Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Corpus Ivris Civilis Ivstinianei (Band 1): Tomus Hic Primus Digestum Vetus continet — Lyon, 1627

Sheet: 1883
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd1/1011
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
1883 DigestorumLiberXX. Tit.j. 1884

dem seruitui Pamphi-
li. agam ptaiscr.verb.vr
des, ii ego dcdi. Seeun-
do , si dedi vna vestem,
rt dcsaliam:agam ca-
io opponi-

deacT:. Tei

« OperarSfc.
briliu extpla,

a s £o nivwiite.idest vsuraruiquiaerant eiredituprarstande.:qui
etim sit nullus.ex eo n5 prastabutonled necdesorte prestabutur.
b «" E*«i&jf,quiamutuumest,cumtcadisutvt tancundem red-
datur.hie aurem minus quandoqne redderetur.
S/D^*r«i.]CASVs. Conuenitibidarci. operas scrui meiStt-
chi , vt tu des toti-
cuniamiinedolomaloveiami-
silletj vel vacuam habuisset: di-
cendum,nihil eum eo nomine a
prajstarc debuisse. quare rucius
ellejpreicriptis verbis in faihim
turact {itniiu nociuti- ac^jontm dari; prsserrim cum
tam , credens debicam, quod amplius pratltltum elier,
quod non possum repc- qua ex vsuris redigererur, sorti
tere candem , neque si- decedereticjnod ipsu ius,&cau-
nuitci simikm ; sc.l,- s pecamx cxedkx excedac »>.
cet altcnus nominis. & « .... ,
ideo cum condico arsti- $t ePe™ ?™ °peris daniltr : hac
quomodo ailione egitur. B A R T.
pro opetis serui xxv. Marci/ —
SI operas fabriles ' quis ierui
vice mutuadediirer,vc roti-
dem reciperer, posse eum prx-
icriptis verbis agcre:sicuti si pe-
nulas d dcdistcr,vt runicas acci-
ebitum soluo ago peretmecesse hocconrrarium<=,
id, aut eautundcm [ , , r ( .
datut. V1 v 1 a n. I110^ " Per err°rem operas' m-
debira; datE sunt, ipsas 8 reperi

mei Scichi operam pc-
tas altenus?Et respond.
quod hoc eipresse hic
agitur: ar in difto easu
agitur contri; feilicet
quod ipsa cadem repe-
tacur. taeitc cnim ciim
indebitum foli

C J Fabrile:

S libro

picloriasjvcl ctiam artificiales. A c c v
d s Penulas.gems vestis.Accvrs.
c s Contrarium. ideo,quia hic non idem, vel cxdcm operas in
codem generc:sed aliar petuntur.
s *" 0^wd.fabriles.NamdeoiEcia!ibusc6stat,qmanecipsc,nec
, Jestimatio earu debccur:
non possunr. nam h aliud dando vc s. de ced.indtb.lsi nS
vtaliud reddacur, obligari inre sortcm.%.libertui.inpr.
genrium poluimus •. Quodau- f J ^."unlsoluic
temindcbuumdatunaut lpsum contrarium.
repeti deber, aur rantundem ex i s Pojsumtts. sciliccc
eodem genere,quorum ncutro " conucntionc: vt suit
modo opera reperi * polsunc. "
Si trado tibi rem vtenia,vt ean-
dem reslitttas,dicetur cantraUns co-
modati.Si vtrh vt reftiwas tatmde
podcre,vel eande,aut tantudem:di-
citnrcontrabliMin

k s Repeti. scilicet vt
aut ipsa reddantur, aut
totidcm eiusdem genc-
s. redditut tamc opc-
irum a:stiniacio:vt d.l.
sinmsmtm.^libmm.

1 s QItibi.~\ Dicendu
0*si- fcil ■

sttnopritna ad Sabinum.
SI tibi scyphos * dedi, vt eos-
dem mihi rcdderes,commo-
dari aistio cii.li vt pondus argeti
, , r. .,,. S- tatelimili
redacres,quautumin lllis eliet, t>„j-„„„ „,
1 . . ' Kelpoa. qi-------r—
rantidem podcns preno e(t per dati sunt scyphi. Azo.
actione prascriptis verbis, ram
boni argenri, quam illi scyphi fuerunt: sed d vt vel
hos scyphos,vel vc eiusdemponderisargencum dares
conuenitjidcm dicendum est'.

.'.sciiicet^vc* Vidt Bw_
prsescr.verb.adio com- sinx-il-
petac.s Sed cur no fuic * HancJ.erc-
Uu^ciuninquanci-S^
/imili reddi debeat! „•- ' ''"
species

DE PIGNORIBVS, ET H V P OT HE CIS,&c.
Suprk de princip. oblig. tam notninatis,juam inncminatk dixit.
mncdc ttcctssorijy.id est pignorib.&hypothecUpertrxftxt.Accybs.
§(s^R Onuentia.'] C a sv S.Obligatiopotestsicri omnium bo-
Bprxscntium,&fututorum.[iN sP£Ci£.]Dcdi tibi
i pignori rcm a-

lienam in specie, puta
fundum: tu sciens alie-
nam accepisti. cettum
est quod non obligatur
tibi Qjiid aute si postca
dominium illius fundi
acquismi:an (ic tibi ob-
iigacus: Dicic Iuriscon.
quod non facilicer tibi
obligabitui:poteri$ ca-
mcn cam retincrc, do-
nec tibi sacisfaciam. .
cJnfema [StRVo.JSi tibiscruum ...
meum obligaui, no po-
" P.-iorei cres ceris vcndete eius pe-
librihuiuspar- culiu.nist dc hoc etiam
ui conuenetic. Vl

^u.ri^.1 b s ReceptaeJl.qA.a6
JHacmenop. solum specialicer vnam
liir. jtriiw.j. iem:sed a & generalitet
«fa nWsm omnia bona sija poccst

Digestorum,
jett
PANDECTAR
PARS QVARTAf. ^-
LlBER*riC-ENSlMVS-\.

V M

o-d.mn.TTSZ-.HiiS DE PIGNORIBVS.ET
hypothecis, & quaUccr ea

. scntia,Sch:

thic.

quide'p'tgnm,-\
thecariatn. nm

test non vnam &C.<jue.respign.oblig.
j-em raodQjred poss.l.sin. Azo.
& genmliter c ^ Iajpec!em_ y est
« "pwfaK^ iD rp«i=™>qu*cstalie-
Bc ftcura. Ba res > veluti in ahc-
num fundum.
d^ DebitaM tdohli-
gata. Aio. Vel melius paret conueni^
proprie: vc j.tptipot. in
pign.hab. l.iij.fy.cttt» ex.
Accvrs.
e s nissicilifa. id cst
non dabituriquia opor-
tec tem pcobaci e(Te in
bonis debicoris tempo-

concrahancur : & de
pa&is eorum.
TITVLVS I.
Expojitis erdine omnibwsere aSioni-
bm, qttA cx contmclibtti nascuntur,re~
simit ex eis contrabtibtu aliquos , v£j
qui.dam qua, reilabant, exequatur ad
eosde' eontrailtti pertinentia.acprimum
pigneratitisi xHianibtt:
■i partcadiungat hypo-
hicsane liber ad hypo-
lem proprie pertinee. Si
, -vt ea res mihipignori
ept.nec solutamihi ejse pecuniam, ne%
res restituatur, atit psciaiia soluatur, co-
demnat eum iudex.hs.csere est hypothe-
cariasormula.qut&pigneratitiadici
tur,& quasi Seruiana,& vtilii Seruia-
na,&vtUtia3io,t?Seruiana.Aliaigi-
tur est pigncratitiabon&sidei.&inper

te obligationis,vcl crc- sona,qu& prineipali
iitorem ignotalTe , & in creditor*m,&e <
ejuod ccepic idem eiTe debitorcm,st quid habeat, quod debiton
jomious rei.&debicoc: pignorti causa reputarepejsit. 4equibm
VC J.eo.l. & que nondum aSum cfttertiaparteDigeslorum.Alia
sttnt. §. quei dicitur. & estpigneratititt ariitrtma & in re, qut

l.siTitio.^ Et vtplcnedistmguas:dicquiacumquisremccttatn
obligat:(i quidem suam,tenec obligatio.si alienam, si *> quidem
iibidcbitam,tcnetobligatio:vt J.qui pot.in fig.hab.l.ii/.§.ciim ex
causa.cr h'ic innuitur. Si veto non cst debua, sed c habcc ius in
re,similiter icncc:vc 'J.eod.l.grege.%.iJ.JyiiJ.Jyl.siab ea. Si non,
st quidem sic obljgauic,
cum mea etit.tenet': vt
J.eod. i.sisundttt,e,,alie-
na. Si limplicicer: aur
scicnti:ictuncnonda-
bituc aftio : iiccc dccuc
retentio : vt hic. sic &
alias d. datur tctcntio a
ex pig.ncn ramen a<5tio: t
vt ~J.quib.mod. pign. vel I
hypoth.sclX].inprinc.fe '
C.si ali.res pign.dat.sit. c
I.J& C.etiam ab chi.pe. t
pig.re.pof.l.j. Similitei
in omni nudo pado, vt
ex co non aCtio:sed re-
creditari copetit in quemIibetptjsefJore',& quttsi-eqaentius hypothe-
caria dicitur.fe ne quti ■uel hdc querereturno debuisse dijsaciariab
ilia.veldebuiste.tiislinianttiscribit.ne^ hanemultiiab iUa distare,
neq3abhorrere iilitts vicinitatem.ljseenimaliamalij tmulam.que
■uerba statim sic interprctatur,ambabut circaeasdem res pene idem
ftudiu ejje in Conftitutionib.de auStoritate Digeftaru. namqj repe-
tut ambi, pignori obligatased pigncrmitia per repetitiene,hypothe-
triaper vindtcatiene.Pignut proprie tst contracltet.quo res aliqua
■aditurcmditeri propter crediti reftittiediside.Hypothccaestpactio
}-,;:■:>.■>,'.•»-a iure honorario a debitoreobligatur aliquidincrediti vi-
em.Pignus crgo recontrahitur,hypothecapaSo nudo. Et duosunt
'.eniqsgaiera pignoris,quorum vno pojscjjio transsertur in creditore,
altero non ite,& devtroqj recuperando,siforte hypOthecx.posseJsione
lacTsit creditor.siluta omnipecumapigneratitUttc7ionessunt.De
iirotfc vindicando,bypothecaria sormula. PaSa auteeorum •varia
exponutur hoc tit.vt creditorsruBns pignorupercipiat vsuraru soce,
proprio nomine dicitur Antichresis , vt creditori pignut
■uetsere lieeat cessate dehitere,vtiure emptorti creditorpignta possi-
deat iusto pretiOjstad die'pecuniasolutanosit,& aliaqu/tdd.CviA.
Obligatio generalis porrigitur ad bonapmsentia, &fa*
tttra :sid obligaiio certa rei non contrahttnr etiam in illa re
poslea debitoris essecla,Ji credttorsiiens stterit. B A R T.
lPINIANvs' libro vndecimo Reifonsoru»
Onventio gcneralis in pignore dado bo-
noru ', vel poitea qua;iicoru,recepta est .
In ipecicm c aurem aliena: rei coliara con-
.._„ uentionci! n«5 fucrit ei,qiii pignus dabat,
debita d,postea debitori dominio qussico,ditriciliu5 e
ctcditon

t Oblijjrf
polsumi
«Obli»;:c..;.
IJUod illicj]-
loading ...