Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Corpus Ivris Civilis Ivstinianei (Band 1): Tomus Hic Primus Digestum Vetus continet — Lyon, 1627

Sheet: 1391
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd1/0765
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
1391 DigestorumLiberXIIT.Tit.vij. 1392.

£c in commodaro vtriusquegratiadicit.& facit ad l.J.prosocio
l.eumducbus. §.damna. &J. tocat.cr conduit. Lwdtamtts. insin
Accvks.
a 1" Olseruut.lCamsciem.hcit J.ii.sl.sisiruttt.&J.man.t.in

_/s s i£i domum. J. j. A c -

commodaue-
] Commoda-

&

agere mecum furri possis serui
nomine

4 c c v R s. Z)e sitrtosatto per sertmm com-
: s tVo» />«««. & Gc modtttitm , commodans teneturno-
xaHter tantitm.fsitit ignorans-.sed
■ ftsaens, temtv.rinsolUstm. Pavl.
D £ CaSTRO.

tenetutconcrana;'
W4y. ^jjtir, l.sifrrt.
seruum.%.penuh.
DE PIGNERA-
ticia actione.
£«* */J inpersonam:
. -vt C.dedistract. pign.
Sl X.ftn.kzo.&daturde-
bitori siiuto dtbito , vet
ttliassatissa£}o:vt J.eod.
l.si tcm. 5-omnis. Acc.
« s P*i ««iri. Id est,

itum: ylj.de bo.ttvii.iud.poss.Lpr&tor.inpri». j.Irem inalio:qui»
in conueucionali pignore haber creditor naturalcm , & ciuilem
po(seilioncrn:vr J. de acquir.poss.Lquipignoris. (°r de •osucttp.l.sir-
uinomine. ('qtiamuisqnidam dicant,qn6d solam detentationem
habcat,) ici piscorio autem nullam haber poiTessionem : vt J.vti
pojftd.Liiij.§.ct -
ponitur prepter alteritts ebligotionis
sidem, e§- adimplende rei debhtt ■vin-
§lu& ■verQ depignore dttto recu-
permdo , domine : id efi debheri reddi-
tur actio , siittta omni pecunia , dire-
cta ejiatiie. Qux crcdheri , contraria;
pigneratam.velsi debitorrem alie-
tdederii pignori, -vetex aiiaiusia

misituaie ad EdiSum.
SI seruus *, quem ribi com-
modauerim, fumim feceiit:
yrrum sufficiac contraria com-
modaci actio, quemadmodum
corupetit si quid incurationem
serui impendiiri: an furri agen-
dtim sit, quarirur. Er furii qui-
dem noxalem habcre qui com-
modatum rogauir , procul du-
bio est: contraria auiemcom-
modati tunc eum teneri,cum
sciens* talcm esieseruum,igno-
ranti commodauit.
Si re vttttur commodataritts ad
sed siue tradicio, siue tSimvsiim.adqHemCQrnmodataesi,
conseusus ™™—• *"-.


_g$®svsjPsismddi-
itqualiterpignuseon-
3c dicit quod
pignus non solum con-
irahitur , si tradirio rci
pignorata:quaudam summampc-
cunisc : & tibi ostendi
auium [ quod volui tibi
obligare pro illa pecu-
illud aurum clsct pigno-
M**.*;."™ and:; obikat«m <-ccc
{trntats.li.6. , . & ...
ii.14. *oco aurl tc neicientc
a:5supposuerim?Erdicic
quod (ic. Sed ii ostendi
tibiats ,&credcbas a;s
eiscauRl.&acccpisti il-
lud,acsiessecauram:di
cit quod ii consensimus
iu corpore.iii est in mas-
sa:quod coipus ctit pi-
gnori bbligacum: sed si
sic^s,iiabcbis conttamc

& pereat fine culot
rij , commodattirtKi non tenetitr.
Eam.
cehsimeprimo ad §l.Mmium.
SI s cotnmodauero ribi equiij
quoviereris vsq; adcertum
iocum:/i nulla culpa cua inccr-
"uenience in ipso itinere dece-
rior equus farJtus sic, non rene-
bcris commodatib. nam ego in
culpa ero, qtii in tamlongum
iceicommpdaui,qui eumlabo-
rem susiinere non potuit c.

is. Vi

icstel-

- d s fi^n«».idcst^ob-
ligatio pignotis. sic po-
espign.obl.

DE PIGNERATICIA
aciione, vci contra a.
TITVLVS VII.

De ptgnore eiiam non efi condittio.si
Itptio tradi- pof.t.cltmconstet.s Ucm direRottgatur, msiqtttddolo ttdmijsttm
tione interue- noc. quod improptie b sit: sed si tontrario iuiicio agatur,con-
nicnte epsensu ponicur pisnus, quando currit fii.e cum ee condictie. Pignw esi
ccmtralmur. aon, ,^1^1 cteditori: conttentio.^a^idsuppomtur.itetde-
prlt^co- vt lnstit.deaclie. J. item .
nentianalis sc- Serutana.
ptera differen. e s Traditione.ianuh qudd so!a c craditione etiam sincconsen-
tis.adde F=r- su fiat obligaciopignoris i sed falsum est. Dic ergo rradirione.
*w/m;iieii« ^cniccr incerucnienre consensu.
tS. Inpothua- 13 T "** /*'a tmditionc. Quod dicicili pignus deposirum. t.ser-
ri4,i»vtri.fib utucuiufdam.s.de condicl.indcb.Pttnttti i.sentent.tit.^.fr %.&li.
cndtmobtiistii- t.tit.iS. Pignus autcm quodpaccione constituirur, non deponi-
ne ia-w-BH. ih rur) & dicirur hypotbeca. Dequonihil hic, scd canciim deillc
f'"niis eonue- Pri°tc? Viejc sctipcaad cundcm tir. Cod. $> l.n.J.de verb. oblig.
tionale apn- C v i a c.
torio differre t%Traditumesi.ttQ- s.depacl.l.sitibi.§.depignore. &).de-vsu-
in moilo , & cap.t.iuslo.§.npnmutat.ryJ.depign.Ltontrahitur. &infrhdesid.
forma conili- ■ms1rumen.t.inre hypethea.^ Er no.quod in hoc difFcrc d a prss-
seau^d '".>/- rorio- ^QS0**[mc P.osIessione Q°n ^ : vt J.eod.Lnort esi. i.Item
d^ &iniqua- diffcrtin alio ; quiaii iu conucncionali ma!e vcrsarur creditor,
Jitatc aiiic-nii. teactar pjgncracicia dcbirori: fcd in ilb tenetai actionc Jnfa-

4.1rem m conuenriona-
liA-doIoAlatacuIpa;
&Ieuirenetur:maIio,
dc solo dolo:vt insrade
bon.auci. iud. poss.i.pre-
tor. 5. esi pr&terea. c. Item
sidebitot dedcritdam-
num in pignorc, ciedi-
tor agit coniraria pi-
gncraticia-.vrj.j/e^./.
firuum. icd seciis forcc
j r r , . in pra^toiio.tf.Ircm pre-
tsnndoconsensu contrah- tJiam ctedhoii JaI
■ijt alta res tradmir-i& er- tfum, pro roto debico
ateria tignori-s conHitu- datum pra:sumitur:vt J.
on impedit. hoc dicit. Pri- de re iud.l.adiuo.^.sipi-
mo premittit vmtm diSlnm. Se- &■ ra:?0R 'c,irVc Qcn"
cundo ex eo t-nsen ad soluttonem impe_ Lfa §.sedsiquid.
tjuasiionis. Tertio sormat aliam 7. Item
cjuttsiionem, sy-solnir. Secunda tbi\
Siigitur. Tertiatbi; Si quis ta-
men. Bart.

ror %n
tionern

genfimo ad Sabin

s libro quadra


poili. in praitorio scciis:
vt d.l.fi duo. J.vtipcjstd.
g s Contraitumstt. id .
cst contrahi poteit: vc
h ^ Dttturtu. eccccon-
fcnsus.
i ^" Dederit. tunc, vel
postca.
K ^ Quodmagti esi. yt
xs sit pignori:vt hic. &
J.de-verb. ebltg. l.si id.

1 G N v s "* con-
trahiiur non io-
la craditionc e $:
sed etiam nuda
conuencione, ecsi
non traditum cst s. 1. J Si 2"D^- T Sc,i cmsecus
igitur contracrtim sit S pignus ln venditione:Tt J. de
w 1 ■ 1 contrahen. empt. I. qmd
nuda connentione : videamus tamen,-BffReiponouia
ansiquisauruiTiostenderitciua- aiitemullaomnino cs-
sipignoridacuius h, &resde- sec pignoris obligatio.
derir , obligaucrit aurum pi-
gnori. Et conscquens est, vt
auLtun obligccur , non autem
a:s: quia in hoc non conscnse-
rint. z. J Si quis tamen , cura
xs pigridri darec , adfirmauic
hoc aurum eile, & ica pigno-
ri dederit », videndtim etic an
a:s pignori obligauerit:& nun-
quid quia in corpus consensum
est^pignoriciTevidearur. quod vcThocT&illudfauo-
magis est k. tcnebitnr tamen re^deceptidiaum
pigneraciciaconcraria actionej- qilod primat solur
qui dedit, praiter stclsionacum l c.st VICInumi' s«™(
1 c ■ Azo. valcbit etoo
Vemfccl1- non,»lebi,,prou.
Secsindus creditor ex conuentio- y ^" Pig:
ne debitoris nonpotess in ius credi
toris sitccedere pofi pigntts vendt
tum. B A R T.

marchas in gcnere, vel
hominem , non renet;
quia non potest osten-
di corpns, in quo sic: &
aim ius velit constituc-
re creditori in certa re,
quod eile non potcst in
cettareobIigata.Atvc-
dirioest,ctiaiiresnuI-
iaceitasir:&ideonon
fuit necelTe dieere quod
: starer vendl

aetione, Vide scripc
M.j.Cod.eodemtttui

<■■ IU'mni;iai--
Auorabilicer
trotJueiii pos-
Vniiecolligur,
stulanie inui-
ros cogi telli-
siTautrs.
de ttHihm . &

1 ^ StcUionatum. dc quo "'
eirra otdinem punimr
qui sciens dedic , non ignotans: vt J.eo. l.tutoT,§si.& l.si quis in \,
pignore,& de cri.stel.t.pen.lit noraquod ha:c dictio,^r*sW t, po- n
nicur hic inclusiue, ac si dieeret, do tibi domum , & vincam , & c
pra;cerca pratum: non excludo vt pratum non dem ; sed vt om- *
nia habeas dico. q. d. illa tibi dedi coniunclim : hoc autem se- se
paratim, & singulariter, & sine iliis tibi trado.cccc iiiud,y7ne <-, a,
tantundem facit,quancum,fwrr?r. certe nihi! aliud cxcludit,nisi di
coninnctionem, non rtaditionem. scd aliter quandot]ucponiriir:
vtj.deditior.fe- repud.l.nulium. sccundum Azo.
Sl debitor.~\ C a s v s. Obligaui tibi rem alitiuam pro de-
cem : candcm tem postca vcndidi , deindc ab alio cre-
dirore aceepi dccem : & ribi solui. & idem pignns secundo cre-
ditori obligaui , quod vcndidcram , & ttadidi. Dicit quod
non tenet obligatio ,quiarcs aliena ptgnori obligari non po-
rest:ncqucobitat: quiapignus pecunia sccundi crediroris suic
Jiberatum.
3. s Pignori

duhilat.Z.sil.Q.
vbi noiat hitc
ve.ba : si»' l-
btrii, clie pti-
loading ...