Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Corpus Ivris Civilis Ivstinianei (Band 1): Tomus Hic Primus Digestum Vetus continet — Lyon, 1627

Sheet: 1733
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd1/0936
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
17« Decontrahendaemptione,&c. 1734
. . . .i> __?_!...___:_ ».ir/ u__.__:... 1 a j. ..,: *.o/-M*i\ I^udi s1r.ru

a { jtdomi
quosdaradic
cta:& ideo n

,______1:

s Rtfioluitur.
t:- :asu:vt
/»^r. ifc contrnhen. em-
ptiom. L '</• A c c v X-
. d T Conditionalu.Quid
xY&*&t- crgo si non appaccac?
siionii disse- RespoadetuBi atcende *

jPcaJJjSio-

.i.ab empEorc.qui interim eft dominussecuridum
malc secundtjm alios.quia sub conditione suit fe-
l suic dominus raedio tepo.e:vt }.t.prex. i.Dicer-
. a domino.id est a veditoic.piima veto placct.vt J,/./w*.not.
^" Abeat. idcstceccdat.
«C s^\ Voiiens. ]
fcctrh, ^«0 r« ^ domtnv * aheat <\
11. Vlpianvs tibr»vigcnsimo-
oltauo ad Sabinum.
QVotiens fundus iti djem
addicitur-s > vtrum pura
emptio eft: sed sub condkione
resoluitur c: an vec6 condirio-
rC,Ui''S» vcrba:namsiit.b di- ^ d si[ jsempcio. qtus_
- ^ncmpta.veldt- ^ eft_ ^ {^ ye_
rius interefte quid a£r.um sit.
Nam si quidem hoc actum est,
vc meliore allaca conditioue
[ab emptione ] difcedatur: erir.
pura emptio , quai fub condi-
tione refohrirur. Sin a«tem hoc
adtum eft, vt perficiatur cra-
ptio.nifi melioirconditio osTe-
. M «b fic:"iit'cibiempta,nifi ratur,ecit emptio conditiona-
_liq.oe|-ifti- alius.&c.quiaibivc.ba ljs. i. »J Vbi igitur {ecund-im
«ss^suis" PlxCcntis r=mpotis ?a- OU0(j distinximus, pnra vendi-
sc t.cit. con- »"> fta.impcrsiauc cft ( g..^:. h
siKiur. cmptionem.quodcnim1 . >.
.l.-mpi-di- depr;-fenri eft, vel dc ciu res Itl diem addiCta eifc , &
" vfucapere posTe, & fruttus, &
accesfioncs iuctari ' , Sr peri-
si

Ki'!^- teA*™* ab =mptione,f
, (. alius mel,iorcm condi-

[ulci

,pur

,;. & piriifcb cft . se(1 r[;f0lait_r sub
C°n'cfotcn- -6dicionc:vthh.&yde
' Jisserenti*. . inauir verbum,J»/«w,c
'. Sub ton.i- -../ inempta d ejjj.quafi
tioiit r.CaIue- v_juc_iceam fcmcletll-
l'iow* fo"- Pcam Cll"c-Scd fi C dieat'
vciido.tiifi alius,&c.vcl

1 (ufpcnso
cHcdeliic, ' qtioad reiolucionem,
. ConJitioni- qua; inducirutvecbis sc-
li^ vcndi.ionis qUemji,us: fciiicec niii,
smiira su. 113- «• diem.& s. eoi. /.j. Sl
njiain suspsn- autem vecba ponantur,
sooonjiinvcr- oua; fuspenduritiVel fu-
bii tanien su- fpcdercpolsunt empcio-
' ' ncmmcc denotcnccms
pccfcctionc,sicvtper-
sici.icucemptio.ai_i,&e.
na verbum,f orsiciaturS,
iiiiiini'""" c(c eicensiuum : hoc n
Ejieiiud pro ett condieionalcivt bic,
miatoiaW. & "}-dea8h.& obligat.
l.obligathnum fere. §.c$.
CtMjtristuu, ditio. I11 vliimis ' vcro
^vltiitiatam volutatibus,sHic_priu-
ipio sub conditione le-
jccur, fine putc Icga-
, tura sub conditionc adt-
kvag. cst manir!idem est,c,uia
fempcrett conditiona-
le : \tj.de condit.fa de-
tnotrftr. /. quibstt. §.tjtti-
dam Titso.& dt- aii.leg.

culum f ad eum pertmere,
interierir.

q:

/ M<libro qninto.
ad Sabinum.
Voniam poft interiEtim E
rei iam nec adfecri poflit
mclior conditio.
iv. VtPiANVs libro vicenfmo-
oilauo ad Sabinttm.
VBi aiitem conditionalis
venditio eft , negat Pom-
ponsus vsiicapere h eum pofle:
ncc sructusad eum percinere.
Perempta re priticipaliter ven~
ditA,non admittiturttdiefiiojhper
jvnHibtu :{ed Jkper aiia re fecum
vendita principaliter, admutitur.
Eald.
1. s Idem Inlianus * libro
quintodecimo qiiznt: fi res in
diem addi&a intercideric, vel
ancilia decelferir,au pavtus,vcl
LfikgatttTnpwe,&'-).d'e frucliis ciiis nominc, adicstio

1'g.iij. Lside
t ^iwlg. .11 sic sideicomdisittm. A C-.
tCi.ndi.iom- CV11S-
il! limlujnori c \ Lucrari.Hiti aliam
E"oJell 2i postca mcliorcm osse-
F'*icription6 rat condicionem : vt J.
„i„™ "'"" eod, t.item quod didutn.

admittipossic, &: negacadmit-
tendamadieclioneiqiiiaalceriiis
rei,qnam eiuSjqusdistraistaest,
non solet ' adie£tio admitci.
2, 5 Idcm lulianus f eodem
libio scribic, si ex duootis scrtiis
vigimi venditis, 6; in diem ad^
dicl:is, alter decelscrir, deinde

<s,i ?r_ f s Et periculitmSic &
"rrSeiti. J. dipmfcript, •verb.l.
|J PirrviSjIi- apud Labeonet».§.j. do-
fjj mhuscmmt&imwm.VT sJereivind.!.siquti&J.eoJ./;.c.sid
' condit.o- & ^'rceSttt. <s Scd quid si conditionaiis iit?Rcsp.potcst in pcti-
°"ic cau- cu!o aliud dici, fcilicct, »c pericatum non pcrcineat ad cmpto-
pris«i- tem, necetiam sntiltis: scdad venditorem : argum.y depefi.ty
■■ cormncrei^veudi.l. -ity.J. qiibdfi sendente. Sed ctim percat co
tcuocabiii ^101"^0 ' °,n° certum fic alium non allatutum
«tiit pr«- c°ndicioncm , non spcftat peticutum ad vendieorei
ptio: „, >j; infrh de -verb. obiigal. I. in iUa. fy l.ciimfiipuUm. ei:

tcliorem
1; argutn.
■aprincip.

*A iC!2" S ^ f~\Vo»iampoftinteritun, Asc\vofi<traj>rt>x;. dicit. A <
^BalC Vrf!cvRsivS.
f:--i'P^% ll 1 \Ts'-*M*™*]Vfneaperc*.vxJ.proempto,t,ij.§.sifabeO!.
iilT'.1'3"* _ * ^''«wcSediicondiciodsitciat.tmncjuidvcemrvend:
'tijcccssionetempotis,<]uo fuitapud eropro.em = Respon. fii

ff. Vetus.

vtj.deacauir,poJs.t.Pomponiit!.§siit.qui precario. Accvrs. [Idi
Ivlianvs.] Casvs. Si ancillavendactir subpaitoaddi-
ilionis in dicm : an addictio citeudatur ad paitum. Refpon.
quod aon; quiaalterimrei,&c. Idemcstdcscuftutei, cjua: in-
tetiit post vcnditionemfactamfubpastoaddtilionis in diem,
VtVUNVi.
vnius nomincqm supcreft, cm- M[ ™* >'"■ id csV
ptorextiteric,quisupraviginti k ^ p^ jpeciei. ic
promittcrec , an discedatur a qua. modo s. prex.dixi-
priore concractu.Er. aic dissimi- ""«-A c c v r s i v s.
lem dli hanc spccien, n„.? 'JJ'^^^^
speciei k: & ldeo hic diicedi a fy.insraquibu,modUpi- " <W ie'
priore emptionc,& ad secun- gn.velhypo.fii.l.iij.Scd rolu"»r'U!«
dam peruenir-i. ^00^ J-de*dii.idicl.i. "pK '
Resoltito ittre emrnom per pa-
Sttm addiBionieiddiem,refolititur
itu eim,qmabeo recepit.B ald.
j. s Sed c. Marcellus libro
quinco Digeftorumfcribicpu-
re vendito, & in diem addicto
sundo, fi mcliot couditio allara
sitjiem pignorielledesinere1,
si empror eum fnndum pignori
dedillet,Ex quo cotligitur quod
emptot medio tempore domi-
nuselietm:alioquinnonpignus pcr paetum nonttans-
teneret. {crtuv.vzCod.dopaM.1.
M «s m ?™s«h **> Z^Som^. _i
adatcttOHts m dtem t habet tntmm vid«ur in bonis vendi-
aSiibnes competetes rmom Yei>qttat totis:vt J.ad itg.Fatcl.
cedere tenetur.kd. siatuliberi. qux cst con-
aA Idem Iulianus libro oda- «a.SoLibi fub coditio-
genfimooiftauo Digeftoru kn- hkputcfaaasuic:vcs.
pfit:eum,qui emitftmdumin i.y.iafin. i.Velquoad
diem,inrcrdi<5tO qy.od ■vi,ttitt- clam Falcidiam computatur:
vti polTemam hoc incerdiclii ei
compecir , cufus intcreft opu;

bouetn.~§.pignuj.So\.\\>i .i.i piiuaiici
euiptoreivolutatcred- nisi dccutpo|
hibct, hic exnecesficai iiuo.-^.™.
tc. ^ Itcm noc. cjuod
cx " soto paCto domi- b pQminium
nium ici cransfcttur: an ftiio pacio
sicuc Scs.de rei■vind.l.st 'rawferatur.
quk hac.ScA cotta.C.tiV
paH.inter empto.jy tjen-
di.l.quiea. Solu.ibi non
suit padtum lcgis com-
mifloria;, vel additlio-
nis in diem:sed quodda
liud:& ideo dominium

n bonis vcnditoiis.
[Idem I vli anvs.]

inquit, in dicm " addicT:o,&; sdiiicaueric:anemptoi ditione refol-
commodum , & incommodtim: iabcat interdissum »Et ^'.«««
omne ad emptorem pcrtinec ^^urcjuod fic:scd P ■
r. . ,-r. allatamelioricoi)ditio-nrn,,m.«, ;_
ancequamvendino trasseratur, ne,iiiudassionecxvcn-12 «Wb.«
& ideo si quid tunc, viaut clam dito pcxstabit , ejuod vcnditionis,
sadsseft.quamuismeiioreondi- actionc illa inteidisti <»"»ia rcsol-
.........sueric.[ME-uJ'.tc,VPlotvC-

mfccu.
1.10R.] Istej. tespicic
supetiora. Diflum crat
s.ea.l. quod eptio piior
tesoluitut melioii alla-
ta conditiotie, quxiitur
eigo quando meiioc co-
ditiovidcaturasfcrrirEt
dicit iuiiscosultus qu6d
mciiot asFettur codicio,

diton".

tio aliata suericipse vrile°inter-
dicTru habebit: sed ea arftioncm:
sicut srucl:us,inquit,qi30s perce-
picvcnditi iudicio pi*Kftaruru.
Non committiturpatitm addi-
Bionis in diem, nift verns emptor
txiSiat, &meIiorcmajferat condi-
tionem.hoc dicit.
;.$ Cumigirurtuncrecedatur c"m pretium ;
ab emptione,vbi purc comtahi- yc}ci,m s"'hotfolutio
*, \ , , . orteicur.Idcmestsiper-
tur,velcuncnonnnplcaturjVbi sona magis idonea ac-
sub conditione nt, cummelior cedat ad cmpiionem.
condirio sitalIata:sifalsusPem- Idem cst si leuioiibus
ptor snbiestus 1 sit, eleeanter "'^;1'»"^^ emptot
scribK Sabinu, p_tan rem Cle SSSSSSt
emptam:quianonvideaturme- guit geneialitet cjuod
idcm est dicendum.vbi-
cunqucallata condtcio prosicit venditoii: quialicetviliotfit,
cttm osTcratur cmpcoti. ea camen ftbi remittuntur, quxgrauioca
viden.ur. QaoA enim dicitur ftustus manciepenes cmptoierh
pcioccm intcrim perceptos: locum habec,cum fccundus em-
ptor non accedic.-tunc cnim ad fecundum emptorem perti-
nent. Et hoc dicit cum duabus !1. fcqucntibus, vfque ad§.
siquU.
n %, Iniiem. cefolucnda emptionc. A c c v » %.
O S VtileSiAcClr.ftcaMTJ.yuodvhaiitcIam.i.ii.qttiinputeum. c v«iIe '"'"-
%.fisundm. ■ diaumproef-
? \ Sifalfm. id d cftfimulatot:quialic^emciefibinollet, ^Vt» em-
simulabat tamen: vnde nullus dicicuc empcor: vt s. tit.yl.nudi. pcor^rosunu-
&~}.d< verb.fign.l.Paulut. U.o.
q ^ Subiecttti. i yeuditore. A c c v j. s i v s.
II i 1 a T M#*
loading ...