Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Corpus Ivris Civilis Ivstinianei (Band 1): Tomus Hic Primus Digestum Vetus continet — Lyon, 1627

Sheet: 2083
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd1/1113
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
2083 DigestorumLiberXXII. Tit.vj. 2084

sumiturinmalapi*rte,quiscilicetdebetsi:ire,frignorat.vndedici-
fttr,qui ignorai,ignorabiiur.N>/irire in bona, & m maia. naomnit
ignoras nescir.scd no cauertitur.sic enim hts duo verba eopulaniur.
Cod.per quas pcrso.uo.aequi.l.si duo. Error autem eji.cum aliud
efi.quamcredam.Siuodautem atiudsit errare.quamignorare.fatet
ex eo.qued dhhur.st po.
tcfipcjsijfn> ataairi igno-______________________________

de

acqui.poss.^simein va-
cuani §. primo. Thttba-
tie vera cum hinc inde,
-tonduo diuersa,veleon>.
trartascire videar. nec
alicui eoru magh

DE IVRISjETFACTI*
ienorantia.

TITVLVS VI.

ibus tituta.

C d frsuperhribsa multis applicari potesi,

lalqssi' disierentia

•tputa codiclioni indi
',aSionibut empti,vedhi,fr redhibho-
S.C.Maced. S.C.VeHeiano,in quibm

inter przdiZa quatuor: '2sci'etia,frignordtiasrequissdiJiinSio.
1r:JT™tJ!Z ^iaJvesisiuLlsiueerrorho-
minn nejcientts,vcrbi gratia,legatu ex-
hmsia.veioneratahereditatesoiidalc-
gata. nodeberiJgnoratia sa&i sinesciat
codiciHU adepta legata. fr iuru quidem
ignoratianoeetfraHi non nocet.quam re~
g„l.m ,xpl!,.,t, (,si ,m Ji0,lli,)mjt
aiio pr&fihissem lcco iadiu fr nisi.


i fa3i: & h;
CusanidcstnonnocM.
alia iuris:& harc non
excusat : id est , noccc.
dc primo datur exem-
plum : Decesslt agna-
tus meus.vsquc ad ccn-
tum dies dcbco pete-
rebonor. posseiT. certe
si ignoro facium;id est,
etitn csTc moriuum:iion

paratitiorum reprimeret modm.Cyi

ivns libroquadragenjimt
quarto ad Edidum.


Gnorantia jS
velfacti,vel iu-
ris cst. 1. J Nam
si quis nesciat
__ decessiiTe eurrij
cuiusbonorum potfessio defer-
tur,non cedit a ci temptis j^.Sed
si sciat quidcm defunstu cssc co-
■sed gnatum,nesdat autcm proximi-
tatis nomine bonorum posits-
sionem sibi deferri: aut sc sciat
scripttim heredem ; nesciat au-
ptum : scd ncscio qu6d tem quod scriptis heredibus bo-
'"---pnsheredib. detur. nortim possessione prauorpro-
mittitj cedst ei tempus: quia in
__I^m in tcr- 'urc errar. Idem est si frater con-
credo matrem, sanguineus defuncti credar ma-
trem poriorem eise b. 2. J Si

nesci

(ju6d lei defe-
atis,cene curruc
i dics.vci scio fa-

secundurn rabulas vs-
que ad c.
dit tempi

n hercdit.

pnferri

Qvis.]Plana sunt sci
sponsasequentia.
a s Fa3i.saftumHarmeno/>.\]\3.i.<;pitixit.vlt.desinio,7axtq>a-
kai.r j^ t? ttlrias i&.ii*t<rs(gi. Capiit & causam esFciSus, id cst,
icm ipsam. Cvuc.
•3 s Ignorantia. Hieleipertinet adsucce!Toriumedielam,elt-
queeoniungenda cum 1. J. insmquiiordoin bon.pojs.seruetur. II-
lud edi&um duo coatinetipcimum ccmpora pencenda; bonorum
polTciIionis: dcindc, vt inter bonorum possciroces sic succe/llo.
Diesilli pctenda: bonotum postclTionis sunt vtiles. Hinc colli-
gitur, cos non proccderc ignotanti. Nam dics vtiles sunt, qui-
bus sciui, & pocui. Ignoranti saitum ccmpora non procednnt,
I.i.Cod.eo.l.iurisJ.penuh.C.ijuiadmit.adbt.n.posieJs.i.inbontirum.
J.de bonorum pojfejs. Huius tei varia in hac lege eiempla ponun-
a ^" Stoncedit.nScC.quiadmit.adbo.pQJf.l.bonerum.
V s Non ceditei tempu,. Quja io fafto errat. C v i a C.
b 1" Potioremejse. loquitur secuadiim sua tempora: vt/n/?//. ad
' Tertul.§.j. Scd hodic nouo iurc non erratet:quia omnibus ei la-
tere venientibusprKponkur, «ceptis fratribus ex vtroque pa-
rentc coiiiunAis,qui cum ca admtttuncui: vt ir. auth. de here.ah
intefta.§.consequens,&inauth.-vtfra.JHit.§.}.
c s NatUisit,sciat. &eiquibus alius sit naius:vtpuca scio pa-
truum suissc sratrcm patris mci: scjpuconon ideo tesuiiTe co-
snatum:& sic dc cartetis.Aio.
^ Cognationis. id est cognatioHcm:& pcr consequens ius suc-
ccdendi:vt disfcrat a ij.respon.huius 1.
J[ s lura autem cognationis. lure ciuili nullum eft ius cogna-
tionis:iure pra:corio cst. C v i a c.
« ^ EsT^.ergocuroqua;ritur,anmeaiitres:inccrdumdefasto,
interdum de iure qusrirur. Acctrs.
s s Aecepijse. cimrepaditmu Azo,
g s Pr&terijse. scilicecsciat.
h T Stf^^9«>.quodhabet locumquaucioqucdecapitc inca-

puc,vt cognati post agnacos: vt insra fi tabjesii-.nul.ex.l.j. Irem
eadem persona libi /ucccdit de capicc in caput: vt qui eiclusus
cst ab mdelibcri,idcmadmicratutadvndeagnati:& si inhoc
deficiat.admittitur ad vndc cognaci: vc J.desuccesedict.i.y^.sed
videndum. teicio modo dc gcadu in gradum:vc piimo fiiius, se-
cundoocposj&simili-
toJ„miniure,i««au,nfa ^J^SiJ
racto errat.nam n&liberumsc §.quibus.
eile j Sc ex quibus natus sir3 isDieemutS,vtcutrat
sciac c , inra autem cognacio- " wmpus.
nis d A habere se nesciat: in iu- kJJs s»'?™-™'

re errac. At si

quis

fortc

ftitutu polse adiie ai
expO- apertas tabulas , si n

sicus, quocum parentium eilet, do in solidum sit insti-
ignocet, fortaise & seruiar ali- tutus:alias secus,nisi sit
cui, putans se semum csse: in f.™, '" f0KJ"e:,"
c „ r . . . hie,& C.de caduc.tol.i.
racto magis,quam in mreer- CUmigitur.frced.dei*-
rate. j. J Itemsiquissciatqui- redcii. l.sisratrh. kd
dem alij delatam elle bonorum constac hodie etiam ei
possessionem: nesciat autem ei Partc instiluIum M'
..-> , antc apertas tabulas
cempus prKcenissc bonorum adite,p/r d.l.Cod.dt c*-
poiressionis,in facto errar. Idem d«. t.l. §. in nouijfimt).
est si putec eumbonorum pos- Accvrs.
sessioncm accepisse s. sed si sciat * T **" *P*m '***-
-,i- , r ■ i*t' Nonpotctattamen
eum non pecisse, cempulqueei 0jimadiieei legc Pa-
praeterisie S: ignorer autem sibi pia, /. in bonorum, insrk
ex successbrio h capice compe- debon.po/ses. &t. i. §.
terebonorum polsessionem:ce- sffiir-infrsdebm.pos-
, . » . . . sejj. secundam tak Ho-
det ei tempus: quia miureer- ();c(icetadj(eet;aman.
rat. 4. s Idem dicemus', si ex teapertastabulas.S.»i
asse heres institutus nonputec nouissimo. Ccd.decaduc.
se bonorum poiTessionem pete- ru&n.Ante lustioianum
repost M,eapertas; <abulaS;. *£*£*£*
quod n nelciat t, essetabulas': jacivs.
in fa£to errat. \ s §ged si nesdat. .
Tempora pcccnda: bon.
posseis.curruntignoran-
11. Nerativs libro quinto ti ius. H^c cum dixis-
Membranarum. sc[ paulus, subiecit in
l.}.jsquis ordo in bonor.
IN omni» parte m error in iu- p°sssi*»*--**e 'n rc scicn-
„ 1 __ 1 . t'am patns non obessc
re non eodem loco n , quo /-,. r- ss „■ , c
c n. . -ii 111 nlio,euipossessiodefer-
s-achignorannahaberidebebir, >tur,si ipscignorauit,cui >
cumius finitum ° 9 f & possit eadcferebacur.CviA- tSsv"-'-"
eire,& debeat: facT;i interpreta- c 1 v s. :
rioP plerumoueetkmpruden- 1*^***!*^
tissimos fallat.

ignorancia alia

n quibus sit institutus.
hac ergo prima lcge
colligirur ha;c dinisso,
is,alia faSi: vc plene diccs insrk eod.l.reguU.

IN omni sarte.'} Casvs. Proponit regulam quod error failii
eicnsac.iuris non.cst ratio:quia ius finicuro haocc principium;
seilicct instiruciones: & finem,scilicet codiccm: vt in pioccmio
Digest.scd fatta sunt infiiiita,8c dat ciempla,qua: habes s.l.prox.
~ s In omni. Cum hac legc coniungi potcst /. vlt. infr*-pr.suc. '%%££*
CvlAC* ■ ,. ■ _ , A Ab inwsso
m ^ Inommparte. scilicet lutis : vt m conttactu, velquad:vcl incerdum quii
maleficio, vc! quasi:& pone otempla: vtsupra eed. I. j. &• insra exeusatur nuo
eod.l. iuris.& l. error. Cft.regula.6c vtsii petpetuum, cjuod hic modo ob eiro-
dicitur , dic loqui etiam in genere singulorum, & non in singu- "™l s?sil: 'ci
lisgcnerum. quandoqueetiamsimiicm * locum habent hiduo n' ' ;„-;.
errores ad eicusandum: vtsupra de lUrisd. omn.iud.l.si quis id.§. m3Sjs repK.
doli.fr infradt adul. l.siadulterium cum incesiu. j.j. vbi mulicr hen(ibilij,iiii
eicusaturabinccstu ^crrorciuris ciuilis, vclfassi: vt infrhde sa&i.
Mh.l.quicumvm.%.si. Item vt similispcena imponatur : vt ^"^'jjj.'"*
Cvnde vi.t.siquis in tantam.fr supra ad leg. Aquil. i.scientiam. nSiuiTs^qui-
s Eodemloco. id estcodem esfcestu :quia magise est tcprc- i luriisqui,*
hensibilis error iuris,quam sacTri:ciim iussinitum,&c. scrijiti dissr
o slussnitum.de iutcin fcriptis1! icdasto hk loquiturmon e '??al' . _,
Je m,i, <q.it>»... 1J. l,l.tr[.n.,«s„,.l.»,, &•*, ko".- '£&£
ius priaeipium s habet,& sincm : vt Instit.in protxmio.%,igi- ],etlg( sinem.
insine. Acc vjs. g Interpreta-
si ^" Citmiutsinitum. Id est , certa: sunr leges , cerca: conftitu- n'o steti ?'°
:s, ectta cdiaa, certa S.C. caquc proposita in foro, in albo, &«"»*■ ^
omnibus cognosci possiut. Sueton. in Calig. Aristot.iik-. ^ "f^',."..
;.s.5 Nazianzenus in Qrat.sunebriad jtnaliajium.vidc scti- a|mjlC.-i eiii*
pta hic. C v i a c. »pers* jlgnisi-
p ^ Iisterprttsuso, id est g scienria : sed interpretatio ^ vecbi est catio,
apcrca
loading ...