Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Corpus Ivris Civilis Ivstinianei (Band 1): Tomus Hic Primus Digestum Vetus continet — Lyon, 1627

Sheet: 1655
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd1/0897
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
1655 DigestorumLiberXVILTitij. 1656

barcdebet.sic & C.de dona.lfiquitpro.
3 s -_*>»r.sc.eodenicasu,quo^pectabaterpa_oadpac_eni.
b s Propttre. sciliccc negotiari filios suos.
c s Negetiari. id cft & pro filiispatr.s sui 5 id cs.p.os.atr_bus
suis aiiquem ncgoiiari_. exi!iirno,&.c,
d ^ Vt domino enti,frc.
ac si dicac, ess« domi- sc doceat •, actionem mandati
to™cncstcca^l3cS competere. ...
Grxca vsque iU._c,j**- Sl ntgottum cemmtttiturin pro-
si:um eft, &c. U habeac curatarit libcram voluntate, secttn-
quidam libri in margi- JHm materiam contratltn boc agi
ae hunc tnetuiD , alij intt^ituriVt doliamalus abftt.b.
nullomodo. * . _. . _ - _-•■
e s. Adminiitrandi. C. 4- s LucmsTuius sratns silio
bonifide.AccvRs. cotnmisit rerum suarum admi-
s Aicw.iib.di- s 1" obiigatas. nemie ..istratiotiem, ita s :-$» isxrtp
ss*nii.+cap.+. eminh.-csmti.egq.i-t- '^,. _ * :_■ -_,._ <p__-,, v.^a,.
tjratcum hoc tio.cum Lucius es: con- , . • m - - «. _-■ .~
responsum « „____ _ -agjjhatus er T0 ^? !Ta«'' y~" T * '""•^ "*"
rfSic »" dciia°' dd~*6r &st-* «^««s»1^** s "** &rrf'*-
feis restituititu «& s ltc QOC- ex supe- -VJWF oMTiiV. .. 5 &* *** TGtlfTW V~
illum videto. riorireip. quodingc- fe^ifardm oiu-nhi ^omiw sstuv
- ln gener-li nerali^di-.o bonasides . ___ r *7 ' _ •
/nfr rfe ^ 5*As'r tit&iua/tuS^, tm ttcm.iv
' cond, & demen. I. cum ,3iAm*, tt-rt „->-._.£_ , ._t- kyisk-
tale.^.Titiut.insin. ?tiy , int Irtotw GstpTleir , _s ■iUsia
~^ Vcdsiliofamiliks.] ;„_ y j^. 'i{£ -^t* ;c^>._. 1/) t_
rSliosamitiaf «___ ^' ? ^" ^? *". ^"
aliquid pro me petcret. -WAt^Tw <_/ __w fMtJV*-U- __»■
* Ttmetsi-tt. i__c emancipacus e.egit |*. [ id eft, Seio silioiafutem*;
B°e*m essTar- incra annum * tcmPorc Ego tjuidem secundum narura
biWor,vtpa- emancipationis. potcro dreexiftimo, pro patre b3 & pa-
trij , eiufoue agorc cu patre manda- . ,-,.. l. .' , r ,. r
siiiorum U- [Pdc pecalio. Itecii si- tns bhls negotun c (me ahqua
gotia Quii vei |;_ DOtei.0 32crc actio- conceiTionis inquifitione. fi au-
nullode ti re j ■ j - «•■!-■ t-
midatorequi- nc -ia™atl perpetuo. te iiccemtas alicuius talis ent,
fito aumini- V « i a n. concedo tibi de omnibus meis
stret i li qnid 2 f Intra annum, non , . . . r ,
tam= eiusV dicas a teporc exaftio- vt t v« negotun , fine vendere
nemopus ha- njs. nEC 3 tempoic fu- vis,uue pacisci,liue emere, fiue
■crii ___>fef1' mandati: fcd di- quodcuque operari, vt domino
omBium libt- casa. cemporeeman- enti d meorum:me omnia firma
i?0'„d4±:: aS^_?_S! c,ia tc satla "iftim5tc-& ™"
tciiue vende- *_/„_. Accvrs. contrariii diccntc tibi ad vliam
ri oWiLarssi" n ^ s''';/''^'■ *_"~- •<* operationem. ] Quxfitum eft,fi
«ecompararc, cii aflionc mandaci c qUsj non adminiftrandi c ani-
fiuequ.d.liud de pec,. vc fitfrA de jy _-raudulem_r a]ienasret.
agere velis : »«_-. p^yr. /. tnandiSli. , , _- , *
me nonaiiter a cc v r s..( - "" ve' mandaHet,an vaieret. Re-
MKtt^erunV ' ^ ^endumefi. sci- fpondi,euiTi dequo quxreretur
ta_ habente' llc« -'refta mandaci. pl_n_ quidem:ied quatenus res
nequeinvllius ipfc J autemconttame rafi_|e™n_aefl«.man_afl_.
gesiione tibi mfaitum:vc/«^. W. _ _.=_ , . . ,-

Q^

rerumm'1''11 '* # "J

Exfatlo domini firt

i lihro feeundo
. \t'tum.
i Vodfiliofamilias vtpete-

§.fiftlio. qua; eit *'ficonueniri.R A R T.
dominiu essec. CGntra. Item quxro , an ciim Seius
ttnde Me*,- S-^Vm cMrouersi*.-\ mz^l3X}x s.mftu. debitor CX-
(h_-i.„_- \.C*svs. Deccr- . ,Jr T . —. .
*«'• ?-^-7- fic patersami. reli&o titiUet,Luan?Tinns eonomi-
*Peai"li?_iio. ^1'0 n"edc ; con"o- ne conuenitipofler,vel res eius
nein siliu &- uecfia erac inter M~- obligata: eflent, ptopter verba
_st*Pt' m- amit"' itnisicdCmf & T""'- '"r1" rct'Pta- Refpon-
r "»-«: £^p2d_CE£ di ne<llIC conuenjri polTe, ne-
rMa°nX[po- sotoribus quod com- que res obligatas s esse;
icftsiiiiusami. municarec eum ci(
liis obligari. tjuicsjuid coniequi pos-
rf M5daua_jo fc[ ei \\K. poftca traa- /~N ^
<heiwr _ co- scgj_ pro x„ ¥olu„_ \^retma„_jaujjemancjpal:os
ip„ pcrerc i. obiicit ^^* i i- - - _
sracer nuod in__U___ir c^g!r-de pcculio intra annu _
de communicado quod vc'l"er agam h, Paulus : Sed 5c
possit euinccreper sen- cum filio agenduni est '.
tentiam. tjuid mris sit, Ex man^at0 vtpatiatur qttem
quaicirur. Et tcspon. - , ' '. .
<ju6d communieabicut. ^m'P«*fi mandaxor conmmrt vt
[ maNUavi. ] Manda- ConfeqttaturtiuQcladeuperHtmtM.
ui tibi vc sideiabercs Lxn, Sc„ioia librofiexto
pro Titio apud Scpro- Eigcllorum.
nium.n6sideiusnsti:[.d /^Vra controuerfia eflet de
mandastiSernpronioyt V^hereditate desunfti inter
crcdcrec Tino, u ali- /%_;_,-_,__ i , t 0
e pr_sti- lcriPtDrri neredem *,& patruum
.....anuenire M-lium, & amitas, M_uius li-
pBssis.qu-ritur.Etrcsp. teris adfororcsfuas sa&is, de-

«.uidc

qu6d [ic.Vie_batur tjuod non: <juia mandaui vt fideiuberes : &
non sideiutristiiled mandasti.V i v i a N.
k s Ueredetn. exvnaparte. Acctrs.
1 s Ex euentu Utis. hic onebaturdubitatio.namquodMasuius
ei iranfa„tonc coofeeutus est, non ex beieditate j fcd cx deci-
iioue habuit : vr insi.
clarauiccomune suturum,qu'id- ?*&'/«_* 7-_* *
... , .. .'1IL tnst.de hered.-vert.l.vcn-
quid ad eum ex euetu litis ' he- ^., __ hereditatcxt%a
reditaris peruenissetinequesti- incelligas amitas con-
pulatio literas fccuta ert. Quje- scnsiss. literis sracris
situm eft, cum transeeerit idem Tt pofle^etiam decide-
,, . r ■ ? j • rc. porro&ii noneon-
Msums cum scnpro herede,ita ^gnt, tamcr, neg.
vt pr_dia, & ali_ qu-edam res gCs_. agcrent fi habe-
ex ea tranfa&ione ad eum per- tenc ratam tranfa__io-
ueniient.anexlitcris fuispos- nem* n'c "§?,aSant
. . V. mandaci. s Et h"-»•"■

sit a fororibus conueniri. Re-
spondit posie.
Mandati agiturfitee quis ma
dtttumimpltitt ,Jiue aliqtiid Aqt
pollens saciat. Bart.
' _, , , , . . , i_ a—io eit tacta , t
i. s Mandauiinh-ecverba: obtinucrit^videcu:

argum. pro 3 aduoeato, - AJuacatui
qui padus est in cuea- v""~ pacifci
tumlicis:i_lcstfivinc-- Poffic -"«'«*-
ret,quod diens fibi da- ^" WWM
ret c_um:poftea rranf-
elt fa-ta , quafi

Lucius Ticius Gaio fuo falutc:
Peto,& mando tibi,vt fidem di-
cas m proPublio Maeuib apud
Scmpronium: qu_que a Publio
solutatibi non fuerint,me re-
pr^fentaturum,hacepiftulama-
nu mea scrjpta notum tibi fa-
cio. Qu-ro, fi non fideiii__iifct:
sed madaisecn creditori, Sc alias
egillet, quam quod ei manda-
tum eflet: an ai-lione mandati
teneretur °. Refpondit teneri P.

poffe.
m s Fidem dicas,alias,
sideiubett!.H3.\o,meafide
ditas. & idcm eft.
n ^ Sed mandapt.&. fic
aliud, quam in manda-
co rccepisicc.
o ^ Teneretur. mart-
p f Teneri. quia pio
eodcm eft. % Not. er-
go quod nihil imercft
quid ei _.quipoIIciiti-
bus b fatXicsupr.de iu- t j_.quipoil..
di.i.fed&sirestitua-tihus. aii.-id
turX. ex qitibu*. _p C. Sm "ih'\ '"'
ter. Sedatg. contra*»- tmab^miil-
fra de iega.ij. Lcutnfa- iutHns.
ter.$.hereditatem. fcd
atg.pio prima, C.de de-
nat.^ut fubmo.l.fin. t*p
insrk de tondi.rtydemon.
i. pater Seuerinam. g.ji,
C? infirh de 'Verborum
oblig.Lchmferuut.

R O S O C I O.
f Vide icripca , &
c. ad prin.tic. C. eed.

PRO SOClO-t.
TITVLVS II.
ABiosroftcio tx vtroque latere esi
direiia, non ex vn» direHa , ex attero
contraria, vtfuperiorts; 5«;« res com-
necfotior vniuifocij ratio, tjuam alte-
rim, _- nonsinii ratio exformula,§ttod
profocio^ommunitervegetlumefi.he^.
_S.(i poft. hoc tit. in qua difiundio pro
subdifiunciione accifitur: quandoqui-
dem de commursiter gefiofeparata aciio
non efi, _- ad hanc sormuiam reipicit
etiamdijserentiafocietatu,&commu-
nitergefti cxpcfita 1.JI.& fcquenc.hoc
t\l.Societtu effi cmtra&ut,cjui excofen-
su duorum fluriumve comunionem in-
ducit inter eos.VettComunio fro indiui-
so conftnfucontra&a,vel, Communionk
cenfensto inter atiquos, Vel, Damni, _c
iucri ex confinfu saSa commmitath
honefta,& iuslj.Addo.honcRa 8c iufta,
vt exciudam ficietatem siagities* rei,
& leoninxm, vtl qttam aiiam cemmu-
nitatem iniuftam. Pcragitur fioio con-
senfu. & qncd aitl.4.re,&
tacito confenfu rebnt in coi
»/. : v„ti,J.,^r4„„Mufn .
sulationexvt Gaiut interpretatur in In-
stitutionibue. Ks,_f verbh-duofuntge-
nera contrahendi inter presentef,&ideo
mox additur, d. I.4. velinter abfientts
eoiri focietatem pojse. quodetiamfit duobm modit.fernuntium, i.
epifiola viua , vet ser epiftoiam. i. nuntio tacito. §uidenim epi-
stola r Tacitus mntittt, inquit Efilietus. __»notttbedifirimina,
j«_- fint iudicie sicietatit cum aSione eommuni diuidundo , quk,
mifta est, _j*nonfamofa.atque etiamquafiexcentrattu. h*c->.-_
personalU, famofa , & ex contra&a tantum -. quia cognofci citera
sojfuntex l.i._ommu.diui.& I.^j.hoc tit.C-1 a c.
Ilta Ux nonfummatur: qttia diflinSliontm ponit vsque
ad §.dei!lo.BAKT.
1. Patits libro trigensimoseeundoadEdiHum.
O c 1 e t a s coiri poteft vel in perpccuum,
id eft dum vimmt ■. : vel ad tempus:
vel ex tempore : vel fub conditio-

3 Ocietas. ]

autem in a-ternum: vt
infr. eod. I. nulta. Azo,
^" Et not. quod h_tc di-
_.io ferfetuum. c mul-_ Pe.petuum
tos habet fcnfus. Pri- pro viti sp»-
mus ; vt hiC. Sccundo, «o gere«ir,
perpetuum.
lc:vtC.deeden~ l.e.
' ' ' ta. Teltio, i. generali- aBn. continuo
:" ter vcium : vc Inftit. de fiue interuai-
satifda.tut.$.).QTia.n6. 'o:.sinc
1. vsque ad s:1 poris prstsini-
!■ tione.-J- at.
lnftttMferpe.& ,.-,,.,,■„/, c,l.
i8.insrio.Qnin- _,_/.«iy...__*
loading ...