Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Corpus Ivris Civilis Ivstinianei (Band 1): Tomus Hic Primus Digestum Vetus continet — Lyon, 1627

Sheet: 1463
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd1/0801
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
1463 DigestorumLiberXIV.Tit.vj. 1464

ematperituricc eadem causa, vel ratio petcndi: liccr adrio sit di-
uersa:vt insi.de exceptjrti iud.i.& an eadem.&supr.de iureiuran.
Lduobue. §. txctptio. & %. qui iurauit. uili suerit dcceptus a do-
mino qui sibi a sctuo nihiL deberi dicebat:vt hic subiicic.Bt /»/J.
quando aS.de pee.est an.l.qutsitum. &sitpra de insiit. aUio. i.ha-
bebat.in (i.j.refpon. A c-
Sc v Vj* V'-. ,* dum ei. qua:sententiahabet ra-
Ifiiitcisa.j Cisvs. . A
Conrrax. cum filio nonem.

eum,& in solidum con-
demnatus est emanci-
pato eo, vel eihereda-
to. si conueniar, an de-
feear haberi ratio sui,
ejuxritur. Et respondc-
rnr qu6d stc. ' s i r> si
jiLio.jContraxicum
jjliofam. pater enm cr-
heredauit, eirraneum
instiruit, & rogauit de
heteditate restimenda
siiio: Scresticuic. aain
solidum dcbcac eonue-
niti, cirni heres sic re
ipsa.an in quancu facc-
re pocest inspesti
bis ediiti "

Benesicium huim ediiii habet
ettam locum contra asiionem iudi-
catiS AS.T.
v. Pavits lihrotrigensimo
ad Ediiium.
SI filiusfam. viuo pacre con-
uentus, & condemnatus sit:
in emancipatum, vel eithere-
daturn postea, iudicati a&io in
id, quod facere potest, danda
eft.

:st,condemnabirur.V I
g s Fotest.vtS.eod.i.sedJiexparte.yresion.Accvs.-.
Tltianm.'] Casvs Quidam prasposuit seruummutuisper
cnniis dandis,& pignoribus acgipicndis. sciuus pro cmpto-
le hordei fidciussit, & postca seruus sugir. vuk venditor conue-
nircdominum instito-
inftitorem praponere. Item iudex
11 n s acm;
appeilattonts potejt jententiam con- #us
sirmare ex noua cattsa. Bari.

Fideicommijsarius vniuersalisin
•tlu hereiejse vtdetur.B art.
r. s Si filio exheredato ex ie-
quodin solidu.Econtra natusc. Trebellianp hercdiras
si sit iuftitutus rllius, & patris restituta sit,non debebit,
a'm"£ in quantum facere potestjsed ;~

rcspon.

restituat quasieihcrc-

solidum condemn;

:i:qma c:

ift-

darus: in quanrum fa- £tu quodammodo - heres est.
ccrc potert conucnic- 2, j Scd si coa&us immiscue-
tui _iaUNj rit se,vtrestituathereditatem:
a s Essectu qnodttm mo- . * , . r -.
4 Herej esse- & cum a succcss~crii li- Per'nde obieruandum [ est, J ac
&a *****$? cec per b obliquum \ m si fc abstinuisset b.
riinvRiF n»r ius derunctiivt Wr* ife _ , . ,.
."SlivS r,s.:„r.u,,.ri.6-i.,u; r™/"" ."«"*-- t~J*v
per bonorum persueee0onem.Scidem iFiudbencsicium. B AR.T.
possessionem. si sueritbon. possess. vt „.

I Succedimui InsiimJe b„„„am pass
alus no modo J .,_ ■"
dircao,scd& $.»•"*««». s Ec^OC.
pcmfaliquum. hic cffcctum = , plus1
c EffeSuspo- quam verba atcendi: vc
(ius , quim infr.de peeu. i.secuisum.
«eita dcbcu ^sidsinomina^insr.
*"*■ deJrb.signisi.lnomen
siliarUm.Ssn.
b s Abstinuijset.-uoiA
hunc t itulum, & quoad
durmvt lnsiitut.defidei-
eommisheredi.$siverb.
A C C v r s.
».]C a s v s.Ma-
siiiofamilias

s libro secundo

Disp,
EVm , qui [se] patremfami-
Iias (imulauit, &mandan~
te c aliquo stipulatus cst d:man-
dati teneti Marcellus icripsit,
quamuis rem priestare non pos-
sit e, Et sanc verum est tencri
eum debete; quia dolo fecit.
Hoc & in omnibus bona; fidcis
iudiciis dicendum erit.
Potesi agi contra heredes pro he-
H-daui fUiofamitias rei-**ti£ portiont, vel Cttttrasilium
simulanti sc patremfa. « solidttm :sed in condemmtione
stipuhrerur a dcbi- silitts habebit hutHS edicii benesi-
cium.B a r x.
VII. ScjCVOLA libroprim»
Responfo,

lo.stipulaiusest,
& exegsr. licer solidum
sacere non poslit pro-
ptcr mendacium suom,
tamen in solidum mi-
hi mand.tenebitur.Hec
sunt vcra & in aliis bo-
naifidci iudiciis. Vi-
e ^ Mandante. & sic
contractus mandati in-
lerccssit.
d \ Stipulxem efi. &
illud habuit dcbitum.

PAter fiiio permisit mutuam
pecuniam accipere, & per
epistulam creditori mandauit,
vt ei credcret, silius ex minima
parte patri heres extitit:respon-
di, esie in potestate crcditoris
vtriim filium,cui credidisser, in
sblidum; an heredes pro qua
partc quisque succesiisset, mal-
ler conuenire : sed filius con-
demnatur in quantum facere
potest S.

e s Non pojstt. .cpm-
s s BM*jSrf«.&flristi
iuris. Idequoddistum
cst ia conrraftu man-
&iu:it%.eod.l.sedsiex
parte.%.).
PAter. ] C a s v s. Mandaui Titio, vt filio, qucm in potcsta-
ce habebam, mutuaiec decem. institui eum in modica parrc,
slios in aliis parcibus. habetTirius eIectionem,vtrtim vclir filiu
conuenirc in solidum; an heredes pro portionibus hercdirariis.
ssd si silium in solidum conucnir, in quantum tamen facere po-

Ex sila patiemia vidttur quis

ria;& conucnit, & con-
'emnauit eum prjefe-
mx, ca ratio-
nciquia similia secir,
seiliccc horrea condu-
cendoaliis solucndo,&
omnia dominus rata
habcbar. appellauir ad
principcm:quiadixit sc
pra:posuisse tantiim scr-
uum ad pecunias fccne-
randas.princeps confir-
mauit.allegandoprimo
r pro domino ; quia scr-
uus alienum debitum
suscipiendo fideiuiTisse
videbacur, & icadomi-
nus non dcbebat tcneri.
scd tamen quia sctuum
in omnibus vidcbatur
insticuissc sibi, propter
hoc scntentiam prardi-
ftam confitmauit. V r-

Tlcianus Primus prEeposue-
rat serutun mutuis pecu-
niis dandis, &c pignotibus acci-
picndis. is seruus etiam nego-
iatoribus''h hqrdei solcbat
emptore suscipere debitum', &
soluere. Ciim fligillet seruus,
& is, cui dsjlegatus faerat dare
pretiumhordei.conueniret do-
minum nomine inslitoris : ne-
gabat eo nomine se conueniri
poIle:quianoti in eam rem prae-
positus fuiiicr.Cum aute & alia
qusedam gessiire,& horrea con-
duxisse,&mulcis soluisleidem
seruus probacerur:pr^fecl:usan-
nonse contra dominum dede-
rat sententiam k. Dicebamus1
quasi fideiussbrem eum m * vi-
dcri, ciim pro alio sblueret de-
bitummon pro aliis suscipir de- "eairer' * sciuim C1S
bitum:nonso!ereautemexea ^f^? F° ^
causa in dominum dari a£tio- k^- Dedemt stntetiam.
nem n. Nec videtut hoc domi- non fuerunt ista; iustx
num mandatTe : sed quia vide- -~-f- tiu^Ie -c--* da-
batur in omnibus eum sno no- mn 'vc s' fuT".' 0'*'
mme hibstitumc, iententiam ° sCij impcrat()I: in causa
confirmauit -J* Imperator. appellationis meliore
dat racionemi quia &
dominuscratsolitus a
hoc facerc', & in suum
locum substitu tus vide-
batur:vr subiicir : & s.
depigti. atJ.l.-uel-vniuer-
/.,«». I,.,,..
1 C Dicebamus.

h •(" Negotiatoribui. id
cst venditoribuE.
i <[ Suseiperc dehittim.
tunc enim siue dubio
datur institoria:vr s. de
infiit. i. in eum.§.s!nali. t
sed vt ementibus sub-

DE SENATVSCON-
sulto Macedoniano *.

TITVLVS VI.

dissusio-

Ali-u edicii partes,t
:m traciationem dijfert tantilper.dnm parre domini: scili
'iortparti, quam exposuimm suptrhre allegando.
ituio de to.quodstlijsam.contraxerunt, m ^ Fideiujsorem ttim.
itsui iuris essectiin auamiisacert pos- & ided nullo modo rc-
sitnt, cendemnentur,adisciatexceptione netur dominus : vt j.dt
treditipecunU, %ua ex causa necsipt,- sideiussor. i.sed &siser-
steasuiiuriseseffisint^liattstmtxigu- utt,.
tur.QuodSersatut introduxitodio Ma- n *s AHfancm.ex fide-
cedenit sctnerutoris,cui mos erat silijssa. jussione.
credtre tacito sixnore sub tunica,~it di~ o <T Sententiam. scili-
citur,&sinu,&simiiium auicunqtte ta- cet pra:fcsti.
iia nomina seclarentitr.in perniciem pa---------------------------------
rentumsimul.ac iiberorum. Sentca que-
dam loco ait,quasdampecunias,dequi-
bus im crtditori non dicttur, dehsri;sid
exigi: harum numerO suntpecunit

AD SENATVS-
consulrum Macc-
doniaaum.
Licet ex quolihtt co>
crediti silijssam.qttare eieganter inqttit traciti saclo c:

a SoJiia,& co-
iijctmline CU-
ius-ae iasgi-
* Vidc Su«.
"t TaciiumM.
t.li. qui idcm
serea Vespa-
siano,& Clm-
dio Imperato-
ribui conlsiiu.
tum aiut.vide
AlcJ.l.p-rn£-
«p.ji.&Bud.
hic. Alijveto
puianc &au"'
Claudioirope-
■u Vespasiano,
priusqua cfct
Consul. -~~°
vrbit to4-

n I.3. crtdtrtsiliosam.tsstpe,dtr,
(-VIACIVS.
Ex mutuosastosiiiosam.no cotn-
petit aSiio cum essetlu contra ipsium,
etiamsaclumsuiiuru: cjuia ob£iat
exceptio Macedoniani. h.d^ P a v.
de Ca str.

tostrapotesiate eft,te-
neamur quoquo mcdonit
s.ut.yl.j.hociamensal-
lit insiliosam. ia duobttt
c-fibns. Vnusestmvt)-
to.-jt infr.de pollU.si
?.§.voto.E*«/;«*
•uo. £t de hoc tra-ctat h

ipse,neepater.vtJ.eoA.l.].Acc</ r s.
wtncs Exsji. ] C a s v s. Lictc patcr c.
*!$$&{/£, qucm habet in poccstare.tencatur: \
fallittamen.ciimfiliusfa.

s ccdo. pecuniarn n

,.[~m.f.au„„
contiadu silij,
s.proxim. tit.l.j.
scnatuscon. Ma-

ic: ijuod intrpduiierunt sena-
loading ...