Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Corpus Ivris Civilis Ivstinianei (Band 1): Tomus Hic Primus Digestum Vetus continet — Lyon, 1627

Sheet: 1193
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd1/0664
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
H93

De mortuo inferendo,&c.

«PandeS.slo-
est brcdiaio:
^M.tnterdum,
f Quall dicas,
chmm : quoa1
iint corpore
sit: qoale de-
scribic Virgil.
lih.X.v£.n.ciriA
srinc.ibi,ET%a
instauramus
Volydoro, &c.

gQnumentum
stntralitcr.]
§.monumentu. Accvrs.

scripta//. j.

* s QVHtjierso;

XLII. FtORENTINVS tibro
septimo Inliitutionum.
\ Jt Onumentum generalitcr___res eft memoria; causa in
posterum proctita 3: in qua ii
corpus , vel reliquis * inseran-
V*\ '^««.c^terum ii rur3fiet sepuichrum : si ver6 ni-
hil eorum inserarur, eric monu-
menrummemoria: causa sactii,
quod Grarci motviptoi t appellat.
xliii. Papini an vslibro
oclauo QuiStienum.
SVnt persona; a qua: quam-
quam religiosum locum sa-

ipse.quilcg..
stuaum, mser.uur.uec
fic alius locns-.vbi scpe-
siarur, facier iuitumivc
ScJ.eod.l.Jiplura.
c <s InterdicloAc mor-
tuo insercndo:vt ytit.j.
l.j.§.hoc interdillo.
d s Mortuum. scilicec
excraneum, aiias seciis:
vtt.tod.LJi plurts.
e «T Inferrevutt. nam
jnserre quideni poteil
quandiu aliquis iocus

sTi

re quotiiplici
lure potlic.
■J Infupcrhtt-
bcrc, ncglige-

cere *> nou poilunr, interdi&o
tamen de morcuo inserendo
viiliter agunt: vtpura dominus
paratur, vcl parari.pos- propriccatis, fi in sunduiTijCuius
slt. postea aucem cene- sm&as alienus eft,mortuum in-
turauserrepcr istio. serac,aut inferrevelitmamsi in-
■nera m sattum:vt s.ce- ' . . '
mun!diuJ.siq»Kputds. tulencnon raciet mltum lepui-
§.siquis in commune, & chrum. sed si prohibeatur,vtiIi-
~.eed.Lij.§.anfocius. tcr interdicto,quo * de iurc do-
w,scaliisIrZr^L rainiJqa*rirur,agM.Eadcmqi
sempcr cft idcm fcnsus: ""M m f°«0 , qui tn slindum
fciiicec qudd dua: fuut communem inuito socio mor-
rationes cjuare a focius murn d inferrc vulte. Nam pro-
m bcum commuucm r f publicam vtilitatcin , ne
mretacur. vna, pubhca s r '
vtilitas: alia ftritra ra- inlepultacadauera iacerent,ftn-
tio, qua: prohoc facie: ctam ratiouem insupcr s habe-
qua; & fi faceret coatra mus & , qua; nonnunquam in
ambiguis.religionum qusftio
nibus omitti soler S. nam fum-
mam efle rationem,qu£ pio te-
ligione facit.

s libro tertio

CVmindiuersis locis sepul
i

* FUr. imago
£t,indc cng.
h Vxo rcligio-
nc in dubiosa-
cienda est in-

:, omLttererur
' ptet fauorcm religio-
t nis. qnod dic, vt s.eod.
. I. atji ijuii. 5- idem La~
i bto. Sed hic sacit pco
'- hoc. & cft hic : quia fi
' focius prohibct quia
,_ focius : ergo 8c cgo in-
', seram quia dom:nus,vt
<. ipfe. namsummittn, lcc.
7^S£ 'U,™. ^«meft vtttq„equide,
id cft, negligimus. De i0cus teligiolus non fit:quia
hoc vcrbo vide notaca vnafeputtura h plura sepulchia
ad Lz.c.Jiomijs.sit cuu- esiicere non poielt. Mihi autem
^"Jwl" videruc illum ctfe religiosum;
adl.ySc 17.i»srad-htt, ,. . , & '
«ttib.-vt indirn. & l&.y vbl > ^aod eft pnncipale , con
ditum eft, id cft caput, cuius '
imago * fit:vndecognoicimur.
1. J Cum autem impetratur k,
vt reliquiastransferantutadefi
nit Iocils reliaiosus effe'.

lilhfrm.
<: Sepultu
pso heniini
. sepuho.

d Dc his, qus
ad capitis hu-
"nenr. adde
A|ber.),;c.
fto pwefcrtui
oinnibus cte

#'«.^.Cvi
g ^ Solet. ramen eft
concraria b a:quicati:vc
in muiciscadbus s. eod.
Lfid & fi quk.
h ^ /^Vm inditeer-
V_yySi.] Sepultu~
m. id eit c vaus homo
fepulcus. Accvrs.
i f Cuim. scilicctca-
pisis. ^" Sedquid iime-

loco sit, 8c alia in alio?
Resp.neurerestrcligio-
sus,secundiim Ioah.
k s Impetratur.kyijn-
cipe:aiioquin nomvt C.
eod.l.sin.
1 s Religiosut #.sacer
etiam quandoque esse
dcsinit:vc t.eo.Lckm lo-

ilv. MakcianvslibrooBauo
Fideicommijsorum.
IMpenla s suneris semper
ex hereditate dcducicur: quae
etiam omne creditum m foli
pracedere, cum bona ibluendo
non fint.

Sc* v

A lihrostcp

ixsTMpenJ _
Xtreditum. sor-
e * loquitur de credi-

SI plura praedia quis habue-
rit,&omniumvsumsrui5tum

lepararim legauerit, poterit in
vnum " inserri: & ele&io erit
heredis,tV: gratisicacioni ° lo-
cus,sed sruftuario vtilem adio-
ncm in hetedem dandam ad id
....................... recipiendum,quod propi
c. yuipot.inpig.bab. elestionem minutus eft vsussru-1 hibetur.
ss.Vetus.

: P^gnore
rtcbecitr:cuLn crcditpres
habentes pignora, prx-
' ponautur ptiuilegiis
pecsoaalium aftionum:

ftus. 1. s Si heres mulierjs in-
serat mortuum in hetedirarium
sundum: a mariro,qui debet in
sunus P conserre, pro iestima-
tionelociconsequetur. 2.<[Ei,
cui vestimenta legantut 1 _ si in
sunus erogata sint *, vtilem
a&ionem *in hercdem dandam
placuit, & c priuilegiiun sune-
rarium.


DE MORTVO * IN-
serendo, & fepulchro
xdisicanclo.
TITVLVS VIIL
Lieit, vt diximui, de iocii reUgiojis
nonfit in rem aitto : esi tamen interdi-
oium prohibitorium de mortuo inferen-
do,quod veiuti prostrietittii caufam con-
tinet. 1. suot pcrfonse.s.tit.prox.i.Lj.§.
quaidani.de interd.ar^Ke etiam de ioco
nomium reiighfo competit. Aliio infa-
3um , de qtta dixinittt fuperiore titulo,
ei datur,qui prohibitm mortuum inser-
re,!j-ub iut erat, aiio inserre coaclus esi,
Hoc inrerdicium ei, aui siatim vuit in
locum fuum inferre . ne prohibeatur.
Aiittd etiam interdittum prohibito-
rium ,desepulchre adisicando, velrefi-
ciendo, quajiproprietatit caufam conti-
net: quia domino loct soiummodo com-
petit.Cv IAC.
v s librosexagensi-
ad Edictum.
Rjsto r -s ait:
qvo u , QVA-
VE x ILLI MOR-
TVVM INFER-
RE INVITO TE
IVSEST, Q^OMINVS ILlt
e6,eave mortvvm in-
FERR.E,ET.IBI SEPEtlRE
IICEAT. VI M FIERI VETO.
1. J Qui infercndi morcuum ius
habet,non prohibetur 1 inferre.
Pirohiberi aucem inferre vide-
tur, iiue in locum inferre pro-
hibeacur, fiueicinerearceatur.
i. J Hocinterdifto demortuo
inferendo domimis proprieta-
tis vti poteft:qued etiam de lo-
copuro compecit. 3. J Itemfi
mihi in fundum x viadebeatur,
in quem fundum inserre volo,
cV via pcohibear,hoc intetdicfto
posse meexpericiplacuit; quia
inferre prohibeor, qui via vti
prohibcor. Idemque etic pro-
bandum & si alia seruicus de-
beatura. 4. 5 Hoc imerdistum
prohibitorium eife palam eft.
5. 5 Prstor ait b: Qko iili im esi
imUto te mortitum inferre: quomi-
nm illi m eo loeofepulchrii fine dolo
malo adificAre licedt,vimfieriveto.
6. J Incerdiistum hoc propter-
ea propofirum est:quia religio-
nis inicreft monumenta exftrui,
& cxotnari, 7. J Facere sepul-
chrum, iiue monumentum in
Ioco,iii quo ei ius est.nemo pro-
f j£disicare videtur

t Ooi prafrr-
turatiteriorib.
tacita sanruni

4Gr»cincatLo-
ni locus eft
qusndo dubi-

- (fUI.

vel ium vtricu
uiri co poceft.

"94
Lcas.s.ti.l?.. Imo etiam
dc co, quod sub pigno-
te dcbecur:vt t.eod.Lat
71 jHM.S.j.il tamen tacj-
tu (k pignus. atiasfor-
tc eft conrra : ficut in *
dote dicimus: vt C.qui
pot.in pig.hab.l.si».lttm
coauit-eod.l.Neratius. j,
§.si. Sol.vt ibi diximus.
Accvrs.
ns Qlpiuraprs4ia._
iJPoterit in vnS.
VtS.eod.LatjtquU.t;.}.
& i.iij.insi. A c c v r s. ,
o s Gratiftationi. (
s Noc. iocum esse gra- j
tisicationi t: iic & J.ad
Silan. Liij. §.sici(mom-
nes.infi.fa ~j.de be.aucj.
iud.poJs.-l.si nonexpedie
rit.§.j.& J.de nouat.i.si
Stichum. §. sidecem. &
"j.depectt. i.summa.\\.led
&Jiali,.t_}>].depoJitJ.ei "
apud. §.j. jy "j.iocat.Lin
naue.insine. & "\.de le~
gat.ij.l.Ji quis seriium.%.
Ji inter dttos. & L citm
qttidam. & Lsiatuiibe-
rum. insin. & "j.de legat.
yl.si mihi ,&tibi.inpr.
&• J. de condi9.indebit.
Lplnni. &l.stnonfor-
tem.§fin. Scd arg.con-
tra Cde condiHJndebit.
t.pcn.&l.qun infrattd.
crtd. t.pupiilus. inprinc.
(_? C.de petit.hered.Lsin,
A c c v b s.
p $ Debetinfunus. vt
S. eod. t.tZeratitti. §.fin.
contra. Soluc vr ibi.
Accvrs.
q ^ Legantur. fcilicct
alcgatario. A20,
t 1" Erogatafunt.ilt-
gatario. '
s 5" ABionem. scilieet
in sacrum:vt ~j.de legat.
ij.Lfi heres rem. i. Vel
ibi heres intenditrem
legatam.
t 1" Et. pro id est.

DE MORTVO
inferendo, & fepul-
chroardificaudo.
mcnto. Acc ns.
x f Qjttot. ideftpet
quam pactem,fiue viam
ad sundum vt scpclirer.
destinatam.Azo. Et dic
quod Pis.Iiteta "aiiter " Non Piiani,
dicit.scilicer^tor ait: M Kleilir-
§luo, quave iW
ius ei esi: qunminus ilti/
re, &fepelire lieeat,!Cc.
y «[ tJonprohtbetur.vt
t. titul. j, /. Uberum. &
fic prohibetur prohi-
bens.
z s Tnsundum. ideil-
ad sundum. A c c v r-

fExtU.xtquii
ialicsicr.

inteiligtDrfuiri

a ^ Debeatur. iter.vel
astus. Accvrs.
b "\ Prxterait. hoc eft
secttndum edittum: &
csl prohibitorium.sieut
& primumWt Instit.de->
interdiii. §.prohibitoria.

VRS.

as Con
loading ...