Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Corpus Ivris Civilis Ivstinianei (Band 1): Tomus Hic Primus Digestum Vetus continet — Lyon, 1627

Sheet: 1925
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd1/1034
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
1915 Dedistra&ionepignor.&hypoth. 1926

vr s.eod.l.fi prior.in princ. Sed videtur quodcantttm ineis iit po>
rior,qua: ante obligationerncunisiscofactambabuit:vt "j.dciur.
sis.l.si«, <J"i m'hi- <}U* s"Qt contra. Soi. hic prima credinix
, j|[a tem- priuilcgiaca a duplici priuilcgio : scilicct tutela:,& tcmpori
,c priiik- temporis tantum. i.Vel dic ouod ha:c est prarscrcnda in his re-
1« P'lf"" bus.quas acquisiuitT"
C&sari postea. contrahemi. Bart.
1. s Negotiatori * marmo-
rum ereditorsubpignorelapi-
duirij quorumpretiavcnditores
ex pecunia creditoris accepe-
rant kjnumerauit.idem debiror,-

«■sa«;.»^

S3'

obli-
obli-
scctidam, sed
is,quas,post-
quam contraxit cum
fisco,acquisiuit, pra:fe-
i-endus elt fiscus: & de
his ibi loquirur, (juas
posleaadiquisiuir. j.Vel
dic vc ibi uoratur.
a ^ Hegotiatori. eideiu-
quc emprori
b % Accepermt. ii
non vidctur csse iu
Hnew&ione c^ Extcndit l>.id
»rsi!i -qrjccJi extcndcrc volebat.
,;k&>.h'mc &sPotfe. namhic
„!ligi,K,l,i. . T
; Vcrl
P'° s . .,
IJb'JS accipiu-
frispodwea- D £ D I S T R A-

condustor horrcorum Ca:sar:
f"uir:ob quorum pensionesali-
quot annis non sblutas, procu-
tator exactioni prarpoiitus, ad
lapidumvenditionem osficium
iuum extenditc.QiUEsttu eft anj
hire pignoris eos creditor reti-
'jjauT £ ^ P"^-' ",-'" h'C '.rC "eL"^ possit.Respondit, secudiim
T supenon ca!u,pra:ccsiic * * - ri. j
:i.*:.....c,-,: „.:.._. ea, qua: proponercmur, polle Q.

. priuilcgiuin,&c.

iiM:;^!!-

,8«tSf<f,] Ca-
, Praidium
irsorttfiseo, Igg^** crmtnmihi ob-
vchcJit rcm jjgarti, postca Titio
oninia bona obligast i;&
idobligaltimibi. s.
iltrioris. ' gcneraiiter. quinprx-
dium mihi obligacti di-
strahere poslim pacto,
vel Icge, dubium non
est.sed antequam satis-
faciat secundocredico-
ri:cumingencraliobli-
garione prior & potior
; posTim, qiiarri-
espon.quod ncj.
1 distraham,noii
et mc sccuiidus:

"strahcr

dircda, 1

furi
redidi 1

contra*i:& quia ppsles-
sioncmqusapudsecun-
dum fuissec,non cracta-
ui.lcem ncquc ad exlii-
pcorcm sccundus hypo-
thccaria congrcdicttir.
c s Pmdia. quardam
speci.li.cr.
r s Conuentionem.£c\\i-
cec generalem,post pri-
mmn , ,,i spcci.lta
tancum accepcrat qua:-
gsS,W/*.scilicctgc-
rale.

DE DISTRACTIONE
pignorum, & hypothecamm.
TITVLVS V.
Reste pr&tulit, qui potiores in pign.
habettn.tintequilagereededijiritll.pign.
nammreno' difimbh creditorpigntu in
quo potior est alter,iisi in tiut locasuc-
ccjscrit. sed neque aliter vendere pignut
potesi U,quipetioresi, qnkm ex conucn-
dkU, poftcriori creditore, vtl sideiujsore
debitoris ojserente pecuniam, veletiam
pofi denuntiationes legitimas. fa mul-
necejsitate prepter itu oserendi.l. i.Si.3-
hoc u.multum item lege pignnrU.an iu-
re communipropter eut&ionii causamA.
si tnadato.§.creditor.s'.manda.E(g,Knii'
dicimm de pignorexidem fo circahypo-
thecam est.\.7. hoc tir..*rW vt reScsif
ita conceptsu titulus. de distracr;.pig.&
hypothcc. eademqtieefi rntio execpti
nu e&terorum. C v iac
Secundtu creditor in bypotheca
nonpotcstpigntu vendere,niftpr&ce-
deme dimijsoria: sedfi vendidit, a
pracedente creditore conmniri non
potesi; sed emptor poterit hypothcca-
ria conueniri. Bart.
L. Papinianvs librti 2.6.Qu&slionum.
Reditor,qui pra:-
diaspignoriacce-
" &poitatium
crcdirorcm , qui
pignorumconue-
tioncmf ad bona debitoris con-
tulit,ipse quoq; iimik 5 pactum
bonorum obalium,aut eundcm

bicor fecit furtum , de quo non crac verisimile quod ignorarc
sc obligail"c:hic crcditor,qui iustc poccrat altciius fac>um rgno
raxc:&pra:sumitut:vtfe(i:,tyj.fW7?<1../.^n.
q s Excipict. idestsuscipict.
r s Sequitur. scilicct cx prxdistis.


h ^ ContraBum. qitcrn
fccic posleaquam mu-
tuauit adhuc ei pecuniam. & pro hac pecunia, quam ei mutna-
uit, habuit in pignus omiiia bona debitoris generalitcr. A c-

1 s Cater» hena. scilicct genc
ditotis obligationcm pratcr e.

k s Qb eam rem. :
cst alius potior. Accvrsivs.
I V ABio. personalis aliqtia direfta. Ae<
m € Contra eum. scilicct primum.
n € Creditorl. scilicecsecundo.
o s Persccuttu. s. primus cteditor in pra;di

ilicer obligaca post sccundi crc-
, qua; specialitcr pignoriacce-
u6d vcndidit ea pignota , in quibas

: arg. supra pro so-

P € Non amisirit.vn&c ccssac futti:vc s.depr&script.ver.l.firem.^.
sin.Sed concra ~j.desur.lsi ii, qui rcm. in princ. vbi fic furtum pct
i!ebitorci:i vendcntcm pignus: quod tamcn nuiiquamcradidcrat
crcditori.sed ibi loquirur dc eo pignore,quod spccialiter ecat ob-
ligatum:hic gcnctalitenvt arg.C.deser.pign.da.l.iij. ttcm ibi dc-
ff. Vctus.

Cotrastumhmterposuit3 antese-
cundu cteditore dimilTunijnul-
loiureca:terabona ' titulo pi-
gnoris vendidit:[cd ob ca rem k
iri personam aclio' cotra eumm
credirori " , qui pignora sua ie-
quirjt,non copetitjiicc vtilis da-
da eitjnecfurti rerum mobilium
gratia icsbe conuenietut: quia
propriam cauiam ordinis crrore
dudius perlecutus°videtur:pra:-
scrtim cum alter creditor furto
poltessionem,qui5 non fuit apud
eunijnon amiseritP:adexhiben-
du quoq; fEiistra !itc cxcipict 'l:
quiancq, poiltdetjsjeq, dolofc-
'tdeiinercr poiIidere:sequi-
c, vt secundus creditor po£
scilbres s intcrpellare dcbear.
Acet fideiufsor emat pignm: ta-
men debitoriyvelsccttnda solncnti re-
ftieuere cogetur: licet extrantusem-
ptoYcogi nonpojjet. Bart.

cio t iudicis adsecutus est
vt emptionis titulo pra:diu cre-
ditori a pignotidatumsuscipe-
hilominus alteri credi-
tori x,qui poltea sub eodem pi-
gnorec6traxit,oiFerenda; pecu-
nissi quam fideiussbr dcpendit,
cil vsuris medij tcmpotis facul-
cas erit: nam huiusmodivendi-
tiOjtrausferendi y pignoris cau-
sajneceilitate-f iuris iieri iblet.

s T '

i hypothtt

mum srust
instituerttj
V Scdvidci
prirnum
qm

apri-
vc didu est.
dlbrcmhy-
:sedcontra
it.aeercso

; dcb«

quod primo supercst.vc
s.eit.j.i.siprhr.s&i,.
resb. qtie cst contra.So!.
supra primus cveditor,
idemque rcrtius iure
pignora vendidic : &
idco sccundus ea vin-
dicare non potcst. vndc
in subsidiumsolumsu-
perssuuiii,quod cx ante-
rioricicditorecst,pc-
tit, vel condia.cx lcge,
arg.C.de iuredcli.l.sin.^.
licentiu. i.Vel iudicis
ossicio , vel airionc irt
factum.hicaiicemiiuHo

.■ndidic

indicai

crcdi-
(ideo
secundus

_____thxcli____
nuic cxprcssim.& idco a * Bsctinni \a-
prctium pignorum nul- £™h?££
loiurcapnorcpetit,ni- „on u.cce^,
si forte in subsidium:vc nili in subsi-
sscripta: sunt n

Inre alic
reb.alien. nor.
potuic aucenc Cdt

'•1**

- vbi plcniujdi-!M«

tacredin

'. prtmo, u

quiaaucloricareii
vcndidinvc ].det
rend.po£rp.ini„sie:vd fc^
ex paflo.Tel cx lcgc. lcst fisri,
ts pldciutforconuen. ciQJudici.

. pnc

mcabiliter posstdet-.sed qut emit d de-
bitore, Hcet pretutmsolaatar primo
creditori, poterit conueniri,fisolmum
pretiumei osseratur. Bart.
iii. Ids m libro eereio RessonfbrutB.
CVm prior creditor pignus si^siirem &* mxnd. \^Km
iureconuentionis vedidirs l.simandato.%. ftsulta. c^°i^o\hi-
secundo creditori non superessc Azo- 1" "cm not- ^'c ]i "ihii ope-
ius orTerenda: pecunis conue- ^s T ^m™tulc ZZlh^
■ v *■!-■ r 11. vtequilibcc. arg, C. de ?"«">"t«
nit1. !. s-ii tamendebitornon doh.h. Sed ai".eontra, i"'i'"t fac,t
interueniente creditore^pignus supra de adopt?t. sipa- Ir^I^.
vendiderit , eiiisque prctium ***•$> 1"' ^ttBS- A d d 1- c FideiuflbrnS
priori creditori soluerit : em- ^",0- ^&^T tt^ZJ?
r . . tc : K . , Batt.qudd hic fidcs de- P'8nus «m(n-
pton poterit osfern ^, quod ad bita ratione conilcntio. *™;ytsT
nis , hoc cst mand.tti, cmat,']cx/in-
hoc impcdit:qtioddicvtp!encnotat.pccDoAor.;B/.j.C.rferf['/ii. git eum non
j s Transserendi.id est quod dcbet transserri ex necellitate iuris. cmisse.
habetenimcreditornccciTctransfcrre pignora in fidciussbrem,
si ab co pecuniam exigat.vt hh,& C.desideiuJs.l.i/.A c c v r s.,
CVmprier. ] C a s v s. Si rfuobus succeJiluc rcm meam obli-
gaui,& primus veiididit:aii obligatio pignoris secundo cre-
ditori locum habeac, quarricur. Et respon. qudd non. sin auccm
cgo dcbicor disttazero, & priroo creditori prctium in solutum
dedero,& secundus creditor offcrnt pretium cmptoti,quod pri-
mo cicditori soluit cum vsucis:an stt audiendus.si velic pignora
recnperarcquxritur.I.t rcspon.qudd sicmcqucresert vtrum eam
obligauerit vel vendideric debitor.

re. Ac
usCredito;
x s Alteri creditori. sed t
&debitori:vc insrk
sidaiusi. I. Pnulm res-sor,

, s Conuenit.
Accv

pienccs:vc.C._/» ant.cred.L). inprinc. & l.ij.

€ Creditcre. scilicet primo.
h^Osserri. a scqundo credirc
.osstt secundin c.editor habcrc
:cndJ:}.H.reiJon.

PPp

ccc: & debebit ad hoc vt
:vt Cod.sianti.cred.pign.
a % A4
loading ...