Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Corpus Ivris Civilis Ivstinianei (Band 1): Tomus Hic Primus Digestum Vetus continet — Lyon, 1627

Sheet: 1273
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd1/0706
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
1275 ^e condi£Uone causa data, 8£c. 1274

tefert quidactumsit :quia si conueneritroihicauere.&cautum
non sit,comperit icpetitio.Si aucem tantum promillum est,qudd
tibi quatstio nonmouebicut,noncompetitrcpetiiiointerim,
auod quaiftio non tibi moucbitur. Item si tibi dedi i. vt rnanu-
mittercs sctuum: si non mamimittas, vel mc pceniteac, repctcie
polTum. [qvod si.j
VtpiANVs libnviee».
simosixtt a4 EdiBum, .

Dedi tibi:
tum tcmpus manumit-
tercs: tempus elapsum
non est. repeterc non
poiFummisi fortc pceni-
team. Scd pone,qu6d
decesserir Stichusmuo-
quid compi

D

fCondifSiont
ab Musam in
ducic tausz

sicic de Mo
impleti.nisi &

Edi nfeipecuniam, nead
iudicem iretur a, quasi de-
cidi b. an posKm condrcere, si
mihi non caueatur, ad iudicem
tio-Dieic quod Ite. si noniric Etest verum, muttutn
autetempusdecessic.no inccrcssc ¥tl-um eb hoc solum
possum repecere. Imosi , ,. „ ., ■
non dcdi ; conueni ta- dcdl>ne catur : an VI & "j'1" re~
men vt darem : habec promiccatur non iri. Si OD hoc,
actionem ad illud etia, vt & repromittatur,condici po-
ei quo decessit ante tcrj,. si non repromittatiir, si Vt
tempus, quo manumic- l ,-,-,• -r _
teredcbuisti ssi ti- ne eatur > condictio ccssat c :
b b r. j Homo liber mi- quamdiu /f non itur.
hi seruiebat, cum cie-
debac se seruu c(Tc, de- Si do ptcuniam.vt Stiehum ma-
ditmihi v. vteumnu- ' a .
numtttas.non potejt rtpett-.quta non

c Hsnc so!u-
tionem v: mi-
rabilcm, nocac
Bartolus hic :
q;iij quilibcc
eauerciibipo-
tetoj.s, creiilc-
res. y. Ae priui-
lc&crediteri.
/Hicverolcx
loquitur dc
tiii,qua: pen-
dcnc ex solo
astu corporis.

«bilbremno-
ttc Barcolus,
patem vircuti
pressW.C/icre.
trei.
h Caucio Mu-

■Glossainl./»«
*}aA*$*. I. C.
ictrtnfrS.tiie

(i de sasto. postea per- caueturde manumittendo, nisisut
pcndit se liberum,an re- rit aElumsed potefi rtpetisidanttm
pecercpossit,qu«!tuz. pa>nitear ,vel non mamtmittatur,
Et dicit quodsie. &in- */? - j z. / ■ r
depomtc-emplum.01 ns ¥* *«*" manummtre, casit
qjts.] DccesTuquis: smmtmfeditiu. ..
iibertatcm teliquit set-
uo suo.ipsc, qui credc- i. J ldcm erit & 6 tibi dedc-
bat iibi relictam sub ro d, ne Stichummanumittas,
eondic.oric , sc.hcct ss nam sccundum distinctioncm
li.dacetherediinstim- r \ r ■ . ■ <
to,dediti. anicpctere '"Pra icnptam aut admittenda
possit, qmritur. Dieit erit rcpetitio e,aut inhibenda s.
iuriscon. se audiuisse a 3.. J Sed si tibi S dedero , vt Sti-
patte sim.quod rcpctere chum in2numitras . si non h fa_
nonpodit, hhusccoti- • /r j- r
ucrso, quodsic.necob- as.possiimcondicere, aut si me
statobicctio,quampa- pceniteat , condicere possum.
t« pro sc induxit,quod j. J Qitid siitadcdi,vt intra
11 dedi tibi quia credc- ■■ ccrtura tcmpus manumittas ; si
bam, qubd esscs mihi . l ...
amicus,& si non sis, ta- n°ndum temPus prztcrierit.m-
men mihi non compc- nibenda erir repetitio ', nisi *
tit repetitio, ista racio
non obstac. [svbtiiivs, ] Deecssit aliquis , tk filium suum
inlticuit heredcm. seruo suo pcculium legauit, & libenatem, (t
x.daret hcredi. postea in codiciilis pure reliquit libettatem,scr-
uus hoe ignorans, K.soluit.nummosaecipientis non faeit: quia
non ttadidit cos, ac si csscnc serui proptij : sed proptios heicdis
pucans,tradidit. & hoc probat pct similc, qu6d si nummos meos
quasi tuos tibi numero, non sacio aecipientis, postea mutat ca-
sum;quia isti scmoiclista fuit Hbcttas putc,& credebat sibi icli-
(stum sub conditone,(i x.darer euidam eitraneoincc suit ci lcga-
turn pcculium sicut in casu prsccdenti. dicit, quod (i pecuniam
soluat,sci]icetdepccuIio,nonsaeitaecipieDtis.ca:icrtimC alius
pto eo,vc! libet ipse saci;us,bcnc facit aecipientis.[qvAMqv_AH.]
Dicit.quod staculibecpotess: pecuniam solucndo peculiatem ad-
implere conditionem, sub qua est ei libercas relicta-.vcruntamcn
hetcs porerit prohibere nec soluac : & cunc nihilominus potecir
pccucnirc ad lihertatem.Ille autcm.cui solui debenc nummi.ha-
bcbit adtioncm in fadtum contra heredcm , vt voluntati dcsun-
c";i satisfaciac.
a ^" /wf«r. idcstnecuircs. Accvrs.
0 s %g*si decitli, idest rei vetitate dccidi. Expressiuum a est
enim veritatis: ic icanon habec locum pcenicentia h: vt Cod.de
transat~i.l,<iuamuhi.& ~j.de eondictjndeb.LsUganter. §.pe»u'tim.i»
/sn.AccvRS.
c s Condi&io ceptt. Videbatur contrarmm c :tum quia scmpei
antediem videtutpossepcticaucio : vt s. deiudie. l.in omnibtte.
Tum : quia eiprcssc quando ^ consistit negotium in non facien-
do esicuchiceiat,dicit 1« intetponicautionem:vtin^« deeon-
dit,&demon.l.Mutian*.qux sunt contra.Sed prima s loquitur in
dandis. 1. Vel S non fuit ha:c conditio expcesta: &sic potcst
peti cautio : non tamen condictio compeiit. Secunda in teliclis
"" k Icima

MmU.

vt ibi. A
d % Dedero.tcti
^ Repetitio. Ci

e.Kem contra ").eo.l.sipt

§.p!ane.Sol.

pecupiam.
. manumiseris,
f ^" Inbibenda.CtmanaiaiCeni.i. Vcldie.quoddedi vt manu-
roittasaddicm:&prius voloageread caucionem quod aduc-

nicntedie manumitcas : quod possum, & hoe suerit dictum:not*
alicct. & lic bcnc consonat cum (iipciiori casu. A c c v b s.
g s Sedfitibt. s.iocutusest,sis.dcdi,vtStiehummanumittas,
velrcpromittasdcmanumiccendo:nuoc auccm repctic solum-
modo primum c»sum, vt pluva det exempla : & casus ponit, in
quibus datur repetitio.
h ^ Si.non.id cll ;quia

s .Bipet

pceniteat.c]u6d si pra;teriir,con-
diciporeric^.Sed si Stichus de-
cesserit, an repecijq.uod datum quod non fic: ied pro.
est, possitsProculuS ait.si post id pcer pornitentiam d:
temporis aecesserit, qno manu- 19Je-J • "$^*. .
_. f . . . ?■ r k s Condtct potent.l
micti potuitVepentionem * es- bocndicunt qu^dSi qa6i
Ie:si minus,cessare m . 4. J Qui-
nim6 & si nihil tibidedi^vt ma-
numitteres,ptacuerat tamen nvt
darem vltro f tibi competerc
actionera, qua; ex hoc contra-
&a nascitur:id est codistione °,
defundo p tjuoque eo |3.
Si causa,ob qtam datursicjuatur

ieducit hanc 4 Condissionsi
quodfalsum f

ia-:v

bcessa---------
'>.j./.j;_§.^ww.lskcs^e

f&

^" Scd nontve die piite-, | vhio, ijest
rita succedit constitu- pciori,sicacci»
tio, & facic eum libetu: Pilur'" '■'• i"»
& sic non rcpctit: vt C, ^-* »°"*-
fiman insuer.aUen. Vt J^^
!./.y?H.quasest cotta? iad Tcrentu,

desa£io,nonde itsretcompetit repeti- Sed ibi tanquam pre-; Sed hu
,;„.„., J;rt;„„.u..„ r,:.^. .„:— tium pccuniadacafuit: *rnit>.

tium pccunia------
hic non:sed vte sPecieS: *Mor%.fc.
*. Velhicnoncracser-

sx celsacionis
differentia.
nunqua daturV

>:nec di&inguitur satm,anigno-
rans quUreceperit. Bari.
v.s Siliberhomo, quibona uuscius.qui
c 1 s • 1 ■! ■ - __ tere debebac: vnue 1
fide seruicbat.mihipecuniam succaJitC01lstitlltJ0j
dederit,vteummanuiDitram,& gerec iniutia. domino.
fecero i,postea iiber prohibitus 3. Vcl non poterat ma-
anmihicondicerepossit, qussi- numitti. Et sic etiam
rimr. Etlulianuslibrovndeci- ^m^^tl
mo Digestorum scribit compe- ,-ajsn.§, a c c v r s.
teremanumili(brepetitioncmr. 1 s p-otuit. & debuit.
Ncratius etiam libro Membra- Accvrs.
namm refett .Paridem Panto- " T »£#***»* est,
,„.._, . r condraionem mtelli-
mimum i Domitja Neronis h- h s Te[ aaioncm prx, .
lia * deccm, qua: ei pro liber- Fcriptis verbis, qux& *e(^™c5siia;
tatedederat,repctisTe periudi- condietio inccni dici- sc Neronis,
cem : nec fuisse quasitu an Do-

l.dnob.iBstn.s.de sciibit Tacic
pretar, *ti a Fabr. scri- lii.i$.
ptum est.Vel ccrticon-
' ' generalem,
sn.&.

mitiaiciens libcrum accepi(Iet;
Sipecunia datur, vt aUtjuidtx dia'
eerta caujasitjuatur ,siiliud posse* \cert! e°"j'g
siquitur, notamenexeademcansa, tetHT M0'n aurcm de
conditcione ob rcm da-
hoc accipiendum est. Vide scripca ad rub. C.hoc tit. C v 1 A c.
^" Cejsare. nisspceniccam, secunduro quosdam : sed hocsal-
sum est:& alitcidistinguitur j.eo.lsipeeuniam.§.sed t/iV.Accvds.
n T Plaeuerat tttmeji. inrerme,&te,
o % C(mA's!?/D»ess>.Siloquiturdccerti condiccionc generali,pla-
num est.Si dc condiit.ob cau.mitabile vidccur:quia d ea non le- rf Codiaio oh
petiturdariad id,quod debuistidate : sed ad repecendum, quod c.au«ni ccPe"
cstdatum:vt udcre.permu.l.) msin.m&mc».iwi j.eo.lsipecu- ^^ rod(Jl.
§.item{iquU.&%.sed&siacceperit. Dic ergo dc condist. cuett inonad
aliloqui:vcdi):i. 1. Vel dic e,dcact.ptJEscrip.ver.qma illa id.quod dati
:sseprosequitut Bcid,quoddebuitdari,vel neciiVt ).depr*s. debutt.
verb. l.ob eam. & quod dicit , ecndiBionem, id '' est pcrsonalem ^£s*™!£
actionem :scilicetpra:scr.Terb.Nam omnis 8 personalisdicituc sn^Akx.St
condiclio: vc Inst.de aB. §, sic itaque. Sed siue dieas dari condi-r ix(.
clionem cetci ^eneralcm.siue pixscr.vctb.est cqnira C.di dole.l. fLctlidtio pro
citmproponns. vbi dicir, dari de dolo.qua: in h subsidium dacui. P«lbnali a-
cum alia non superest- Sol. proui hic datur eonditSio, non erit ,"e*
conccaiia : quia ha:c gcnus, llia speciesest.: & genus > specicm |ecsonll]is ai.
non cicludit. prout diceres dari ptxscriptis verbis , dkas qiiod eicur eodictio.
hic fuit do vt facias,& quod dicii hsc, v t darem, dices.s.primo, « Astio dc 60-
sccundumhoc.lbiauccmfuit,faciovtdes:esquo dedolodatut: lo '" s"hsiiiii«
^ydepr4criptuverbU.l.naturalu.%.<iuUstsaciam.U\x&CQ^- ^^"""stj"
(srioobcausamnonhahctlocum. A cc vss. teewwsteciS
p *[ DesunSo. eo seruo, non soliim eo viuo: & hoc st distractu- non exclud(t.
rus eras, non alias: vc insta eed.Isipecuni*m.$sidvbi.
ss s DesunSo tpteque eo. Quoniam pec re non stetit. C V1 * C.
q s Etseccro. scilicct de sacto. AccVRS.
r ^ Repetitionem.viC.co.l.iumanciUam.fal.siliber.tfepargJj.de ^,, .
eondict.indeb.l.st.S.rei}on.U<icautem sunt vera;nisi dederit de pc- ^tc^no^fieti,
Culio,quodadeumpcrtinebat:vtJ.»"i''. l.siprocurarore.§,filiber fiti,,
homo. ^ltemnot.hicarg. quodnihil k refert non fiataiiquid, iFictinoeese-
vcl non de iure siat.vel sic non 1 sicri,nisi quod de iurc fit: sic J. »'.' ni<!5uod
Prcx.$.&Cs, manita sue.ulie.vtmanumit.l.czlege *£££««.
s ^ Acceptyet. ergo & ignorans tenctui.^ Ec not.hicargumen- n0„ debemui:

tum, quod vbi »> lex non distinguit,nec nos:vt
fi,.i,4w<i.

s.de es- vbi lex
ilinguii
loading ...