Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Corpus Ivris Civilis Ivstinianei (Band 1): Tomus Hic Primus Digestum Vetus continet — Lyon, 1627

Sheet: 2095
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd1/1119
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
2095 DigeslorumLiberXXIII.Tidj. 2096

a s Faitn. licet enim conscnserit du&ioni: non tamen ideo
conscnGt nupciis eonirahendis. &cousenci,re pocest in concu-
binam.
b s TcJpotestate.'}Potest.vi'jJerepulij.insin.Scdn\ir,t.3sao-.
J_ vc C.tlercptt.l.disietietis.&J.d* do/tat.intervir.ry vxor.
l.eitm hi.§.stsoccr nuru.
idem in marre , vr_nori domum dedu&a cst , non videri
sponsalia fa&a *. quamsenten-
tiam Papiuianus quoque pro-
bac.

faciat diuorciumfilia
\tj.dercpu.i.silit.
C 1" Extinguet.iA cstfa-
ci« vc non fcscacur.
Accvrs.
d ^" gj«/, scilicec con-
dictio.
e T Nonsecuta. id elt si
illa noiir nubctc. A c-

Paterpotesi sponsaliasilk exisien-
tis inpotesiate dij'soiuere,sicitssisue-
rit emancipata. hoc dicit cttm l.si-
quen. Bald.

f ^ Consem%^Qp->nfalia,sicut.
0« & s. eed. I.
« s Consentire. id est,
non contradicerc.Nam
racicucnitashk pteco-
sensu est. C T I a c.
h{ CEd.jtu.} Ints!-
OUgjUr. vc&T-
so ,ma. l, doUm. A cc v e S.

* Siiie volun-
tate aiis: v<
£Iij:pacer nor

ipsi ffliz.
iHaneopi.cc-
pet loan.And.
d. tUtsm im-
tml. stmnikm

J.tersponso nuncium remitce-
rc potest b, Sc sponsalia diilbl-
uete. Enimuero si emancipata
est r non porest neque nuntium
remirtere,neque qua; dotis caur
sa dacalunc, codicere.ipsa enim
nlianubendo eihcier dotem es-
se, coditionemqite extingner c,
qnas l! causa non secuta e nasci
poterit,nisiforrc quis proponat,
itadorcm pacrem pro emanci-
pata filia deduTe,vr si nuptiis
uon conscnriretf: vcl corractis,
vel non concractis, rcpeccrec,
qu£tr dederac. tunc enim habc-bic
repecitiojiem.
Sponsalia consonstt silis. contra-
htmturtaut siha patri cansimirede-
bet, licet contradicerc pesset, st We-
a.,Cod.de ret iusiam causitm contradicttidi. h.
d.ifiaLcuml.se.B al d.

VlnVulS.ej!t.
Sti «.
■7 Ergo alia;

s" Ettg&t, ergo li di-
gnum eligac paccr,con-
trahucur sponsaiia (iiie*
voiuncate siiia:: sccus
camcn asstrirur in filio:
vt insra.lprox. IoAN.b
camen dicic idem in
fiiia quod in silio : vr
ouuqua consiltant spon-
salia sinc voiiicace silio-
rum , & filiarum. Scd
ramen vb.i dignurn cli-
gacpatcr.coirahircau-
iam ingraticudinis, wsi
conscnciat:vc iic in aliis
eaaSs.yimauth.vtcS
de ap.cog.%.si aii
«Jy.lt,
mtpt.i.vjdud.vbi
rur, siliam conscnrii
etiam Q dignum sibi si. I vti a n vs. libro sextnde-
eiigat parer:ac eius vo- cimo Digettoru
luncas pc^fercu
spon.bic loqaif
ranctim,qua:e£
tcstace:ibi dec
para. Vel dic quodde salibus filiamfamilias conseni
vcraque ioquicur : hoc E£ st oponer>
tamcn non cst verum, r
sibi dienum *'' i- Vl pi a nvs Ubr» s,ng»lar
de Sponstlibm.

SPonsalia,sicut S nuptiar,con-
sensu contrahcntitim fiunt:
& ideo sicut nuptiis: ica spc

nist ipsa
eli"at:vc

imilisu.^ao-
modo ha:c
j. perrinec ad cdictn

i3nonrepugnat,consentirein-
dehis.qninotanruriii- teHegitur h. J Tunc f aucem
famia, vt doccc inscri- solum dilTentiendi a patrelicen-
pcio. £x illo edi£tono- tia fili^ concedicut',si indignnm
tatur is,qui bina spola- moribt!S)VCj rurpcm soonsum ei
pacer eligac'.
xii-». Pavlvs libro fydnta
ad EditJuro,
Flliofamilias 8 diiTentienrc,
sponsalia nomine eius fieri
non postunt.

tuca habcc. Icem is, qui
bina sponsaliaconlticu-
cahabcr.silijjquem in
poccstate habec, nomi-
ae.Videtuc aucem paccr
bina sponsalia coniti-
tuisse , qui passus cst
siiiu bina sponsalia c5-
trahere. /. tjuii ergo.§.j.
s. de hU, tjui not.insam.
Id est,qui cu possic pco-
, hiherc , non pcohibuit:
,' alioquia oulluui dim-
i num pacitur , qui non
'. prohibuir, cum no nol-
s [et. I. nuUitmJe rsg.i:ir.
L qua;cumhacl. estconr
iungenda. videnot. ad
eam,&: scripcahic.Nam
ha:c sponsilia non con-
slicutr pacer,dtiTcnciess-

Mo

i lib:

1 quarto
1N sponsalibus contrahendis
EEtas * contrahentiura defini-
ta non est, vt in matrimoniis **;
Quapropter&aprimordiOKra-
tts sponsalia efnci possunt , si
modo id fieri ab vcraque per-
sona inreilegatur :id est Ci non
sint minorcs , quam sepccm
annis >.

Icaqae vis est, vt es ca causa non notctur vterque, Bisi
palam diltenciant. C v i a c.
k ^ YXjsonsalibus.} Vt in matrimonijs. id est talis vt in matri-
_|_moniis:sed aiia.scilicct septem annorum.vc subiicit.Vel
nonclt cicfinita, vcinsponsalibus vatiein maribus,& faminis,
vcici nuptiis. Velaliter
it.Idem librosinguiarideenu- ncn =A"ec dciinitaxtas,
cleatts casibus. vcsoiamxtacemdicara ■
sufficere,sicurin nupciis
dico.nam ii scpccm an-

TTtor fattam pupillam sua£
nec ipse vxorem ducere.ncc
r, r • - - i- «wiu iiL,inJuimiitit,iii-
nlto iuo in marnmomo admn- si iocelligac quod aga-
gere potest m.Scias tamen quod tut. sajpccnimaccidir,
dc nup tiis traaamus3& ad spon- vt non '«el'i^ni in ea
salia pertinere. **! : sed ,m ,x; ?"T
/- ■ 1 7» -i tantum,velx. scdsoia
Lum altcjUid prohtbetur, vtdctur Ktas X\j. annorum, vcl
esse omne iilud prohibitttm, penjuod xiiij.suificic. cunc cnim
pmtemtHr ad illud. Etquandoali- bene inccliigunc , nist
quidpermittitnr.videnturesieomnia j^o L
permtssa,per qit&perumimr adillud;
vt l.ad rem mobilem. Sc l.ad le-
gatum. supra dc procura. Sc l.i.
siip.de iuris.oro.iucli. Gald.

ioii, sccundurr

v T i

■uamsefte:
nts. Videcap.ij.d
feriptiombus. C

1 T T~T«>-0 Suam.
± scadultam.
nis Fotess. YtdcC.ds
,(.situtor.&].

s/~\Rath. ] Sup-
X^Jpleatur. Not.

iegm luliam.fa Tapixm,
ORatio imperatorum An-
tonini,& Commodi, qua: tit.).l.scnaiuscon,&is}.
qtiasdam nupcias in personam 1Hti '"""■. §. quzmui*.
senaroruminiiibuir,despon{ali- ^c
bus nihil iocuta est:recT:c tanien (
dicitiiL-jCtiam sponsaiia in iiis supplcri » vbi deficir * Supplejidum
casibus ipso iure nullius esse \<x-vt$.detesi.l.qmsi. s«odleside-
momenci,visupplearur»,qnod """* I«m noc.si quid
., „lc x prohibecur b,&id|>ro- * Vno wohi-
oratiomdceft. hibetur, Pcr quod s er- *&»«&**
Sponstu dcbet expetlaresponsam uenitur ad illud prohi- J^™1
ctiamvltmqnadrienium,siiusla,(jr bicum: \t supra de pa- nlur'
necessaria cattss. interuemat. Bart. a"; J-^ddiaUm, &
, v r 1. G a 1 'v s libro ptimo ad Ugcm &** #*# '; ^»
luiiam, & clpiam. * ^Cf ^faM.-U
S^peiusts,acneceilanscau- %JmZt.in%&c0d.
fe non solum annum, vel devsur.rei iudid.si.in
biennium f :sed etiam trienniu, si. &suprH depet. bcred. s le* Mh
Sc quadriennium , & vlcerius ^ std&si<sge^ §■ i
trahunt °Iponsalia : veluti
letudo sponsi , Iponsieve , vej
morces parentum, vel capitalia 5«« ossicij. Sed "i
crimina, aut longiorcs percgri- spcs ^«od e
nationes, qua: cj: necesiicateP
fiunt.
Sponsalia posfunt contrahi inter l.0sed&sisufccn-/t!. 5
siti. & iic cconcranoe,
sltpri de ittr. om.iud.l.ij.
o s CMsg.]Trahtmt.
l3vt sincsincma-
rrimonio conrrafto so- | Cinct>r,ttx. U
b. alioquin rransasto ?■ »«iS«rfjo.
biennioalijnuberepo- ^■""■"c.-°f
test: it Cod. cod. l.ij.& Fci
Cod. de repu,l- ij: A C-

prwm. &slfprademin. y! f 'ir'sh
i.iis.§.ytrum.is Sed arg. seJ PapU bie-
co 111ra insya tit. j. l.si jiij. vidt Sxti.
■ ■ - _4*x.e,J<.

possir. 1. Item

pnsentes, velabsentes, per rmnttum,
velper episiolam. B ald.
ivii. Vlpianvs librosexto
ad Ediclum.
IN sponsalibus t/ constitucn-
dis parui rcfert, per se & co-
rara,an per incernuntium, vel
per epistulam^, an per alium
hoc fadtum sit r.Sc fete plerum-
que coditiones inrerpositis per-
sonisexpediuntur.

ttnwltt.

ps Exm

tsfitatc: for- *
ippeilationis '<■
cxercenda:; vc arg. s.de
ittd. I. ij. §. legntit. A C- ,
qW» #«/"■*««. ] uSS.
±Perepisiula.mis- ditr. n
iam. Azo. vbi ditl
TsHocf*CTTtmsit.{c\- ucrsosl

DE RITV NVPTIARVM f.
TITVLVS II.
Nuptitt tpteque paShnes sunt <$r nu-
do consensu conilituuntur.qua de causa
hypotheciscomparstnturj.^.dc fideinst. licet sponsiosuturarum
JS-siunt etiam inter ttbsent*s,sicut$m-
saiia. A Modestino elegasUr desimutur
hoc modo. ComunUh mxrU,&so:mint,
& consortium omnw viu,diuini & hu-
mani iuris ccmmunicatio. ConiunSio:
vt.l.i. deiust.B; iux. Coniunciiomari4,
£? stxmim-.quam nei matrimonium ap-
peUamm. Bupiex enim habent nomen,
matrimony , & nuptiarum. 1. 1

■---------------------------<— i-ac. Idenietia
DE RITV NV- W.a.(V-r-

ptia

Ideftsestiuitatcsiu*
soletttate nuptiarum.E?
ncqusdh&cquatuoride .
signisicat, mntrimonium,
nupti&,coniiigiu,& con-
& Inititut. de paci. pot. exauo sortium:scdcotubernium
eft
loading ...