Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Corpus Ivris Civilis Ivstinianei (Band 1): Tomus Hic Primus Digestum Vetus continet — Lyon, 1627

Sheet: 1291
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd1/0715
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
1291 DigestorumLiberduodecimus.Tit.vj. ngz

dacutdomino serui, euius pecuni» a setuo alienari non potuic.
Azo. vel si est consumpta, per condic\. cx ioiusta causa: vt s./.
prox.%.juodsi asttgitiito.
a s t^Erpetuo. ] Ex iniassa.id est turpi.Si sie pto eodem po-
X nituriii rubr.
'm^sluodex iniufia cau-
^*S« ciuspecuni* Pcocalns respon-
iniusta cansa non est *""■•
«ciio, quod metus cau- ^^ ex imutfA causa , «/*-
ia;quia ipoure iolutt. . „
l... C. de L, ?«i metus tmr- BarL
causit. C v 1 a c. y i. Vlpianvs Ubre eitauodeeimi
b s Condiei. si dominus ad Edithtm,
ipsesoluic.si aliusiaut y^Erpetucj Sabinus probauic
cxcatres , auc non ex- I-' * ■ - -n-
cat sicxtac noncondi- ■*■ VL'ccmm opmionem cxiltl-
cecdomiuus suamrem: mantiumid, quod ex iniuita *
sedvindicat, si consum- causa & apud aliqucm sir, pos
pta est: si quidcm con- [e con-\ici b . jn qua senrentia e
sumpcorhabuitlucrati- ^ ir cx
vts./i terr. pet.l.si ,um. Pecmitt viohnterfoltttx expro■
etiam si cst consum- A L E X.
prum,vt frtiftus a malx vll Pqmponivs iibro vieenlimo~
fidci poilcssore. reem^, ^ Sabinum.
S^T^Xeafiipulatio- J
Jl^e-qHAfer-uim. T7 X ca stipulatione, qna per
. Vidc sccipta ad cic.Crfc jQvim (S extortaelset, si exa-
cond>a.ex Ug. C v i a c. £a e{i-cc pecunia, repetirionem
ds Covstat. imo videtut *r *i j
<,;6dnon:.cC..W»,. esseconfat'.
eau,l.ij. qusc est contra, Promissum tx causa turpi
& -yl.prox.in prine. Sol. „arle reciptens^', s solnatur, causa
hic fuic adhibica vis in j- ■ • ri 1 a.
<cipulando,&in soluen- M* »« «i»"-***;^^ottsi
do:ibi aucem cancum in turpttudo ex parte vtnusqm isiu,
stipulando , scd sponte causksitsinita,vet non^siolutum re-
soluic: vc arg. s. qwi pitithr. b. d. Diuidttur. Primo lo-
CTr-.raK. . metHm. §./« ^tur tjti.tndo titrpitudo efi ex par-
~ ~ ob'turpem. Ex te recipientk tmhm. Secundl
parcc accipien- quando expartevtriusqne.Scamda
tiscancumiputa, vcre- i^ijPorro. B ART.
iricuat rem commoda- Vllu piV-.vs libro tertio
tam, & resticuic, vd vt ®Hisiionum.
turcum non raciar: vel r^l0b turpem e cauiam pro-
pcrvim compulir mc. *V .r . $.. . ■ r
nune si me conueniar L-/mnens Tino , quamuis , u
t Ad imeiic- vri possiim cicccptione, perac, exceptione f doli ma-
Rssfit sisol"m,sponrenonrc- li , vcl in fastLim f summouerc
2«™w. ir pccam.aliascsscccontra: Cum poiJis % ramcn s- s0lae.
%£&%. YtvSSsUtotJxmtt* n^ 8, non polse te reperere »>;
pacronum, vcl parctem. <Jnoniam sublara proxima cau-
% s Solueris. s. postea sa ' stipulationis, qua: propter
* Spontanea sponce »-.vc C.qitodmet. exceptionem inanis ellet , pri-
solucto pucgat caufa. I. ij. ahas ciTct A- r r - , n - r,
"».«o,««wr- C0[Uds./JM*. st!lia «u» * ld,eJ rurpuudo,
«dVmemfquc h T s^««- aiCt acer- siipeiesset. Porto k aurem y si
iocStraauin- rimuscrrocinrerueniac, & dantis , & accipientis turpis
«tueneot. vel liibricum xcatis: vr cal,sa slt} poirelsorem potiorem
arg.C de incesi. nupt. I. jj- & ^ Ecpetirionem ^fe
qut contra Ugum. X
iProxiroacw- i s Pnxima causaAtta}
si WJhl-h™* ^iccn,1-a estproxima causa.,qus adhibica est ob boc ipsumvtfie
^" "(eg"t rct stipubcio.puci vis,& mecus.Azo.vel vt commodarum resti-
stjpulatio. iuatuc:vc in princ.huius lcg.dixi. Tcia cnim suncicausa, iiipuli
tio, solucioicausaenim estpcoxima stipulationi ci latcre anc
tiori, stipulatio solucioni : hic aucem solucio fa<fra spontctoli
esfcflum ptims causic.i.cicccpcionem.cjita: occailone prima; ca
fe dabacur : qua: excepcio medium.i.icipulationem totlcbat,
subiicit:cjua; s.itipulatio propter cxcepcionem.&c.A c c vb s.
k ^" Porro.dixi quando accipicntis tantum fuic turpicudo: nunc
- Poffldentii dicic idem si vcriusque.
meiior cnusi v 1" Po*rb auiem, Eiemplum est pcarcedencis sencencia;. Vidi
in curpi causa scripta ad t.l6i.J,de<ver.obti.C vi a c.
si vtnnrqBe I^"Sf^»/«fiW.s.curpi.Io.& fiiit ctia solutio per vim «torra.Ac.
iVc7p\eZis, nl T ^/«/«^//.Not.ciuod pocior cst.qui poisidec c in rutpi cau-
&<iatit». *J>:TJ />lc-& C.eod.l.ij.&hde condi.sine cxusa.tsm.hi prin.& J.de
i Codiaioob do.txcept.l.sipncurator. ^pj. dereiud.l. clonpcrdetieltur). Scd
eurpe causam contri J.jwcrfme.cmi.l metum.$.sedquodprttor.ybi postsolutio-
'".. con£.[astu nemetiam^datur repecitio.Soluc.ibi accipiencistantum cutpicu-
^'[a|"°m"lat° dofuic : hicautcm vcriusque. Accvr s.
tonHiaio ot n T C? vesiimenta. ] Ctmdieiione. rdlicec ob tucpem causan..
tauiatn, ^s Ecsicnot. ^ cjuod in coutraftu nomistato ctiam tia;c

i3par

condiftio daturdicct seeiis sic in condiclione ob causam: vt di-
ximus s. sir.j. I. §. in [». nihilominiis camen & habet loctnn hic
astio ex co contractu : vc insra prox.§.& insra de do.cxce.Litem
si& insradetu.ty rat.disira.l.sirdTiJr./.i.Ait^dicunr non habcre
hanc locum vbi cst astio ex eo contraftu. S; hunc casum intelr
ligunt in tali commo-
rctametsi ex stipuiatione > so- ^aro, qudd prccarium
, ,- e, sit, nona vcrccommo- 4ptceaiij,&
ilarinn Cotnodatt jjf.

datum.
o s Datum esi. s. a

p s Vel t.

Qm pecuniam recipit vt saciat
id,tjmdgratU sacere tenetur,t urpi -
ter accivit. B A r. t. .
/ eit mco maudato c
11. I e> e m libro qtiinte ttd ptam.
Plautiitm. q ^ Vendito. id estem-
SI vestimenta vtenda tibico- P1?; .
mendauero *, deinde pre- ^-//""^'/■^'7 "-«.eommo-
tium vc reciperem dediilcm, y.§.j. & est ratio«juWb J^ £de:
condidtione n me redte atStu- in bona: sidci iudiciis iudkiiseave-
rum responsum est. Qqamuis ^cniunr ca, de quibus •"""' «"a de
enim propter rem daium sit, & nec cst aau-my ncc co; ITjJtt
r r r - gitatum:vcj./&w,3*<jrf «.itaaun«si
causatccnta sit : tamen turpi- %r. lo.lin bon*.stdei.& E'ummeM-
terdatumest°. 1. s Siremlo- insii.deobli.qunestcon-
catam tibi vel venditam a te, "-"-S-j.habct hic locum
velmandatam P , vt redderes, ^c condiftio etiam:vr
, , , tnprineip.l.
pecuniam accepens , habebo c^Buntaxat.&c idco di-
tecum ex locato, vel vendito 1, citurstticlt iurisiqnia c e In Ilriaiiu-
vel mandati adtioncm r. Qupd cantum ea vcniunt de p» judicws «■*
si vt id, quod ex cestamento, vel t^jt^Zfjll lt ^ >

*nT** ?""***T\"t**" "j*t* "^* sii.de ob.excc-n.insin..
ex stipulatu debebas,redderes J&z.dedBlo.l.eUSater.S.

est.

hi,pecuniam tibi dederi:
condiciio duntaxat s pecun
data: eo nomineerit. Idque
Pomponius scribit.

n soium.EL ideodvsu- i Vsur* aoa
ra: ia hac astione non vcmune 111 a-
raiunr:vrAis ,(£&». ai°ne strfst'
Lqtiotiens.
i^ Duntaxat. nonctiS
astio ex co contraAu.

D E C O N D I-
stione indcbiti.
Quia in mutue,de quo
dixis. si cct.yet.conlra-
hitttr ob rem : & ita in
indebito: ide» de hoc posi
iiludponit.Vel quiasupe-
rior reisicit causam pr/t-
teritam,& sutttram. p0~

hhacmprt-


DE CONDICTIONE
indebiti «P.
TITVIVS VI.
Condictia quoque indebiti ess cxsre-
muiuo. nam & indebiti soiutie , qua-
si mntui datio. I. v. §. is quoque.de
obligationibus & actionibus. Sed
non datur nisi ei, qttiper erroremsiluit.
CVIAC.
Soluens indebititm ignoranter,
repetit:saentersnott.
I. V l p I a N v s iibro vicensimosexto
ad EdiSum j.
Vn c videndum *
dc indebito solu-
to. 1. >J Et cjuidem
k quis indebittim
ignoras soluit, per
hanc a£Honem condicere po-
test. Sed si sci« "
qttalit esi , ex quasi con-
trafftr.vz I11sti.de oblig.ej quasi contractu.J.item is.cui.Accvn.
3"^" DecondiiHont tndebici. Vidc scripta adRubr. C.eod.tit.Coa-
ditftio est ei bono & a;quo : non ex contcaftu.non cs stritsto iu-
rc. Nondacur.nisiquatenns, qui accipit, fatSus est locupletiot:
nondacur in ignorantcm.Eil:ccrci,aut incerti.Vbi est vindicatio,
vel ad exhibcndum aitio, non datur.Domino non datur,vti ncc
alia vliacondi£lio,piYECctquam furtiua. C v 1 ic.
?'j^Pjft debui.solui. an tepctcte poisumj quarricur. & distingui-
sti^i^H tuc, aut scicns aut ignorans solui.primo casu non repe-
cam.lccundo sic. V 1 v 1 a N.
c 1" Nuncvidendnm. Diitinguetriplcx * indcbitum. 1. { Primo
naturalicer f, &ciuilircr: vcquandonullo modo debes. Item
quartdo dcbcs sub condicione : vt j. eo. l.sub conditione. t. ^ Se-
iddquando g cicnaturaliter indebitnm : sed dcbitum, eiuili-
:vt patet in chirogiapho ance biennium.t.Itcm quotiensquis.
mihi ciuiliter,& naturalicer tenetur:si paflo,vel iurciutando li-
beratur, remanct ciuiliterdebirum:scd natutalitcr indebitum:vt
snpra di iureinran.Lsina.&insra de silsly. Stichum. §. naturalis.
& ha:e *> duo indebica indistinfle tcpecuncur : siue pcr ignoran-
"— fafti probabilem : vt iu alieno fKto;vt insra eod.l.elegxn~

&ideodicitin U.naoc,
tfye, dic ergo quod tribus
madii dichur indebhum:
vedicesj. KO.\,j.Item
qila causi. hanc aiiionem '
inducur.quod dices insra
co. I. sufficic. Item qus,
saciunteamcessarcdicct
j .eo.i. eiegatcr.itvfi.Cw»
detitr, & contra quem,
dices'). eod.l.ii procura-
tor.in fin. Item in quan-
~ 3.1.

t Tndebuunt
tripkx est.
/ Imiebiri M-
turaliter&ci-
utlicer iimui
^lndebitina-
turaliter tan-

b Indebiniin
narjraliter, &
ciuiliter : vd
nacuralicnta-
tum , ii iblutsi
sic.tepetitur.
loading ...