Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Corpus Ivris Civilis Ivstinianei (Band 1): Tomus Hic Primus Digestum Vetus continet — Lyon, 1627

Sheet: 1347
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd1/0743
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
1347 DigestorumLiberXIII.Tit.ij&iij. 1348

a T T Icit.^Voinerunt.Sr bene.propi
_,qiiia^ &c.c? "}M

racionem,qua: sequicur:
.pe.ty s.eo.Li» re.§.siex
ifa. aiias tatisesset iudicium vcllc hiseipere ; nj.de vsur.i.si
quixsoiuiionem.ryJ.dereg.inr.t.nonpotestvideri.-yCJedistraci.
pigj.si rtfidt,

haber.fed nttnccirca hst, nune cireaitla suam habet poteftatem
videndum ttgosit vndefie dicatHr-.fy qutdtm hoc in nullo toeo t
perieur, potejt tnmen prcbabiiiter diei b, qued astitmpseri

m «T; Moram saeere
scripta ad euilde

Vidc

DE CONDICTIONE
ex lcgc.
Quia hte condicl.sicut
superior, speciaVt ratiene
tst inueta.ideo de iftapost
iOom suppomt, Accvrs.
si^ De condictiene ex le-
ge.Vid-. notata & scripra
nd eundem tit.C. Cv:

&ionem veceres voluerum ':
quia videtnr qui primo inuito
domino rem: concrectaueric,
sempet in resticuenda ea, quam
nec debuit auserre, moram fa-
cete *..


^* donasti mihi simplici-
'e" ter: hic nudo pafto fir
donatio.mmquid cx. tali
nudopactooriaturobli-

gati

!DicD£ CONDICTIONE
ex lege $.
TI.T VLVS II.
Cendictio tx * lege cempetit ,si tex,
-u& obtigationem intreduxit, non edi-
derit aiiudgcnm aSionU: vt condiBio
ex Ugt lutia. 1. dotalem. 1. si vero. &
seq. solur.mac. Condieiio ex lege Cin-
r/a.l.il.dedonac.CviAC
Quando ptr Itgtm cimlcm tndu-
\r obligatio immediate, nec <

sed qua; actio 'Resp. si primitiir atlio, condiclione tx itge

\ ha:c bona cst posicb

lege
si aucem cion sir cai
■j Quiddilfe- tum, agetur aaio.cr I
rat (. Uriti»* ^J.st quu argentam.
ilta;«I
propter iltjm V I v i j
rcddatur su- b C Cegi
peissua : vide gcre,vt dicas,obligatio
pei ur. i» d.i. noua induaa ]c„e_ fe,c.
lCTerlrf. «« *"> »^.W«
(,, id,quod qnandoque ctia
veteii lcgc datur hax
coaii&M.JM aduU.si
postutauerit.s.sin.&l.
j&?.i.VeIveriusdic,le-
i gcnoi,a:& appcllcs »
omncin .Jcgem nouam,
' qua: sir portl. xij. tab.
plijm in donacicne : vt
C.de dona.l.si iuit argen-
tum.§.si. Iceminnudo
paflo de salario pi

agnur. Bak
P a t l v s libro secundo *&
Plautium.
I obligacio t 'e-
ge nouab incro-
ducl:a sit , nec
cautum eadem
lege,qiiogenete
a&ionis expetiamur , ex lege
agendum est.


Triticio auctere,rvt.de Publiciaiia dicitu
r: vslnitic.de aaio.^.Jed
quia sane.Jw/j quundo totum habtt,dic
vtJ.eoA.j.Sc ij.ltem qna-

liter in easiat cendemna-
txt}t,m obiles, ~jel immobiles,corp orales,
tio-.dices j. eo. 1. pen.
■vei incarporalei: ty'fundi,pU eproprietoi
Accvrs.
debeatur ,sorte extestamento , vtl tx
V *\ Triticarin. Tiitica-
jiipuUtione,fiue emphyteusis & rcs etta
tia,seuTcmciaria:vt
fua ex causis, quib. renisuam dominue
Ho.dkicurarricico.vt
eondicere potest. quod ita enumeratu
aiunt Gcaici, rc oniniii,
varijs generibm rerttm Vipianm cxe-
qua; pec eam condkun-
quitur, /. i. Propterea quoddubitari
trnr , pcetiosillinia. Sic
potcrnt , an tot res cornplelieretur con-
dicuncur seinenccs rri-
dictio, qui. nomen * k tritico habet.
ticarix. Vidc a mc scri-
Sed indittim est nomen tale cafu que-
pzzadrubr. C.sicer.per.
dam: ~it Stephanta Gncut interpres
CVIAC.
ait: quia in antiqua sormula huiusce
&£)& v' certa.] C a-
condiciionii , quotics sciticet sua cuique
|^^l| svs.Dicit,qu6d
actioni constttuta eratsormula, tritici
^^^2 ccrci condiclio
siebat mentio,propterea , qubd qui banc
cx mucuo datur ad pc-
aclionesibi da ripriiti poftulauerat,sorte
cuniam mucuacam. hoc
ti res eral de e.ftimatis tritico-.fa ne quis
inprima. Sedcoiidiclio
me hoc adsingere putet, & quod etiam
tticicacia dacuraliqua-

coiidiSio tui
di£ta tx Ceaci-
ti* Stcphani

sit notatu valdedignum (necdnmenim do ad aliquas rcs dcbi-
sciebamus ^u* appellatio , queaie aiiio tas vel cx pacto, vel ei
hteefset) apponamipsa Gr^corii verba. promillione, vel cxem-
l~it> 5 «s <Vxoi i Ir.ipavt^' ci t«ji tib.- ptionc. hoc ii) lecuuda.
gp,jea&cas stoi Atj<2 itmx.1 <£&<&■•

fcctnta.

DE CONDICTIONE
triticaria y.
T I T V L V S III.
Longe alia * ratio condictionis Triti-
itiiy cendiciionti ttrti.ticet desc

f Triti,
eondidiio

lbBdo:vt C.d,sapa.l.). s„
Icem in his, qua-posTcs- sel
sor herediracis soluic:vc pe
C.depeti.kcred.Lsi^.sin tl,
autem.lti in iegacariis, ea
cjuibus soluuntut legata ha
sa&o inuentario,& crc-
ditores lepetiic per con-
di<ft.exlegc:vc C.dc iure
aeii.l.si. 5. Hcemia. Iccm
in domiuo sccui totti ob
quistio

dat vtraque ex eodem causa. Sam pet
condictionem triticariam petuntur om-
nes res certs,,-vtl incertt,prs.ter pt
numeratam. Per ccndiitionem
est,sictrtumsttttur,resomntsctrtt,&
numerata-.non rts incorporales,
■U.netmheca£tioeftstricla-\.i.
ea iudcxscripturt cotrac~ttn,(y
petitioni aBoris,sut arbiirij impos. Tri-
ticaria arbitraria est: quia istimat in
ea iudex repro arbitrhsuo, qutsetitttr
habita ratione leci.-y temporis. Datur
ergo eitte rei,qut pttitur sstimddt cau-
sa. Perrb aftimationem recipiunt res
omnes,prtter pecitniam numeratam. na
tstimat ipsa res ctteras, non sstimatur,
aut sattem nen indiget tsiimatore,ciim
^"'i si o"1 tstim*tioconftam,&certa:ea re
sectinia numerata in condiltionem tri-
cadunt, qut pondere, vel mensitra ton-

^tii at rij x£ ri -jaKns -raXmvi/Bfi.
mbtk (p«gpetiA«,T?i?i)t; a*ixi,-t (tiijftti.
3 Xty( sii-i-i tvt. c* t^ «aAoMK ^op
stnXlt <£ TU T6T
i %!& t-v-atyi -ta/.
■ JS?I -il-IKi «'VBi oits. Togr a-a-p>-
i T<~y tiiss aiint ~UT& 2>lg.<pityr& •&-%-
' %i* "'* rtapit T 'Ostgt, ig fflfiss tS tsik-
! t«i <P<*iS%t tphhJeit©- ss Tsi7i«i«6(i(
iMw.Cvuc.
Hae condittio locum habtt pro
inire.exccptaptcttnianumerata:
siu" certumsiue inctrtuSmt domi-
mttm,jtuepojsessio petatur.B a rt.
i. VlpianvsWwvicensimo-
septtmo ad EdiSitm.
Vi certam J1 pe-
numera-

ca , vei i
corpocalis , vel incor-
poralis pecicur. hoc m
tercia.£REM.]Rcmau-.
tem suam pcr codissio-
ncm triricariamnonpe-
tcc : sed condist, furti:
ii subtraiSa sic per sur-
tum,veluti si vi, &e.
VlVIAK.
^T Huicertam. In hac
1. condiclio triticaria
confcrtur cum condi-
ftionc ccrri, Hoc modo
vrracj; cfc gcncralis.Ca;-
teriim condidionc tri-:
ticaria pecunia nuraera-
ta non pctkur aitionc,6
certum pctacur, petitur
ctiam pecunia. Vnde
niale hinc quidam col-
ligun.,aftioi.c,(ica™In
petatur , solam pecunia

cam c petit, llla
aciione vtiiur,5*
Ctrtum * peteturd.
qui aucem alias res e, per rriti-
casiam condiiftionem pecec. Er
generaliter dicendum est,eas aia^Tenum^tancum
res per hanc actionem peci, si condicec. criticaria etia
qua: iinc prscer pectllliam mi- inccrrum,vc sccuicutem
mcxacam, ilue in podere.siue in s V^oticm^tUc
r s a r L-i Mge i.»ci*. ¥ide..scrii
menltitatconltencidue mobiles ^adrubr. c.sicertum
sint, siue soli. Quare S fundum pttatur. C v i a

« Qa* c«ti
eodifljo «a:.
sic a iuriscon-
stilto appclla-
ta est, quonia
rubeiiiappr;-
toris , infcn-
deea ttaclaiu
suit. AlciacJi.

tucam. nam si seruus sic
mortuus
& domim
tusjCondia.ci: legc petet medlctarem sstimacionis serui:vt d.l.
J. de adult. t.sipostutaUerit. insi. & tseq.Vicc obftat quod illa est
vetus lex-nam post legcm xij.cab.est a lulio Ca:sare Imperatore
sacra.Iccm potestponi in l.siquisintanta.ted ciimhxc eicmpla
sinr per [eges post istam faftas , quomodo ha;c lex de his cogi-
r tauitJResp.benc °. & dic,sit, id est cric. A d d t t i o. Dic quod
" jstaexposiciondn est nccessaria:cjuia tcxc.semper loqi
Salic. & Fulgo. A d d i t i o. Adde his cxemplis a!ind ex l.a.C
de recept.arbirrii.& ex §.tripli.& §,qtiadrupti. Snftit. de aB. Iccm
deIehsecomnia:vc C.dedonat.l.st quuargentum.^.si.ltero ia nu
dopadtodesalaciopcarstando : vc Ced.desussrag.l.i. proquibr
repone : Htc estcondictio expatto legitimo. Ibi est condiSio exsti
pulatiene. Cviacivs.

DE CONDICTIONE TRITICARIA
Frosecutotrstclatuirregularium condiclionum supponit & de
diS. triticaria, qus. <& ipfa irregulark eft:vtpote enimsicut cs
nm i» sontraclibus tantu,vel ounsi.vei tnaitsidei,vel quasi Ucum-

<T Numeratar/i. Stti-
clisiime.crgo Iiic poni-
tut pccunia, ciim dica-
preba. I. j.& fic pro sru-
menio dacur harc con-
dict. ttiticaria, & c pro
sistunc pondere,& mcnsura : vtinfra ftatim.
d«T ^r«s/«»i^/«str.hocdicuntquidam aclionis cITc nomen *:
vc dixi in nib.suprasi cer. pet. Iccm noc. qued hoc veibum non
remouet,quin condict. ccrci in aliis rcbus locum habeacised re-
mouec cricicariam habece locum in numeiata pecunia.non enim
denocac hic naturam cecci condictionis : scd iricicaria;.
e s Atias res. s.debitas : vc ~).eo.$.si.
s s Mensura. An idem si pondcrc ; Resp.idc

quoque per hanc aclfionem pe-
tiimiSjS; si veftigalis sitisiue ius
stipulatus qnis iit,veluci vsum-
fru&um h,vet seiuituteni vtro-
tumque prardiomm.
;, qux ci

tricico,&s.u-
menioi:sed&
proaliis,i)UJ;

pecuniajnumeratainac:sccus est ic

n didtum iit onines rcs venirc,
acorporalcs : vt Jnjiit. de >

g ^ Quare. Bona ratio:qui
nomen rei conciueac corporalcs
corpera.& incerpora. ergo hse vemunr.
h s Vsumfrueium. Ergo incertum potest condici, cum vsus-
sruiftus res inccrta sit : vr insra de verborum obtiga. i.vbi autem.
^sundicerti.qaxcitcomTa. Sed cerci condictio ad ralia non
dzrat-.vzsupra siccr.pet.l.certicondicsio.in prin.fy Insii.dcverb.
obiig.inprine.
a 5" Rtn?


loading ...