Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Corpus Ivris Civilis Ivstinianei (Band 1): Tomus Hic Primus Digestum Vetus continet — Lyon, 1627

Sheet: 1693
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd1/0916
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
1^93

Pro lbcio.

1694

Slcoitasit.j C a s vs. Duo eoiettmr soeiccatem-si deparribus
lucri consentirenon possiint , conueniunc vt alTumarur arbi-
ter. si deccdat anrequaarbitrarus fuerir, nu.Ua eric societas,quia
inelTe videtur bsec conditio,si arbitretur, vt sic societas,qua de-
sieiente neque soeietas videtur cssc coita. Vivian.
X s Atbitratui suerit.
.Arbltnwre & sic » noo reccditur A [XXT, C E1 s v s libro qttinttde-
bckatn f<" persona in societatc: vc cim Jjigellorum.
won0nr«or- %UMcm in vcndicionc: q, j coira __c (bcietasex his par-
riwraaaUum- _ Cje contrahen.empt. ^ ., ~. . 1. *
l.f,. tcuti» llip.teio- jJnbui, qoM Tmus arbimmis
st T.»fc verb-obligJ.si fuerira : si Tirius anrequam ar-

quU arbitrntu. & sic si
inltituo tehercdenVex
parte qua me Titius in-
iriruit. nam in nihilum
erit heres, (1 Titius mc
hcredem non seeit: vt
J.ds hertd.instit.Lij. Sed
ilia est arg.eonrrarmm,
prour de futuro ibi co-
ditio est.
« { tfamidipsam.Re-
flc.nam alioqui sequc-
mur atbitrium boni vi-
a soeic

Celso aucW././>/<*
fater.de leg.y qua huic
coniunge. Vidcscripta
adi. jj. J.deverb.oblig,

bitrareturdecesserir, nihil agi-
tur.namidipsum * a&um est.ne
alirer societas sit ,quam vtTi-
tiusarbitrarussir.
LXXVI. PsOCVlvS libro
quinto Epiftulamm.
SOcietatcm mecum coisti ea
coriditione b, vt Nerua ami-
cus communis parres iocieratis
constituerer. Nerua constiruir
vt ru ex rrienre socius esses:ego
exbesse. Qu_Eris virum ratum
id iure socieratis sit: an nihito

Usfi.

~,Ocieta.tem.] Casvs,
_)Si focietas inter ali-
quos sub hac forma
coita sit, vt Titius par-
tes societatis, puta l:i-
& ipse partes dispares
constituerit:tVobitottei

minus ex xquis partibus ibcij
/imus. Existimo autem melius
^ v r * c- te cjlixsirurum fuisse, vtrijm ex
nOcietatem. ] Casvs, h|- jb s - e(Caoas
iJii societas incer ah- , r ) L-
is coinrituisiet: an ex his, quas
virum bonumcostituereopor-
ruisset.
Bontu§,esi, tjrsic procedit ,qttia
primb ponit thema, & qnsSiionem,
: hoc est, proutsaiium est in princ. legis. Se-
sociecas eic his cundb pomt quaBionetn prout Ae
ic,an a fa^ £e - jmtepomtvmmisitam
Tiumde- , ' r J
curcendii sic ? Et dicicur atgtmUtotiem conserentem ad ttr-
ouod arbittornm duo minationem qMstiomt.Quttrtb de-
sutgenera,scilicctvnus terminttt qu&Hionem. Qxinto.de-
comPrcmi<r,rius, alms ekm jy^ ^ ijZ
aibirrator. sc.prout hic r , „, , ... r '
surmtur,vt redigi de- si-Seamdsefisi^ra^hiBxMimo.
bearsuumaibitriumad 75m'i»t^iAi'bitroruiTi.^«iirfi(*»
aibittium boni viri, li- /Jh propoiira. Quinta in /,Quid
cit ce.ra pcrsona in ar- cnim.WJriUud. & h.d. Sententia
bitno tuit comprehen- ... J . a , .
sa:velutisi inlegelo- "rhmommnoestparcndum. Sen-
cationis dieatur cjuod tentia vero arbttratoru si stterit
opusfiat arbitiio loca- iniqtt&,reducitttradarbitrium boni
toris.& maximc^st hoc vir^h.d. B a r t. Secus in vero ar-
in queltione ista,co ma- , ■ rr 1 >■ 1 ■ 3 1
gis qU6d est iudicium km ^p""td htes deadendat;
bone, fidei,puta si vnum %****tn eo mn habet locum rtcursm
« millesima, alium ex ad arhitrium boni viri. B a l d.
duabus milleiimis sociu Arbitrorum e & enim genera
pc*cst Ue&UntS du° sunt'Vllum eiurmodi'vl sl1
atbitiium , vc non sint uc ^quum sir,siue iniquiltn, pa-
socij cxaiqiiispaitibns rere dcbeamus. quod obserua-
:~ :.Uocasu,quarido sci- lur,cumxx compromisso ad ar-
bitrium itum est d. Alterum hu-

'm plus collacma
,;&co^vsque_ad^

indu-
:1 gtatia

a.Vrv,

iusmodi ,vr adboni viri arbi-

-.....- b <s Conditione. id cst 6 co tenote. nam nomcn c eonditionis
ssibut sdiici pluribus mojis accipitur.
*?*__■. . «s ^^«^.nuncincipitrespondcre^scddcertcimosunt
vo< nomTny- f ?H* I""™* &*>*** Vt P°natur Pr0 iaiic* «W«g««>.«1 q««si
ma. delcgaro.vel ordinariOjVci dispensatore rci.sua: : vt s.J».- sitfisd.
d Atbitrcirum t<>gXarbim.& C.de iud.l.#ntepen.& dcpoStuU.quisqtiu.& man.
1«« sintgc- VmremantM».
*,___,: & ?n P s Arbitrorum..Vide scriptaad I.4i.J.dV wrJ.»W(s.C v 1 a c.
duo. ' qUa,n ^ T Zttu» ejl-vt s.de arbMdiem.s.Jiari. dum tamen dolus absic,
' Bonus vir ahocmin de dolo cxciperetur;vt C.de arb.i.arbitrorttm.
r^oiudicc. e ^ TNpnpojita.'] BmivmM c eit ludicii»." j.^ yerb.eblig.
s.A petsona Xi.coatiiutti.s. citm ita. \ Icem in eo quod dicit, ad boni
nWi"eula" 'T'""Wtrimn decurri:est contla ~}.de verb.obU.siquU arbitmtu.
i\m, (°j_^ec" ■T'>' dicirur a persona non reeedendum.SoI.dieunt quidam illam
bmw g,jej J," intelligi m striSi iuris iudiciis,hanc in bona; fidei:vt hic subii-
?= ssrissi i_r_j eit. hoc non yalet; qnia & f in bona; fidei tdem est vr non rcce-
**«'«. datur: vc %.eod.l.fi coita. Dic ergo, refcrt art aibitretur, & ini-

cjuc a, & canc reeurritur adarbitrium boni viri,8cin contra£ti-
bus bon.rld.vt hic ,3c stridi iuris: vt J.4e optr.tibJ.si libertui.zn
nor arbitretur.quo casu uon receditut a peisona.nec in bon.fid.
vt d.l.sicoitx.Cs Cde contrah.empt.l.siit.ncc in strieti iutis: vc in
(.contrarM.Sci in acbitio compromissario *>,c[iam si proountiat
tnique,non recunitur:
trium f redigi debear, etsi no-
minatim pcrsona sir compre-
hensa,cuius arbitratu siat.
LXiVIi. Pavlvs libro quarto
Qtstssionum.
VEluti cnm iege locationis
comprehesiim est, vt opus
arbitrio iocatoris ftar.
«xviii. Procvj.vs Hbr»
quinto Episiularum.
IN proposira aurem quaistio-
ne arbirrium viri bonie y exi-
stimo sequendum eile: eo ma-
gis qu6d iudicium pro socio
bonx fidei est.
LiKix. Pavlvs Ubroquarto
Qu&tlionum.
VNde si Nerua- arbitrium
ira prauum est, vt mani-
festa iniquitas cius apparear^
corrigi potcst per iudii
nx hdei.
lxkx. Pkocvlvs libro quinto
Episiutaram.
QVid enim si Neriia consti-
tuisler, vt alrer ex miiicsi-
ma s parre,alter ex duo * mille-
iimis partibus socius esiet? Illud J-* verb.oblig.C-
potcst conueniens else viri bo- .* ii^ii,, £/'
r. , . . \JMtIiesii
m arbitno , vr non vtique ex scjijcertTttja „„
aequis partibus socij simus : ve- etant milEelima;,v
luti sialter pius opers E,indu- timdicit.Azo.
stria;,graria;,pecunie,insocie- %_T.°P'.r*:¥Ct-eod-Lsi
tatem coiiaturus crat.

*Arbitrio<no
umtn CopTO-
qnc aibitrante

loquiturhicglo. s Sed
an is d ,qui inique arbi-
tratusest.itcrumvoles
arbitiari cst audiendns.
arg.quod non; vc s.«so
arbJMcere autem. & l.
quia.&J.dc re iud.l.iu-
dex. &quia de primo
arbitrio inceiligicutivt
~j.de ■vcrb.sign- l.bouei.§,
hocseri?io>te,£contiA vi-
dctur quod sic : vt Cod.
qut>modo,& quado.l.iiij..
0-t.de arbitr.l.quid ta-
men.s? arg. C.de accuf.
l.iiij.& de ccndit.ty de-
moitstr.t.hic coitiiitio. &
li.de iureiur.Lqui pcrsa-
lutem. s Itcm quid e fi
fncruut data pignora
iniquo arbitratori, &
bo- liimm , quam aibitta-
turalinsbonus vir,qua-
si ca a principio obliga-
tasuerinc; Rcspon.non
potest: vt arg.j.iud.JoL
l.ii].& l.pen.
y *s Arbitriumbomvi-
Vidc scripta

■ibiiriu boni
sidei, & Kr ieii
iHiic iudiciu:
t:os arbitrace
t°Oj>^to^
porc piascri-
batur iuiipe-
cidi reduclio-
triu boni viti:
videapudBal-
bom trtCttt, dt
srssir.4.Mj.
t J ■ vbi rcserc
□pinione quo-
rundam peti
s ultc infrd 10.
dies: aliorum
opinione vsty
ad jo.annor.
proir.ilTario,
eriim iniqu?
arbitrante no
atieriu> aibi-
<Arbi[ri,&at-
bitraioris dis-
quus Ii soima
arbitrij iirrua-

mjM

Slsiciu,.] Cas.i
Si socij omnium bo

Pasium interso,
communi dotentur, esi validum:
Ji durante societate dos reddutur.in
commttne cumsua causitreuertitur_
sicttssisocietatesolutapersiliam re-
cuperetnrtfJrfi acceptilamne snerii _ju'[tu.t Ar
hberata,socio non nocebit.h.d.quam
i.not.Bart.&Bald. quidsinonsmt
expresse aEium qubd de iommuni?
censiiluit Pattl. de Calsr. qubd de
sitaparte videtur dotajse.
LXXKi. Pa.PINI AN vs libro
nono GsutRimtttm.
I socius h pro iiiia dotem
promisit, & priusquam sol-
ucrer ', herede ea relicla de-
cesltr k, quz postea [qnam]
cummarito l de exigendadote

gnora libi da-
.pcness, pro ea
iumnia , tjiianj
arbiirari pore-
reduaurus sl*-

filiasuarn alicui
uptuidedir, &dotcm
i, & dotcm re-
cuperauirsan ad socium
redire dcbeac i Distin-
guc.aur mancnte socie-
tate solutum est matri-
monuiiii mulieris mor-
te,aut diuortio. si mor-
te, putc rcdit ad Ibcie-
SI socius t pro fJlia.dor.em "d Lrteted"'a°d sb-
promifit, & priufquam sol- cietatem;sedeidabitur,
cum nubet: & (\ rotum
nou pollit facete mari-
.tus,imputaturpatii,ne-
quc plus potest cosequt
asocictate.Siverofini-
ca sic societaspost morcem parris.aut rccuperauit cam filiaiquia
soluta ctat mjrito:ftue illa fuerit hercs patri, siue non. Si vero
solura marito non erat:sed tantiim conuenta.ve! promiiTa,6: ita
filia est tantum liberationcm consecuraa msriro;quia iiberault
eam peracceptilationem , nihilasocio consequi poteric. Icem
ad tacitamqua;stionemrespoud.ibi,di)ritpaitum,&c.scilicetad
hanc.an si inrer socios conuencrir.vr dc communi doreatur eo-
rum fiiia;;an valear huiusmodi pactum?Et rcsp.ejuod sic.
h % Sisiciat, oronium bonorum.
; T Sslueret. sciiiccc dorem.
k * i»t._^.*.kk.tWm.«...ICUM
1 ^ c«!wmar('re.marrimonio soluto,vr rcddetec maritus qui^
habebat,sciiicet obligationcm : ad quamicddcndam snsskir ac-
ccptilatio:vt hic subiicit,&~).de iuredetJ.promittendo.ssi.Bc hoc
si bahcs,cummarito.Si vcrohabcs,e«wmaritut ageret.a'tca.s cam
liberaram cx causa donationis -. vt quia martcus contia eam soi.
maciim.agit.ad hoc s.dtptcuLl.deposu%.§.\.
a s Egit.
loading ...