Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Corpus Ivris Civilis Ivstinianei (Band 1): Tomus Hic Primus Digestum Vetus continet — Lyon, 1627

Sheet: 1575
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd1/0857
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
1575 Digestorum Liber XVI. Tit.iij. 1576

tttnerh,& de eotuli3.iaJeJ.si nensortem.%. st centutn.&de ftcj.si
ereditor.§.j.& insrk de impen.bt re.Jo.sa3J.qmd Jhitttr. Nec ob.
Cod.eo.l. si.inprine. quiain reali opponiiurcompcnsatiorjuando
* Comptsoio ad aiiriroationem vemtur,non prius. s Sed quid si bmcmdc m a
generii fit »d gencrc sit debirum : vt homo > Rcsp.fit compensatio: arg.sufra
jdem genus,& stpnrs her.pet.1.).%. item
' "'* f1acumm°-&deke*-'>*~ xxi. txvivslibrefrime
pe- ?•*■!■■ ?"' ™n mUitabat. gu/tFiionum.
crsi- j.reftcn. &detcg, H,l.
' . vnumex.%. sedfivno. jy
■ ryitdTreb.i.dcduita.%. W
Ui'Hnibv,$4,J, au7ljm'A ibi citmatitem ' —
devtrbMgat. ^Accyrs Addi- dcbetur, ipsb iure compensa
tio. Tudicnegotium & procurator absentis conue-
copiarutmidestcomea- niatitrb, non debebit de rato
tus , siue arnioni excr- caueFe = : qUja nihil compen-
citui neceilana:. Gal- /* /* j l ■ • ■ * l
lat,led a b imtio minus ab eope-tas:adde Ijso- t-nitm ex.$.sedfiyno, T}Oii:eaqiiam placuit * inter
omnes * ,id, quod inuicem

pensamus. postca ,

li munitiones
Duartn.i.disju.cap.t^. situr.
POtteaquam. ] C a-
svs Debebas mi- De dtbitoalternatino mnpoteji
m" opponi compensittio, ttisi qnantitas
beiige- cauiteadius,&ecn- ^*-BaRT.
/. i.ctfUr *»l a «.<luod com- gwsswww.
s*S«. pensam pnus. procura- ""*-
tor volebat compensa- /^ i debeas 5 deeem milia, aut
re:qusritur, an possit* ^hominem, vtrum aduersa-
Rcspon. qnod nomqma . . r - t.
iam factaerar compen- rius vo-c* : ira compeniano hu-
satio. vnde non est ne- IUS debiti admittitur d,ii aduer-
a. «i a- i "^ vt "ueac mc ra" J~a"use palam f dixiiTet vtrum s
.IfefUria, * t.onem:qu,a:,oncom-
c*,,eit, eise penlaiilcdcom.nospo- Ntmitic aUtrim non poull obij-
debet.vcpro- Cest peterc qtiod ...tcr . . , s-rii
hari polssr: nos compcnsatum est. Ct COHtpCnsitttO dcCOrfHodtpstdebtt.
f*—if'"'"• Bajit.
conserr. H est, postcpam fini- ""'^J'
ta cst vecus controoer- «eiDenyerum.
*- Compensa- sia. Olim in sttistis iu- -| D , f tjliod y pupiUorum 110-
" "**& Sr^iSJtStS f"h"i*"t- ftUt0t °Cts!

... . '- cuinucniaiio : in porot ~- r . i
efu" ecu"^' siJei aJmittebaturipso nonpoite compenfationem ob-
qoampropiio, iute- Deinde cnpit per
ac priustono. eiceptionem dari in stristis iirdiciis, compensatio cieonstit.
mir.edebet. Marci. §. inbont sidii. Inllit.dealtionibm. Tandem post illam
Marci constitutionem conuenit inter omnes iurisconsultos,
vbique ipso iurc compeosationein fieri. Et hoc ait hsc 1.1 i . in
frincip. quod Si confirmauit constitutio Seueri: de qua I. citm
alter. fuprkeo.fyI.4.& 5. C. eod. Deniquc id aperti/sime confit-
miuit lustinianus in l.-vlt. C.eo, in qua cihil noui constituit. Vi-
<ic scripra adprincip.rit.C.es. Cviic.
-a s j*«/«i-oR»i:«.scccjntrahentes.Acc vks. Additio.Dc-
\z,conttahentes:U Aic,pnidentei.Cvuc.
b s Cmueniatur. pio eo scilicct ,quod iamdominus compen-
sauetat.
C s Cauere. nominecompcnsationis,quamfaciat:quiaiamerat
satSa.vt subiicit.Er sic non ob.s.eo.iJn rem.j.resjmn. ncc qiiod est
S.de precu.l.Pomptmiia.fy.sed & is. Alij, qui dicunt compensatio-
nem Seti ipso itirc, planc legunc hanc Icgem totam : & dicunr
intetomnessc.sapientes.& ista planior,& verior. Acc vrs.
Sldebeas. ] C a s v s. Dcbebam tibi Stichum, aur x. Sc ru mi-
hi x. li vis cornpensare x. an dandus cst Stichus ? Resp. quod
non. namquantum adspeciem nulla est compensatio : nec in
quancirate in casumisi pthis eledaquantitate. Vivun,
,8 *s S(^«t,.DehacicgevidescripraadI.T//.C.TO</. Cviac
d s Admittitttr, vt si quantitatem eligat,fiat compensatio:
aliasnon.
c *s AAuersaritu. scilicct stipulacor.
i s Vtrum. idestqaodcorumvc[let:velx.ve!hominem.
ID.'juod.'] Casvs,Debeopupilloi.turor ciusdebet mihi x.
voloeompensaredeccn,,ciu2e debct mihi tuconan simaudicn-
dns.qvmicur, Er dicitur quod non. Vivian,
V *T /rf,3«n(/.Videscripr.ad!.o.C.eii.r//.CviAC,
TP#r.] Casvs hsbitusests.w./.W«».
Xo T -Adpmbantetn. i, probanrcm priuacum aliquem.
T s Si asisio. Vide scrip.ad l.i.C.eod. C v 1 a c.
h s Deberi. vnde compensaEionc vult vci.
i s gworf/f^.scilicetquidcbec.
k »s ConueniturJc.3.i\rno:t(.f&c.\is.eeJJdem.

DEPOSITI, VEL CONTRA.
Inter alios contrxclui ponitde hoc, quisitgratla dantU tantttm.
t s IJ^///.QuiddiiTeracha;caaioabaitionederecepto:de
ejua tit, n*us. ceup.stab. vidcnot.ad I. j. %.exhocJUo tit. fr scri-


Cod.eod. Itemadl. 7. Cod. depignorat. *8i.

Piimo dicit quid sit deposi-
vnde dicarur, dicens quod dici-

; &de,augct : vt ostendatur quod is>

iici eius pecunix , quam ipse
turor suo nomine aduersario
dcbet.
Contra jismm obqcitur compen-
satiojtcut contraprittatum. Bar-

XIIV. Idem tibro tertio
Decretomm.
IVssit Impetatot audiri ad-
probantem S libi a filco cst de-
berih, [in] quod ipse ' conue-
nitur k.

DEPOSITI s, VEL
CONTRA.
T I T V L V S III.
Redit <td eam , tjuitm instituerat de
singulii contr/tctibta recenstonem a3io-
. Qr qnibas cmperxt: commodato
sciticet & pigneri depefitum adnecth:
stmite negottum meo.qitid ex huitte
ncaus*condiaiononcempetit,nisi, &'deliberare

5»* proxinmsurto est,
vt non abs « neminatim ttdmeneamur
& depesiti , Cf commodttti sideiussorem
accifipesse.l.i, defideiuiT. &libera-
tionemrtUi leguri ei, qui depesiti te-
netur.vel eemmedati, ■velpigneraticix,
■velcondicHonesiirtiua. 1. S.§. vlr.de
lit>. lc. quia sciliccfvidebatttrrei no-
stra profrie non deberi nobic, quam vin-
dicare possumttt, & quam dari opor-
tere nen intendimtu resle , nisi sitrtu

apud quem res derioiita
esi:, totam fidem adhi-
bear ad custodiendam
rem , qux dcposita cst.
[pjiiti.I.] Si rem
meamcumplnrimade-
libetarione apud te dc-
posui,nullius tamen ti-
moris suspicionc.neque
restituis : teneberis in
simplum. Si veropro- .
ptcr rimorcm incendij,
&c. eam dcposui, cene-
beris in dupium , heies
tuus iu simplum, nili 8c
ipsc dolum adhibuerit,
quo castt rcnebicur in
duphim. [MERITCi.]
Bene distinguir praJtor
inrcr rem depositam dc
voIuntare,6c rem depo-
siram.de neceilitate: vt
primo casu condcmne-
tur depolitarius in sim-
plum:secundo in duplu.
hoc in prima.Ratio au-
tem huius diuersitatis
est: quia qui voluncatc
deponit, eligere potest,
—- que

deponar vnde eonttn-
tus debet elTe simplo.
qui vero ex necessitate,
non potest. vndcabun-
dantior fidesexigitur in
rcbu5 taliter dcpositis
exnecemiare,seuigno-
rantia. hcc in secunda.
[qv«,] Si deponas
apud me setuum vesti-
tum,an vestis intclliga-
tur deposita ? Dicitur
quodnon. hoc in prima. Idcm est si depono equum cum ca-
pistto:quia equus intelligitut depositus,noncapistrum. [si
vestimenta. ] Dcdi tibi balneatori vestimentamea cu-
stodienda: ii pcreanc, qna airione tencaris ; Distinguirur, aut
intetuenit merces , cc tenetur ei conduflo , £c de dolo, & cul-
pa. aut metccs non inrcruenit, & tenctur balneator dcposi-
ti ei dolo. Si vcro dedi tibi seruum vt eum custodias , &tti
eum in pistrinum couieceris : ad quid mihi reneris 3 Et distin-
guitur. si quidemdedi tibi mercedem vccultodias, habeoad-
uersus tc action. ex conducco. Si aucem tu mihi mercedem da-
bas, agam contra te ei locato. Si veto noc; quia locaui ope-
ras serui: tunc ex locato. si vero seruiopcras procuitodiacom-
pensabat, renetur praiscriptis verbis. Si verodeposiiariusali-
quid pro operis serui reccpic ,ncque dc opcris quicquar

praidiistis tribus 1
dohis,&cuIpa: ir
conuenit , inspicit
scriptis, siuenon.
ad Titium ci

n esl vsus:

.S

quod
perfer-
is J Di-
t meo,

depoiiti actio , secnndum quosd:
s alimenra pratstitit; sed operis serui nc
asibus locari, conducti, prarst
deposiro rancum dolus. de hoc
ndum cst,siue rcdacta fueric
[ S 1 TE.j Rogaui te vc rem 1
istodiendam: qua actione mihi
stinguitur: aur recepit, aut non, si recepit, aut nomin
aut tuo. primo casu tenetur mihi dcpoiiti ilie depositarius: ic-
cundo caiu ipse tibi dcpositi, tu vcro mandati mihi ccdendo ab
actione mandati liberaberis. 5i non recepkL& tu esrogatus,
vt si non reciperct, tu seruares , teneris mandati. Itcm roga-
uitc, vt rero meam ab aliquo recipercs ,& custodires ,&rc-
cepisti : an depositi , an mandati tencatis : Respond, quod
mandati: quia iserar primus conrractus, -hoc in prima, Sive-
ro volcntcmeapud tedcponere,iu(siiti vtapud libertum tuum
deponam : an dcpositi tcnearis 1 Distinguirur. aut depono tuo
nomine, & teneris actione deposiri. si vero tu custodire no-
luisti; sed pcrsuasisti mihi vt apud iibcirum deponerem, tenc-
consilio. hoc in secunda. Si vero mandasti mihi vcpc-
riculo tuo apud eum deponcrem , mandari est adtio. hoc in ter-
i veto fidcmssisti: teneris , siue doium commisit apud
deposita est , siue non, dum tamen est apud eum. hoc in
quarra. Sed in hoc casu si libertus, vel quiui) alius incepit esse
furiosus, vel sorcc pupillussnerit; & succeiTotem nonnabeat,
teneberis ei ei fideiuisione. hoc in quarta. [a n. ] Si apud pu-
pillum rcs depoiica fueric non tutoic astorc : an tcncatur^quxri-
loading ...