Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Codex Ivris Civilis Ivstinianei (Band 1): Tomus Hic Primus Digestum Vetus continet — Lyon, 1627

Sheet: 1429
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd1/0784
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
1419 De lege Rhodia de iadu. 1430

_ *J Nen debere i» solidum. Sed pro ea dumeaxar, qu_ in cara
rcm nccess-tia sune. Irem& facic ad hoc J.de inft.aei.l.babebat.
Sed ei, quod supra di-it, satis ellc, ii tunc indiget : & non esse
necessc probate in rcfestioncm conuersam, est contra arg. Cdt
sacmfanci.ecclesautli.hoc im porreBiim.Se. arg.cont-ra C.siaduer.
ere.LjsjBc. arg-eoncca ia-.
s* de reb: eo/- lHisab & II in ea causa fueiit nauis, vt
tut.l.tnagis. S. ne tamen - . , , ,
tituio tL*!&<. & arg. reiici deberaanulto ramen ma-
1 %.si cert.pet.Lei- ior pecunia credita fuerit,quam
ad eara rem ellct ncceu_ria,non
debere in solidum a aduersus
dorainum nauis actionem dari.
1. s Interdum etiam illud a:sti-
mandum, an in eo loco pecu-
1 credita sit, in quo id, pro-

insi.de in
rcmver.Lquldsiscruus.
§.sidsisic.&supr.eo.Lj.
§.nonautem, vbiAicit;
sed si in preciis rerum:
conrra ad id , quod hic
siibiicic credirore mu-
tual6amplioremp=eo- j credtbatut, colipj-
niam, quam indie;ebaC. r . * . _'■.,. ,H
Sed hic aiiquam dili- ra« potuenc. Quid enim (m-
gentiam poruit adhibe- quit) si ad velum emendum in
re eredicoc: sed supra eiusmodi insula p ecuniam quis
11011 potmt. _ crediderit, in qua omnino ve-
b f Comparan non po- . J1

s Comparannonpo- , * „,,,_
si. quia non inuenitut Ium comparari non potest b i Et
ai. in summa c, aliquam diligen-
tiam in ea re creditorem debe-
reprsestare. 2. J Eademfei- d
dicenda aic & II dc institoria
adione qu_ratur. Nam tunc
quoque creditorem scire debe-
re, neceiiariam elle mcrcis co-
parationem : cui emendae ser-

ibi.
c { Insitmm*.i&Q&vt
breuitcrdicam.
d <[ Eademsere. Fer.
ideo dicit: quia * in
e xerc ieo ri a d i 1 i ge nre m,
in institoriadiligentio-

(Ei«eitoii«j
jnstitori*, &
dc in re verso
aaionis,in _- __
tonCi»3dhi-rem',n^IOaC.^,nIC
bcnd» diffcre- verso diligcntiilimum
ta. ciTc oporcer. Nam in. .
exercicoria non tene^ uus Iit pr_po!ituS : & iuiticei
scire ad quam mer- si in hoc crediderit: non et:

ccm, vel ad quam rem jllud exisendum, vt ipse curam
magister *?&&# sus-ipi^ in hal3C rem pecu-

& iic Panlus
tii.*.ssa.tit.
insctibic.
tt legis Rho-
iix quoii ca-
uvc de iaCla.
Aliud eius le-
Eis caput re-

insticoria iic. Scd
astione de in rem vet-
se dcbet scirc plus:sci-
licet in qnam rcm pc-
cnnia sic versa : vt insr.
de in rem -vers l.qwdsi
siruut.s.sid&sisic.
1. Sed alij dicunt hoc
philosophicum b ccm-
pcramcncum eile.j.Po-
test etiam dici > quod
idco dicit quia opoc-
tcc creditorem,qui ma-
gistro crcdir, scire an ir
quod crcdit : quod non
istitori.

nia eroganda est.

DE LEGE fRHODIA
de iaclu *.
T I T v L v S II.
Inslitatut de nttutUsermo titulosupe-
riore,impulitconditcres iurii subdere le-
ges nauticas, & eam maxiniejjut. iiult
iaUuram sa&am laborante nattesarciri

Basile*.

loco comparari poslit id, propre
jitnr in co creditore , qui routua
Vel die fcrc , quia non est idem vsus institoiis: v
s.eod.!.).§.si is. secund«m H.

DE LEGE RHODIA DE IACTV.

r Conribuei
in hSm nai
qui debeant.
/ Solucns cre-
ditori fidcius-
sor assioncs
eessjj aducr-
sus fideiussbre
no mouet, nisi
pio p»tce, &

pro sua perso-
n> soluisse:
parccm aliam
pra casideius-
sotis peisonss.

Dixit de cxereitoria,%u£ subuenit contrahetibui citm magisht:
Tiunc de lege Rhodia, 5«« subuenit his.t/ui iacl»msicerunt,simiii-
tercontramagitlrumivt infra eo.l.i.in princ. Accvr s.
' ' "■■■ ,■ ■■. , Casvs. CwtipkrwmefcatoKscsseot.inba.
| ui, Se vnus in cempestate ieuanda: nauis causa mcrccs
sitas in maieprotecic : lege Rhodia cauecur, vc alij tti-
buaatadtesarciendum damnumproikicutis.Vivun.
1 e s RegeRhodia. iic cdista;quia in Rhodoinsulaeiusfrequen-
tia priiis fuic , propccr frequcncerri vsum mcrcacorum , qui ibi
fuit:vc 1»decre.disi.y.c.RhodU. Accvrs.
' f s Stmis. pericIicantisiTt infr.i.prox.inprm. &dic:id estalle-
. uand_. A c c v R s.
j g ^ IaSut.velqaa(i^:vtinsr.l.prox.§.siconsiruAtii.insin.&'}.
h { Sarciatur. id cst damnum ,e/uod,&c. ^" Sic ecrgo&is,
cuius est nauis: quia nanem habec saluam: vc J.l.prox.§. ciim in
eadem. x. Item & is, qui fccic iadum tci sua: causa ieuand- na*
uis contiibuctedebetctiam piorebus iaftatis : vt^.eod. Lnauis.
inprinc. Et sic est hicaig. qu6d iifldciussbr soluac f crcdito-
ri, qu6d aftiones ccssas non intentet contra Sdciussorem, msi in
partc :nam g partem vidctur soluissee* sua persona:parcem ei
pctsona confideiussbris:vc insr,l,prox.inpri»e.& infr.detu.& ra-
tio.disim.l.cumpttpMttt. Accvrs.
Sllitbormte. ] C a s v s. Plures nauem conduxcrunt,magister
nauis rcs plurium conduierat vehendas, & vnos merces suas
pioiecit. cx locato contra magistrum, _ magister concra alios
cx conduSo ager,vt damnum pioiicicncis rcsarciacur.Ec hoc in
ptima. Icem si quis proiecit, agcre pocest ci iocaco cum magi-

stto,vt resaliortim recineac loeopignoris: si vero sunc res,qu_ .
recineii non poiTunc; agec tamea cs locaco; sicut vcstores cum
magi(tro:&hacideoquia_quu_ie(c. [si conservatis. j Si
plures nauem condittermc,& vnus lcuanda; nauis caula.qui ma-
gis oncrosas mcrces in naui habebat, proiecerit: & nauis ad
aliqucm locum coJIisa-
emnium cotrihutione, qtterwn intersuit *"> non tamcn petiit:an
iaSuramfieri, veleomaxime quodsos- -Hi ad rcsarcicndam na-
sinteonomincagereveiioreseummagi^ uim cotribucio facicn-

sironauu,&
Legesdaiit:

sii:quiericur.Et resp.

condidemnt.qtiorum discipiim
lem,& vt Strabo loquitur,<i!Jn,stiat
mirabilem omnes pcpnli, libenter et.
Romtmus siqttebamr. Cviac.

dicimut^uas Rhodi/ 1«od non:sicuc nequc si

. Pa

librosicund»
Sententixrum.


aliquis opcras fabii ci
duzit, & insts umentum
suum faber confregic.
[ cvm in eadem.] U-
stu facto', omnes, qui
sunt in Eiaui,coiitribue-
redebenc.anproucpon-
derant,an ptout valcntJ
Ec respon. quod pio
-stimationc ccium. Icc
an liberi homincs de-
beanc confeiie?Adpci- ■
mum respodecur, ijuod
omnes contribuete de-

E G _ Rhodiaeca-
uetur, vt si leuan-
d_ nauis f gratia
iadus Smercium
factus estjomniu
contnbutione iarciatur n,quod _ent,&
pro omnibus datum f est,
& pro pcctio rerum fa-
Domini iaBarum merdnm ha- cienda est co!latio,non
bmt aSHonem cum magi&ro , & Ptout p°ndcrant. libc-
babttatuonem,jedettam ntentto- dustafieta-tiojillave-
mm mercium: vt siat contributio. .6, qusequilibcc.siin-
ART.

. I D E M tibro tricensitmquarto
ad EdiUum.
I * laboiante " naue iailus
factus tft, amiliariun mer-
cium domini , si merces ve-
hendas locauerant f-ex loca-
to k cum n

digcat, habeiet, sune
communicada. [si na-
vis. ] Si a piratis nauis
capiatur, & vnus rcdi-
SI * laborante ' naue ia<3us ™s\£m?V- "SrfS ." ** ^ de
- . _ ,_. redebent.Si veiovmas loc.
factus est, amillarum mer- merces tantum aufera-
tur, non est contributio
facicnda, neque si illc f Pritmium i
/i„ ;____:„ „„ merccs siias proprias locaiore hic
- ™> "auls «S»" rcdcmit. [sokjo.] Ad *«■ & »*
re debent: is demde cum re- facicndam cotribuiio- **J» g^
liquis , quorum merces salue nem «stimacio fiet noa p r* * "'
sunt.ex condudo, vt detrimen- _>Ium reru amissarum:
tum Pro portione communice- £d ™™i W*J?^
■ r m n 1 f - _ ct_s-tiseddissimilice-:
tur ■, agere porest K Seruius m -uia amilr_ .stimabii-
tur prout empr_, noo
prouc vcndi potcranc, si non peritiTenciilise ver6,qu_ salux sunt,
Kitimabuntur, qiiamum vendi potcrunc. [ servosvm.J Si
serui in na«i sunt : & vnus in marc ccciderit: an facicnda sir
xstimatio ? Dicicur quod non magis, quam eorum , qui fue-
runtinnauij&decesserunt, vel sc pr_cipicauerunt. [si qvi.]
lastu faiJIo, iifaciendasicconciibuiio: & vnusfuerit noh sol-
uendo : an id peftioeat ad magistrum ; Dicitut quod non:
quia sirlgulotum facultates explorare non tcncbatur. [ S1
r _ s. ] Fa„o iaitu, si is , qut res suaS proiecit, lecuperct, col-
latio sacienda non co. Si vero hm fada cst, agent hi qui con-
tribuerunt ■, ex locato aducrsiis magistrtim : & is,qui condusit,
aducrsus eum, qui res suas recupeiauic: & qu6d e_egcrit, aliis
reftituct. [ R E s. ] Si lcuandx nauis causa pioiiciantur rcs , do-
mini manenc,nequc fiunr occupantis: cum ea pro derc!i_o non
habucric.
i s Sl laborante. alias non ficret collacio.
fc *\ Ex loettto. hoc verbum promiscuc accipitur hac 1. omnia
tamen erunt plana: li dicas, quod a qui nauem locat, dicitur lo- ■* ^ocare nauc
cator.quoad naucm: & conduftor, quoad merees vehendas. Sic qill! o'™1"!'
econcca vestordicicur locator, quoadmcrces i condu_os,quo-
ad naticrn. vtrinque ctgo e_ locato , & e_ conducto agi pocest.
Ec idcmdiei potest in quolibec operc«locato. 5" Sed qiiid si b i Contribii-
eratis screbatur?Resp.a_hvie habec locum contribucioivt s.nttut. Jjf si5 cx le£c
%u.stabul.Uicet.j.reJp.A c C v R s. I__S'_S_
I s -4^eresiire/r.sciliceemagistcr.Sedvidctm:qu6dnoopossit ftrancur. "^
agi: vr tnfr.de pnscrip.ver.1. quiseruandarum. inprinc, qu_ est
contra.Seddic tionpotest agisvt ibidjcit)a_tione legis Aquilise
eontra proiic!entem,veIiimili: scd deKquitateratione contri-
bucionis cenecur, vt hic ve_or magistio: & magister damnum
passb: melius tamen esset vc via ic-ia agetec damnum passtis
sublatocircuitu e :itsupradecondia.inde.l.domintutesiamento. i'<"
& hoc admitto, si inagister agerc nolit, vel retinere: vtsupra n
deto.perquem saff. esi.l.sin. inprincip. potestetiam agi a_t. ne- ni
got,gest. quia vciliter gelEt: vtsupradeneg.gcst. l.siAan ■vltrb.
s.j.AccvRS.
m *t Ser«i«s.non_iu«satur;sedaddic.
_s a

in assio.
loading ...