Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Corpus Ivris Civilis Ivstinianei (Band 1): Tomus Hic Primus Digestum Vetus continet — Lyon, 1627

Sheet: 1375
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd1/0757
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
1375 DigestorumLiberXIII.Tit.vj. 1376

przcoria est.

.'JSWwwm.creditorum duorum.qui sic vocabantur.

:jvola libro quinta
Digellorum.

»TT >
b C" I tJ?atrui sui. Lucij Titij.
c ^ Ciuilem. s.hereditariam.
ji ASio d* jje- d ^ De consiituta. qua: est prxtoria 3. ea enim ipso imc n
ir.quia coostiiuit vt suum proprium dcbirura soluerct.
nu;& idco ipso iurc
no tcnetns.ar.l.de faS.
.l.fieuniteScci.ssii\i_._i(i
defunsti: vt noi, s. de
eond. inde b.l.fi pccn __.§.}.
&~H.eod.l.bucit

LVciusTitius Seiorum * dc-
bitor decessic. hi persuase-
mnt PubIioM-euio,qudd here-
ditas ad eum pertinerec; & fe-
cerunr vr epistulam y in e°s ex-
ponat,debitorem sese e_Ie_qua_i
,. eiaturm de contraclibm heredem patruiiui " connten-
" tem:qui &addidir epistui_e sua.,
qu6d in rationes iuas cadem pe-
cunia peruenir. Qussitum est,

COMMODATI,
vel contra.
&uia beatius eji dare

7 i. caucionE,
Jiue chiiogra
phum
qoi»ramori"" '" 1uibm -» "'-
siiit veceribu- agitur, pr_tmittit di
/alu.ationes modato,qmdsit tati
Imiusmodi diaccipiaugratia.a..
m C Commodaci. C_otq- cum ad rubiium M_eum ex hc-

przpoi

_re,& '

,lum datuefl.siquUremsua reditatcLucnTitij nihil perue-
"~ nerit_anex_criptura proposit.qui alterigratutio'
mic- dederit, certosine modi-
•ve eaderecepturm.Vide
scripta adeund.tit.C.Sic
Theodor.Ub.%. Comoda-
tum ess, qtiod iuru nossri
esi, Jy ad alks teporali-
tertranstatuest.Ctll_c. j.
e C :M_i^ itpr&tor 1 Iccundumea, cjue proponeren-
SQQCKS £>«_■.. ei

dcconstituta pecuniaconueni-
ri possit, & an doli exceptione
vcipoiHr. Reipondit,necciui-
lem c eo nomine actionem co-
pecere, scd liec de constii

modauit,aducrsu_ cum,
cjuUccepit. C Etnet.
quod ex hoc vidctur,
quod h-.cai_.io sir pra;-
b Cummodati toria:sed u non clhimo
ciuilis:vtj.«.A»wconw-
dttto.§.sicut, ncc njirsi si
p_S_or hic dc ca ioqua-
tur.- quia nihil iniactu
reliquit. Iic8cs.si ptu

tur. Idem qu-esiit.vsurarum no
mine, quod ex causa suprascri-
ptadatum sit, an repeti posfic
Respondit, iecundum ea, qua_
prop on e ren c u r, p o ste.

»_tio

C O M M O D A T I
vet concra.
TITVLV5 VI.
Dicium est de condiclionibus
her.pe.l.j.inprin.Vziiic alittd notnen non habentjlrictii.
'■itmrijs.iju&ifc -vel

a dlcit ad differentia tur.vt cSdiclio certi,codiBto
ptaetoria; <;u6d ha:c sit condiciio exmutuo,condictio exftipula~
tionesvei exbono,& &quo quasi cx mu-
tuoi-vt condiSio indebiti , ub rem dati.
Siae causa;velex lcge.vt de qua aHum
titulo sccundb: vel odio reorum;vt con-
dicilo surtiust.Jb hoc titulo incipit tra-
iuUa ffare de cbdiciknibus altjs, max-tme bo-
nsfidei,qmex contracHtimttascuntur,
& qud.proprium nnmen habent,siue da-
ri oportere intedatur,siueprt,Bari,resH-
tui,reddi, vel alio modo.ncc enim omni-
bus aclionikus vna estsormulafemper,
dttre, autfacere oportere. | r. Initit.dc:
aft. a.c prlmum decommodato duplex
aQio hoc titulo proponitur: Direcla, ty
cotraria. Commodatit esi quafi mutuum
ad vsum.vt retro mutuum quaficomo-
datum ad abusum.»arnprcmiscua,siue
communia hic nomina [unt.Commoda-
tum,& Mutuum. l.item legaro.§ r.dc
leg j.l.quatiitum. g. si <juis codcjn. dt
inMt.lev.&cvt Gncti zgimi vtrurnqttc
contractii demonstrat:t:a& Latinis cb-
morfars.l.r.C.Theo.Quod iullu, quod
tamen Tribo. mai<-

uilis:sed ad diffe
tia naturaSis oblig. scd
primuveriuselr.Azo.
f C Vnum.sd cst praici-
, puum. nam non iolum
istud 1 sed ali
sunt notmda.
g C PacM;«Ki.s.pra:tor
in suoedicto, veliutis-
consul. hoc modo:jHoa'
quti vtendS dedijse, &c.
h C Ait.Scmzle.
i ^ Mobilem. sed nec
omncm mobilcm-,vt J.
eod.l.iij.§sin.& l.iiu.
si C Viuianta atnptitu,
Refemirauic ha:c scn-
tetiaViuianiiul.^™-
tuitum,!* priKJ.de pr*.-
■ scrib.Verb.C VIAC.
V C~ Habitationem.iM-
mum gratia habitandi,
secuaumPLA.nonaute
scruitutc habitadi:quia
-■ Incorporalia incorporalia c 116 com-
vrru commo- rnodamur:& stcuudum
hoc erit donatio , vsus,
____c &comodatiorci : vt J.
fcruiiuies. v. 4* dona.l.in tdibw.asec
Cipola trta. enimnomiuavctbalia3
• ponuncur pro proprio
ei quandoque:

prtftarmkh

Gloss. '

d Verbilia

ui»f.

; vthlchabIt;
i que inhabitaiur:&alibi,
vtemptio.i.iiistrumetu
emprionis:vt C.qutrss
fign.ob.pof.l. cum costet.
&donat.o;idelttesdo-
nara^vtdkimus s.de
sottd.eau.data.l.cu quii.

vlr.Cod.qi
Vel commodatum est conuentio, qua rcs
gratis Vtenda datur ad tepus sinem,mo~
dumve certu,ea lege.vi eadcm ipsa red-
da'ur Verbum,<gtzx\s,teriaruta locatio-
ne.Verbum, adtcmpus, aprecario Ver-
addiderii, perseBa desinitio est. nam ry
aliss separatur a mutuo iatis. DirccJa
comodati aiiio est, qus. datur ei.qui cb-
modauit rei sus. rtdpisdi causa,qua ex
causa no est ■condiaio certi,nisiquiddo-
hmaloadmiJstfmfir.Ytdixi huiuspar-
tis th.l.Contraria ess,qut datur ei,qui
comodatum accepit vari/s ex caujis;qus,

Tu dicas,qu6d de scruirutc habitandi dicit:& quod incorporalia
c6modanrur:alias nit adiiccrcc prardiSis Iulia. habcc ctiam hic
locum aiftio pratscript.ver.vt ')Je prifcr.ver.L.si gratuitajnprin.
i s Nun tenentur.nHvdo\nn\comminant:vt iicesyl.iijJnprine.
& sic non sunc coatraria: ieges,qua: a dkunc pupillum tencri cx
deiiccis:vr C.si aducr-
hte tit.profonutur, vt indemnitatieitti s** delia.Lj. &ij.&s.
comulatur.qua ex re etiacodiSio com- de "''"">• Lsi ex causa.$.
petit.Direa&.siuc reRiidnde nome.quU ^unc videndum.
principaiusit.dominoenimcompetit.aut «»,* ^aaoritate.Ccpn
posfejleri. CStrarU,qubd quasiex opposito
direSam,siuea.gaturvitro,siue

tmtr*:& tr
rticulii signisica
xcontrario.l.l.'

a aUio:

shti
oest.l.li

insao
S erat:v
V
5f.no.
„ <
AcTtor
-. iciliciT
commodati.


o«>
.T£r
nsu
iosu. \
1
^Adexht
tenda.

oignou.fimjttc.vtaaionegaHriartUt »°»cotrastusised pos-
' cotrariadiciturMcarticulo.Contra se5°^tS""?:^CVR'
J.ceque. de ast. Vltrh autem moueri
•untursisine direcla moueanlur.vi d.
ipignori.l.seruus meus. niand.I. sed
vltro.de neg.geic.»ci/jM»? ideomi-
•i contraris. appellantur.C «uc.
V l p i a n v s libro i.%.ad Ediiium.

pCQErfOT/W.]^«-
Jpietior.vc b J.de >> locuplcu
inst.l.ei

Itcsido- '>"» alKTOii.
-*&*«*&$-- SKSE
cmm duo pana . sunt; bu.faii,,g.r
vrj.^».(.j5.«»/»f«- «*«m,i.,.;.
ptfit. ^ Scd (juandoavi- *" '.f*/iW.
txtot : QVOD iktnilocnpkiioHRcsp. ^*'*'-
non clt_clTcCius paupe- & <i„ia aiJmi,:
rior:vt"j.desolu.i.inpit- tcrcparia.^,
pi/io. lo. conrra : vc nec '»d.GUssA.\.).
videatuc locuplccior d'!''s'"-
facrus.nisiinvcriratc d^"^-^
sit locupl.ecior. & jlla do in«lJiga-
• iibincceilaria. Sed t.vtt.c.dtvfa.
ramcn dixitloan.dari s "F-P"""-r-
in pupillum aetiouem '.^™
commodaci. hoc ipso, ii, qui „on ts.
quod rcs pcnes ipsum secW paupc-
inuenicurivc insr.depec. »°r.
commodatum autem,&: vtendu i.deposui.inprin.fcinsr. *a"-C.auc-

QVIS COMMODASSE
DIC£TVR,DE EO IV"
DICIVM DABO =.
Commodari potesi res Tnobilis,
& immobilis ,& iTicorporttlis.BAB..
l. * Huius edicii incerpretatio i j
non efl: dirficilis.vnums solum- rem i
modo notandum:qi.6d c|iii edi-
<5tum cocepit, commodati fecit
mentioncm , cum Pacuuius S *
vcendi fccit mcncionem. Inter

dacum Labeo quidem ait h tan- ead.l.§.heres.Sci quid si
tum interelse , qnantum inter jj^fu^oi,1]!

Pacuuiusi
* ™/tp™
nus, &speciem. Commodad quiainfansTvc^s.^eW. t t*cu'GU.in
enimrem •j"mobi!em ',non etia inde.l.qmdpupiHus.& ??^*& c™'
soIi:vtendam dari etiam soti. lJeap-^MJfu^fLmm°ZT,'.
Sed vt apparctjpropric commo- Hi.v5 Vni°a ^"f?' "";■*«<*■"''*.
, ".*. . r £ „ ■vltnsr.de aud.tutJ.v..: ' I. c$mn<inm-
datares dicitur&r qua;io(j elt: Res„_ nec vr;i^cx con-_ ;■,.,£ ,u-.Js,,f-!,,
idque& Cassiusexiltimat. Vi- rracru dari:& sic jso-"^^^
habitacio- Icst lo(l" fin" P»"12 \,ZdlVw-
legis : sed communes piii,T ^s,,,,,,
aciionesadeKhibendii, &similesdari
& in icm locum habcc: pojK::autsi a
."?■-.CC--B- hibcndum.S:

uia. amplius 0
nem k commodari polleair.
Si comodatum ab initio nttllo iure
cosissit,ex posisacio non reeoualescit:
secusft saltem mre natumli cosisiat.
hocdicit vsijuead §.teddita. Bar.
i. * Impuberes f cotnmodaci
aistione non cenentur J: quo-
niam ncc consistit *commoda- adl.i-. c. de.inutilib
tura in pupilli persona sine cu- ^uli * ad L^W*
toris auctoricate m: vsque ade63
vt enam si pubes facT:us doIum3
aurculpamadmiserit,hacai5tio-
ne n non teneatur : quia ab ini-
rio non constirit.
ii, Patits iibro 19. adEdicsum.
NEcin fnriosum comodati 7x"h)[Texhillhnx. nisi
arStio dada est:sed ad exhj- in alia prorsus sorma
bendum "aduersiis eos dabitur, exhiberetur. nam cunc
vrresexhibitavindicerur. e% ^cm.quod hJc:
. lr ,.. . ■ -,-a vt S-adexhi.l.Juttanus.
iil. Vipianvs itbro 1%. ad Edictum. . r . r r,
Sc , ., . . , r , , 5- siquxrem.versi.scd
Ed mihi videtur, G Iocuple- &siq!<u. c Nunquidh ,,

-/ C S* locuplet,
solocasupupillusnacu- f cS-ra-tuili
raticer obligatur. Vide ab inirio non
noc.ad \.qttedpupi!ius."i. lIllet > rationc
decondindeb.Sc(cti^A '"^"'""^.

Ij.j.dever.obt. CviA. <. vswfrHll-u.
q ^ Nonvidebiturred- J-dt fltf.sira.,.
rf.M.quaotumSadhanc *lh-_c°_}il"'
a?io,c?.„econan,„„ (J;--;:;
ad dcposici:vc tnsr.depo. Jc[e,ius r-d-
i.}. §■ si rcs. sed scctis i-itur, qiiibus
quo3dadionemadex- aSionibus la-
' ibcndum: vc Cod. ai c"n'habcac.

ciorP j-pupillus factus sit,da-
dam vcilecommodaciactionem
secimdum diui Pij rescriptum.
In astionibm be.si. non videtur

hoe casu, ex quo r
reddicaipsa 1»

juc?Argu.quod sic ,
sra defiol.t.etia. & q

resreddita, qus. deterior redditar: verbum .reddi , latam &"■

ideo assio primadurat.B art.
1. * Sireddita quidcm sirres
comodata, scd deterior reddita:

habecsignificatio
insr. de vsur. !. videa- "
mus.i/.§.in Fauiana.Sed
■ ■jJtsiU.p

non videbitui rcddita ^_ qus stipuiatw su.$.j. ageci
loading ...