Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Corpus Ivris Civilis Ivstinianei (Band 1): Tomus Hic Primus Digestum Vetus continet — Lyon, 1627

Sheet: 2149
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd1/1146
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
2149

De parSUs dotalibus.

2150

Ant. Aug. tib.

a C C*Idch!ter.]Iite*,-nsupraproxim.l.sidebitor.AccvK-
i3s 1v s-
SIdete.] C a 5 v s. Quidampromisic docempro muliere, qux
nunc conuenirur a virb. quaititur, an ia solidum , non dedu-
cto nc egcat, conueniatui: au non co deducto- Distinguitur: si
suetic e:ctrancus,semper
coridcmnatur insolidij: lxxxiii. Iavolenvs libro
si faeric pacer,.n quantu sex(0 postcrionim Labeenis.
Idemsereco- facere porcst.Ice'distin- q^ debicor milHeris docem
tH & &»L°PS* * psponsop,omifai..nonpor-
,UIj i.Ko-nucac habecur racio ncegeac: *e rnulierem anie nupcias a de-
i," "erratnm" an eo *>n'tc,:ciuia pactj2 bitore eam pecuniam petere:
'■'- quia ea promissio in pendenti
i„/,,1.°'« i'*™c.MW™ eirct.Qonec obligatio in ea ■
^MWJi-^Sce- 3U[pacerdccepirgcnc- rJ &
m i» ""• Ium sdcn, sc non clfc cauiaest.
S." eoS- solocndo: & reneenr in A?oM ijgwi captlttftrtgnUrimf:
gsairor. solidumralioquin non ta.qttiabiititiavnmtjit.qutnidare
i„ solidum.sed i» n.an- „„„ „
Tl"j"iP ° tx/xiv. Lim lib,,si*t,pitb*
V, ,i1°,s ° °e tE""' ""> ""* V"™<"""-
b s'jMMr. nisi alind CI ae "Otc ptomiua aginir,ii6
connenic. sc. vt exua- LJoportet in quamum facert-
neus eondcmnetur in pocesr,condemna.i esj, quipro-
onanrum facere poreir: ^fc paulUI. rmo quod ad CX-
vr s.depatt.i.h quts cre- . h r L.
didcritLJ. traneum atunet ^semperhoc
c % Petitur. ab eo, qui veriira est. Cauetum si manente
. promisicdotem. adfinitate dotempromiiTamge-
d C ex causa. cxcjua ner 1 socero perjt : vtique in
tnbuitur hoc bcnesiciu: - r r ar «.-„„
vc g ex eausa doris aga- 9.1"""" facere poiest,s°cer con-
tur. Icem ecsiagatutex demnabitnt.Si dirempto matn-
causa dotis:tamcn qna- monio petitur c: ex causa J , &
doque non datui hoc personaidtribueduputo. Quid
•»rfe. ^r^S 7™ si s°« <p«i»* f»"uf
... . satusest. hcmracione dotis mduxem generum f, &
persona:cribuiciir:.cjuia citm sciret se prjestare dotem
ctciranso promittenti non p0ss"e e t i d egerit, VC gene-
doc.^nonpcarstamr ro insiJiaretur s?
admn.tu.l.eum poft. §.j. Nota casitm expyespm, qtioa ex-
s s toMT*!!*- mecit° traeausasexprejsat U mutus. §. 1.
,„ i^nsr; de maiiroT& ^P1360^- nm pottst soltii dos mn-
ciin poceit ,icsocioc,icctur,rciiicet 6eritnisi in eius vtilitatem verta-
pdred<con«™- ■»bidolum c6mis«int. tur.vt kic.&not.in l.ij.in prin.in-
ss°u7 'debiKtt »tin solidum condem- fo sol. ma. & l.cum in sundo.§.
rth?,se T R",U^Tt ~}tl'mal'~f vxor vero.supra eo.ftem not.qubd
*>&Md*««*%iJij.si4hocita,<iax sietttmarttusnonpotejtalienaresun-
*Zt'*'t ~T~ vid«ntur coBira. damdbtttlemntanecvxorconsentire
« CquiVnii gl" TTy",i'"»-lsiu''"- maritsahenanti-msiproptermulieru
«i<T<l.gkAt. Pscitkcc pacris. vttHmtm:lieet quidamcontraperl.
it s ^/Aquia. si pra.dium.Ceo.tit. B ^r x.
i ^" ln ea re.i.permilfio- nxxv. Sc «vola libro o&auo
nc. DigeSlwum.
kTF««^.mariti._ncc -«^„,6143. n0mine pater
cuim tacit hoc animo M. , jj.l*~
donandi. s™ d°tem ^ederat hums S
I s ^»tt*pss«.hicenim heredi filia! ex asse,creditonbus
sundus erar pacs huius patris vrgentibus, vtilius vide-
dotis:cmia&alia etanr tBr poriussundii.qnitJoraUsest,
mC°cWirt«t2cenirn distraherc, quod h minus sru-
non est perdicum, quoi ctuosus sit: & alios hereditarios
exigicur: vcs. eoJ.mu- vbcriore reditu retinete

i.maneate. &vtde
:i ecciefiafti-

cus consentit f,ii nulla

T aponce. An emptr)te rci eccicnaii.- • r c v /-\
»«o.in«i«« ^5icitlir c. defacro- capcio sic sututa fc. Qusro, an
Se"™iS sunH.ecclcaritb.hoc ius.. ea pars' dotis, qus in hoc sun-
Gi.ini.hhibj. &inauthen.deeccle.tit. doest,mulieri manentematri-
73.;»/.7.<-..i» ^omHibus.coUix. monio recT:e soluatur. Respon-
f^rtnocfundumbLalcm d.t 5 si pretium credlton ™ sol-
Z.~tZi. alieciarihoecaut-.quia uatur:re<acsolutumn.
pinittm la. cst vtile:&:magis vide-________________________________
■ioii admitcic. tur permutatio:vc s. es. • ti.^t-to
jDoMifasia. Li[lconjiante. D E P A C T I S
-.'' vt,1,taie------.--------------.. * docalibus.
TITVLVS IIII.
uiafuper d*te>de qu* Vt lih.xviij. exposita ratione contra-

««^oTest. DE PACTIS
J—llibus.

didim esi.sunt qtttdttm hedt empmm, fubijcitinturpaSii il
S. Vetus.

pu iialent-.qutAamqutnon: idee de omnihus dicit.
Aeiscipejiniiptiat.] C4 s vs. Paciscicut mulier de dis
WM§B rcddenda; dotis:iccm de dolo & eulpa.hi.npasta valcnt,
'""^ucante matcimonium ,iiue poftca suetiat: ii modo
adsintjtjuos negocium tangic.scilicet mulier, Sc vir: & patet cu-
iuslibec eotum.velalte-
etnpttrem.& vcnditerem compensata,&
lib.xx.exposita ratione, csntrahendt pi-
gporit, vel hyfothect, paSa corum: ittt
ratione contrahinds. dotit expesita titu-
lasuperiore-.dantur tnedo paila dotaiia,
nen qut ad adionem, vel exceptiencm
prosint: vt in genetali tic. de pact. sid
qus. vtilia.vel muttlia, qu& licita, vel
illicitasint. Cr(iC.
1. Iavoi-envs lihre quarto
-xCaJsio.
Acisci post ntt- pro<"tt.<
pcias ° , etiam 11 „J„^ „■
nihil anteconue-
neritjlicec.i. *Pa-
cla 3 qua: de red-
denda doce fiunt, inter omnes
fieri oportet P, qui repeterc do-
tem *,tk a quibus repeti potest:
ne ci 1, qui non incerfuit, apud
atbitrum cognoicentcm paclii
nonproiicr.


qui docem dedit:
alias eis,qui absunc,non
nocec. Vi vian.
o C Pacisii peft nuptiai.
puti » de dotc rcddcn- «Dedotereil-
da:dc cuIpapMftaoda: ^iida.decul-
&dc similibus:dumta- st\£ ^^
mcn donationis aninio jjtus, paaTei
non fiat: vtj.ced.i.cum interseconiu-
maritui.j.rcjpon. g«,e.Um Foft
p C Opcrtet.-n omnibus "UPI[": Pos;
. ... ',.,. sialanimodo-
sciliccthlia:: o^i,
puta ciim pateipacsus
cstrcddi sibi, pignori-
bus.S; lideiussoribns ac- >
ceptis:quorum obliga-
tio filix nou qua;iitur:
quia licut patri pci filiaj
itasilisperpattcmque-
ti rcceptum cft,nisi pa- " v£z- doKm
tri hcres cdstaEtvi "
eod.l.cum dos.
t C Nonprosit. vel non

» poiTuut.

PatlumfaBum, vt soluto matri-
monio liberis exisienitbHi dos rema-
neatpenesvirum:inteUigitur,sitnor-
te mulkris matrimonium dijsolua-
tur-.non simorte viri. Bald.
ir. Vlpcanvs librononoaeci-
moad Sabinttm.
1. QI conuenerit, vt quoquo
Omodo dissblutum sic ma-
trimonium liberis inreruenien-
tibns, dos apud virutn remane-
rec s:Papiniai,usIunianopr#-
tori respondit , morte mariti
fihico matrimonioj ncque con-
uenisse videri dotem rcmanere:
Sc C\ conucnisscc, non esse ser-
idum pactnm c contra do-
tcm, cum mariti mortalitas in-
teruenit u.
III. P a v l v s libro tertio
ad Sabinum.
PAfta conuenta,quz
1

s<

decedit:iiue intctucniat
liberi, siue non.poterit
maritus cx paito lucta-
li docem.si vcro vit dc-
cedat:siue interucniant,
siue non, nunquam sci-
uatut. sed sidiuottium
libet

SI conuencrit. ]
Remaaeret. Yt
J.sol.ma.l.si citm dotem.
Accvrsits.
t s Pailum.vx si in con-
tineti sit sactum.aduci-
satur cnim vtilitati pu-
hWcx-.ttysot.mat.LyQ'
s.de iuredotium.l.ij.
u C Interuenit. vbi autc

collata, diuor-
stsio locu
Jiabenc

:aliasnon:vc
ptobatur J. dc dete pr&-
lcg.l.yin princ. Accvns.
xC T^AHa.1 Diuer-
± th. vt b si alcer * Patta
moriatur. uortij tcmpm
jj Clconuenerit, ] C A-
ijsvs. Mulicr dedic
uorti) tempus collata iani: c, in docem hoc pado,
non sadto diuortio * Ioctim uon vcmaricus non lucretur
habenr sru£lus:scd sianc dotis.
TdittmAmAmarittumnhm- *"ri'"'?° "is"P«-
r r, '• . /■'i a- ctmn.Etdicic quod tion
tursruElm dotvs:sednsiituat:non indiftiucs^.Secundo ea-
valet,ttisipropteripsumsitmaiorem suidem planiusdirtin-
constcmm:vti mttlier feipsiim ga'*> diccs:Dic vt ponit
alat. hocdicit. Si verbsiatdecerta ^.my^ho.disiinguh.

partefiutluum,videtur indtfiinBe
vatcreiw; instaeo.l.qnxris.& ad-
de l.si incer vi.ru. insra «j. & hoc
sisiat ante contrailum mairimontH:
alias nullomodovalet. d. 1. qusris.
V. Vlpianvs lihrotrigenfimo-
primoadSabinum.
SI conueneritv, vt sructus
indocem conuertercntur:
valeat coniientio?Ei Marcel-
lus ait libro oritauo Digeftorum
conuentionem non valere. pro-
pcenim indotatammulierem 2
hoc pa£to fieri. Sed itadistin-
guit a, vt si quidem fundum in
docem dederk mulier,ita vt ma-
ritus frustus rcdderct, non efle maririi fruftus pcrcipc-
•STYy

y C St conucntrit. Con-
tta, Cod.de iure do.Lret,
quarrtm. Accvrs,
z C Indotatam mulit-
monij oncribus scruiat ess,msi i
dos.nullacft: vr/W mo",J !
... . , ,. ,J. V > isusletui
tit.j.t.sipater.&mjr*
eod.l. Uberis. §. Paulus.
Accvns.
a C Diftinguit. Htiius « d Oju i
legisdistinaiotaliscft:
qnia aut sundus , vel
vfusfructue estdocalis,
& conuenic ve sructus
redderec:& tuc no valet
paclum.auc ncc sundus,
nec vfussrussus dotalis
:ft:scdpairac(lmulie
loading ...