Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Corpus Ivris Civilis Ivstinianei (Band 1): Tomus Hic Primus Digestum Vetus continet — Lyon, 1627

Sheet: 1697
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd1/0918
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
1697 De contrahenda emptione,&c 1698

4 ^ Nummu*. sicut hodii
b ^ Aiiudmerx. id est rcs venetita.
C ^ V:il:bU{. sibi.Inutiiia aliis.
d s EleSamateria esi. scilicct auri.ve:
e s i^fjWssa.ideitgeoeiaiisomnium.
s J D«jjfc«*ssri4«».nam ^,-„ ,-„*.%«
«at difficile , qudd tu ss//^„, eonsists
scmper haberes , quod ^g* «ssW
ego desidcrarem.
g ^" Exsubitani

irgcnti.
:nim:u"e & lnfiit.de sa-

%_ s Prtbet. Nocquod
ex duobus prxbec vtili-
tatem , sui vsus, & sui
dominij. Primo ex sub-

>:quia

stan
1« vnus nummus, qua-
tum argenti tantunaem
iri massa. Secundo ex
1. quaniitate:qusaa;qui-
>. pararur qnantitas num-
'■ mi aiquiualcntia: tei:&
'* sic per nummumficic-
qualitas in quamitate.
i s Putant. sedmaie.
ACCTRS.
« C Permutationcm.-

I.pcn, j.vlt. quamuk
n re aliena. Ei vere
tnt aiijci iiaria: qut tamen
quam intersit ex ctmtinenti , an ex m-
teruallo adijcidntur,& emfthni detra-
haat, an adijciant, hoc tifulo explica-
tur, Item enumerantur res, quarttm
cemmercium na efi.veluti venena ma-
la-.semw.qui ejt in suga: ea, qut adi-
btu iunciasiunt: adessacri. & tyti. in
vsupublhosunt. C yiac.
1. P a v l v s libro tricensimo-
tertio ad EdiHum. '
R1 g o f emendi,
vendendiq; a pet-
mutationibuscce-
pit.Olimenimno
ira erat nummus a:
nequealiudmerx b, aliud pre-
tium vocabatunsed vnusquisq;

tio dicit,sic a accipe b,ad ho
Tcnderem rem jstam Titio j
vcrbamam non cst venditio:li
in donationc dicunt,quod noi
tequam litera;,vel nuntius ad

T.d: Mg. &


Quorum scntcntu pri- secundum neccssitatem tempo-
deplacuit:vcait Lpen. .,., ,. r.

t Ipei
r.perrmtt. Vidc
scripta ibi. C v i a c.
t -\ Versibw.\X\i£oi-i.
circa iinem: quorii ha:c
est interpretatio:Ci/j<-
ris insignes redimut hinc
-jina Pelasgi-.Pars dedit
ts mtidum -.serrumpars
itltera-.bubtss Tergora di-
rifiens hic protulit, iUt~>
agit ifsos. Ad nkues tau-
s.hhbeUo

ac rerum vtilibus c inuti-
]iapermucabat:quandopIerum-
queeuenitjVtquodalterisuper-
est, akeri deslt. Sed quia non
semper, nec facile concurreb;
vt cum m haberes , quod ego
desiderarem, inuicem haberem
quod tu accipere velles: eleda
materia est d, cuius publica, ac
perpetua e •estimatio dilficulta-
pta. Vide Alciat. lib.i. tibus s permutationinn aequali-
prstermiss. in hoc tit. Sc ute quanciracis subueniret.eaq j
Buda;um htc. - t i t- tr
1 s videntttr quia in niarer'arorma piibhca perculu,
prajdiAis versibus non vsum, domjniiimque , non tam
erat,emete:sed,compa- ex substantia S preebet n , quam
ex quantitate : nec vltra merx
vccumqueisedalterum ptetium
vocatur. i.^Sedansinenum-
mis venditio dici hodieque pos-
sit dubitatur: vcluti si ego to~
gam dedi, vt tunica acciperem.
Sabinus,& Cassius esie emptio-
Jibr.i.pntermiss. nem, & vcnditionem putant ■;
n 1" Pro bacfententia. Nerua,& Proculus permutatio-
sc.prardista Sabim.licet nem non cmption| hoc este.
ncchocmulcumraciac. c .. IT L „
o 1 Pcetadicit.Od.v. Sabmos Homcro teste vtitur,
quod sic vertituriHiine qui exercitum Gtacorum a;re,
proprijs rebtts Lnertes ferro,hominibusq; vinum eme-
"~~7/i^rS^f K refertjillis versibus k:
jsySsy S.s omt^rlo xafnxo{tiw7if
«^- _
AMo/ (Z ^ttiw , «Mo/ J1' ki$wt
Ct/iifoi,
A?Ao/ 3 fivo/f) ctWiO/ <A' a.\ibiiat

I- m ^ Sicut illi. lliad.tf.
'.' quorum hic cst sensus:
v lupiter eripuit mtre hic
i prtcordia glattco , §!tti
mm Tydide demens cre-
pitantia mutat Armct
fubs.ratii, auro vifenda
corstsco.ViAehaA.hicM

boues prompsit pro impu-
be pueUa. Vide Alciat.
lib,j..pr&termiss. htc.
sl s Sed-vcriorefiNer-
cmptione & locatione
promiscuc vcebantur
vetbis venditionis : &
condustionis: sic & in
permucatiqneivtm ver
ilbus Homeri supt.cita-
tis verbo , srgjitep* Sic
Plinius/^.jj.<:.i.^//w
ferro captiuis rebus em-
ptajse. quamuis vetercs habenc mutasse. Veteres taiiien diccbant
emcre,ptd sumere.Vidc scripta ad tit.Cde rer.perm.in si. Cviac.
P T ^ao^.pro scd.Io.vcl proprie pone.Azo.& facit ad §.Instit.
cod.§. item prctium.
q ^" Iurisgentium.vts.deiusi.efyiur.Lexhoc. Accvrs.
r s Co)i/e-yHpsir^//«r. idest sinesoiemnitate vetboru.quar ess:
cantum a iute ciuili industaivt lnsi.de *8.§,defecunitt. Accv&s.
V % Etintembfentes.ViAefcriYtiS.-vItj.de-verb.oblig.CstAC.
i T Etperiiteras.vt^.deait.^nobl.l.confensu.^Etqwddeaaa-
ff.V«us.

AMo/ Jl' a^J^feitro/axsi,
Sed hi versus permurationem
significarevidentur ^inoncm-
ptionem : sicut illim,

deslinatoisccus enim si dieerem, « Vide/imiM
ox.&aliquis audiens afFciat ei gl°ss- &q-od
8t quidarn contradicahi.'& idfm ™j.ss '$"'
puto vetum. ^" Item qutd (i c
um pcrucniant.vcnditorrcnim- 4 Conse-si»
tiatiquidam dicunt non vbi requiriuir,
valete contrastum^ru;. incctligitur
contd CJercptt.Uict.l™^.**-
& ].de manu. vtn,. t.si psa(enKS vd
p*ter,y,Tcspans.&t!!.SeA rpct nuntiur0j
Ald.dicit tent-rc , quod auc cpistolam.
putoveruiii:vcj"TS ti- ' Rcuocaic
siego. Ac

■/ it^hStOiZiut,
OJ tstSt •JU&ttsbjJ'Dow'Jia.TZv)<t'
tttJLCtCtV
[fflwct %t?witav, ixanuCot oy-
KdXbttw.']'
Magisautem pro hacsenten-
ria n illud diceretur, quod alias Ttfurpatrem.]Ct,svs, madati
idem Poetadicit °: . . 1« paccr vendai filio, ^nW
^tLuj !9fn A*sj>7w] tspt&Io KTsa- . '. ,
Tttatv loiatt,
'[<a&>&i!£Uti sr «£c sH*

i(tbus.& hoi
Seciidd dicit,quod
litio non est sine

■A' sJWsy.J
Sedveriot estNerus 0 8c I*ro-
culi sencentia. Nam vt aliud est
vendere,aliud emerc: alius em-
ptor,alius vcnditor:sic aliud est scripiis. V t v i
pretium,aliud merx.quodPin Jl'1" Monpotest
r , . ,.r .' iigacio cumcffeitu,
permuiatione diicermnonpo- -
test, vter emptor, vtcr vcnditor
sit. 1. ^EItauteinemptioiuris
gentium 1, & ideo consensii
peragitur ': & inter absentes y
cotrahi potest, & per ntmtium3
Scperlireras s.
II. Vlpianvs libroprimo
ad Sabinum.
TNter patrem , & filium con-

prcci; , non numeratio
sola pcrficir cmprio-
sine
oh- i Emptionl
1 obligatio in-
afiionascatunvt s.de-i !5,ti'atre'n',
tud.Lits. aa ^ non
u s Sine pretio. in c potest, nisi de
quantitare certa consi- rebui cailien-
stente : vt C.eo.Lempti. "ittw-
& lnsi.ee. s.item pretiit. ' E'nP»on's
r „ ■ ■ ' „ 1 Pietiuni cer-
X s Conuentio. Vnde sg & ,-n ee(w
ctiamaliud f pro pre- quantitste co-
tio d.ici potcst, volence iistere debet.
Vcroque:vi C. deresctn.f EraP»° *••>*
vend.l.pretij.tl.ccv™. ^°>&1u';

pcth

pt!S,tunc oportet loco precij vo-
i scriptutam to- lcntc vendito-
t Instit.cod. §.). & «> ahud dkti

t ibi dh

de rebus castrensibus potest.
1 .*[ Sine pretio n nulla venditio
est. Non autem pretij numera-
tio:sed conuentio * perficit sine
scriptis r Jl habita emptioncin.
III. I d E m libro vicensimooHauo
ad Sabinum.
SI res iradistracT:a T sit,vt si
displicuisiet, inempta esset:
constatnon elTesubconditione
distradtam: fed resolui emptio-
nem siib conditione.
iv. Pomponivs libro nono
adSabintm.
ET liberi hominis,& loci sa-
cri, & religiosi, qui haberi
non potest,emptio inrellegitur,
si ab ignorante a emitur:
■ v. P a v l v s libro <)tiinto
ad Sabinum.
aVia difficilc dignosci po-
test liber homo a seruo.
Potefiagi in contraBtt ad reci-
Rtmtm comraUtts. Baid.
VI. Pomponivs libro nono
adSabinum.
SEd Celsus filius ait, homi-
nem liberum scientem te
emere non posiemec cuiuscun-

ETliberi.lC a s v s.Si emo hominem libemm,& rem sacram,
& religiosam ignoians, valet emprio& venditio:quiadiffi-
cile est dignosccrc homincm liberum a scruo. Vivian.
a s Ab igmranie. <tt'].devsitcap,l,tusto.insin.}.tc$. & Inst.eod.
§.sin.tioa aucem curo sciac, vel ignorct venditor:vc "j .cod.l.libcri
hominis. A C c v R S.
SEdCelftts.W Casvs. Si sciens emerit quit hominem liberum,
aut aiiam prohibicam rem,&c. inucilirer cpntiahic:quod est
verum dc omni ie,cuius eft prohibita alienatio : vcluti tes sacra
HHh &

. cede locatio-

e\ €t Sinescriptis. Nam n
si seriptishabita sit.cxi- j«»t &Lau-
gicursolcmnitas,&ob- '"■"'» icpnu
seruacio,qu?notamr in p^si'2p/H'
Cic C.Jesideinstr.LKS. ^ZtLt
Vide^eam, & scripta ad sir„, vtrs.t-si-
cir. C.deferic. &com- r*.q,x$,Mc>>.
mod.rei vend. Cviac. ^ 1&* '*»P*
S/r«.]CAsvs. Vcn- «'
didisti mihi icm vc
si displicuuTct, ciTBc in-
empiatdicitur quod hic
no contrahicur emptio
sub conditionc : sed re'-
soluicur snb coditione,
s. displicueric. ViviaN.
Z s Diitr*ii*,lmo vi-
detur conditionalis -. tt
lnft.eo._l.emftio.c_vx cst
concra.Sol.rescrtandi-
car.si displiceat, sit in- .
empta : & tunc obtinct
quod hic dicit. aasic:
vendo, nisi eibidispli-
ccac, vel vendo,sitibi
placuerit,vt ibi : arg. j,
dtin diem addict.l.is.ty
JJe vsucaf.pro ems.Lij,
§.siin dient. argttm. j.i/e
adim. leg. l.si tegatum.
Vcl i)!a secundiim ista:
quia est subconditio-
loading ...