Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Corpus Ivris Civilis Ivstinianei (Band 1): Tomus Hic Primus Digestum Vetus continet — Lyon, 1627

Sheet: 1741
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd1/0940
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
174^

De lege commisToria.

1742

proripriori,non vesibi consulerct; contia ciTct: vt "j.deaq.plu.
arcen. Lj ■ % .denique.
a ^ Vendiiori. i.iei vendita: prius. Accvrsi vs.
PRior.] Cisvj. RedistraaasubpactOjScnieliorecondi-
tioncallata:an primus cmptor possi: agcrecontra secundum
proprctio, quod solue-
dum est, an priori venditori
bona side fasta sit adiectio.

_ tt vcndicori, niii eum
delegasset ci, quairitur,
£t rcspon. quod non.

b s Nonpoteji. nisi in
subiidium primodebi-
torc cxistence non sol-
ucndo; vt Cod. quando.
sifivelpri.debi.fitidebi.
l.is.iis.& iiij.

msid
mfignoribus reprob»tur;
a Cod. de past.pign.

[,fi

e s Lege cammtjjoria.
. P*J Vide siripta ad l. pa-
1£no* clum. C. dcpignorat.
. ast. C y 1A c 1 v s.
3 lfitndm,]C a-
\ svs. Siresea
k ,. n saESsJ lege dissraha-
. -.,: !:,:s,n- rac' vc a& prerium siia
■M. c.dt pt- die soluatut,ics iit ine-
-■ pta : an pura,an condi-
»«™ €«•- tionaiis sit venditio?Ec
"Tr.LS<\, respon.quod para.
iiiipigno- comraissi: (iue eius pa-

Prior emptor non habet aBionem
contra seatndum ; qttia personalis
ailio nonsequimrsundum£> alc.
ix; PapinianvS l'Arotertio
TS.e§j>onsirum.
PRioremptor f post melio-
rem conditionem obiatam
:ia. ob pecuniam in exordio ven-
esiquoddS ditori dc pretio sohuam, con-
"* tra sccnndum cmptorem * ci
rra delcgationem f iure stipu-
lationis interpositnm agere nor
potest b.

Io<

habea

'''7%h'~ <3l!3n<'0 vendotibi
'„'.'"'„'."' & irado:&iI non solue-
;.;i'eoi':i- !:s hinc ad meiisem,
ii* pa- qnod res sit inempta.
10 com- Accvksivs.
???" . d ^" Videatur. vt 7- *s*
i«si»ris! vs'*'«P-tro emp.i.ij.§.Sa-
liiaddi- biata^ed c pactum ad-
* diffe- dictionisindiemquan-
■ IHtid doqucfacit codiciona-
um "" lcn,j ouandoq; resolui-
ilt eit: tur sub conditionc.vt s.
■im ItL tit,).Lij.A.ccx%s.
ir siib s^Vm venditor.JC a-
lonc, \_^svs. Si vcnditor
vendac sub pacto legis
ccmimissbtixjli pecunia
soluca no fuetit ad cer-
tum dietn,hoc itaacci-
picur,vc si sit soluta pe-
cmiia, no sit fundus in-
. emptus,sic volentc ven-
ditorc:si auccempcor
*clit inemptum csscmo
potefli

DELEGE COMMIS-
ibria *■«.
TITVLVS III.
Lex CQmmiJscriaestxli»p*8ioem-
ptionu &<venditioni4,quiti id#gitur,vt
si in diem st.itutum emptor pretium
mn soluerit, &venditor rem •otnisse
nolit, res nec wndita , nec aiienatu sit.
H&c paSioaveteribdf siduciadiceba-
mr, e'Um saciebant nexum, mancipium.
que. Ltt hodk commuainomine cmtii-
bw paSionibut, ^ut legem ceatraSui
dant,& couimiuoria, qttodqui in eam
committit, in ■uniuersam ■venditionem
committat,siquidemveiitvenditorio-
tam ■venditior.em habert pro insi9a.
Lex eftpaffio , qu& contrttclui adijcitur
ex continenti, C VI A o.
Qttando oppenitur paElum kgis
commissoria,venditio estpara:feti
resiluitar sub conditione: & iilud
paclum apponitur in srffldem ven-
ditorts: ideo ■vcnditor potestvtiisio
pacio vokns:inuitHs autem non cogi-
tstr.k.d.vsqm «d l.si fundus. Bal.

; libro

ensmt

statiit

.cpto

Ktldit<


n cst: ali,is csTet
in potcstate emptoris
cxusta 116 solucrcc prc-
tium : & ita csset inem-
pta:<]uod elTc no potcst:
cijmfundusfuentperi-
mlo suo:ra

icge.

otlauo ad Sabiaum.
I fimcjus comis-
soria c legeva;-
nierit: magis est
vt sub conditio-
ne resohii em-
ptio, quain sub conditione con-
trahi videatur d.
11, Pomponivs librotrlgmsimo-
quinlo ad Sxbinitn.
CVm venditor fundi inlc-
ge ira cauerit, Si addiem
n sit,vt sundm 1/1-

ncomissoriam.qui; pectimasoluta
._—itionibusdicirur, ___. r ■
exerahi, ,olc., no» ml""J"'1* x"l!'"' "»C«P"«
eciaminuitus.&hocdi- e"e hniduSj ii venditor inem-
cit cum l.sequen. Vivi.
«iimirasvtii- e ^ ~K Tjimlegsm.^EtiaminuitHid.quiaquodfauoic^&c.vt
hZ C°minir" XVc.A legib.& cmmt.Lquoisauore. (y J. dtsir. expor.I.
«tt«t.n0n '1-& s-Je™>"-l-si>udex.& ■s.tit:hLS«bir.HS, Scd concra J. de se-
~:c.& comme.reivend.Lsi vina. Sol.vc ibi,
flfimdu*.] C a s v s. Si vendam Ticio fundum sub padto le-
s commissoriai.i.vt fundns sit incmpiiis,(i pretium nori fol-
uacurcertotempore, &ipsenon soluat: qiialircr agcrc posTum
pro fuado,& frui£libus,quos r?ctpit in fundo, vel si decetior fa-
ffi. Vetus. *

^uuttttnda.

Slfu:
gis.

stus sucrit sua culpa?Dicitur quod dccisa est illa quatstio, quod
habcc locurn aist.ci vendito: licet vcnditio soluta fuerit.Est ta-
men vetum quod intcidum cmptor lucrifacit fiuitus, quos in-
terim pcrcepit sccundiim sencentiam Ne«eij,qua; humana est.s.
cum ipscaliquam parcempcetij solucrit:quia prctium,quod de-
y dit, perdidir , co quod
ptum eum esse velit: qtsia id "liquapattcmaddicm
*,.■./• * xt- nonsoimt.lE l eg an-
venditonscausacauerctur. Na TER,]v<:niiditjbisuit.
si alitcr acciperetur exusta vil- dumsubpaaoiegisco-
la, in potestate emptoris futuril mi/T. d adueniente die
eslet, vt non dando pecuniam, non smtsolucapccunia,
r r 1 ■ cffo polsucxercere co-
memptum faceret fundum, qui n?issbrliami& rescindcrc
cius pcriculo fliiiler. vedicione.Si volocxer-
' cere coramisToriam,vcl
111. VlpiaNvs libro trigensimo pcccrcprctium, dicitut
adEdiSum. , Iiicquodabinitioalte-
ru cligcrc dcbeo:& vno
NAmleszemcommiiToriam, ele£to ** altetsiredirc
,„,,„ ve„j,tio„,b„s.d- z^nSrz:
ncitur^iivoletvenditoi-^exer- paa0 itadiciccmptor,
cebitmon etiam inuitus c. guodlinonsoluatursua
"' die, fundus cllcc inem-
Pactumkgis commijsorianonsa- pcus, &adiccic,quodsi
citconditionalem tmptiommsedtam vcndicorminonsexriic
».cJ..:. n » T ~ a!tenvendat:quodcm-
relolmt. JiALD. , , ' _ n -
J ptor noc damnum iibi
iv. Idsm Ubrotrigensimosicundo icficeret. ccnebitui ad--,.
ad EdiSum. noc actionc « vcndito
S. , . .„- . compctente. [marcel.
I fundus lcge commmona 1IBao viceksimo.]Si
vsnierit 3 hoc estj Vt nisi in- vcndam tibi subpaeto
tra certum diem precium sit ex- vt fundus sit.inemptus,-
solutum,inemptusfieret:videa- «'siadd^csolucr.s^u?-
, r , ,. ncur an dcbeara te m-
mus qucmadmodum vendnor rerpeilarc:andebeasof-
agat tam de fundo,quam de his, feirevlrro si vis euitare
qua: ex fundo percepta sunt: commissoriamjDkitur
iteraque ii dererior fundus esfe- ^6d, °Lfferrc ^bcs" si
0 r c n ■ t • nonhabesjcuiosteias,
ctLis lic racto emptons. Et qui- [iberatuses.
dem finitaest emptio |S:sediam ^ ^ sinit» cst cmptio.
decisa. qUEestio est,ex vendito Sieetiamfiniturmorrc
ndionem y competere s: vt re- mandatum , non aftio
scripns IrapCra,oris A„ro„ini, ^S ^IT,, ■
&diui Seueri^declaratnr. sq-so pro socio . vt ex.
y Sed quodait Neratius, tindta vcndicionc, non
habet rationem t, vt interdum fillicuc astio « T«"h- t *™&*>p«-
frudus empcor lucretur, cum \ i Ex w„d,t0 ^,- ptcrem « «
prerium S,quodnumerauic,per- Compccic & aflio pra:- «Slonr"
didit S. Igitur sententia Neratij scriptis vetbis.Vide no. stnc vendito-
:unc habct locum, (qua: est hu- & scripta ad l.i. Ccd.de ris desicieiite
mana) quando emptor aliquam P^s^mfjor.Sckri ™~ '•
'^ •■ji- ^ pcaadl.It.^Bri/?^. "'«II"""»- S-
parcempretiisdedit. *i, r „ ,, / ' r tpudp pmda-
r ' verd. t,vi*C. It_ insri dc
f s Competere.' vt s. de ,u,ja , ^, (om.
Eltgens tnter contrana, vanare cotrahen.empt.Lsid Cel- m»i*'« «™a-
mpotest. B A L D. sw.S.ftsundus. &s.tit. "vl"1"1/?
1. s EleganterPapinianusli- illorcspon.dicic hic. d^J ce°n"l
bro tertio Responsorum scri- 4s RescriptU imperat. pior pretium
bit , statim atque commissa 1« Jnto.&diuiSeueri.An- d«um pcrdit,
„ „ * s j l « ha:c rescnpta tutms K'" "''"■^-
est, ltatnere venditorem dcbe- HM e p^KsCI-iptis c"> «*(oris.
re,vtrum commiisoriam velit verbis.scripra ad cit. C cUmpcnrrtio-
cxercerc * : an pOtillS pretium desaBUinterempt.l.T.. nl prccijper-
perere: nec posse si coramisso- C v 1 a c 1 v s. jtai m
1 , - n. - t eCFr«<«OT..paireprc-ftlia"s Io,='»-
namekgitposteavanarek djWtiratimsubiicit. -•/=--
3-s In commissona* eciam hoc h ^ PWW/t.ideo ouod •th^im.ir-
solec conucnire, vt sivendicor ad dicm ilaturum teli- smhm.

ndem fundii vendcrec: quan- <luum "
)inorisvendidcrit,id a prio-

tisimile,css:acrw
?, <juod cmptor

re evnptore cxigac'. ene lcaquc &pieti„
legcm amittaC. Azo. vc
PedJ.siper emptcrem. a ossido ;„.
i 1 Alitjuasartepretij.Vldc (cnpca ad ti.C.depait.wteremp.Cvi. dids potcst
i s E.vsj-csrs. vcl in atrha.velinreuocationerci, vcl aliquo alio cojji vcnJiior
st:vt "}.eo.l.sip,r emptore.Sei an ad ho,

k s Variare. non ° permictitur variarc:;

aj.ifc,

tfo./.nonnumqtiam.inpr.&i dchoc iWxis.deprcc.Lincaufe. t Variarent
I ^" Exig(it.ylS.dccoirah.emp,l.sidCetsus.§.sifundxf.t\zo.sSeA pernunitnr.
11 i 4 quid
loading ...