Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Corpus Ivris Civilis Ivstinianei (Band 1): Tomus Hic Primus Digestum Vetus continet — Lyon, 1627

Sheet: 1745
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd1/0942
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
1745 Dehereditate,vela£tionevendita. 1746

, w,«ta> » \, $!>™s: <' No. quod baeOu •
11 sss vi- « »«.imo eft ius iuccededi,&c.vt

ndieitur viuentis:
er.sign.l.hereditm.alias
icipit, nihil. & idco pro l> heiedc quis gcicre ndn potest in hc-
j F;o hctcde Kdicace viuentis*:vt insr.de adquir.heredita.l.neminem. ncc de ea
WinirSbani* q^ <!ct>ce etTc solicitus.vi }.devuig.sul>.t.%.§,interdum. s Item
F°ie [p nor.qudd non est hcre-
TV^ditas^ein^quiestnul- K^^y^ T heredkas V3>
iwntst «w' lusdeiureciuili.vtser- lUWtfR&KSS^ ...
via^mmJMrV.HirXiuad 'JpSs&lS^ n*crn: «us» 1UI
jjiuftciuili' ^(«iw.jnsimiliestnul- ■'%'^x^^' v'uir "jaucnul-
ia, & ideo vcroquc ca- j^^S^- lus sit, nih.il else
su non tcnct venditio ^0$^m%$t ac^j . quja ,„ rc„
calisheieditatis,vchic, *•* i
qtiia dcbct csse heredi- rura «atura non iic, quou va;-
i Vsstdi!««- «Sjcju3* vcndatur d: vc nierit.
rinentis J.eoi/. /. <««j hertditate.

jjan potcsts-vc jdemergocst,£neceit,
^.^'^necfuitinrcrumnatu-
niiujiur ciu* ditas. Licer auiem non
sutctlliiHie. '■ tcneat vcnditio in pra:-
m?;„.sJtAi(. di&isca(ibus,a£icurta-
{«■^""'menexemptoadinccc-
esse,adpretium,&3d
expensas: vtj.ee.l.quod
sinuUa. & insr.de aSie.
tmp.l.fisieriiu. §. ^uam-

EW>"«f.]CASvs.
VendidiTitio hc-

redit;

Venditor kereditatis satisdare
nontitbetjKeccauere debet de eui-
iJione :nisi desuo dato,&satbo tan-
tiim. Bald.
11. Vipianvs iibro quadragensi-
monona ad Sabinttm,
VEnditor heredicacis tatis-
dare de euictione b «non
debet: cum id inter emenrem
& vendentem agarur, vt ncque
ampliis,neque minusiuris em-
ptor habeat,quam aptid here-
dem fnturum eiset. Planc de fa-
cto stio c venditor satisdare co-
:dus est.
In venditione htreditdtis tn Att-
bio videtttr venire illud, quod erat
in bereditate tempore miliionis.
1. C In heteditate vendita

debeasacisdaiede eu:
ctionc rerum heredi
tariarum?Dicitur qudd g'
non: quia illud videtui
agiinter ementem,&
vendcntem, qudd nihil
plus iuris liabeat em-
pcor,quam fuisset habi-
turus hetes.s_tN heke-
tjitate.] Si vendoti-
bi here.quxritur quid appella.here. significacur, ycmm veniaut
rcs.qua: fuetunt tempote mortisws,&c.dicic iuriicon.inspicien-
dum quid actum sic,nam plctumque astum cst, vt vcnianc, qu*
tempore venditionis erant iu bonis. [illvd. ] Quidam infticuic
me,& filium suum pupillum hecedcs : U stibstituit me sibi. veu-
didi heceditatcm, postea obuenit mih i ex substimcionc. Diciiur
3uod iliud nonycnic :quia licct vsium sit cestamcntum : tamcn
ux sunc hercdirates: nisi hoc astum fuiiTet quod
Tendicionc venircc. [pervenisse.] Si vcndo here.hoc vocabuio.
quod cencor pra:stare quicquid peruenetit adme occasionc hc-
re. quaititur quomodo dicatur pctuenissc J Et dicicur quod per-
uetiiAe vidcritur corpora rcrum,quarum a£l.tiabct:vndc a£t.pra:-
starc dcbec cmpcori-plcnius videntur perucnisse ea,qnorum pos-
sessiojsiue pretia vcnditor habeac.Cxccra sunt plana vsquc ad §.
iUudqnejitnm. [111. vs cjv ^s it vm. ]Vcndidi hcrcd.Titio.
filiusmeujjvei seruus mcusaliquid debebac illi,cui succcssiiquq-
Hcur, an hoc debca ptarftare emptoti?Dicitur quod sic;quatenus
«ie p<:culio, vel dc ii) rem ver. conucniri^potetam nomine filij,
vel serui.[soLET.]Qua:dam quistioformaii cosueuit in generc,
an venditor hered.tencatur prajstare emptori, quod ssbi obuenit
occasionc hcrcd.& escagitata in tali specic.venditot excgit tan-
quam debitum.quod non etac dcbitum.ccrtehocnon praistabit,
nequc reputabitur non dcbitum , si soluit: nisi per scntcuciam,
condemnatus sine dolo malo soluciit. tunc cnim bene repctet
ctiamss debitum vcrum non fuctic. [non solvm. ] Vendi-
tor debec pixstaic aft.hcccdicaiias cmptori: & non sdlum illas,'
'moetiamca6jqnasipsecon(tiruit :mdesi fideitisTotes accepit,
vel aliam obligationem:vcl si rcm dcduiit in iudicium:hoc to-
tum tenebitut pra:stare. [stcvri.]Omne lucrumdcbetpertinert:
ad emptorem hcced.& ita omne damnum. sed pone quod heres
■ vcndidit rcm her. cuius nomine conucnicur, qua;ritur: an illud
recipiai ab empcore ? Eidicituc quod non:quianon conuenituc
dehocquiaheresiscd quia vcndidit:nisi emptor habuit pieiium
tei vendita:: & si in tali iitdicio venditor aliqnid expendit, vel
procma,cius,hoc lecupctabic ab empiqic pet aclio. ex vcndito,
eaiterum si uihil sibiabcit.non aget. [apvd.] Vcndidi hcredita-
tcm ,& excepiin vendiciouc seiuum qucndam (inc peculio, si
conucniat nomine illius scrui, vel de pcculio,vcl dc in rem ver-
so:quacenus vetsum fucrit in vtilicaceni dcfuncti.ago cotra em-
pcorcm : quia a;s alienum nominc suo sotueve vidcor, cum ipse
habcat penes se peculium:cs aliis aucem suo nomine condcr.ina-
tui.-neciccuperatabemptore.Sed ponamus quod accepcrit scr-
uum cum p=culio,&conucnti3s aliquid prarstiieiitrnunquid cm-
ptoc sempet repctic ab eo ? Cerce non,cum lioc astum iit, quod
superssuu peculijiitpenes veuditorem.Si veto cottarium ailum
sit.tunc tepetec.In dubio (i nthil aftum iit,& soluinodoroetiode
peculio faila fuicinon rcpctetcmptor.imo illud supcrfinuiema-

nebic penes vcnditorem.[Si vehditok.] Vendidi hcrcdi-
tarcm, cxccpi quasdam ades, quarum nomine piomissum erai
dedamno inscclo , quasritur; quis teneatur ex illa stipulacionc:
KeCf.intereJtAc.vt in ceic.Si verd dicT:um est.quod ad empcois
pertineat,vcnditor consequetut:si nihil diitum fuctic:cunc dam.
numquodanic vcndi-
vtrum ea quanriras ipciicatur,
qusfuit mortis rempo.re,an ea,
qua: fuit,.cumaditur hereditas:
an ea , qoa; faiz cum hereditas
venundacur: vidcndum erit. Et
verius est hoc clTe seruandum,
qupd aclum est. Plerumque au-
tem hoc agi videtur, vc quod ex
hereditate pcruenic in id tem-
pus, quo venditio fit, id videa-
turveniste d. 2. J Illud potest
qua:ri:sietiaraimpuberisit sub-
stitucus c, is,qui vendidit here-
dicatem testacoris, an etiairi id:

COIlClllglC,
Cinetad. emptore:dam-
nurn autcm,quod post,
percinet ad veditorem.
[Si TtTivs.]Casus
iste aliquanculuohscu-
rus cst. Pone ita apcr-
lum casum : vcndidit
Titius Seio hercdica-
tcm Maruij: deinde in-
stitutus a Scio hercs
vendidit hcredicacem
ScijalceriTicio. Qua:-
rirur,(i quid pra:stac vc-
dicor iste occasionc hc-
redicacis Ma:uiana: an

id est,an occasione pti-
quod ex nnpubens hcreclicate ni^ vcndicionis iste vl- ' *"&
adcum,qui vcndidit heredita- timusconueniri possic? ^"^
cem,peruenit, exempco acitioni Dicitur quod sic : & ua£au
locumfaciat,&maeisestneve- tIuod ??mi&c vc"di- vnr™
e ■ .. 1 ° ,. n ~ coreonseqmaquolibct euincait
mat '.-quiaaliahereditaseste.
Liccc enira vnura cestamentum
sit: aiia tamen , atquc alia he-
reditas est. Plane si hoc adfcum
sicdiccndumerk eciamimpu-
beris herediratem in venditio- ■
nem venire: maxime h si iam
delata irnpuberis hereditate,
varnierit hereditas.

hetede primi ■pecialiter
empcoris, hoc poccrit s^1'»
Sc ab emptore sccundo: particuiaii
&c6sequeturpcriitam renditione te-
aflionem ex vcndito,& neietur.
adducic simile. Nam si * E"^io non
emihomincmaSeio,& P'sli.'}w e'"r
stipulatus ium ab eo me£ cmpco.
duplam,& extiti heres, ri: les euinca-
&vedidi hcieditatein: wr de fatto:
si homo iste euiucacur, ("'^ euiaione
agam couria illum em- s»£ tT°™^:
pcorcm fiereditacis. [S i civ i c. ] Si venditor hereditatis ponit t\atld.txr'itljii
aiiquidnomincpublicivcctigalis, ve! nominc tributorum, hoc c.dtAa.tapt.')
consequetur ab emptore:quia oncra sunt hcrcditatisiscdsi ven- Jlcausacogni-
dac hercdiratem facto funere tcstatoris: an ab cmpcorc impen- ">non prtsta-
sam recuperare possir ? Dicitur qudd sic:& ista impensa heredi- /^,1 c*^n-Ts*""**
r :st.[cvH Qvis.]In§.istoqua:damrcgulaest:quia cumcre- msthaJ.si
ifunduntur a^tioncs aditionc hcrcd. per impindm-
* lU.J.dtenff.
JiiuilcjUiHin.
siue indier,: dcbuciit cc;i;.:cr ! :i.b ^on- «MBdd'. Nam

dicocsuecedicdeb:
si tamen vcndidic heieditatem, cenetur emptor, (icm
cempore moccis cestatoi dcbuic.liccc desierit debtie,
testator,; paiticulari

diesjvclconditiocxtititpostmortcm, Et siscruitu-
tes aniisit venditor adcnndo,rccuperac eas per aflioncm ex ven- venditi c»itta
dito. Scd si nihil piaistiteric venditor : obligatus cst actionc, & non debecuc
poceric ageie vr liberetur.V ivun. euiaioniiino-
b s DeeuilHone. sciliccc hereditatis curo fidciusToie inisitoi: "-"J?^ {"w
aftuni est:sed caucre tantumdebei: vt~}.de eui&io.l.e>n$tcri. Pro le¥enidi«i 116
vclviis autcm iingulatibus^nec satisdare,neccaucredcbet:vt/:ic: prastaturquo-
quiaautest heicditaiiaies euifta:& tunc fit Eempiori iniurig,si queeuiaio,si
cuincicuijquijnondcbeccangcccvcndicoiemivt~j.deeuiet.l.siper eH ^" eniOa
impmdentiam.niR fortc emptornullamcausam iniuita: damna- *JJ' e &sso,
tionis pia:buitivt insrk de ndeiusJ.LexeeptitiM, Siautcm noncrat jcntij judici»-
hercdicatia.non est vcndita : cijm id agacur,vt nec amplius, nec vt supia dissa
linus pcrcincat ad cmptorem, quam pcrtineat ad vcnditotein: est.ii vciocui-
: AJc.nisi vcnditor affiimauerir tero illam essc hercditaciam:vt f1 tK '"''«
xftaee.l.nisi. C Quddautemdicoproie sinsulaticuidanon ient£t».tl«';-
■ n. -rr -n. r r l & - j-i- tureuiaio.si
agi,vcium est, tua Iit euicta,quaii noniichetcs , qui vcndidic. «enditoti cm-
nam tunc ctiam pro re iingulari euicta agitur:vt not. C.deeui3. p[0r couenius
/.j. & hoc etiam si non essct promissum dc cuiclione:vcl.detots- euiSione de-
trahen.emft.l.in veudendo. nunciauit:« /.
« C Satisdare de eniSione.U est repromicccie.Vidc sctipca ad !. ^ r(B'-«J5-T-^
$.$.satu acceptm.tnjr.de ■verb.cblig. Tota ba:c l.estdcstipulacio- nUt(hic acci-
ne cmpca:, & vcndita; hcrcditatis, Videscripca obscruat.t. tas. pciudieij,non
jo.C v t a c. aibitti.f./Ji-
c C Desaiiesuc s.qudd si quid cx hctcditaie fuerit conscquu- Btm^si tim-
<us,iiicjn redihvvi infr.ec.l.-vtnditor ex hereditate,in princ, p'ti»isi<t. 7.
As VemsseSM vcndicione hcreditatis. C Et sic not.inspici tcm- „im'agJtur
pus Contladtus : sic S.de contmken.empt.l.Rutilia.&A.in Itge. Si de euissione.
autem agatur,quod pleiunque fit.qudd tcmpus moitis defuncti nisipcr sente-
" ispiciacm -• tunc habent locum cauciones, de quibus &iciti»sr. "= '<**&» '"
,./.5 pc,uenijse.& $.std rertm.%- §.mn tantum.h c c vr S. ^tS rf-
C SuliiittttiM. qui vna cum pupillo erat institutuSJ&ita pat- dicoiisfiacco-
m hcicdicarispateriia:vendidit. ' ' promiiTuni.G/.
f C Veniat. vc infr.de lciij.l.siTitita exparte. ini.$.sititrt-
oC Beredim ejt.vtinsi.depup.subfi.^itur. . ™/'".'*w*
h C JW«A:iW.abuiidacec vidctui.iic&C.rfffi,s/?.»M.i^Jj. alias cAsjr"";.par-
./.t.Veldic teacieiuea,vtinacceIsoiia;quiainpaicc- ,:cula sipjj,,
na tenct: vcar.s.di contrahtn.emft. l.in modicis,& j.de vu(g.& abadatiniute.
11 i s Mi[~
loading ...