Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Corpus Ivris Civilis Ivstinianei (Band 1): Tomus Hic Primus Digestum Vetus continet — Lyon, 1627

Sheet: 1819
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd1/0979
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
1819 DigestorumLiberXIX.Tit.ij. iBzo

„_bitanc. ^Sedtjuidsi.
ci donatione conceffe-
rat,&tali,ex quatene-
tut dc cui&iene! Resp,
idem, quod io habica-
toiibus . sectis aute vbi
precario coricc_eram.

a { QlfiMtef. } Aut
^jin cleacam.mz,
pro id ell.nam catadi

teneturde dolo ,& ctilpa:& idee
qttando antc vtnditiomm culpatur*
pasi •vcndi.iontmptmitrvrR art.
' 11111. Idim iibresecundo
SI semus, quem vendideras,
:'

iuffti tuo aliquid secir
eo crus freginita demum ea res
tuo pcriculo non eft, si id im-
diciturcurfusmte- n_rafti,auod folebat ante ven-
tium:acaca, quod eft di[ionem faCere:& fi idimpera-
siuxus,& dromos, quod „. . . i- r
cft cuncns. vnde hiP- fti.quod etiam non vendiro fer-
podromus dicitur fta- uo imperaturus eras.PauIus Mi-
Wumequorum curre- -ime. Nam si periculofam rem
tium: ab bippos, qttod _nte veilc|jtioncm facere fclitus
2?X!;«»,;Sd eft,culpaIuaid ftaumdft vi-
ipfe terrio die ante debitur. puta enim eum fuistc
. mortcra tctam-iMradit seruurn,qui pcr catadromum "f,
Inppodiomum (___«& dcfcendcre.aur. in cloacam4 de-
burConem luu . . - .. rc „•_■■■
- a .& 3 s„; -Ai rmzu fohcus eflet. Idem luns
,;:tent^::'-uod tutt ;ndi- . .
5 cium morris domini.& ent,fi eam rem imperare fohtus
fueris,quam prudens, & dili-
gens parersamilias imperaturus
ei seruo non fuerir b. Quid fi
hocexccptum c fuerit? tamen
poteftei fcruo nouam rem im-
peraie, quam impetaturus non

tt afturco ab a(
- & torqueo:& pouii
prode:vtrario,qui \<
' quer inimicoshast-.
* b f Nonfiierit.fiiast
; go qtiam in suis tc_

■.quiapre- noftru, rton pi
ximtm , & jimiic , adeo vt emptionie, di, nec per ilipuladone
venditior.a, & pretis verbo promiscui pt_mitti:vr ibi, fccus si
vtamur etiam in toczxiene.,conduttione, suerit nostrum: & hoe
tymerccde.Et est locatio conduBh,con- piopter fpcm postlimi-
uentionitdttstuendi.sstciend.-vettlitjuid nij:vt Ud,qund.]Jehg.
ctrttmerrede. Lecxtorrfui dat aliquid j.sccnndumBART.bic.
suendum,vetfaciondurr,:c:nduaar,i}ui '•[ Uiffienitatem. cpe
accipie. £t tocatori dntnr aSia Locati,
conduoiori eoadufti. vtrnijue dire&it.

-■ OifficulT,,

Centrathes loctttio
emptioni.- disstrum ti

simitu fsi
-nt tamen, qttiti in
•tio?ie, &■ vtnditiom principali-
ttr ventt traditio. In kcatiotte , tsr
cmduBione principalinr venit fa-
clttm.B A R x.
I. P a v l v s tibro tricenfimo^uam
ad EdiBum.
OCATIO t>&
conduftio cuin *

i pia:ftatio
Idit stipula-
ttilem-vtT """'^"fti.
■ ■ )• puUnontja
..... innulcB.

ctonem
de ■verb.obt.l.
§.illud.
£ s Pijsicultute inprt-
stando. Vidc fcxipra ad
§.iUud.l.c<mt'muu4, j, de
wb%.Cvi*<:.
k s Suttinenda. i. dif-
fcrcnda.


c s ExceptumS.z vcn-
ditoreneimperet.
d f Dirigenda est.vz ii
iu culpa, vcl dolo fuc-

Ik&msbciisivts.MOJ-
mursi diuid. I. communu
ef §!ut vult.vttirs.de
eontr.%. empt. I. tomprehe-
niamifi diclum effecoe
nihi! adimerct: vt *rg,
Leod.l.si venditor. csax
est cotra. Alij.quodfe-
cus in peculio,quod est
quoddam totumiat do-
s f" <£ualiacuijtj!ie.lm6
a sanaadi:benc este accef-
" lbna:(ictit & principa-
■~3 !ia vcndica : vt s. eod.l. intCgris qtlicqu.
,. tjuicquid.&iemptcre-.S. praeftabit 8.
i, ji quU re.c[\ite funt cou- '
tta. Sol. hic conuenit
prxftari qualiacunque
funt:ibt vero non. Itcm
fecuiidu hoc nou est si-
miiitcrcotraj.^^;/.
edi.l.itftijs. & I. proinde.
Pieteieaibipleniusdi-
ftinguitur in l.proinde.
g s Prsslabit, sectis si
nttllasunc:vtt'6!:vt s.eo.
t. {l veniitar.Cs t.fi quii
citm fundum.& l. quic-
quid.&l.ft venditer.

si ei impcrafti vt ademptorem
irer,qui peregre eilet. nam ccrte
eaves tuo pericnlo efle non de-
bet. itaquc toia ea res ad dolum
nsalum dumtaxat , &; cuipam
vcnditoris dirigendaeft d.
In obUgationc generis fubalterni,
tleEhio esi debitoristm obligatione ca-
terarum specie^im non cadit eUciio.

l. | Sidoliaoctoginta acce-
dere fundo, qus in fofla esscnt,
didlum erit, & plura erut,quam
ad eum nnmerum, dabit em-
ptoti ex omnibus,qu~ vtilt %
dum integradet. Si fola octo-
ginta sunt, qualiacunqne f em-
ptorem sequcntut: nec pio non
ei vcnditor

Valct venditio serui, aui efiapud
hosies: cjr dtssertur prajlatio donec
redeat.Q-ART.
lv. PohPonivs iibro decimo
EpiRultsmm.
I fertuis * qui emeretur, vel

= ^ Otsert,

_jPompoi.....
Oftaueno, tradit setuu

c
Opromittcretur ,in hosthim h
poteftatc fit, O&auenus magis
putabat valere emptionem , Sc
ftipuiationem:quia inter emen-
tem , & vendentem elfet com-
mercium. Poriusenimdifricul-
tatem ' in prxftando j3 eoincf-
meum qui elt apud ho- /"_,*- r r
,...; [e,quaminnatura:euaniHor-
Kcs, icganpoile.quali . .^ . . ,
mctiml^.iojrjcieg.i. ucio mdicis iultmcnda K eflet
C,vi *c. eius prsftatio , donec pnstari
h s 7»so>iW«m.sccitssi pofsir.
rto nofter suit:fed scm- r
. pcr hoftiam:vt ir.stkde
- verb.obl.l.iiber homo. fa
■ Jnst.eo.in js.que; cst COtl-
: tra. A dditio. Dic
! quodillud.quodelrho-
stittm ■, & nuiiquam fuit

L
OCATI s CON-
dudi y.
TITVLVS II.
ratio covduciic eft negotitim airi-

omniugentiLim1
non verbis ° Ji
sedconfenfucontrahitur : fici
emptio,& venditio P.

LOCAT1,ET
conduai. f (.;
V T Q&** dicaturtoc»' <*'«
tor, quti condulicr, vidt
uralis fit, & m siripm ame obf. lib.i.
cap.ig.&: Inftit.cod.tit.

m { Et. proidcft.
n ^ Gentium.ms b enkn & Ini gcntiuis
gentium nacuralc dici- psnawrali,
iur:vc Inilit.de iure nat.
5.5« W wrb.
o ^" Non verhit. i.ver-
borum solcnnicate , vt »F(,,(0n[if[i.„
fic necciTaria, adeo vc'
mucus inteiuenircpos-
sit:vt J.de nB.fa obl.Ua
quibufcun^ue 0> de reg.
iur.Uvbinonvoce.
3" ^ Non verbis. Qua
obligatio est iutis ciui-
lis.videsctipraad l.i.§.
vlt.~i.de Verb.obiig.Cvl.

LOcatio , & conduclio pro-
xima 1 est emprioni,& ven-
ditioni: iifdemque iuris regulis
cofiftit*.Nam vt remprio ven-
ditio ita contrahituc, d de pre-
tio conuenerit: sic & 3ocatio,ck:
conductiocotrahi intellegitur,
li de mercede s t conuenerit.
_* petuniaprsfimur pro opera,
dicitur contraitw emptionis, etiam
pro rt,in etua prafiatur opera tfive-
1 vpera\
locationis,& condutHonu. P A v L.
1. 5 Adcoautcmfamiliarita-
tem aliquam habere videntuc
emprio,& venditio : icem loca-
rio, & conductio, vt in quibnf-
dam qusri soleat, vtrijm em-
ptio,& venditio sit: an locatio,
& conductio:vt ecce fi cum au-
risicemihi contienerit vt is ex
:o suo annulos mihi saceret
cerci ponderis,cert^que sorma:, i*«ipc.adI._'.j.™^Mjii
&acceperitverbieratiatreccn- v,-'"' vi.AC' ,
,' . „° 1 ■ - r r 1 Vnnm effe negotium.
emptio &venditio fic, hoc propCcj; m%s _ qui
an. locatio & cbnductio ? Sed putabaat duo cile ne-
placec vnum elTenegotium', & gotia.emptionemma-
magis emptionem &venditio- Kt{X ' & locationem
a ,r ln \ , r oper^: vc lnli.ee. §,item
nem eflc. Quod fi ego aurum ^^{jj^
dcdcro,merccdeprooperacon- hen.empt.l.Sabinu,.re§.
ftiEUta:dubiuninon eitquinlo- &l. conucnit mihi te-
catjo,& condu_tio fit.
ifiimatiofacit in dubio tmptio-
nem: de qna matcria gl. tangit in
l.j.infr.tit.j.B a r t. ,
iii. P o m p o n 1 v s libro nono
tdSubii

J ,. . ' '* „ psEt venditio.vt Ixli.
tantitm: dicttur contrachts ~,e l_ ._ . ^. cmt 'y
empt.inprinc.
q ^" T Oattio,& co-
J__rducJio prtxt-
wa.quoad ttastarum,8c
quoad fenfum : vt sub-
t s Vt. ponirur pro
sicuc.
s ^ Merce4tS.ia pecu-
nia consistcte:vt dixi s.
tkpofUyi.si fA-fin*
s Sidemercede.Vide

CVmfuadw.lC
SVS. r

:. Locaui suo-
Cjuo etat plau-

CVm sundtis Iocetur,&?sti-
matum mftrumenrum co-
lonusaccipiat: Proculus ait id
agi,vt mstruroentiim emptum u
habeat colonus : ficuti sieret
cum quid s.ftimatum in dotem
daretur x,
Voiitntax mnrtefinitttr. Bart.

dum
strum ei deputatum:
quod dcdi colono _sti-
matttm. dtcitquodvi-
detut emerc, quod sit
fuo periculo:sicut si da-
rcm sctuiim in dotem
a=ftimatum.Vi vu».
u * Emptum.lt ficsc- ......
ccslio c locanoms , el^ .Qijit:---'-"
vcnditio:vi j\«. l.qut- -.. efsep--!,;"
ro.%.fin,6c£»c.K Cod.de
X T Dnretur. Sed dos

po«
loading ...