

Et hocvcnditocisamo-
te secic, vcl emptoris
odio.
k s Se medttm. qucm
dixerac esse magnum,
&ad ctimteneti vole-
bat fi cmptocadhiberec
lensorem intra diem
:rcum,poftcanon:vC
*" infr.de eonlPJihen.empJ.
qni fundum.inpr'mc.
1 s Diem. q. d. non
vlrra.
rn ' Haiet.qaia vetum
rapciiim [cnuntiauit:ii-

Slue de itineris laticudine,
siuede feruiruce immiccen-
d( l,proiiciendiquequa;rarur:
fiae aream,vel tignum,vel lapi-
clem meticndo mepritas fueric:

ijfgiffsim, &q'u*aSiienetene»tur,qui DERELIGIOSJS, d^^*
inaUenumlocummortuumintulit.Pro- & sumptibussu-
penituretiam hoc titulo aSie sunera- nerum.
ria, qua. imitatur aclioMem negothrum Dssium esi supra de
gciiorum , si qsm aliquem suu fumpti- yebta prephanis tfequi-
biti funemuerit, nisi quafi heredis ne- (us ■videre de reiigiesis:
gi-tiumgerens hoe egerit ;quocasa esi &earumgratiadesum-
aclio negotiorum geslornm: aliosssimi- ptibui funerum:& qua-
lu tantism negetiorumgelierum aiiioni do funut ducere liceat.
fune>atitia j quia negetium , quodquis A c c v r s.
/.,:■■, :!■■!■'•>■,:#;. %.$! Jutwrxt-M tiinisuii ss yrrs-s '':?>■■■ ;"■»''-■'}

fumptib^.eito nonsuit
t:',r,^HC-f.' -iddituria hoc titulo,tt sunilS
A\\cczt\\cesx.,no tampertiTiet adaBio-
neminfalium, qua tenetur, quiprohi-
eum lecum.quo ius inferendisuitsquam
adediHum D.Seueri, quodpreponttUr
/.jS.Cviac.
I. VlPtANvs libro decimo
ad Edidum.
Vi propter su-
nus aliqnid im-
pendir,cudesun- anis 11(
sto contrahere ?"cdi,tr
,. habet 1(
creditur * , non
cum herede,
11. I d E m libre ■vieensimoquinte
ad EdiBum.

^ Credi
KSrC qnantu ad
scparationis » bcriesi- t Sep; ____
ciu hoc dicit,vt videa- benesiciu co-
rur hcreditarius crc- P«'>(""««■,

habeatlo/
got. gcft.

aftio


cef-

quu. %

:- aducrs&j crc-
dis dcfuuai,vc
herednm bona
separcntur i
twfr.eedj.at/, boni, defijn-
Lttbeor. frd 'pto ilr.quem fepo
itiis iaccntc '^doiibiobli-
geftis,bcneSa"« .
Z. a.- 1 Neeotiorum
mafttoneg. gcft,«um Je,
gelt. quia pocuecunc s„nai nomine
illageriviuodefunao; datur aCiio,
ha;c aucem non : quia etiam aduer-
nemo viuus fepelicur. su!i *■<"&"••
& hoc daimus fupra
Ocum , m quo seruus se- A „eg geft_ u^ fh£c
pultus est, religiosum esse verba.

Ariftp air. 1, <j Qui morcuum yTT Ocum.]infa-
in tocura alienum mtulit,vel - . -^t-* '

____Mum aBione.
Adquid?Resp.vtin^.
z 1" Domimdat.fcili-
cet direftam d ; dacur d ASio fune-
etiam ei, qui feiuitutc «* ««««•
habet: vt insr.ea.U.pe. d^'^"»no:.
r r ir , /■ 1 ,', vtilis , iis. qnj
&l.otf*4sii0cum.& §. non 4,,»^
nem , non bona hdei poilei- pmfolum. mini.
a T Sen

nferri curauit , tenebitur i
satftum aftione y. In locum al-
terius accipere debemus , fiue
in agro,fiue in xdisicio. Sed
hicsermodomino dar *■ aflio-
loading ...