Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Corpus Ivris Civilis Ivstinianei (Band 1): Tomus Hic Primus Digestum Vetus continet — Lyon, 1627

Sheet: 1939
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd1/1041
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
1939 DigestorumLiberXXI.Titj. 1940

■ bk lemissio fic dcbico-
ri,Qon creditori. Si fie-
rec credicori remislio,
fat-ta vni.non prodesTet
aheti.At temitticur dc-
birori, licec fiat in gra-
tiam crcditoris:& ideb
(i fiar vni debiteri, non
fit cetecis. Vide scripta
ad d. 1. iitbemus.Coa.ini
3 ^ reM/o.aliasTitio
creditoii.Accvns.
4 Crcditor co- b ^" Kewi/Jjje.quantum3
scntieas tem adccttium.noncjuatum
libi obliMum ad a!-os . vt cM VellL
ri ius pianoris iubemus.\\iterc\\'\&: b
prorsuj iiora pet exceptioncm , non
amittir; scd ipso iurc diccndum est.
eiut tjncn re- c ^ Msliori.qai.ni ptiiis
rpeau,cU1rcm . sed JQ quolibcc
obligari pas- dlc «ffc£t"m eundcm
sus clt; alioru rcmanere.
»eri> crediro- d s A.vindicatiene.'\A
mm tespeau dt ab hypothcca.
nonin«ilt".ie C * F«"E*'M O* S»A#ss.
tradstut'in'Gi! L f s""d'ls §" '" vinAi'
I.}.CMrcmif- catione.&J. qtsifo.in
jSW tignru. fign.hab.t.mutier.
Alij aliterdi- s q §huri. alias jK«ri:
Susirenwn! & aliis '"?"'"• & dic
n ptopom

tertio a credkari obligaret , ius I Sxpailo pignus tollitur^&jatis-
Cuuntpi^notislemiiiile^vidcti,\ saciioneJs.d. B a rt.

I. Curuies autem
ipter eo-

) «lattoten

116 etiam tettium in locnm cius
successule: & ideo medij credi-
toris meliore c causam effectam.
Idem obseruanduni est & 11 re-
ipublica tertio loco crediderit.
Qmlibet pojseffor habet ius ojse-
rendi creditori.B A R t.
'- $ Quipisnorisiutercper- .
"' ' vindicatione drei' ^ct^m t^.videnexist.mo >: &
icieo itlata pignon eilc deinlie.

nequeenimdcbet quarri fdeiu-
reporlelloris-, curn ius petitoris
rcmoueauir sohito pignore.
Iurentrando & sememiahbera.-
tttr pignus .R a r t.

;um diguitater
:ibus dcfercbacur. Acc.

me- ]jb„

m,r; fami
eonrenreriBs

btratllr. vt /«-
prk eod.i. foluhttr. §.sin.

ro quinto Polierio
CVm colono tibi conuerat, follJo qn; hjb„ pdK.
Vt inuecla importUU pi- Feras herbas.vt C.W./.
gnori essent.donec merces tibi siprvtiitm. & hst.ted.1.
.. .soluia.aatsatisfaaumesset.de- "•*"™si,»i,
'~ . ■ .. . 1- 1 . /■ o 1 @:<i4 mobiles. vt ia
j inde mercedis nomine fidcius- iibcisT1s«tdi«uit<,m-
I sorem a colono accepisti. Satis- d;
sequu:
eos rcmoueri solerej ii qualis-
cuque pollciror orfcrre vellet e. j Quando vrnts eji debiterexpltt-
ribtts c.tufisiCOgnurcreditorrtcipe-
re ,fiojseraiurtotttm ,quod ex vna
cattsa debetitr. B A r t.
XV. ScjSvola librosexto
Digeslorum.
PRimi credicoris, qui pigno-
ri prardia acceperat, & po-
SI dcfcrente creditore itirauit sterioris, cui quidam ex iisdem
debicor se darcnon opor-! fundis dati eranr, ad eandem
pcrsonam hcreditas deuenerar,
debiEoroftercbat quantum k a
abiohuus esscr. nam & ii ! posteriore creditore mucuatus
a iiuiice,quamuis pcr initinam \ fuerat.Reipondiccogcdum ac-
absolutus ilc dcbiioi-, camenpi- jciperesatuo iurepiguoris prio-
ssnus liberatur. jrisconcraitus.

iTypog

-■ulibrj.

0 Diljrnt
"■ I dcfcrente creditore

irauit
debicor se darcnon opor-
tere,piguus liberatur S : quia
petiiidc h.ibetur, atque si iudi-

!.!,„<;. fyri,
J«. f «U0T„.
iAliudcss re-

cosri.So.hictaiitcrsuit
pignuscontraaum.vt
tandiu,quamd;n!oIut.t
elset pccunia, aut satisr
faclts. ilji sjnamdiu eiTet
pccuiiiasoluta. Velhic
sponteccccpit.Accvi

LIBER XXI.
DE ^DILICLO EDICTO,
& redhibitjone, tte. quanti rainoris«.
Tuvlvs I.

.bola,
prosa vcdita:quo
iiuscst. neceuimpio- ptos,&jniitj.
pciciiberinorbosus.vcl iej.rtiihjbiia-
vitiosus etiam dicipo- rl***ionece-
test:auiancciaanimo "Js ^S
nec in cotporc mor- borum:vt|,„
bus. si tamen cum po- T" &<*i<m.
tius habeienon cxue- iEt™ale.rJ«
1- i> - tr Cl|iin id lihi!.
diac dicam agi polTe locw„ g
tcdiubicoria vnlcvtar. ¥iilis rC(injbl.
injr.eod.l.ob qus.§.it/em toiia, ;.^ iiB.
Pompon. ccrte& si ha- st"-'"f.J.cii.
beteexpediar:sitamcnstd "*"■ «
vsum tei non patum SJSrtt!
inipediat,idcm vidctut: tut (ntn«i
*Line*d.l.%.fedfcieB- $.rCdmU
dum. Item ponc cnem- ?-li' "3-"»/»'.
plBminiigno :»■/«/,.
rfe *bt,empt.l.IuUan.cir-
cafrinc. ouod nonpia-
cct: vt ~J.eod.Lsi tamen.
Ssimplariarum. Sc sunc
h;ee vera ex intetptc-
tatione. nam ex vecbis
ediai,quodlcatimsup-

pom

i habec lo-

vt).eod.UdiUs
p T Jiiunt.QX v

' P2

■.& :■

tj.<

alio
■vfur.lsHtor.%.
tsi cer.pet.L^i-Um^
DE ^DILICIO
cdiilo, &c.
a ^ Et quanto mlnaris.
jssiio bttinmklii efi. Vi-
decap.xo. de praiscript.

. Resumit autem hoc tibro cantraiiitm
emptionis, t-y ■venditioim , vt eiitilibt,
aOlitmibut empti,fa iiediti expositis lil
i g.adiiigat adiliciat.Q- eiu,qtt& ex <en'
licik Jtipulationibtti dantar nemine eu
liionis, quas luslinianm eleganter a
itlxrnm ejse mimliras pedise^uot ,sit
m^y^XnJtj^TB. vittoijabs resuerh
potiiss in conjinio Htarumposita , auhn
■vt in Codice.fy- in ■veseri edicio, reieBi
in-vltimapartem sub titulo.-veltra&a-
tu de silpttlaticnibut. Sunt auteemptor
sdilitU acliones arbitrarin. du£, Redhi-
bitoria,& &flimateria. Atiio redhibito.
ria -venditionerescindit in totit.rcdditi
revendila, &preeiorecepte, ca.teris<jut
emmbitsresiitutkinintcgru.JF.siimato-
'efcindit inpartem,ex pretio fciticct


inusiquia ipsc tcx.mul-
■ rU emijjet emptor , videlicet si qtiii iia

to ciarior eisec casu.
esse scijjet,-vel Quamo ob id -Jititi- ea res

1 T Edicfum.ttesaitio-
minorit cum ventret, suerit.vt Quar.to

ncs ex hoc edi£Vo dan-
plurisin atiiane -oenditi i. lulian. §.pet

niriredhibicoria, quaco
contrariumde ast.empr. atqueetiain

minoris, in fastti. Item
empti. §. si vcndicoi, & qttanto ^quitss

an incet aftiones vei
metius, in sormutu rei vxorie.. Vtraque

adicctionesiintrdicvt
alih datur ediiio tiditiS cumiium,aui-

depecuiio,Stdesimili-
bus curt efl prscipue vt venditienibtcs

busdixi. Accvrs.
omnessiaudcs a,noueatur.& triplici ex
t j&dile; cu
m T •eEditium. ideo «
caufa:ex reticcntix, &exdid~topremis-
rules qui lin
& qiurc :;c d
dicuntut aidilcs ; quia
sove,Qr quodiditicijsssiputationibits ne
edendortim, & a:dium
caaeatttr empteri.Ex reticetia.vt sive-
'
curam habebant.ardium
ditor morbii.vitiumve reiveditx, quod

autem.vc ne quid in via
latebat, quodque nefciebut,emptor reri-

positum elTcc. Icem ne
eutrie.Exdiae promissove.-vt st dixerit

inccndcrencur ides: vc
abejse aliquid.qstednon abesiive!adtjse.

S.de ojf.pr*fecl, -vig, l.j.
auodnan adefi.qtia ex causu dicitur ejse

§.j.Item edendotum.vt
aSio aduersits diclit, promissumvesiepe

rnorbosa caio non ven-
hoc tic.& i.quod vendicor.dc do!o. Et

dcretur.vclnimisgradi
terria,suodrion repromittantur tmptori .

ptetio, vel raorbouira
ea,qutt in rebtts vttnatibus^diHum adi-

cau- c Rcdhibiiio
fit quinquccx
iso. AJiic

lium repromitti iabet:veiuti,Fugitiuiinenejsr,ret7e Cinumejje.nv- ,
die ejse.Bibere reciepoJJe.Habere ttcere dupUJiipuLtkne.liS.hoc w ™jMj.Sc'.
tit. Mirabimr s>ii:juis cttr adsiici-s, a-B::.nei e>: ;,-> cstisis ii.dttcls ptimam in S.
ponio cotingit in ediclo,Nantn,caitptncs.Cui (ysimilimodo, utque Oflammiti (.
fomponio respondeatur, inductos ideo vt innotesceret ttdiies curnm 'T^Komiii
ugire ne emptores & vend.irorit/UscircHmnetiircntiir.& quia ediliS .
in aliqua parte durittt esi-.quippe citm in dttpitim condemnatio siat, ptmm. jj.fra.
nisiarbittiopareatttr.i.^Axoc ts.&ob idipftim,meoiudicioprodi- }'■<«'•
tii i/r.i.ij.J.si scruus, sdiliciosaeliontspcenalts ejje videri.ucprtt-
terea d.tntitrin vnum e mullis.ciiilcs mmor fars in veditionesuit,
aist nullaparte mincr.l.i,\.%. 1 .atqueetiam in ignorantem ,qu> scire
debuit. 1.1. g. caiisa. Ciuiiibits nonsit condemnatio in duplum , nifi
euitSionrs nemint.vet itire veteri,nisivenditor de modo agri menti-
tuisis.vt Faulntscribit.i.St I I.sent.vd CX li.nisiirsicietur qut
dixit in saciendo nexu,tnancipioque,vt M. Tuttitti.hodievno tan-
tum ilk casu euitiknk ntminc.Etfluribus secijs vedentibus tnsin-
gnlos danmrprepcrtior.t, qua socij sunt. d.l.44, Et in ignerantem . .
nondantur.si rem empturihabere liceat.\.la\\ai\.§.i.t\eat\.Arex
diuerso infcientem ex reticentia dantttr, quanti emptom intersuit
non decipiJi redhibere nolit.non &dilicU,lde si redhibere nenpajsit,
veluti cb vitium animi.ldem tdilicU tepvrarUsunt,veluti redhi-
bitoria setstiestrist&stimatoria annalu.exceptis casibus certis,que te-
porum diulsio ex fiatonUpeiitia est,k quo redhibith.qutt tnxaa^ii
est,nossrisUix-/-:y?\ i':-:r:ir,ccrr:is:i,vtarbitrcr,aSttda at»jayi).Ci-
uites ferfetui (um.\S\ distu.tit.seq./a vsu magii sueritnt tdilicU.
C&terumliberum est emptoritdiBe,vei iure citsili vti-.ijob idhoc
titttie s/cqutns iiaii tiuilU curn editto cdlctio, qy ailionk ex emfto
cum rtdhibhoriJsA.yyAA %\.0liberSetiamagere ex superioriltts
causis redhibiteria.vei*ttimat0ria.\.i&.z<%.$i.§.si p]urcs.*rf« vr
temforesmita reJhibitoria.supersit xflimateria emftori, Sednones.
tantism deveditionibus edilis ediSo frofesuc funt .qerivnc-nvtrim
pleraque alU,vtin dtsslttm.-iqitU quavtiigo• itcr sit.ammal
editahabeat vtmcerepojjir, & nocuerit. I.40. & fcq. & i» ^.
quadruflumsii quUpumimalienitcasiraticrit.\.z7.§.& sipucrum
:d \eg.At]\j]\,fecunditm teclionernGrtcorum.qntvcrior eft. CviA.
Nortsummatur: qttia coniinet cdishirv.B a l 0.
r. Vlptanvs libro frimo ad Edictum JFdiiium Ctirulittm. -----—
A b e o scribit cdistum ] * sdilium m cu- ^"*°Jii
rulium de vendicionibns rcrmn eise tam item o
earnm , qna: soli sini n , qciam earnm, qua: ^'*^t
mobiles ° , autsemouences. 1. s"Awiw p "•«*'•
ardiies:

ium AJiiiu"1
.-oeotCic. !''•
loading ...