Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Corpus Ivris Civilis Ivstinianei (Band 1): Tomus Hic Primus Digestum Vetus continet — Lyon, 1627

Sheet: 1729
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd1/0934
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
lyig . De contrahenda emptione, &c. 1730QVi snnditm. ] Casvs. Vendidi tibi fundi
.r mihi locaicirvei conucnic.vc li concingi
nuin va-dctcs,nisimi__i, vtfiacquod cont_ei.ic,agecure_: vcnssi-
lo Lex, doli*. plana est irt principio. [evm.] Vendidisti niihi
fuiidoin : d.ceili herede reliis-0.eisdc_ridefensioii.bu5 vcetur he-

sjUlbuS & r
[ipocestprxsci

. Ire

ii, si ve
temporai

QVi fundum a. vendidit, vt
eum certa mercede con-
wa cum tem- du&um ipse habeat; vel si ven-
lis.V 1 v 1 __. dat, vt no alij,sed sibi distrahat:
»-r,41/i!>iiittM.Et&\at- yc\ similealiquid paciscarunad
SSSElc: complenJum > ■_, quod pepi-
&«*»_ _._.«.»._ ».* -....- gent,cx vendito agere potentb.
13. Sic & donator reste
tvi. Pavlvs librosixto
Kesponsorttm.

pacisciti
riusremdon
nonramencc

spcrso-
/. IJ 5. j Je wrb.obiig. &
ksP3.de condxb causiam
Jat. Vide scripta ad §.
qui heredes. LqniRomn.
JJe verb.oblig. CviAC
as Ad complendum.iel
ad intereiTe,si hoc asto-
rip.acuerit.vc ;).<->».«.
u.Lstipulatio.§.siu,

DOlia in horreis defolla-
(1 non sint nominatim i
vendirione excepta:horreorum
venditioni cessisse viderid,
Desinfiones,qU£ cempetunt ven-
ditori, transeunt ad emptorem, &
omnem habentem' causam ab eo.
Item pojsessio aulloris, &successoris

noc.infinicum a,vel nimiccatem vicandam : vt ttrg. insra de leg. i IusiniM*.
iu.Lfideicommissa.^fijM1_ Hecem. & Cod. de sacrojan. Eccle. l.sin. '-t.da elt.
t, Vel dic, socc lapidicinaruro, & sic vendicocis : quod in idcm
rccidir. Accvrsivs.
p { Hocprobo. quod est absucdurrijVC dixi.-..Veldic

Labeo sibrotjuartopo-
a Ixuoleno Epitomtstorum.

iiccc diaom Labconis.
FmVt,] CasvS
Si vcndo domum,
& diiero quod fistu.a-
accciianc: quxricur an .
caitellum : -d cst xdisi-
ciuni quoddam, cy qno
fistulisaquaducitur.ac-
cedic vcnditioni. Dici-
tur qudd sic : licet tion

bs Poterit.vt~~Je acl. ' < /-•_.-__:■
"" Ssttibifo 'unguntur ad prxjcrtpttenem tm-

?mpt.!.fterilis.
C.depaS. interempt.&
■vendi,l.y& tj.&J.eed.l.
su>tdi.'Accvs.S.
a^Y\OUa.1.DesisM.
JL/idest ass._-a.vi.
JJe ali.emp.l.granaritt.
Cr t.penul,§.sin.AccvRs.
d s. Videri. concra j. de
■ aS.empt. l.sundijnprin.
Sol.vt ibi. A c cv r s.
c^SHr^.idesthere-
oem empcoris. 1. Vel

!.B AID.
1. § Eirm, qui in locum era-
ptoris successite, iisdem defen-
iionibus vti posfe f3 quibus ven-
ditoreius S vti potuilsetfa : sed
& longs polTemonis piJescri-
ptione ', si vtriusijue fe pouessio
impleat tempora constitutio-
nibus statuta'.
Paria, velfimiUasunt, nm esse
tsr non apparere. hoc dicit. Et mt.
OjithA lapidictna dkitur , vbi lapU
'Mididicpcadeces- c&ditur.nonvbic&dipQtesl.R a rt.
sori sno. ». Vel dic.sibi. lxX7lI, lkv otESVsi!bro qu*r-
to ex potlerieribui Labeonk.
IN lege fundi venditilapidi-
cinje in.eo fundo, vbicunqiie
elTenr, excepta erant: & post
mulrum temporis in eo fundo
.,(iue repertse crant lapidicina:. Eas
tjuoque venditorisessc Tnbero
rcsponditm:Labeo,referrc quid
adtum sit. Si nori appareatmon
videri easlapidicinasesscexce-
p_tas. Neminem enimnecven-
dere, nec excipere quod non
sit" : Sclapidicinas nullas esTe,
nisiqussiapparenr, & •f csdan-
IW lege:] Casvs. tur. alirerinrerpretantibus, to-
Vendidicibifundum, tum fundumlapidicinarumfo-
re°,si force toto eo sub terra es-
set lapis.hoc probo P.

f *; vtipojse.fciiicct&-
cendom cst.
- g 1" Vendito

: h s Potuijftt.vt s.depa-
- Stis.l.sitibi.^.paBitm.
' i s Prtscripthne. scili-
eer poceritvti emptor.

? Appirenc
'■";' <jiiis<],

h s ^ri'«/^«e.scil.ven-
dicoris,& en
heredis. vt klc, &C.
pr&scr.long-temp. i.sttper
hngi. & ~j.de ■vfueap. pro
empt.t.tj. ^.rmptori.&J,
de diuer. fy temp. prs.scr,
l.de*cce01onibus.&C.
de euiii: I.emptori.& C.
di vsucap.trans.l.).
I ^Statuta. decem,vcl
«ginti annorom.
Tw lege:} Casvs.
tVcndiditibifundnm,
& lapidicinam cxcepi.
pidicimj.vcnditoti, non
cmptori eas ccdcrc di-
cic Tubero. labcocorrigcndodicir,vt considcrctur quid ailum
sic:(i non appaccat illx Upidicina;,solum vidcantttc cxcepca; ejua:
apparuerunt tcmpore contractus.qudd si aiiud dicerctur,contin-
gctct absucdum:vt si totusfundus plenus clset lapidicinis, dcbe-
retcotus cedere venditoci:& sic elset absurdum. Vivun.
m ^" Tubero respondit. scd male.
n ^" Quodnimsit. 9[ Noc.adea^iqusapparene, huiusmodi pa-
sta rcfciuntur.non ad futura,qux potnerunt appaierc: vc hicfa
~i.dcsir.'vr.pra.l.s'siruitu*.r<p~).depigno.l.fisideiusser.§. Lucius.fy
s.de petit.here. Uegitima.& dcpa&itd.tres sratres.& detranfiei,
l.chmAquUiana.&insradedam.hsia.iJamri. §. siis, qui.&
insrh de heredi.-ve>id.Lis.§,'.& de adquinnda-possss.Lhasscerttn,
insine.Scdatg.cotitrafiipradeser.w.prti.l.ettm.qbi.&fa^radepo.
L)4siasta.AccvRSivs.
o s Fore. vcadiroris dicendum cst:q'Jod esi absurdum.s Etsic
fF. Vctus.

Flstulas emptori "1 accesturas
in Icge didlum erar. quarre-
batur,an caitellnm,ex quo fistu-
lis aqua ducererur, accederct.
Relpondi, apparcre rd -ac1:um
esse,vt id quOque accederct: li-
cet scriptura r non continetur.
Tut&r rem stbt debitam potesi
traderesibijpsi. Bart.
i.s FuiTdum abeo emisti,cu-
ius filij postca tutelam adniini-
strans, nequaquam accepisti s
possessionem. Dixiitradere te ti-
bipossessioue hoc modo posse,
vt pupillus, & familia eius de-
cedat de fundo, tunc demum
tu ingrcdiaris in possciDonem.'.
Facit tex.isie,quod licetsit jbluta soiuca pccuniatradere- j j]ou i11Ine
pam-.nontamendo- Iur sibi vac"a posscss. modu posscs.
■ ■„__-______..____ fundi. deccssic duobus 'i°nis acqw-
«urproparte.nm herediblis rcliais : si-^-
entmalienaset^msitotumalienajset. vmis At. hcrcdibusof- CQ™f™»j
arg. lnfra dcsolu.I. sirem. inde fcrat tocam pecuniam, Vcndi pcncit
sruclta debethabertemptorprora- bcncpoteritpctcrepr?- voiuntate «.
' winfra dium, &Parccm Pecu- ^ator"-

«.«.[» VKBTMOQai-
dam'emic.fundumaTi-
rio :ncque acccpic va-
cuam poiscilioncm sun-
di. factus cst poltca tu-
torfilij Titij,pcilcsiibi
cederc potest ipscmtr,
hoc modp , si pupillus,
Sl ciussamiliadiiccdar
defundo, Sctunc ipse
ingccdiatur-[Qjsi t»n-
d v m. ] Titius emic

losoluitp

de fundo dota.i.finali.B a

cohecedibi
pcrabir pcr iudicium se
1-5 Qui fundumealcgeeme- familia: erciscunda: si ,
rar:vt solura pecunia rraderetur suapartcmoIFetac, pos- rii
ei possessio : duobus hercdibus sef fundi no^'
reliaisdeccssit.Sivnusomnem fXmsirSaUeou ,
pecuniam ioluent , parmm u quoddiuidiuonpotcst. graFh,,m l.0.
familia* crciscundx iudicio ser- [irvmin TA.jVen- dienonesseij
uabit- Nec si partem soluat ex s^ Ini '
emptocumvenditoreaget:qi

od

rba, si tempe- CUI'
flatcaliqua corrumpa- esfc^non"^
tur,hoctcpra:ltatucum: stimo ( cum
quauitur.an tcnearis!£t pafflm crcdi-
distinguituc , auc erat xo_re' «iapu-

mpcstas.aut in- P'11"™"» *•
_>rimo casu non gar
** tcncor:sccundo sic.Vi- , \
.1 .._..._' * .

niam ita conrra&um a-s alie-
num diuidi non potuitx.
S^ui suscipit insecasumsortui-
tum : tenetur de casibta fortutris
commttnittr contingentibus.
cit.Velaiiter:CastusortuitM(intel-
"Jturinopinatuc.nontxconsuetH- q % Smptori. sciliccc Se&iiri^w
dineeueniens. Bald.
5. ^ Ftumenta,qu.e in herbis
erant, cmn vendidisses 5 dixisti
te, siquid vi_.aut tcmpestatev
fa6tum esset , pKEstaturum: ea
frutnenta niues corrupcrunt: si
mmoderat-E* fuerunt, ik con-
ra consuetudinem tempestatis,

-«.vci"

sundi.
I ^ Licetsiriptu)
etiam in pastis: vc /.-_. tudinem tem-
fasttprheo.l.auisundu. pcstatii teei-
§. in lege. & insra de pi-;v» bttlt-
- ■mpt.l.findi.isin. &'■ N»« h»-
.* .i.. - .■;.■' glossam non
piobo , (jiiv
singlt vidito-

3 patre.A c c
1 S Jn p4:

sic bagl cecum ex cn.pto pocent.
jpablum esi locs pretij. ad hoc al-
legatur isia lex.B ald.

poiTidcrc, & t
secussiipsctai
peres:quia nc
posi*e_sioneiri;

incipis:

i~.de do-

Jiios 11. s_ r"-'
cepisscj neque
eiiaprobo,()ui
colligunt,pro-

..... .,5_...qucestcontra.i.Itemintaliacceptioncpo_seilionis ^1™"*. «. &-1
non c est dectctum neccstatium^cum eic voluntatc siat desundi: ^jnonptc-
vt Cod. quando decret, opns nonest. I. j. s Item nota,hic (juem d gase cal-„sm.
ao-roraci in rc sua:iic& ~J.de auit.tu,l,'.& deadministr.tut.l.quo- soiitos. Con-
tiens.§.nontantsSTn.&s.deneg.gest.lJittortio.§,is/tid. ^ Anautem "aiium crrim
hodie eorrigatur hic §. Cum dcbitor e , vei creditor non poisit e' le£c "'"~
esse tucor ? Potcst dici qudd sic ': vt in attthen. iit hi,$ui cblig.si Glosr.m*!^.^
hab.perh.res Txi,§.'.col,V).A cc v rs i vs. auxfmM.for*
U ^" Ptsrtem. scilicet pecun.ie. jitjuaaatimi-
3 s Nonpotttit. &ideomeritdhabtiit locum astiofamiliajcr- oui.
ciscunda. : vtdiximus suprasamiiUerciscundsi. Lheredes. §.non sl" in"eteei-
tantum. icni jc r0ij_
y J{. Tempestate. sciiicet validaprzterconsuetudincn_regionis. cis „bn tcn=-
nam dc solita non g videtur adum. tllr: * """
7. % Si mmedertut. sioMigac seadinso_ita''.nonideo renetur tri.

Ili

«d
loading ...