Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Corpus Ivris Civilis Ivstinianei (Band 1): Tomus Hic Primus Digestum Vetus continet — Lyon, 1627

Sheet: 1359
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd1/0749
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
1359 Digestorum Liber XIII. Tit.iiij

f rideiussor ar^j
iniercedere ir
vsuri-: pec II.
psUtionem
protHissam.

intctesse, v cpote inutiliter dcbendum, non extenditur ad fideius-
sotem. Itcmpiimumdiftert alecundo,lecundum lo. s Sedqua-
ic cum vcrumquc omcio tam in interelTe, quim in vluia. Iiem
vtrutnijue proptci rootam. ltem vttumque sub condiiioue taci-
ta: lcilicct ii moia sueiit commissa! Rcip. quia osficium, tjuod
" ihxietbon.fid.prouc-
fortc * per cum b steterit quo
miiiustotacentum Capua; ibl-
uerentur,oblig-.tionem rideius-
soris augeri c *. Neque enim a
h_.c causac reclre compatabirur
obligationi vsuraru t- I«> emni
daa: stipulationes { /S sunc: hic
accidenti autem vna - pecui.iae credira.
inviidead eit:circa cuius cxecutionem h
fidciulsoresnnonenen- a,ss.jmationis ratj0 atbitrio iu-
..... ■ ■..-.:■■:...■ .:.-. .. . . -,...-
deaci\inbontfidei. ^icis committuur '. Eiuique
as FD«s.ideo,subaudi. disferentia. k manifeuissimum

nacu.aoblig
nis , sic ab ca natuiam
contrahii; vt sicut ipsa.
obligatio ptincipalis ad
fidciulsor.m extendi-
tur: sic&invsuraiscd

.cumi.ri-'
sit , & e:
propte

b { Per rt

fideiuisor

< Morareino ra a tei hic noi
luger. obliga- fideiussbri. A c* "« Ololst M'«#6" »*»• Ifia- vbi
aut non augctur. r Quid c
« elt ergcquod dtcitnr J.
Aione. deveyh.obligJjiiQra.qiiq
poslic obliga" vcineo,in(jt!ocltobli-
tio Sdeiusso

argumencum esXe puto, qu6d si
post moram factam pars ] pecu-
nia: sbluca sitj& reliquum peca-
tur m 3 officium iudicis tale eile
debeat, vt istimec quanti acto-
ris intersit , eam duntaxac n
summam- qua» petetur, Capua.
solutam elle.
Nonpotefi creditori inuito altbi
solui,quxm in loco deftinato.BART.
IX. Vlpianvs libro quadragen-
od SabinHm.

gatas;
flius
dl.it

simsefti
s S3qui certo loco d.

promit-
rit.nullo alio y loco. quam in
quo promiiir,soluereinuitoui-
m,vc"h"ic.&quod pulatore° potest.
hic.zi-ime.urlis maUxestma?udmcilu,quam
quati actoris interiuii: ,. , r r • ,
iuhaudi, ex moia ipsius flt l- ccntura Capua;. supra eod.
iidciussoris.Sed oppo.Sc
vidctur qudd ctiam ex sua persona non tencacnr fidciulsor ad
interessc. nam li sideiubcat in ibrcc tantum, fidciulsor non tene-
turad vstiias:eciamcYsuamora:ergoncchicadinrercssc. scd
.rcsp.ibi ideo:quia iure noua; obligationis oportct rjuod venianc.
qua: obligatio non interceiTit, htc autcra officium iudicis iahx-
ret pcincipali. s Sed adhuc vidctut in cocum tcneri: vt yttea.
l.*jH£ro.inprirte. qua: est contra. Solut. potcstdici, secundnm P.
* Reprobitur quod hicfideitissorsimplicitcr intcrccssir •>. Si ^aarrasi cur ergo
ietudmnPauL non cenccur ad interesse.vt ad vsuram : vt subiicit(Resp. quiaa
rconoiidcbetur inccreiTeradhucctiamperorficiumiudicis: sed
vsurain stipuiacionemdedu&aerat: vz~y.proxiin.rcsb. siuc crgo
vsura.liue intccessc debitum sir co tcinpore, ouo fidciussbr datui
simpliciter,stue pei officium iudicis, siue per (tipulationem putc
fa£tam,vel sub conditionctsi non soluciicin suo die:in omni co,
& toto eaccnetut fideiuiror,ciim omnia praisumancur solcnniter
aita: vt InHit.de sideiujs.§.sin.£c sic loquitur hic statim.St "j.toea.
l.qutro.Si vcro eo temporcnon debebatur interesse per osfieium,
t rlzt leaura fideiussor non rcnetur : vt hie e. Idem in stipulatione vsutarum,
«il contra ca- ^ax p0((ea fact2 cst. ];c^c ^c s0[utioni vidcatur conrra j.eed.
J™s/ur.si<'. Lfin-Sei dicas^u6diblfideinssit in soicem tantum s.Vcl ibi po-
s»e. secjndum nicuc quzstio: ied non soluic illam g. [;onicur atitem alia,& sol-
Bart. Paul. & uitur,an li cteditocsotCciuaecipiac,petaturinieceisc?Scdciuidam
Jas. dieunt, quod ibi in omnibus tribus caiibus, scilicet /. suiro. in
cun&mlitT omnem «usi^m obligacus eft : hic in soctem tamum inccicesslt:
Dicnon est quodnihil elriquia nullaessct iam differentia:cum & si in vsuia-
vtrilimile lu- iio contraftu pro sorrc rantum intercedat, non in plus tenctur:
..sconsul.i.m vr J.defid.l.sifideiussores.§j. Scd hsc l.vult faccre diifcrentiam.
fcntuirequi- « i\ Obligationeinfidemssoriiitugeri.WiAcicirilAa.i.l.^-i^.num
shonem, & no videmut.lje ■verb.oblh. Cvt AC.
eam soluisse, , r ,_ ' . r ■ , ■ «. - r- •■ r- \
sicwtiUm s*h1. d " "^?"* e«m. reip.cacica: obiectioni: quaii dicacquare sccns
tr Its- 'n vsuris i quam in intcrcsTe: in quibus vsuris tenetuc sideiuisoi
ck mora rei; Resp. neque enim, &c. Accvks.
e T Catts». id est cum tn&mu de interessc.
f ^ Stipulathnes. vna sotte, & alia vsurarum.
si s DatsiipuUtiQnes. Vna sortis, alreca vsurarurH : vna certi,
altera inccrti. Vide seriptaad L91j.de verb.oblig. Cviac.
s*s Vna. scilicet stipulitio, vel obligatio.
^" Exeeutionem. id est solutionem.
i * Catn/nittiturS.vbi vsura; possunt peti peistipulationem.Acc.
k r I)^-r.Wr"..probatiQtereirenonesleinobligationes
J s Pars. a voluntate accepit. aliis contra insrh de vsur. Ltu-
ter.%.Ludta, Accvrsivs.

1360
st, ii vsura debetuc pcc itipulat

m s Petatur. _ fideinssc
n ^" Duntaxat. sccds eco
nem,a-noda pcr officium:vt CJeposnJ.sidepostti.r\r C.deiudic.
I.). & tdcm in pctna per stipulationem debita : vt ~y.dea3. empt.
l.Lncias. iiic ergo propaitc soluta ctiam inicieisc icmissum vi-
deiut:vcAic,ej- ~].eod.
&h.d. Fideiusor
fimpltkiter accepttn non tenetttr ad
intercjse propter locum ex mora rei
enam pr^cedcnte: nec admittitur
quodsimplex solutio pro ratasortts,
&imcressesa£la tsse videatur. Et ^"lhv^.eod.t.iu.§.&
diuidttur;qma.primbsoymatqu&- gener*liter.<yix '
Jfiontm. Stcundo rtsfon. ad illam tra. t. ~~
inducendo similia. Tertib circaprs,' 1uoc! ibi
dicla moHtt vnum dubium.Qitartb '_■ '
... . , , , "^—' _ nominatocu locori;
mua. dttermmat, & declarat. i>e- cum piura |oca fucrj
CHndaibi; adeo. Tertia ibi\ nisi nominata:non autcm

vssiradcb.-
11 r ex !i|. _];, .

l.sin.insin.
vTTS,J«*r-r»ON»ss*
\alio. Videsciipt.
ad inic. /. qui Rsmtjde
verb.oblig. C v 1 a c.
o * Stiputatore.Cc.poRquis. Quarta ibi. Quod non pu-
tO. B A R T.
x. P a v l v S iibro quarto
§utslionutn.
Sl post moram fadtam quo
minijs Capuat solueretur,
quum arbitratia vcllet agete Ps
fideiullbr acccptus 1 sit eius
aitionis nomine : videamus *
ne ea pecunia, qax ex feniei.tis
iudicis accedere potest, non de-
beatur r,necsit in obligatione ':
ade6 c vt nunc u quoque sorte
soluta x , vel si Capua. petatur,
atbitrium iudicis. ceilet. Nisi *
si quis dicata, si iudex centum b
& viginti condenmare debue-
rit : centuui solutis ex vni-
uersitate, tam ex sorte , quam

i&J.deVerb.
ebi.l.qui Roms.inprinc.
6j--i.desideiuJsor.Lfid,
iujsor obiigari, §. y. Scd
contra <* adhuc: vtj.de
verb. obl. i.continum. §.
cism ita.ibi,qtiia vbique
potest fotnere, <&c. Solu.
poiest vbique soluere.vr
ibi. sciliccc volente sti-
pulatorc. 1. Vc! potcit:
id cst debet vbicunque
conueniatut. 3-Alijdi-
cunr , quod ibi locus
gratia rei positus erat
tantiim : vnde vbiquc
soluere potest,vbi aftor
habcc domicilium: hic
gratia a_tocis, Accvbs.
Sipostmoratn.WC*-
s vs. Debebas mihi
x. soiuete certo ioco:
fmitiinmoiasoluendi.
postmota dedisti fidc-
iuiTbrem , an teneatur

t Solucionijjid
est <juo loco
soiuatur , rci
eleSio cst an-
tepetiiionero.
t SoIutienis,id
efiinquolcco
soluaiur, ele-
ttto est pents
debiiori, quo.
tici pluralocj
subalternatio-
ne solntioni
aiiiessa sunc.
_ Soluere vbi-
que vel vbi-
cunque velit
an Sc quando
polsit debitor,

fideiussor ad intcrcsie,quod debecur niihi e>t moca rei, qua_icur.
in iicera nori rcsp. potest dici quod fidciuisor non tenetun& hoc
innuic licera sequcns,a^. ,__c.Et sic rcspondecur. dicic camen, ii
petatur sors, & post moram soluatur, cessat indicis osficium. Si
cigo incereite non fuit in obligationc , igitur ncc fidciuis. ftiic
obligatus.polTec tamen sieobiicere:ponequod cu debebas mihi
c. pro vsuris : si fidciuisor soluac c. ista c. videbuntut soiuca pro
soicc, Sc vsuris. scd hoc falsum est: quia accipiendo peeuniam,
videor cemisiise incercsse. Vivian.
p ^ Agere. scilket stipulator.
q ^ Acceptus.Dic e.s.in centum tantij.secus cssct si simpliciici f:
<]uiacunc m totu teneretur:vcdixi s.eoJ.centS.i.Veldic,secundu
Ib.si itmplicitci fideiussit,uon tamen tenetur: quia non venic ex
nacuraa-.ionis.vel qua;rir,& non soluir S- Et sic not.quod fidc-
iuisor h in pccnis non tenetus.vtj.adtnunicip.l, libertm. insinfy
t.Luciw.§.j.ar.j.de sideiuss.l.si. ^sarg.J.rem ra.babej.siJi>:e.§.cam
autem.Std arg.cotraj JesideiussJ.siqttUpro eQ.§.ij.& ~y.deadmtn.
tuto.l.tutor.qui repertoriutn.§.penult. Additio.Dic quod ibi pn-
na vcnitexnaturaastionis; hicpntecnaturam,secundiiml as.
r r Debeatur.klaiciaSote. Accv&S.
s ^" ObligatUne. fidciussocia. nam in obligacione principalibc-
ne cst quancum ad ciecucionem.
c ^" Adeo. non iic in ob!igatione,vc,id cst sicut si csTct arbitihim:
& nunc quoque sorte,__c. quod subiieit,nisi excipic a soiuia: vel
ponc vt lic coniundio: St iecundum hoc innuh, quod nunc so-
luta soitc, si iam deberetur interessc,nihil posser pcti. quodfal-
siim est. Itcm innuit, quod si post moram Ephesi soluit, quod
simpliciccr veniat inrcrcisc: quod falsum est similiccr,sccunduin
i[aoa,no.sJ.quodJiEpkesi.
u r Nunc. sciiicet post morarn.
x r Soluta, a quouis eorum. nam & cuni rcus ibi conuentus non
teneaturinplus: vts.l.quodsiEphesi. Ergo nec fideiullor,qui
soluit id,quod per stipulationem promisir, quod diciiur rcus ar-
bit. condemnacus. Sed ob. adhuc in plus ccnetur, Respond. non
aliquo dc quatuor modis.
y ^" ludicu.m vtroquc ceite casu ccisat.in primo pioptci l.ilia,
centmh. m sccundo pioptetlcgem illam, quodsi Ephesi. inprinc,
2 % msi. excipit ab co, quod dixir, sorte soluta.
a s Dicat. & male.
b s Centum. e*emplu,secundum lo.sors c.interesse xx.ex c.solu-
cis ostoginta.Sc iij.sol.& iiij.denarij soiura vidctur de sotte.Irem
xvj,sol.& viij.denarij pro pcena,siue pro ioteieisc,rciiia&-nt ergo
IV).

* Hi-ephraso
pcculiaris eit
iurisconsuhii,
qua modclie
quid sentianr,
ostendut in re
ijuod nonasie-
Kstit,&t.$.si.
sicwdinM.d.
in.ssici.si u$.
fipm,lk plens-
quealiis locii
questioncm
reipondeatur.
Duar....disl>.

1 Diuinat, Tal.
/ Reprobai-r
Paul. & Ful-
j Beprobatnc
per Jas.Meli"*
estin^.sin.se-
cundum las.
Ji Fidci-iTor ia
pirnis non te-
loading ...