Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Corpus Ivris Civilis Ivstinianei (Band 1): Tomus Hic Primus Digestum Vetus continet — Lyon, 1627

Sheet: 1351
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd1/0745
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
1351 DigestorumLiberXIII. Tit.iiij. 1352,

vt hic,& J.deact.empt.l,ratio. §.siper venditerem.foJ.de rs iud.
I.si KaUnd. Secus si adhtbeatur mora ei pactc actoris: quia put-
gatur mota:& ideo de interitu non renetm:vt J.de verb.oblig.l.si
seruum.§.sequitur. Cxterum quantum ad causam.id est ad acces-
m Bonit sidei, sionccn cutn te perica diffetunt a concra&us bons fid. a contra-
jfeeotraaiBim flibus stciai iurij-

a boa.fid. contia&ibus
frustus veniunt eciatn a
tcmpore moca;: vt ~j.de
m*trimonium.& §dtem
si diuidtre. & hoc est,
quod aliquando dicicur
tempus rei iud.speclan-
dum inbon.fid.iud.vtj.
ctmmod. Lsedmihi.§. in
kae. id est tempus, quo
poruit,& debuir iudica-
ri. Itern in bonz fi.con-
tracl. veniunt vsurse a
tempore aiora: vt J. de
vsur.Lmorz^.tnbon.fid.
Scdiostrictriuris iud.
a tempore lit. contcst.
vc ins.de vsur.l.videa-
mtts.§.si aSione. Ethoc
si peto quod meum non
suit. Sed li petam quod
pore mora:ficc restitu-
tio frudtuum : vc j. de
vsur.Lvideamus. ysque
adillum §.siaau

IV. Ciivs ItbrO rtono *d
ZdiSum proumciale,
SI merx aiiqua a, qua? certo
die dari a. debebar, petica sit,
veluti vinum, oteum, frumen-
tum : tanti° litem aestimandam
Casiius ait, quanti c fuisset eo
die, quo dari debuit d. ii de die
nihil couenit: quanti mnc,cum
iudicium acciperetnr e. Idem-
que iuris in loco cile,vt primum
astimatio sumatur eius loci,quo
dari debuit.si deloco nihil con-
uenit: is locus spe&etnr, quo
peceretur s. quod &c de c^teris
rebns(3iurisest.

D| £ o, <xy O D
certo loco dari oportet.
TITVLVS IV.
Iungitur condiSitni arbitr.tr U, alia
eondiSitarbitrariaexmutuoetiam.vel
ex jiipulatione. vel ex teSiumtnto, vet
exconUttuto-.quasciUcetquodcertoUco
na cemporc dari dcbuit,*tio'loco petitur s*a* com-
litis eotest uo veniunt: memoratione etus leci, quo d*ri debuit.
VfCJeetndiS.indtbJ.f, Inkancjadit
licet quidam contradi-
cant:vt R.arg.eius, quod
legitur ). de vsur. I. in
fidticommtfi.§.tnhti.&
l.lite. Sed intclligas in
^cccssione naturali, &
iliam/J/rt, inteliige in
bo.fid. con c cact i b u s. Sed
qui aiiam cener,posscnc
responderc ad lcgem C.
de condtS. indeb. quia
condictioneindebici non tcnecur qtiis, nisi in quantum est locu?
pletior: vts.dc condia.indeb.Lsinonsorttm.§.iibertUs.
b Quintitatis 3^ Qlmetxaliqua. hicdequanricatis b a.-stimationc agicur.
appellwione ? ir ^gu£ lert0 die dari. VMc sccipta ad I.59. J.de -verb. oblig.
srumetum co- v^i idcmdicirur. Et hoc rerumest, tam in conciairibus bona;
prehendi hic fidei, quam in stticli iuris: & cam in rcbus quam in corporibi
pocat Aecurs, Sed obstacprimum,sidies (ic adici^a,auc iocus. t.cumquk.xi.
quodZasiusi. & Migat. ^aff.Videsoiutioncm iss nocacisadd.l.cww j«m. Sc
Vtfy-.i.wm.i. jj-rjpta attrf./.59. Sedquidsipurestipulatusquissit vinum,

mn cadit ir> tnticanam: quia ia triti-
earia estimttur, quanti intersit eo die,
njelleco quodari debuit. In hac vero
tsiimatur quanti intersit eo die.-vel locn
dari,quo dtbuit:& cadit etiam in num-
mos id, quod interest. Cvuc.
Qut promijit dare certo loco :Ji
in to nan reperiatnr, potest vbtqtte
comeniri. Bart,

Cor.fy J.de iur.sis.Uij.§.diui st*trti.& s.si cert,pet.t.vinum.& J.
de aur.& ar. Ug.Lcum certum,& %.de ser.csrJ.doli.§.ftn.
e ^ Acciperetur. i. cum lis conccirarccur.& hoc si ante non crat
inmora.alias ctiam prius:vc s.stcert.pet.l.vinum:c[\ix c&comtii.
{ «7 Peteretar. id cst pcti debci

!. Gai

S libro nono ad Ediihtm
Proumciaie.
L1 o * loco, quam
in quem S sibi dari
quiique stipulatus cs-

si •; §uod&d,ci*erU
rebtu.iAc eorporibus:vt
homine,equo.C vuc.
de eo, ovod"v,;1Ei*»-
ccccolocodari "l^

oporcet. vocai.
1 set,nonvidebamr h ^ianonnunquamftt praio
,. c , „ , vanet aittmatio ret pro- ponta dt adm-
agendifaailcascompetere. Sed pterlocorudiuersitatem, «^W»*
quiainiquumerar^sipromiiior dequat.locuttu cstAdeo ^!f8caua'^
ad eum lOCUltl, 111 quem datU- '«cidenterhbctit.pemt. inloco,inDiio
rum se promisisiet , nunquara retatiterj»oniamarbi- p.onuium, sil,
, r 111 * traria astto extra nattt- d™> "portiru.
accederccquodveldata opera rata al}„ amonum ti.frjs^
faceret, vel quia aliis locis ne- firiSi iurti propomtur; "
eesTario distringeretur, no poise sichtsuperkres condith-
stipnlatorem ad sunm' perueni- "es: Iiie°si<lM'' ' -

:ideovisum est vtilemk astio-
nem in eam rem comparare.
In aEiione arbitraria propter lo-
cum habetur ratio tnterejse atloris,
&rei. B a rt.
11. Vipunvs libro vicensimo-
septimo ad lEdiSum.
ARbitraria adtio vtriusque'
vtilitatem continetjtam
adoris^quam rei. quod si rei in-
terest,minorisfitpecunia: con-
demnatio,quamintentatum est.
aut si astoris, maioris pecunis:
fiat.
uiilio ratione loci tunc dkitur
arbitraria, quando eft striBi tu-
ris: vtcl

' fcumentum! Harc ir

e pugnai. t.vinum.s.de reb. cred.sict

non quaiiutes P't- Si haic Icx cum l.prox.sup.h.tit. Illa: spcftant a;stiniaC'
esse,redfangi- temporis,quo agitur, & iiscoucestacur. Les proiima eiu;
bilcs:nam njsi tes iudicatur. Vtrxquesunt de iudiciis striftis. Iniudiciisbona:
vinumquanti g^e; ccrtum est speftari tempus cci iudicaca;. /,j. §. inhac ccm-
pretium • sed ""^' ^^ a^e "«ptioncs, nisi venditpr fecetic moram m tra-
Hntunde vini dendo vino, aut empcor in accipiendo: ob moram enim speira
« consumpto turrempus, quorcsplurimisuit; aut nisifideiussor qui pro n
condicetetur:^ hominem soluic , agac mandati.nam & fideiusibr consequitur,
quod tanie no qUau[j fujc homo,cnm {oluh.l.i.§.-vtt.deaS.empt.& l.hotninen
6$. '§".£ sr&- §-w",n^"''-itnstriftis iudiciis spcflatuc tempus litis concestaca
nunta. snsride Scd eadem addenda est crceptio,qua;supra:nisi antelircm coi
Mndia.indtb.ia testatam debitot moram feceiit: quo casii spedlamus tempui
vutr.id. esi itx, quo plurnni jrcs suicquo fecit moram, vel quo res iudicacitr. c
"r"- sicaccipe/.^nw./Kprii.Nam speciem ponit infi. quarpcitinet ad
totam Icgcm.Idcmconfirmat l.%.§.j.&l.ex argento.s.de condiS.
surtiua. (*p t.penult.rerum amot. Ea; sunt de condiflione futciua,
^ua; datuc in furem , qui scmpcr moram fecic: & ideo dicicur
astimari quanti res plutimi fuic. Sed illis obstat t.z.s.qutsit
J.a"epriuat. deliSU. Vide soiutionem notacam ad d.l.%. §.i.s.de
condia.surt. De nummis eredicis qua;riiut,de quo nihil in nostro
iufe. ScdPap. lib.i \.tit.^.S.C, caucum iefert,vo auceis crcdi
aurci rcddtti sint.denarij denaciis accreuerint, siuc dccreuerint
atgumcnto /. s?. J. dt siUttionibus. ciisi in credendo sint scsti
b T Tanti. id est in tancum.
c S Qssanti. idestinquantum.
d <s Debuit. sic & J.tiibon.rapt. I.pntor. §.hicauttm'. & J.quod
<yi tsut cl*m.l.si quk i» $uteam.§.qaod *it,& J. de tttua.l.susidum

Pavl.
' 1 .Hsc atue astio m ex illa sti-
pulatione n venit,vbi stipulatus
sum a te, Ephesi decem dari °.

. & quia ipsit na-
scitur ex ea obligatione,
ausisic contracta est, vt
quidcertolocadetur-.ideo
ponit de eo.quod certo U-
co, &c. A c c v b s.
potest i Respon.sic.eum
ibi a contraKille videa- ■ PrssumiiHi
tur:vt J. de *a.& oblig. solutio eo ]0.
/. contraxisse. Sed non c° k^wK
1, tr j ■ cotrassum est
antcquam^po/sitadlo- , so]l>
cum peruenm : vtj.de jbiquispc«ce
verb. oblig. I. continuus. potest,vbi co-
§.cum ita. iranit, nisi (0-
hs Non-videhatur.cma i""0'" 3Lil'rn
sicucistcnoncogebatur tuendasit.
in alio Ioco accipere:vt b Tempui [a-
J.eo.l.is.qui ita. nec ille ck&incst obii-
vidcbatur cogendus in e««™i.
loco c dacc.Eiac &

Hoc veium
. r nisi offeraiut
J:a ratio:qu]3 hoc jpso damra & ln.
quod iibi reseruauerat teteiTc in alio
elcclionem &pocesta- loco.-quia umc
tem agendi in cerco lo- copcllitur re-
co,& solucndi,vidcbatur in carteris prsiudicassc iibi: vt argum. C'P"C. r°ia"°-
J.dt sun.instr. t.qucsitum.%Mtm rc$.domo instruaa. & C.defaa. ^„J%„,
ctnnen.i.sin.§,&siquidem. Sednon est ita:quia ci cali ioceiprc- JMvtrb.Mz-
tationefieret inutilis stipulatio:quod esienon debet: vt instade
verb.obIig.LTiti*.§.idem reison. Azo.
i 1" jidsuum.i&tH * C\bi&e\>m\m:{\cs.sicert.pet.l.si&me. j Suutn.pro
k 1" r/(7«s*.id'est efficacem, * Et sic noc.quod auferenda est oc- sibi debiw.
casio delinquendi: vt C.de indiS.v'tdu.tol,t.u.insin. s Item not.
arg. ad malca : quia consulendum cst petenti suum, & sibi dcbi-
turn. s Sed nunquid vbique pocecit conueniri: vbi non habcat
forum?Quidam dicunr quod sic:vt s.deiudic.l.etim,qui.Qr J.tit.j.
t.siduo.§.j. Sed tu dic contra: vt s.de iudic.Lheres absen:,§.stn.St
quoddiftis ll.dicitur, locoquolibet,subaudiidonco:sic J.de mu,
& ho.l.vtgradatim.§.j. A c c v r s.
l^" A Kt;rMri*i»aVt;/r<»/5Ke.alio,&alioeasu,secundumlR,
/\& Pla, imo etiam in vno,eodemquecasu,secundiim Io.
Vt si astoris incecest ideo quia sub pcena in loco dcstinato pro-
miserativt J.e*.l.§.ptn.Sc rei: quiaest minoris prccij ibi vbi quid
promilic,qua.m vbi conucnicur.Si ergoplusacl:oris,quani ici in-
rerest,insupersiuum cantum fitcondemnatio : verbigratia:sors li-a^il^xi
est c.interesseaftoriss.& intcresserei in v.crgo condemnabicui loeum:vdmi-
in c. Sc v. actoris tamen dico carionem habendam ita demum, si sic aliquem ad
culpa,veimocareopoIsicimpucari e.alioquincurpunirecurreus: recipicndum,
sed rei ratio habccecur seroperquia aufercur ei locus, quem ha- ^'(y-d'""(\{oss
buicei pafto:vt J.eo,/.j«o^j7.5.j.Sedquidsiinccrest tei.ibicon- {^[j s.tal-
ueniri.vbipromilit in totum: quia ibi conucntus haberec in in- cVlas.p"-'"'-
tegr.restir.iuie Bo.hic vbi conuenirut f non habet iure Longo- /, >» /&>»'«'»-
bardo:vtquiamaior est xviij.ann.& minotxxv.? Rcsp.vidctur »**• ?' ic "
haberelocum: quiaquod nihilest,id minusest: vt hic.&insra '"i',1' ■ „5
de tributo.lMud.§.s Ptico tamen concra:quia hoc ratione perso- ^ j,ona r,-
na; habec: sed hic cic.loquituc quando g rattone rci intcrcst sua iKndini Bwi.
ibi conueniri: vt J.eod.t.ideo.& Instit.de aSionibtts.^.Ucoplus. h Aibitcasia
m ^ Hsc autem*au. scilicet certi condistio, qua: dicitur arbi- 3&i° ' ad ,id'
tiaria, ^Sednunquid ft sicpropriumnomenaiSionisJRespond. °"°,j"jIl>oia-
vt disimus J.eod.Lin bontsidei. ^it.pertintn».
n TS^«/«(/oBs>.sednonibluinerea:vtJW./.jshtrts.&l.aut vtriim sit no-
simutu*. Azo. menproprimo
o ^ D*ri. q.d.quando stipnlatus sum incertoIpco. Accvrs. a&ioaw.
loading ...