Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Corpus Ivris Civilis Ivstinianei (Band 1): Tomus Hic Primus Digestum Vetus continet — Lyon, 1627

Sheet: 1363
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd1/0751
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
1363 DigestorumLiberXIII. Titv. 1564

_ F»_um pro ptura.ty"). ioca.l.scdaddes.%.sidemmm. { Sed a an sactum pio
daw, veleeo- daro, vcl cconcra , vcl vnum sa_um pro sairo possit constitui;
ni, mstnu R_sp. sc___d_- loxN.non valet,cum multum intecsit inteisa-
"_«° P_eit dam «■*"«>»; «/"'_"* tit.yL^.lulianu,.!? insra dtsiUaui
_nim feaum "■«-$.»"•* decem. s Item not.cx hoc §./>-ss_7._r insra eed.l. tjui
proaliosaao, tuuem.§.j. quod non sit
-el„a_mpro necesseidcss-debicum,
datojBt ecotri q_od consticuitur,» ra-
cmu volente ™n propter " debirum
eredirore p-s- constimtio fiat.
simtfeloi./.Hi a 1" fate. alitet in
fi/.S-'st'fri. fideiussore : vt is/ri -e

Ergo „eolh- L «- ,

:neque ob-

lere * consticucnm.
Debitum intelligitttr ex quacun-
tjue causa, qm parit obiigationem
ciuilem, gj* naturalem, vel tiatu-
ralem tantttm.- vel de ittre pratorio
sine exceptionis obsUcttlo.stctn jiue
estsa<£tum:vt J.rfe wi. JW debttum pure.siuesttjn dtemj}.

110 cjuo

huiui GIolTar, obiiga. l. "vbt autem. §
" quibiu w- (p_jU
c «s rwre/i.hic cst quasi
Ho comradrus.
onpos- c\ s Uatmvtsu0e».se-
ie inuito cre- eus in eiuili debito ; vt
dicore. insr. /jy.ji.j.Azo. { Et
"Invee. edlt. nota quod improprie l>
pterlc naturale dieitur dcbi-
* Debecur inj- tum:vt insr.de sideius. I.
proprie, quod sideiussor cbiigari.§.).
natura dcbe- c -^ Aitione.vi tjuia me
Lur* „. defereote iurauit quis
tendu.vc &ad sibl dcben. almdct.am
nouandiim _j. cxcmplum hic iubncir,
dt neuot. quia & ideO,&C. A C C V R S.
graue pucauic f r Constitutbatur.A-
pmer fiJem lud enjm t(
ratlere.&im- _......._ t;_
pucare sibi de-

hilalioJcolli-
jgitur\r.dotium.i.sif,

d.vsijue ad /.eum.qui. B
6. -J Debicum autem exqua-
cuncjue causa potest constitui:
id est: ex quocunque conttadtuj
siue certi,siue incerci b : & d ex
cauia emptionis cjuis pretium
debeat: velex causa dotis : vel
ex caulatutels c: vel ex cjuo-
cunque alio coutractu. j.% De-
bitum autem vcl natura susfi-
cic J *. 8. J Sed 8c is, qui ho-
npraria actione e, non iure ci-
uili obligatus est, constiniendo
tenetur. Videcur enim dcbitum
rnpns in pt- ^. nuod iure honotario dcbe-
& tnsra Ue * .

SEd&fieiterhr». ]C A sv s'cst planus * vsrme ad §. itetn si
mib't.\\t £M si mihi. ] Scipulatussum ace dcccmdari
Ticio. si constituas te solutorum Ticio , non valet constitutio:
quiapctercnon poccst : licet possic eisolui.si autem constituirti
soluturum mihi,auc Tirio:mihi compctir aitio deconsli.pcc.
£c tamcn ci potcst solui
lirar, Et est verum (vt & Pom- Pc- Sl>d P°?c ™in ?/':
r -i ■ \ mo caiu.Stipulacusiui-
pomusicnbit) eumnontene- stj_ini au[Ticioda-
quia debita iuribus J non ri; censtituisti cemihi
est pccunia-,quie constituta estf. soluturum. soluistiTi-
i. »J Si is , qui &c iure ciuili, &
pracorio dcbebat m , in diem
iit obligatus , an constituendo ccit in duobus reis
tencatur ? Ec Labco ait teneri pulandi rcjuir^ il a
consticutum : quam sententiam constiruacur tantat
& Pedius probat. Sc adiicic La- f\c" Postca . olu:
, .r . .-. ioluens non hber;
beo, vel propter has pocnii- soluenti competit.
mum pecunias , qua" nondum di<3io indcbici. C;

velhoemodo qui dtkitt
confiiiucric. a € suo m
*»t.

<($

ur. Et ideo & parer, & domi-
nus de peculio obstristi, s\ con-
■putans stituerint, renebnntur vsque ad
cam quancitarem,qua- tnnc fuit
in pcculio , cum constitueba-
tut s. Cssiterum si plus suo no-
mine 8 « constituit, non tene-
bitur in id,quod plus est,
Ji. Iviunvs libro■vndscirne
Digejtorut».
QVod si filij nominecon-
sticucric sedccem solucu-
riim , quamuis in peculio quin-
qtie fuerint,de consticuta in dc-
cem rcnebitur1'.

Ie tencn.
a ^ Suonomine. Vidc
notaca ad \.repetitio,su-
prhde eondiH. indeb.Ef
scripcaadl.j. Cod^de
condici.indeb, Cvuc.
ridsifij,-}
I rtnibitur,
<juia exceptroncrcmit-
rccc videiur:vc susrksi
-VUcau. l,s,i£,p.ij.
tm.&i.sin.
• Operaec- i s s\nisi m.,i-
pm ijfc- yjm.}CSi,m.
nonpotCl.ve.^»'"'^?0^;
j_: btcpcio, wtiamwt j.silu.matr.1.
qur indueit exdiuerso.§si. sed alitcr
.coditcione in- s, soluant isti.s. pacer &
SSTSssi ™<-,<s«pr*decondh.
potcst repeti, ™deb. l.it.cumquo.wl cerepoterat:quia debitum con-
eoslicutu Tolui -vtibi, frl.n*m(ysi.& fticnerit , in solidum quidem
-.6 dcbec;quod insrk de Ub.leg.l.si 3«k tenetur: sed

I i I. VlPIANvs Ubre •vicensimo-
stptitno ad Ediiium.
QV6d si f maritus plus co-
stituip ex doce , quam fa-

m folucum
test^onstitutii ^ ^* Per exctP'Ottm.
solJi debet. s- fauorabilem. quia ci
■f LibelliK.in ea datur ctia repecitio.
quo peiitur &daexemplum in tx-
*? rcsticu|' ceotionc pasti. vel ci-
debcr conclu- .! _ * , , ■
dere ad cotam U''c rcrnancr dcbirum;
dotcilicec nla " insrM sel.l.Sthhum.
ricus condem- §.naturalis.ltcta \aeb\i-
netur in quan- rographo antc bicnnium : vt C.de non numt.tecu.Lin contraUi-
tQ/""rc ^0" bm. Vel cjuia iurauit debicor se non deocrc:vr s. de iureiuran.l
cuuito ne ^ ^„alHraUfWd _. „ C3usa c6stitllitiquam subesse credr-

i mulien, in quan-
tutji facere potest,condemna-
tur '. is s Si quis aurem con-
stituerit quod iure ciuili debe-
bat, iure prxcorio non debe-
bat: (id cst per exceptionem^)
311 conlticuejido tencatur, qu_-

•gcac

. bat,qu_ nonsubcrar: ix insr.de excep,do.l.i}'.§.\. Seciis si odiosa;
tere encepcio- elTcc cntus exeeptione;quia tunc constitucns tcnetur: vt in Ma-
nem videcur. ccd.vt l.de condici.indeb.Lqui excepthnem.m& filius iusto ertote
•sAtqueicavi- juflQi constituac:vt yad Maced.Lsi. s Sedquidss scicns seejuis
condisiionce" nu"° fodo tencri, consticuat; Respon.tenetur sccundum Bvt.
jjgc [, jt qmt & H.quia J doaatce videtur : vt insr.dercg.iur.l.cuim.&infr,
ttstrttmn. non dt noua.l.si quit deUgauetit.
a_iane dc c6- I ^ luribus. i.iure nacurali.vel ciui!i,cum eiFcclu.
iliEuta pecu- _, ^- Dtbebat.i\c-M eftiure ciuili,& naturali.scilicer patfo.nam
So norTplaeet" Pcr Pa^um iurc Piascotio nacuralitcc obligatut. 1. Vel dic quod
quonia fn hoc ille,cui ciuilitei tenebar, mc desetcntc inrauit sibi deberi,& Cc
easu non ani etiam a_io in sac\umpr_toriaestqua;iica. j.VeIdic,ineo iure
raas «Jonanrit, pt~torio piiiis tcnebarur. _ hoc,quod dcbebat, legauit: vr infr.
sed c6stitu£ti* fcfe,g\.Lsicreditori.%.idqmi.
^rvolendt si T ^ndumpetipogunt.Vide scripta ad eund.titui.C.C viac,
eernitur. n s Ison imitut. sed volens. A c c y r s.

habebis condist.

a Consticuturr.
cenet.licecin

propnnitur: \&
est dcbitu iute
ciuili.indebiisi

peti pollunc $ constituta indu-
c_a. quam iententiam non inui-
tus n ptobatim. haber enim vti-
licacem , vt ex die obligatus,
consticuendo se eadem die so-
lucurum,tencatur.
1111. P a v l v s libro vicensimono
ad Edittum.
SEd& iicitenore die ° con-
stituar se soluturum, simili-
ter tenecur.
PTtrtttas loci conBitutionem non
impedit. B A R t. -
y. V l * I * N v s libro vicensimo-
siptirm ad EdiSum.

aAlit,

apiar

>m

■ba.y i-

"] Vm , qui Ephcsi promisir
_sc Ioluturum,si consticuat Tudic quod sic.
o loco se solucurum, reneri aPe»a *a differeria in-

o s Sed&si
die. muito magis (i in
vIrcriorem:licct in do-
te iitaliter:vr "]depaU.
do.l.de die. s Icc poccst
intelligi h_c Iex,quan-
do idem principalis de-
bitor c6stituir antc die:
licut supra posuit in po-
iitionc casus. ^ Quid
de alib?forte ide:Si per
hocdiffertbifidciussb-
ie,qui non potest «iani
tepote in plus obligari:
vt Insi.de sdei«s.$.jide.
iussores.versi.itemsiiUe.
^ Scd an ante diem rei
conucniri porcrit iste?
Qnidam dicunt, quod
~y.eodd.id quod.

constat P.
Quiin loco legationk exisiensse
conslituit soluturnm ibidem ,per-
dit im reuocandi domum, _r tene-
turibisoluere .-sicusji ibi non exi-
stens, & conWituit sesoiuturum in
loco legationis suturct. b. d. secun-

ibi dic

cdcli

, & dic

1: qu,a
nllo

iFideiiHTorno
poccst in plus
obligari,quam
principalis de.
bicor.- qui pro
alio conftirui
potcst. Cnr
ita? Qui cofti-
tuitnonestad
eum modum
accelTio tei li-
cuc siikHislor.
Fideiussor eil
aeeeiiio prin-
cipalisiideof];

dum tertiam Ie£i. auam puto ve- quoddi

modo debira est pecu-
niaisedanrediem Iic:vt
J.de ver.obl.LeS.qui ca-
ledii.n\(\ ignorabat c6-
iritutoraiia dicm pro-
Hxiorcm : ttinc sortc
potest haberc locum,. vidc

P T YiVm,qui.-}Cen-
___../_«■.& eritai-
bitraria:vt j.eo. l.siduo.
§.). videbatur enim co-
tra, quasi eiscr indebitu
quarum ad alia !oca:vt
diximus s.decendicl.in-
dekLqai leeo certo.
¥ s lulianm. Huic §.
abstat /.8. s.de iudiciu.

Sedn

aisestw

eft i

ram. P.
1. T Iulianus y * legatum Ro-
ms "i consticuencem,quod in
prouincia acceperat,putat con-
ueniri debere : quod & verum
est r. Sed & si non cum Rom_
esset, (ed in prouincia adhuc,
constituic ie Roiiik sblutuium,
hoc J.i. desiderari
gationem, & legendum, Cenutniri non debere. Nam si purat lu-
lianus Roma agi posse de constituca pecuni_debuit dicerc,ra«-
ueniri pesse.aan, debere. Prxteiea Barc verba:Se_ etsi non eum: &
qna: subiiciunrur in hoc §.i.rcpetunt similia.Ergo & priori casu
dcnegatur a„io, vt Gt scnsus , non ranriim dcnegatur aclio, si
Roma; constituat, quod ante debuit, cum esset in prouincia:scd
etsi Rom_ constituerit , ni_ nominatim dixerit, Roma; so!u-
turum.CYi + c.
q ^ Romt. existentem.
r s Quod fy-verum eft. Imo videtur salsum. Nam c inloco,
vbipriusincepireiTedebitum:non vbi nunc constituit, dcbet
conucniri;vt S.de iud.i.si quu in legatione.yux cst cotta.SoI.qua-
tuoi modis dicicur. 1. Primo: quia ibi eonstituit se soluttirum,
quod dehuit ante legationem:vnde spessatur origo:vr iicut pri-
ma a_io m legatione inrcndi non potcst:ira nec ista:ac hic con-
ftituir quod in legationc ipsa debere ca;pir,vrjde tenctunvt s.de
ind.l.is.$.legatU,versi.omnes. J-.Vel secundo hic,& ibi si debitum
antc Iegationem:fed ibi antcquam esset legarus.conftituit quod
solueret,quado esTct legatus.hic autcm iani eiat segatns quando
constj

gacione accc-
deinccps Ro-
lrgacione-con-
cra„(sci,dein-
deRom-Con-
ilituisscc, noii

cieg;W«i»'A
Nanqueinlo-.
loading ...