Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Corpus Ivris Civilis Ivstinianei (Band 1): Tomus Hic Primus Digestum Vetus continet — Lyon, 1627

Blatt: 1773
DOI Seite: Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd1/0956
Lizenz: Public Domain Mark Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
\y-jl De seruis exportandis, &c. 1774

venditoris: vc C.de ass.& eblig.I.sit
JVcsiU"aus hac Co\utionS3Ig.fitf'ade faiij.si cumsundttt.insin.
' gratia vnius eorum,veI vtriusquetquia forceali

& est pro
" autem
.. . -----eorum,veI vtriiisque:sjuia fortealceri, vcl vrrique
tur.lg- efl coniangumcus, &affcCtioni5 ratio haberur jn bona fidciiu-
diciisivc sufrk mjmJ.citm serum.

T Additio. Vidc
Ij-ii, vel oi> sctipca ad cic. C.siman-
a»6m affe- «). ita sucit aiien. -vt
J. 10. Vidc uoc. ad eam,
Cviic.
a *T i^c" <yj*. hoc casu.

iiquandocme ^cet conserattir
t].dedt

heredisvoluntatem non esie "
exquirendam.
Vbi esi inhabilitai persons. k prirt-
cipio: aclttt non potesi confirmari,
n ttmpm ptrmisi

«.§./-.

x.l.sedh

snm.h

bs CItbiner.] Tradi-
iJtio.\t^s.demi-
§.tjttodfi mi-

; VenJiruJ i
tur.libefnon verb.obhgJ.si mmor.Sed
ptneil eSU> conttaj.demaiiu.vi

!. $.j.Sol. ibi fuic tiadiderir,vtc

oHigesiorum.
Sl minor viginti annis ser-
uuiri tibi in hoc vendiderit,
Sc tradidcrit, vc eum manumit-
reres: nullius momenti estcra-
ditio b : quamquam ea mente

datusseruusmiiioril
lege,v

alij. Itcm c

l Sl

gmn annoi
ipse explessec, manumitteres..
Non enim mulctim facit cjuod
distulic liberraris prarstarionem.
lex quippe consiiio eins quasi
parum firmo restitir.
apposita vt manumirte- Paftttm pwnale, r-r odiositm^
recunsed ab ipso seruo, pter emtandam absurditatem recipit
qui hoc.,.pepigit'cnm hterpretatiomm ttiam txttnst
emptorevcmanumitte- _ *

vcl in sccundo dii
nam pccuuiatiam
h ^ Co»rr«^«iisfl.i,aliicr,putaproili
te aliquid aliud, qnod loco * proltic
rabeina: vc C.fi m»n.itasue. alie.nes

quodcSicIibcrienius vcnditus. Item pce-
--"-dccIaMK. . r
nce empcore,veI sacien-
mis cil.puta moratur in * Taber
itu.i.s.n. & ideo cuinci- ^bi'a«
tur.scilicecavenditorc, j™!|
qui manus iniecTio- ,',', . „,bt'
nemlibi scruauir. non m
i^StifttlatioAc.y&nx, disscntai
vt ex ea agatur. Azo.&
hoc iu casuqui scqui-
rur:vcA;,:jty C.siman.
iitsiuiulit.Aitma.U*
quidcm. Ac c v rs.

K \ (jsgtmum. aig.
ConV3..C.dc ad-M.cum,
qtti. Sol.ibi in pcena le-
gali loquitur: Scitain-
aixK g\.Uj.Cod.dt tfisc.
audim. Accvrsivs.
1 s S.c7mtaA& eil pccme
stipulatio non incerue-

nintirtjt. Sol. i
1 minore

irabe.

Bj

V_/vel
•!.t',;'"v:{m ;1 ^" Panario.:

s/.scilicetfilio,
sciuo vcti'

jpomCEriaci
oitacum j>t.
i::b-..ru:ii , a

. c subur-
sd circa
posiris. A c-

. e ^" Vrbe. cuitls vibi;
1 posi suiit illa pomccria, Ac

' f ^Mss/urrW.idcirha.N 1 a N v s libro dccir.n
®KiSiionnm,
Vi c pac5to venditorispo-
lrieerio d* cuiuilibetciui-
ratis inccrdictu est,vrbee etiam
interdictum esse videtur. Quod
qctideru a!ias qunm principum
mandatis prarcipereiur, etiam
naturaiem habcc incclledtnm:
nesciiicer quicarccminoribus3
fruaturmaioribus s.

" bus.pocetit vm minon-
' basiiij.deinttrdi.&rt-
. hga.l.rdegtitortim.&fo-

Panttlisstipnlatio appositacirca
id,quod de iure potejlsitri, tton com-
test.Si etgo patria s sua mimtttr,si desaBo tantstmsiat,si-
tionbtu.wi- dc interdifla alicui,vcl cus sinonpoterat niftdesaUo. k d.
..... - :bs VzlCiciQHandodmeUdwmturm
paclo. pmnastmplt apposita, censitur
apposita. propttr id, quod Udit, non
propter idrfuodnon Udii.fi a ld.
vi. I d e m libro vicensim»ststimo
Shi&ftionum,

i» inter l"terd'c' videtui:std n
, vrbc cconcia:vt J. de i;
iiitcr- &rtlcg.l.reUgatQ.
iwaiir constitutumesl. &§.si
" non CHlff-zje ,.jsu_ p,sseH.
vrb. l.\.%.ciimwbem.

tndittr. ] C

Qlvenditor ab emptore ca-
k3ucric S, ne sei

iSxraa,-
aisignat dirteretiaiT) in- tercu,r neveptostituarur,&C ali-
tcr duoiiacta:quiaie- - n ' , ,
fcrtdicat vcditor Vcn- 1AO 'itcto contra quam n rue-
do tibi inancipium hoc rat exceprum, enincacnr, auc ii-
pailo ne manumitta- bcra iudicetur,& ex stipulatu
iuc : & stcontva ia um pcena petatur,do!i exceptionem
fuent , stipulatuc pcc- * .. r , „ t r „
nam & manus eciam qHidam obliatliram putanciba-
inieclionem reseniauic:
vcE ne prostituatur sub prxdicT:o pafto: quia primo casu si postea
manumirtaturjpcenam non patituriquia ipso iure non tenet ma-
Bumissio.Secundo casu peti poteric pcena:& si stipulacio pcenaiis
interposita non fuiiTet, agi poccrac ex vcndito. ( S 1 o^viD.^.Si
mancipium vendo ne expoitetur,vel vr cxpotteturj& contia sa-
ftumsuerit J Papiniani sententia eft , quod venditor ex vencjito
nonaget sicontrapassumfattum eiTtt: nisi pecuuiariter inter-
elscr sua:quiapcenampcomisicauitorisuo,vel alij nonfuisscc fa-
flum contra.& racionem subiuugit. Sabinivcio senteiitia fuit.vt
agatur.ad interclle,quia minoris facta fuic vcnditio, vc calc pa-
cjtum scruetur. & hancapprobat Papitiianus auftoi fiuius 1. non
aucem ad pccnamtvt J.l.srox.V i v I an.
K ^ Cauerit. id cst si caueci sibi secerit per pactiun dc infra scii-
utiSjBi ss contta ficier,seruauit sibi mamis iiiicilicacm in primo:
■ss. Vctus.

binus non obstacuram. Sed ra-
rio faciec,vc iure non teneat sti-
pulacio ', si nc manumicterecur
exceprnm esi:. Namincredibile
est, de achi mailumittencis, ac
non potius de esfeclu bcncficij
cogitatum k. Carerum (i , ne
prostituatur,exceptum estjiiulla
rario occurrit cur pcena peti, &
exiginondebeac: cum cScancil-
lam contumelia adfecerit , &
venditoris asfecT:ioncm forte
simtrl, & verecundiam iaiserjr.
Etenim alias remota ! quoque
ilipularione placuir. ex vendi-
:o m csle aclionem f.
I. s Si quid emptorconrra ty^Feajjet. vcquiae?
.luam le2e vendidonis caurum Poricail,c cum cssct adi
-lt,rccilicc ", aut non recisiec 2:
iqbis aiiqnando placebat non
aliasex vendito propter pcenam
bomini irrogacam P agipollc,
]uam (i pecunia: raiione vendi-
ioris intereslec-veluti quiapce-
iiam promiiiiTec **: ca^cerum vi-
ro bono non comienire crede-
re, vendiroris intereiTe, qu6d
animo ueuientis satisfa&um no

icaiFcaioi
da.l.tumse

•JitoS.iz

s Dubitat
Taurellus nu
ita diQju.igen-

non expottatet.
o q" Honsecijjet. vt quia t"' ""■■"
non cxportauit, cu cssct l"'"^-
aflum quod cxportarec.
p ^" IrmgatxmSA elt h-r
rogandam cx pacto, vcl
ctiam proprie akcco
casu. Acc vrs.
qUwm^.suoaSo-
rifoice.velctiamaiij.
r ^ NonsiiijJer.ma\kihb * Maliciijfio-
enimhomim^&c.vc s. minum ""c&
-idulgenJum..

que

. .-.'vmd.l.insiidi
fuiiTer r. Sed in contrarium me s s Sentgtia. in vcr
vocat Sabinisententias,quivti- c^supra:diao.Sed(
liter agi ideo arbitratus csbquo- J-l-Pr™SoL'" lbi'* c CJ
- <s Ftdeatur.vt s.tJe co-

agii<

niam hocminoris homo vamis
sevideatur r.
Si pcena promittiturpablomtdo
nonpotefttxigi,nisiimerfit B a r t.
VII. ID E M libro docimo
&uiHionum. \

trtthen .rn,p.l. su ndi s.
te.ij" de herc.-
SErntc>.-\C

Ao

i faftu

*agi

c
tjltaliaesrec. qnod si alicerfa-
cfbum eiIet,conuenit circastipu-
lationem,vt pcenam pracstaret
cmptor, Vix cst vt eo nomine fasti
vindic5cx ratione veditor agere
posTir: acrurus vrilitcr,si no ser-

startct
n poceil ad pce-
ick copafto,niiiin-
lsct veditoiis pecu-

:asu

a-c-

taretur, comiemt: etiam adfe-
cStionis racione reitc agetur a.

it ne cxporcecur , Si
msiccotra.agccur.
> diuersiratis eil:
quia homincm,&c,quia
... paclum quod cxportc-
uara lege in pcenam, quam alij Iur> j-olam iathhm c6_
promisir, inciderit, Huic conse- tinct. ca;ccra plana sunc
ques erit,vr haftcntis agerc pos- vsquead cit.seque. quia
sicu,quacenus alij prastare cO- Proee<,1,: pcr tcrimnos
. *_. .. -i- T- exemplorum.ViviAN.
gicur^.Quidquidemmexccdic: u ^ ^ ld est non
pcena y, non reiE persecutio est. aget, nisi pecuniariter
Quod si ne pcena: causa expor- vendicoiis incersit, Vc
■ *" subiicic. &siccumap-
probec hanc distinclio-
nem , intetiit sua pecu-
sttpra. l.srox.instne.So\.\bi incctecjncstipulatio, hic non:vc in
princtyiohuiut l. praicerea ibiagiturcx vendito ad ipsumintcr-
cssc,hic ad pcenam conucntam : quod non potest;vc hic.s Ec sic p0(i[Um n
nota qudd paftnm c in concinenti appositum non valct ad aclio- valec ad pi
:m in pccna ista,sic nec in vsura:vt CJe vsur.l.iij. & plenc dixi na , & a<i vi
.de pttct.l.ittrijgentium.§.sed cum nuUa. I^Jn/ ,.
s Cogitur. er«o inccrciTe d spcaatu
hlc:secus e in pccnali stipulatione : vt T.si
isia. 5. alteri. & lic pro pccna non agitu
apposico,nili intersit. Azo.
y ^" Pcena. quam alij ipscptomisic.Azo.
^" Rei. id cst damni sui.Azo,
^ Agetttr. ad pcenam ctiam. ^ Sed videtur quod non in casu puiacion
manumisslonicquia tcnct libeitas: vndc ad pccnam agincnpo- feieEtW/
K K k 4 tcil:

npcrnaliaaioneivc^.-
>erb. oblig.l.stipulatio nlUJ in paa
i paclo in contincnri aa»>»«;atn
in picnali i
puIa'ionc.

dts-
loading ...