Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Corpus Ivris Civilis Ivstinianei (Band 1): Tomus Hic Primus Digestum Vetus continet — Lyon, 1627

Sheet: 2115
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd1/1129
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
2ii$ Digestorum LiberXXIII. Tit.iij. 2116

*,<«-

sunito competit
sr-de admi.tuto.l.
rihw.AcevR.si vs.
3 s CMi.sciliccr pucila;.
bs Ceniungere.Cuti

debitum: alioquin omnisdebi-
bicor earo, cui *«obligatus estcc
cx aliqua racione, prohibecur
sibi, silioque suo coniungcre b.

«traneusherestucoris 6". ^Sed&is, qui pupillam ab-

prohib'

nuptu:

*o hercJiun
pacrit abltint
pupilli.

_ui!esie

«um -filia pupilix non
probibcturcopuiariipsi
tutoti ■ Relpon. t]uia
etiara hcrei cxttaneus
racioaem reddcre tcnc-
tur ee-dcm modo,quo &
ipsc.ideocjue sicut cutoc
: prohibcEut, itaScipse.
'■ sed hetes pupillx non
eodcm modo : id est
non

uilia: rr

ohibcatur

pu-

stinet bonis pacris iui.racioncm
eius rei prxstaic dcbet: & fieri
por.est,vc & si inconsultius hoc
fccerir,& hoc nomine coudem-
nari deb.ear. Sed ecii optimo
consitio vsus f sic auxiliopra*-
toria; iurisdictionis c: quia non
sbluendo pacer eius deceilcrat;
nihilominus ramen quia iudi-
cio hoc pcobari oporrct, impe-
Icgio <,uo ipsa pupilia: dm,uur nupn*. Nam qui benc
ytUinsr* deadmi. tut. tutelam , & ex fide administca-
/. exslurihea. ideoque uic, nihilo minus prohibecur.
Si aclia prohibitm celebramrpa-
lam, potesi quin prttextu igmrantia
excusarisicitssiciam. Bari,
lhiii. Pavlts libre singulari
ajsenatusco.suttum Titrpiliianum.
TVre gentium inccstum com-

denrium , vel delcendentium
vxorcm duxerit *. Quiveroex
wiyma latere eam duxerit, quam veca-
com succcdit- V'" > Vd -d finfm ' ^?™ h?pC"
p.\. it vc Cud. de inim voe. ditur : ii qiiidcm palam fcce-
■■<*■#. /■?. ricc, leuius: Ci vero clam hoc
c s ImisdiSbmki qu* Cammiscrir,etaums punitur:c«-
dcdic abitincndi sacul- - j. r. ■ -u ■ ■ n. ■
ms diueriicacis liia racio est cir-
d { XVre.1 Commknt. camatrimonium, quod ex lace-
\\n b alecnJenti- re non bene contrahicur:paIam
delinqucnr.es, vt crcances maio-
repcenaexcusantur: clamcom-
mictentcs, vc coimimacesplc-
ctuntur.

pupiili pcrfo- tamcn hcrcdis eius. Et
TOtiw"3 estha;c q«*stio simi'is
eiis iieiedem. "><!«*fit deheredeli-
berti, quarc non pra:-
star rcuercntiam, iicut
libcrtus pnitat hetcdi
patroni! Kcspon. idco:
quia hcres libciti om-
nia iuta ingcnui h.ibct:
vt J. de obsequijs. I. he-
* -iiil disse- tss. heradi vcto patroni
r^tij feruacur ptatlhtur alibcrto:quia
""."""«"■licros etiam

scientia iater DUS ( & descendcntibns
Sefcen!w P^sumitut iciemia:*r.
perfonM. )■ ■"*«ct>gn.UB*i*kj&
C, de in integr.reji. mi.l,
de tntelz.
C ^" 1'alkmseccrit. IiIC
sunc vera., ciim dubita-

+ Qi'»1«eon- „■ ■ ■ r ■
&d, d0-™n'ura'/™ns>an
tei. PUrodia- 'gnotans. (cdiicertum
U£. 6. iiUpb. iit, quod qui paiam co-
tr Atist.i&.i. travit, scietit: punic-
¥t!iiic.t*p,s, tut ^rjualjrc,- cum COj
quielam conttaxit.Aio.
T Item not.hic .ir.quod
t C!im delin- plusdclinquitqui cla *
ijuem.plus de- sacit, qaim qui palam:
linjiuit, quam vl aTg.~}. dt admin.tnt.
tjni pslam : 3i , ™ -tfi
si* dam,pw sr«deaHa. tut. I. V. $.
siimitiir deti- fnnesi ipse. & T. de inr.
Qvm.lccon-sisc. I. mninteltighur.
wnueia, §. jf ^ ^, c,^ ^ re_

DE IVRE DOTIVIvI f.
TITVLVS III.
Dsj eji seeunia marit» nuptiarum
eatif*Jat*tveldi8a,wlfreinisa.Da-
tio,diel><>,pr'mijsio,contralrKs sunt. Vsl
dos eft ius pecunia conftituU marite prt
ontribtu m&trimsnij.Vel, yuod vxor fe-
cum ad matitum desert, quodve mariti
tauet matrimoni/ ergo. Vel, pensatl
oneriim matrirtsmij. qua ratione idar-
tianut Cnpella non mnte Jotis affere-n-
eumulnndjtque recipx

s> «lio toce

Y?;*i: .;.

e data

puJ.i

r.Seda:

tra, ~}.vibon.rapt.l,y.§,
generaliter. & Inftit.de
oblig. qu& ex dcUEi. §.
pesnit.

o das data. C '
Dosdatur eo animt, vtsempe
apttdmaritimsit.h.d. Baip.
I. Pavits Uhra quartadeeimo
adSabinum.
[t-^ O t i s causa s perpctua est: Sc cum g voto
-"-*% cius,qui dat,ita contrahiturjVt iempcr h apud
■— -ricumCt.
Idi w llbrostxagensime ad EdiBum.
eau&da- T> Eipiiblicae interest mulieres dotes saluas * habe
J^JJM XVcc,propter quas nubere possinci.
Vbi mn esi matrmonium, ibi non eji dos.sed qttasi dospu


* . - '-------y — — -."»>".."■.<, ti-i iiwi cji uoi.-jea ctnzji aoi s»-
erit psenade- tttixt-Bzldus.Sedan vidtta diauurhabtre dotem tVtdeMr
x:vtbhcontradicitBaldw,CQd.vndeviTi8cvxoi:.

v s librs sexttgensimo-
dEdtclum.

d7"j',in"f"' J-i.iufin.vbividc.

VE IVRE
dotium. .
i*\ KsQ-' OtU causa.
~\Wi* '• datiodo-
i£%%. tis ob ma.

g s Et cum, & , pro id
eft. A c c v r s.
hs Vt js/er.vndedici-
tur mattimoniu habcre
indiuidua cosuetudiue:
vc Insi.de pa.so.in prine.
isD Eipabtict.WPos-
i\si>tt. vc J.silttte

OtU.W I

DOtis j appellatio non re-
fertur ad ca matrimonia,
cjua consisterc non polTunt.Ne-
tjueenimdos iine matrimonio
cllcpotest k. Vbicunqueigitut
matrimonij nomennonest,ncc
dos est.
/ncrementtm,vel accejsto nonsa-
cit nouttm dotem.sed vettrem anget.
hoc dtctt. sacit isia lex, quod si iUe,
ijui emit, vel in dottm accepitpro-
prtetatem, so'uit gabeUam: vsusru-
liu redeunte ad proprietatem, non
tenetttrsoluere prn co gabeilam. non
cnimesinotta adquisttio:scdprima dit.fydt.Lfacmodote-
res adqutsita in re ipsa augmentata gnto. & C. de dona.
abfque sath hominis, 13 a k t.
|iv. iWvs librosexteadSabinum.
SI proprictati nuda in dotem
data; vsussructus accesscrit,
incremcntnmvidecurdotiSjnon statimpi
aliados:c;uemadmodumii quid plr.vtzr.J.dtvutg.sub.
aliuuioiie acccssisser. t.sed&jJplurejSJnar-
, rogato. &■ C. de coII.I.vt
Primoponit summarium: & dt liber' "

^■7.4. i./rJ

D

M

Li,„s..&i„sr.i,tri.

„f,.l.sn.i.J!,«
" ~~)s.,s,ai,i«.'] P.-

'Tp*«J

terno,vel proauo.A c c,
1" Velsaffo. vc patet

isioseci magnttmsesium in i.
fra sol.ma.B art.
v. ViPtANvs libro trigensimo
prime ad Sabinttm.
PRosecticia dos estj qua: a
patrc, vel parence * profcifca newTaVpaupi
est de boilis3 Vel fafto m eius. de den. inter vi. &
i.J Siuc igicurpacensdedic do-
tcirjjiiue procuratoreius, liue
iussit alium dare, siuc ctim quis css bcutus.siaionc->
dedilscc negotium eius gerens, mcn legis aliud csl.s.'
fit ptosecci -:- - ■

,d.$.Jipater.Sol.y* ibi.
n^i^nni/e.quia&alia
rationc vir succcilione
habituruscft:&idcosi
taliavirvioridonane-
:it, dor

_*ns**.§.ji,
o^/«/MW*.istcIul.
n solalimpl:

trissaftodotec5stituta *
negare non potesbv:

■tstegU. ,

:eft cotra.St dut

tudu
aPa-
.aliud
jpsamulicr,Iiuesilia:
vt d.l.si nuptura.
p s No» poj/it.quia non
sit foiuendo.
q s Reo.sc.soluenti.
r ^ Mutuam.ia nego-

parens ramm habtierit: prose-
cticia dos est.i. ^ Quod siquis
pacri donannus, dcdit, Marcel-
lus iibro 6,Digestorum scripsit,
hanc quoque a patreprosec\am ^«uraitusinteruenisse,
eire.&ellveram.j. } Scd&C wS^rili.kB.j.«fc,
. . - < J .. . , Iutu:5:patcrdciiisle m
curacor fonosi; vel prodjgi, vel dot£ poftca videatur:vt
cuiusuis aiterius dotem dede- y.defunJe.l.fintt$tura.
ric : similiter dicemus dotem §.si.& l«sipf qntmper-
prosctficiarnerte.4. * Sed &si si^Um^ih-
i ^ J , teteft cotia.Vclsecudi
proponas prxtorem , vel prse- Trs0neali
lidcm decrcuiiTc quantum ex terrepudi
bonis patris vel ab hostibus ca-
pci, vel a latronibus oppreili
siliic in dotem detur: hic quo-
queprosecciciavidecur. y. ^ Si
pater repudiauerit hereditatem
dotis consticuenda; causa, sortc
quod maritus erat subftitutus, aut qui potnit ab inte-
Icato hereditacem vindicare:dotem prosccticiam non
csie n lulian.us ° air. Sed &fi legatumin hocrepedia-
uerit pacer, vt apud genenim heredem remaneat do-
tis constituenda caufa : Iuiianus probat non eile pro-
sesturo id de bonis*:qm'a nihil errogauit desuo pater:
sed non adquifiuic.6. J Si pacer 7 non quafi pater:sed
alio dctem promittence fideiussit, & qnasi sideiufior
soluerit, Neratius ait non cfleprosc^ticiamdorem:
quauis patct seruare a reo id,quod foluit,non poflic T.
7. «| Sedsipater^otem promific, &sideiuflcrem5
vel reum pro fe dedit: ego puto prosecticiam esse do-
cem. Sufsicit enim quod pater fit obligatus fiue rco 1.
siue fideiuffori.
8.s Si fiiiusfa. mutuatus r credirorem delegauit, vt
darct pro silia dote.vel ecia ipfe accepic,& dedit:vidc-
ridotemabauo proscftam Neratius ait haftenus,
yua.

icur. vt si
:irgatu fibi

proptio ero-
ga(Te pj;rr di-
eendus. vidt
dedttt.p*Tttl.
qitfi.ia. sacit
quod notaui
ad GIo. i. <«s

"Eonispatr/i.
t Dq(£, ii e«-
rraneus pro-
.T.iii: prosilia
alceriuJ^ai pa-

r„..,.c repe-
se exrraneo-
tM.w.i-1-s?
incelieau s«ir
dceepxus t-u»
-- pucesvide-
interpret. Bo-
log,
loading ...