Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Corpus Ivris Civilis Ivstinianei (Band 1): Tomus Hic Primus Digestum Vetus continet — Lyon, 1627

Sheet: 1287
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd1/0713
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
n.%7 Digeftorum Liber duodecimus.Tit.v. 1288

.sccentjoam lucri causa nihilfeeit hk.& £c<ft eontra, Instit.de
.ebti.qu* ex delia.^.pLtcUt. Sol.dicuut quidam spccialc. lic & in
iacco curs pecunia subtrado :vr ~j.de fur. I. qui saccum. Tu dic
•«Lucrifpeeres pra-dicium j./^f.non fallcre. nam hic est lucrum a : qUia vo-
£«'51«* ka"Cem ^™ «»0«* slt Sc aliis Ipecies lucii cst, &C. vt J.rfe
midt rir/j». i» fiir-l.si pigmre. kcm sic
£gkm de iu auth.deherep.Fal ■ a]iena.i[a sit
tMwjw ,«„. §.fi-vtro expressim.coll,j. -r r ? . . . . ,
*».».»(. & eodem modo in /.?«< vlus > vl lcirei: ie lrulICO domino
faccum. furtum suit fa- vti : auc dominum , si scirec,
^ura sacci, s. sccunda- probibitnrumciic.

rid,iic

:st dici quod Nbtabilit lex, cJ" hoc intendit:
liue dolo in hac lcge QudndoexpAriedantid pecuniam,
sucnt.doloseeniniagir. ^ ex parte dantis (peciem, ventt
sidjtSihsjSk dciri'mn 4 ™?{i9>& vtnditio-.sed

D

Editibipec

contraclus innomimttts.idto habe-
] bit tocum condiilio ob causam. h. d.
Habebas gk.Dixiditur.Primoponit diblum;
ici ipecu- fcstfsgjg trss rationes, Secunda ibi\
, vteummihi da- -L _. ,. ,, -. '
.res.tjuarriiur an sit con- £c llico- f" dictsuod nonsune rtt-
trattus emptionis , & tionts : imosunt iiltttionts ex dilto.
vcn. Et rcsp qu6d ndn: B A K T.
«thoctripliciracione: .
Viitti bwc quiaponecjuodStichus xvr. * CiLsVs lihro terti»
rtrn Aijntm sit morcuus anrequam DigeRorum.
•.fitmm&.Cti. tradereiur, potcro pe-____ _,.,-.,.
ttmiu&c»*. cuniamcondiccrc.&ica T^Edl s tlbl pecuiiliira a vc
lia (I JLJ mihi Scichum dares ~.
ihi emptoripc- vtrum id conttaistus gemis b £
10 ta- pro p0rcioiie c cmpcionis, 8c
vendirionis est ; an nulla hic

t Da.

licihs est :l.fiisHUt,
TifattM.

a* ainer"ac- tim'~ mihi tradidhU alia obligatio est,quam ob tem
cipiatur.r.s.i» quia enim icmmei ac- diiti,reuon lecuca?In cjuod pro-
■■ cipicntis nou sccisti, cliuior d sutn. Ec ideo e si mor-
: condicetcpolium. Ali- n. c ■ l r
«. au.cm di in vcndi- ",ustcst Sl,shas • «pctctc pos-
tione-.quiauoncoo-itur lum*,quoa idco ribi dedi,vt
istc vcnditotrcmfacc- mihi Suchum dares S. Finge h
reacciPientis.vndeap- a!iennm esse Stichum : sed te
ES'5 tamctcumttaaidiircRcpeterc
si Ticius fuit piopiius
ciim eum mihi cradidiiti, potero petere vc eiit! nominc saneas
. dc euictione.<juod ii nonfcceris, rcpececc possum. alitcr cciam
in vendirionc.-quiaibidenacuta connastus de cuictione tcne-
tur. V1 v 1 a N.
- s Dcdi tibiptcttnUm. Huic 1. duplicicer obstac l. n*tttr*lU.-.si
quiiem.gp '.fedsi scyphzs.ticpriscrip.-jerbk.ln eo.§.dtcitur tjuod
si pecuniam dedi,vt rem accipcrem,cmpcio est. Hic dicitur nou
eiie por-.ioncrn emptionis.id est,noii clsc simile e
tium , non cisc pcrmurationcm. Pra:terea hic dicitur , moicuo
Sticho, ?um, qui pccuniam piior dedic.repettre peciuiiam. Ei
gonon illi omninopeiit Scichus. At \i\ ds-sedsiscypkas,A\c\t\\x
Scichum perircei.qui prior scyphos dcdit.Verum diccndi
ius lcgis speciem cam iilo 5-nuilam habeie rationem. srimiitri
enimin haclegc non elt empcio : quoniam dictum cst, dop,
mtttn,-vt%tUbnmdes. Dareest dominium tiansferrc, accipie
sacerc.Hoc/ieio alicnum esta nacuia emptionis.Nam vcnd
tradit,non da:.Non est ctiam petmutatio. Nam in perniutatio-
nem pierium : id cstpecmiia non venic. Denique non cst aegO'
tium ciuilc, nec chiili proximum. Itaquc cj eo non cst aaio c:
empco, aur.pratscripiis vcrbis:scd cst coodi„io pecunia: darar, I
Siichu! inoriatut. Et in ea spccie nulla alia cst aftio.Ac ciim es
permuta:io:Tt^5./s(/7>/"9^«i.ert3Cl:iopic:scr;pcisverbis.vctiin
mortuo Sticho.uon erit adio pta:scriptis vcrbis. Putcm camci
eisc coodiaioncm ob rcm dati in pctniuratior.c,quo(! non cst ii
emptionc././Tnondonxttanit.C.tte ccntr.emp.lnea spccie ergonc.
ciuile ncgorium est, ncc ciuili proximum : vt nec in i.y 'joit.J
dererumpermut, $\c\n\\oc Viegotia: facio-vt dcs.nzc cii
~ s Djtres. eichoc verbo proceslic dubitatio. '
erirn iuc qua- -8 T Vtr»m id contraittct ginm. id est,au simile est empti
licatem , scu gocium,an cst permutatio./;/» ■vero.fy.hoc ediSum.de bii,qui deie-
eondkione rci cer. Emptio sanc non cst : quoniam nou its
iignisieat.z»/; ptio,vc vendiror det, Sed nee cst pcrmutario:quoniam ca fit iiuc
x-l'&-l"-K pccunia.CvtAe. r
c Vendirio a\- ' - - . . .
cirur quoties c 1 _^w^ort»M*.i,iubieaa,Io.c|-d.i
TBa ex parcc cabilt venditio.
pecunia est d ^ Proclruior.id cst, vt sit do vt des. & hoc piobat tribus
aiia spccics. nibus,vi subiicit. s Sed videtut vcnditio c, ciim cx vna panc est
dctiTrTvTlpe- Pecunia \cx a!'3 &"'" : :c J- **t-*si~- -~-r- l.n-tur*lit.'-}-~~x
cies, venditio estcontra. Solu. hic fuit dacapecunia in specie, quod A potuil
non eH. sicri: yt hfra de Ug,j.l.s>lani. j. y, jbi vero in quamitate sccun-

dum*Io. i.Vcl dic sceundum Azo.idem etiam 11 in cjuantitare « Irnptnbaiur
in casu cius lcgis.nam quia appoiitum fuit padfum dc dando Sti- h»e intcrprt-
cho, ii est de cransfcrenda proprietatc Stichi, quod est contra utl° " '■ *d
naturam vendicionis , dicicur esse innominatus contiassus. est ..,aB,''$y[v'

ndare accrpicncissacere:vt lnsti.dettci.'.sic jraga^.quod
a faccre

>vs»jt.

pecuniam potero: quia ho-
accipieucis non fece-
cis '. Ec rursus k Ci tuas est Sti-
chas, Sc pro euiclioneeius pro-
miccere non vis , non liberabe-
tis j-' quo rainus a te pecuniarr
repecere possim.

Venditor,;
tur:vt jJe ttc~-.emptj.ex a«"P«ncis.sa.
empto.in princ,- ""^0" '?V
e s Et /^D.pnma ratjo. vcnditionip,
f s Pcjsum.lmo videtur sium ad.iciW
quod noii polTum : vt J. deproprietatc
depr&scr.-Jcr.l.naturalh. »»"*&«»&
%.sedft Stichum. qua; est

pa2ui]ludt(i

contra, Sol. hi
:ssit culpa , vel mo
------- eiuSjquidebuitStichu
DE CONDICTIONE date:ibinon. i.Veld:
ob curpem vel iniustam secundum lo.bk loe-,

eciam li culpa,vel mora
non inteiceiiit rsed ta-
mcn non eiat distracl:u-
rashicfcdinkgccm,-
irariaerat distraclurus.
ar. C. eod.I.pecnniam.&
s.eod.Uedi.-. sidsttibt
dcdero. &i,sipecuni.im.
J./.qua: cst cohtra into,
tjuod ibi distinguirut
praidiif o modo:hic non,
&c ha;c solutio placet
ptarceptori meo. i. Vel
solucjVt ibi. Accv-rs.
g s Zl*r£j.quod in ven-
riiiione non seruaretur,
imo ad intcteiTe agere-
tut, si culpa, velmora.
intercesiiirct: alias non:
isra de ali. empt.l.j.

sub hoc p

causam J1.
TITyLVS- V.
Superior titttites est de condicrione ob
tusam honestam, vt dctur orrmimodo
*ufit notisecttta.vt non detur causase-
%t». Hic vero titulus est de condictione
i turpem causam, vt detur etiam cau-
sa secuta, sifiolim accipientis turpitudo
•uersitur: t)t non detttr, fisolitto dautit,
•velfi vtrinsiiue. Est so de condictiont ah
iniustam causam. In hac causapro prin-
cipio accipitur: w si qttid detttr ex fti-
pulatione per-vim extorta. ln iUa pro
sine , W si quid detur , W contingat
aliquid, quod' sit eontra benos mores,
Cvuc.
JDatutnobcausam hone^msnon
repetittir causa secuta:sed datum ob
.._ r* r. ti. -■ 1 mprinc.&Inst.dt
,„rF,m cmsm.si,fmrpnh,* ,rl,,.mf™.,L.*.„„.
parte accipitntis, repeutur -.secusfi a c e vr s.
est turpitudo ex pttrte dantis,vet h s Pj»^ss.secundara-
vtriusi\ue.h.d. cum trib.U.seq.vsque tio*
ad -sitibi iudicium. B a rt. * * W"** ~~f i«
JJ vcnditione uon cstnc-
ccsse: vr J.de aei.emp. I,
ex empto.in $r.& insra de tenfrah.emp.t.Ji itaque. A c c v r, s.
k *s Etrursics. tertia ratio. ■
V 1" Ne>> liberstberU.Viie scripra adrir.C.ikrerupermata.CviAC.
1 »s Ncn iiberaberii.ieciss in venditione:quia tunc ago vt caueas
dc c.uiiflioiieivt ~.de eitict.I.ij.{ecmdutn H. & Aio.i.Sed Io.dicit
hic ciigi satisdarionemfideiusTotiam,c]ui in venditioncnonesr
neccllaria,nisi hoc adlii sir:vt ~jM euiU.l.emptori.^ i.iiij. sed pri-
ma magis placei.s Sed ad quid hax lex fecii vim,s:t contracfus
innoniinatus.vel emptio? Respon.Io. vt sciretur an condistio ob
causam habeat locum : nam t) nonhabctlocum in contradibus \, Codidioob
nominatis:vt hicinanifcstedicitur,&~).de re.perm.l.yinsine.Cub' causam locum
tiliter co!Iigitur:nisi in casu scilicet donationis:vt C.de donatio. non habet in
qtttsub mcdo.t.,.^ = donatio est hodie nominatus contractus: *2*Ssi
cjuia solo cousensu fic.s pacto etiam nudo:vt C. de dona.Lfi quit ,n casu (]„„;,.
argentum.Scd omnesdilji sunt nominati,(]uiconsensu fiunt:vcj. tionss,
de re.permu.l.ycirca rnedium. olim autem eiat innomiiiatus,ciiin e Donatio esi
conscnsu non fieret solo.s Vbi^ergo habct iocii ha:c c^ndidio? Hodie cou.ra-
Rerp.incotractu dovt dcs,&etiam in contrastu do vtfacias:vt "**_ tiomina-
J.de re.permu.l.').§.si7i.& de prAscript.ver.t.naturalit.-. at titm do. eia(". ^s^ "-||C
Itcmincontrastudo vt nonfacias:pura non alieiies:vtC.etf./.e« consensu eria
/e^«.Incoi)trattuauteinfaciovtdeS,Iocumnonhabet,cjuiascunc non fieret.
locum habot de- dolo,cum qua alia non copetit:Vt dj.natutalii. d Conrraaus
^.quodsisacio.\t.e nec in contrattu facio vt sacias,ciim sadiaSno nominari sunt
possint repcti:sedad interesie agitur-.vt j deprtfcr.-verh.I.penult. sc"'suiii?uc
--------------------------------------"-------------'--------"-------------------+■— <■ CoJiOio ob
DE CONDICTIONE OB TVRPEM, causam bcuru
vel iniustam causam. habct in con-
Dittum est-de condiaione ob causam,que. suturam causitm tan- "a<ai j"5^."
titm rejpicir ; honestam tamen.nuncde bacqus.prsteritam.&su- c",',d°vniw
— ■Spicit isied turpem : &quodsubiicit,vc\ saeias::

traBat k

■ de condiHione insaciovtdci.

iniustarrt , pro e
sinc cattsa.sed traSabit J.tit.ij.
^C De condictioneob turpem,vel iniustamcausam. Vjdenotata VIs' SH.-' ,
.J„S„VX„>.p,o,im.K C eod.tit. C.ut. SSsSjJ
■ .'■:?.]C AS vs. Temere sacit iuriscon.bimembremdi- [ur Vna cum
it^^ uisionem:quiaquicquid datui,aut obrem,aut obcausam condidione
^!^^ datur. & quod ob rem datur: aut ob honestam, aut ob do'''
curpcm,aut est curpirudodancis:aut lecipienrisiautvtriusquc.De £ Fa«a rep
honesta causa nihil dicii:quia sacis diiit in titu.superioti,tameii
dicit quod si cx honcsta causa datun>*sit;it3 eiit locus icpetitio-
ni,siid,proprerquoddatumcst,secuc.umnonest. Cseterum si ob
.niioneltam causam dedi. i. [urpcmalum tamen tmpiiudo sit cx I
paitc
loading ...