Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Corpus Ivris Civilis Ivstinianei (Band 1): Tomus Hic Primus Digestum Vetus continet — Lyon, 1627

Sheet: 1761
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd1/0950
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
p 61 Depericulo,&commodo,&c. 1761

tio a T Subferipferat.% Not.etroneam a (ubscriptionern non nocerc:
0» vt s.de pign.*ccJ.Gttitti.& C.de reb.alie.non alie.i.is. lecus ss non
erronea, vc arg.contra s.quodiujs». I. j. §.fedsi. Iiem concotdat
hnicj .quortim Ug.l.j.§.quod ait.
b s _JM.a.-/<..sc.exeroprodepecuIio_vc_de iii rcmvcrso. ^Ei
m- lic not. acTionei
rata: sed serui nomine piceto
ria b aftionc teneri.
Si debitor osfert se paraiam solae-
re.non impedimr alienaiio :sed per
FVndtu. ] C a s v s. juJicem rescindtmr.sccm si ojsert pe-
Fub canus vcdic it , J, ■ ' t- A A~A-a.
........- - . atntam.h.d. 3tano.t_ocl.de diltr.
pign. 1. si residuum. ie hoc dtxi in
infrk de ope.no.mm.B.
1 iibro qnarto Digestorttm.

_ Sc pecu- empto de pcculiopra:-
, pratom toj;iarn e/se_ & sic csset
ar contr.ad id,cjuoddi-
ximus s.depecitl.l.ii/.§.
laliantu. Accvrs.
^Vndttc. ] C a s v s.
Publicanus vedidit
ij fundum ob
vecTigal rcipub. postca
profelsus suerat Lucius /.empt
Tititis se totumprecisi Ix jD
soluere paratum,cu.mi-
nori summa vendicus
\ .jS!t.vessi- fuilTcr fundus,quam de-
gal, bitum elTec: & postea
prxses.qui vidit locum,

T7VndiiSa,,quiLucij Tirijerat,

ob vedigaie y reipublica;
vsniitc: sed cum Lucius Titius
debitor professlis esser paratuit
se eise d vectigal exsolueresoli-
dum, cum minore v_enisset fun
dus,qiiam debita summaeiTct
prejsesprouinci^rescidit^vendi
tionem,cumq; reititui iussit Lti-
cioTitio. Qu£situme_l,anpost
sententiam pra?sidis,antequa re-
vccligali. VivtAN. stinicretur, in bonis Lucij Titij
?/ ^w^-vidc/«ad fimdus emptus elTec '. Respon-
l.sin.C.eod.ldem dieicur ,. '., ,r
m Li.Cdeittrssii.Cvu d,r' non, Pnus 411* em?ron P^-
5" Vmiju scdnonso- tiinn esset illacum:vel ii pretium
nodum e(l"et ab cmptore solutu,
in vectigai satisfactum essetf.
I. Ir> £M libro feptimo Digcstorum.
SEitisa Lucius Titioemitfii-
dum legedicra.vt siad diem
pecunia non solitisieE,res mepta
fierct.Seius parte pretij pre/enti
Tt"XLlc-dr d;=rol»taHef»naotvc„d,lo,=,
fitiis Seius pupiilansKcatis , &
ipse h'tntor cu aliis dattis ',neq;

scindi,&fundumLuc_c
Titio restitui.qua^ritur,
an statim lata sententia,
•_*, »esciB-inbonis Lucij clTc cre-
i,, datUi.Dicitur quod no,
anteqna pretiutc-tiruat
emptori:vel si n5 soluit,
antcquarn satisfa

d^ ParatSfeesse.si au-
OHaiionis, tcm obtuiiiTct c,& con-
ti^M^c-lignasrct.fortefierctre-
()s(aui- scilliostatimrvt^.C.
de dijh.fign.Lsi residttie.
& Lsifriht.K csvas.
c ^Empttts esset.i.tema~
:t emptus ab

c puncTtaJ.ucij Titij.
' t possit c

t pi=-stu repeterc:vt msra cottitoribns pretium sccimdturi
ever .jt . enorum t - numerauit, nec rationibus
t s Sattssizssum c/stt.kA & , ,. _■ ~ „ -
&n.incclTc:t sisolemui- tuteljE retulit.Quc;luu cit,an ir-
terFuitfaaavedicio:vr: rica emptio fadta clTct.Respon-
_ dicit:vt C.stsrofterfub. dii,secnndu ea, quae pioponere-
fen. t ij. Sedquomodo turjinempta videti.i. s Empror
non renuic:quia alicjuid pwdioru cum suipicaretur Nu-
defuit:tamcn quia res- meiia, & Seproniaj3controuer-
publjca, cui res obiiga- si| moturas,pacT:iis est cu vendt-
taerat,vendidic,&em- tore >r ex prctio aliquasumma
ptor in vtilitatem dcbl- , /• i
toris pretium soluir,re- aPl,d « nianeret doiiec empcon
pcllitur dcbitor eicept.
11 agat:vt ~S.de rei-vin. Lemptor. & ideo dicitur clte notl statim in
bonis actoris, scilicet vt polllt petere ciim etTeclu : suus tamen
est,&ciren6fidcsiit.AccvRS.
SEius. 3 Cas»s. Seiu3 ctnit fundum a Lucio Titio, & con-
uenitqu6dnisi pecuniaccrra dic sblucrciur,qu6drescssct in-
cmpta.soluit Seius statuta dic rnam partern prctij, altcram pat-
temnonsoluit.itamortuo vcnditore, ciim ipse Scius essct tutor
e\imaliis,pup!ilifilij vcnditoris.iicc soluit.ncquerctulitpecunia
rationibus tutelis:{]iia;ntur,an res sic inempta ? Dicitur quod llc.
[e m p t o r] Quidam ve'didit przdia Tieio.iac Titius timebat
nc sibi mouerctur concroucrsia dc pra;diis a Mxuia , & Scmpco-
nia.coinienir vt ccrtam quantitatcm pecunia; tencrcr, quousque
sibiadebitorefideiulTordatusciset. postea conucnitiquod nisi
st-ituta die pccunia solucrerur,ccs essct inempta.accidit tjuod li-
tigauit vcnditocci] altcra de mulic-ribus illi;,& ob;inuit,& cum
altevatrasegit, ita quodemptor potcrac quietepossidere:sedne-
ouc fidciuilbc datus fuit, ricquc secundunj [cgeru pccnnia spluta
f"it:qua;ilio cst, an emptio rcscilla aicatut:Et rcspon.quod iicet
videacureonucnilTcquod ance non sotuereiur pc-cunia, quam-
fidciuiTor darerur:camen non videiurircnssc pcr emptotemivndi
non erit rescilTa vcndicio. Vihah.
g T K/j'j.hctcdibusrclietis.
h s Etipfe. scilicet croptor.
I * Dattu. fuit.
(s % Ntimeriiim & Semproniam.Vauo tamc L4.de Anahgin scri.
fi> Vctus.

bit Mcrcam non dici^ & Numerariarn. Legitaj tamcn hoc loco,
&apud_Valcriulib.io.//7i[,inquit,^Mno»ji»««x'(>M/M^yii/J/,
Caia,Lucia,PubliaMa:uia,atq;Nummacia:Caia,superomnesce-
Icbrata cst. Videsct.ad \.i6.§.i.")Mhisquib.-Jt indignti. Cviac.
k s Fosiea. sc.insccuudopacto.
y ^" Et 'Jinditor eitfrsi-
fideiuiTor daretur a venditore: ^"■Ho=ctiamnoaddi-
post^V^tecamfcgemi»- T^&S
letuic, vt h ex die pecunia om- intertmpt.&vend.Cvi.
nis soltita non elset, & venditor 1 s mttn. hoc snit su-
ea praidia" y vamislc nollet ':in- P^^uum diccrc:vr s. de
uenditacisent.Intereadeaduer- IS '
sanisaitcramuliere veiiitor su-
perauit m:cu altera rransegitnta
vt sinc vlla qusstione cmpiot
pra-diapossideret. Quarsiiu est, dS.ba,tur,M
r, * r 1 • /r ^-1 n cslcdandui
curo-neq; hdeiulior " datus cst,
oninis pecunia secundiilc-
ge suis diebus solnta sit:an pra;-

v^SHper
gerct concraeu; qnasi
lolo desierit possiderc.
t^ Stque jideinsr. v\-
dcbatur itdciulsorem 110
m illas
nuliercs veditor supe-
niscrar satisdare. Scd

'IlditasinC.Respondit^sl «rrc.IlayuKcausa.m- ?(
• a- . , r, puliiua,no£nalis.&sa- 'a
(cr/ ts*-iir,nnii': nprii- *. . , _«.... n^

diair
conuenisTet _/'_ vt no prii
niasolueretur,qLiafideiuiTorvi
diti causa darctur, nec id fatStii A 1 H
esset.cn pet emptorem no * sta-
ret, quo minLis fieret,non posse
posteriore legis parte exerceri.

DEPERICVLO.ET
commodo rei vendi:_e _.
TITVLVS VI.
In hoc tititlo oftenditttr cniui stt peri-
tnlnm.vel eomodum rei ■venditJ.,tmpto~
irii\qutt i» re srcqtiewhrcs
i pericutttm,& tomma-
dmn ad emptorem pertinercpi
culnm et.

m, Ante perfetlam -vendi- modo

ad hunc§.y.si/.j.«_/.
■A.\. A ccvrs.
sset.Uea,
li vt proponitur. Quoc
modis accipiatut ji, in
rcsponsisSc^uola;, vidc
notac.ad i. qui Kcmt. §.
Ageriu-.SciA \.$7-'ls.
de ■verborum oblig. Cvt, "
DE PERICVLO.
& commodo rei
vendita;.
§uia in re vSdira me-
n'ttpericulttm, ideo de ea
dicit.ltem quia & corna-
dumtvt j.co.l.id, quod.
ideo de eo j.ohi7.Accvrs.
s Depcricuto,& com-

ce-Tatcs-
ftaus,: secus
* Sic Flo. 5:
tollcliat ne-
gationlffi Ha-
loatidcr. Aug.
W._f._^,i6v


Upertinere ttd vendi
s.",postmoram advendi
'empfore'. Etpericuli
p/icem casumstgnisic
si deterhr siat ,sit
tptoremftt-
vetvenditorem.interdnmhicempto-
,,itte ■vcnditorem-.vl si pendtte condt-
tione res intcreat,hic*:asus relpicit ven-
ditorem:sideterhrsiat,emptorem. Cvi.

1 Titio,
istud vinum dctcciora-
tum csl:qua;ritur, cuius
sit pcriculmn , Titij
cmptoris , an vcndito-
ns:EtdiItin£uitur:vi-

i auc vedatuc in ge-
;asu aut veditor su-.
1 se periculum,

Vtm vendito inspecic,pericularx
esi emptoris: ntfi venditor receperit
perkttlnm, donec deguftttur. vnde
degusiatio sacit transtre periculum, sccP'
Siotlii mtem appositione mntransit ?uc '™"™''™ra c>c
^»K.W.,/ji^;.li«t.BA__. K™t™F,«^
sitineiuspericulo:&il-
ludseruabitur.auc no.& tunc donec dcgustabitut,& licet emptor
-igillauit.nihilominus vsq.addegustationecritin pcricnlovcdi-
toris.quod si indistincte vedatur.statim veditoris delinic csse pe-
riculu.hKC vera sunt quandoin specic.quod ii admensura.semper
vsquc addiemcnsurxcrit inpcriculo vcnditoris. [si dolivh.]
Si vendidi vinum iu spccic,& cmptor (igiilauenr,erit inpcriculo
cmproris, & pro tradito habctur sccundum Trcbatium : sed La-
beo conadicit.Labconi aute consentic auiTor huius l.[i 1 c'£ t.]
Vcndidi vinum in gencre: adlum cst quo die dcbcc mcnsurari:(;
sic fucric consensum,& sacTum, poterit vendiror cffundcre viiii;
dcnuntiatione prius fa&a cmprori, vt viniicoJIat. hoc in prima.
Si venditor vinii possit cffundcrc,& non cffundat: Laudandus cst.
ha:c sunc vcra.cu intetfuit eius habere vasa:quia forte locaturus
erat ca.comodius est autc vasa aliaconduccre, quaeffundere:vel
alij vcndercbo.fi.idest vt bo.fid.opcram pr_cstct,vt quantucum-
quc possir, ea res minus emptori damnosa sit. [si douare.] Si
vinum vcndatur, & non atlum (ir quo cempore tradacundicitur
a^um vcvasaeuacucnrurantcquam liut iiecesTaria ad aliud vi.
num ponendum : alioquin cffundi poterit pcr corbes, vffciatuc
quancu croptori pctierit,secundu vetercs.at h?c quidc vcta sunt,
iditor, quc^d non ntsi ad noua vindcmiam indige-
■6 talis.quod vinucmcbat,&rctincbat,is dies spe-
clior (it vcniiitori vc collacut.hoc dicit ctimprinc.
iam.] Si venditor vinum in spccie vcndidit: scd
iciat emptor quanui vini cmerit ccr mcnsura:an
KKfc d-

lts.Si
aabitur.qL-
oc iaitituit
loading ...