Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Corpus Ivris Civilis Ivstinianei (Band 1): Tomus Hic Primus Digestum Vetus continet — Lyon, 1627

Sheet: 2161
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd1/1152
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
2l6l

De fundo dotali

2162

promisiccdcrade virsecitpa&umcienoBpetendopatri :ramen
diuorcium sastum cst: nunc patcr.vcl Sliadotem rcpctetc.vult.
quasi vidcatut maritus cam habuisse,cum pacto remiseiratjcura
daca non sit.quaiiituc an poilic. Ec tesp.quddnon. V i
3 s Remitti. pastum
fa ^ Oportere. prorltlS.
icmit ticur eaim in-ali-
quo: quia nunc est ma-
rici eleclio : scd ptius
tatumfundum centum
valencem reddece de-
bebat: & boc subiicit.

,quod suit distur
XXXII. Iavolenvs libra sextt
ex FoiJerioribtts Lubeonit,
VXor viro fundum xstima-
tum cencutn in dotem de-
derat: deinde cum viro puchim

c ^" Exigendum. i. ni-
hil ipse exiger. Ioann.
nquo nihil soluit:Sc

■int t&xr

conuenrum fecerat vt diuorrio
fa&o eodem pretio vxori
fundum resticueret. postea 1
fadzs.tit.yl.luliauus. lence vxote,vireum fundt
d s "Vtderetur. vt tan- ducentorum * vendiderat : &
tampecuniara tcpecat, diuortium erat fattum. Labco
quanta m paetum dc- . . .
uenit. videbatut enim P"tac viro potestatem fien de-
macicus habuissc id, de bere, vcrum vclit ducema, vel
quo non petendo pcpi- fundum reddere: neque ei pa-
ctum conuetum reraittia opor-
tere. b Idcirco puto hoc La-
beonem tespoiidisic ; quoniam
voluntate mulieris fundus va;-
niit: atioquin omnimodo"fun-
dus erar rcstituendus. 1. s Si pa-
ter filia: nomine certam pecu-
niam in docern ptomiserat, &
pa&us est ne inuitus eam solue-
ret,nihil ab eo exigendum c pu-
to:quia id, quod pafto conuen-
to, neinuitusexigeretur,'con-
ueneric, in dotis causa eilenon
viderctur d •}"•

D £ E V N D O
dotali.
Id efi de eo, quod in

» Insettimaco.
Mmcstimaw
iio e(t dotalis,.
&c. Sic singo

b»,Fii«

t intc.lt

lis deadulcer.
i\ Paulo crciii-

sliijnS cran-
stent
t Docatissun-
di alienatio
toleratur : &
. casus

c ^ Docaii. mnsolum
superhra palitt expresst
siunt in dote,sed & qut-
dtimtacita xscilicet Vt
mnalieneturstmdttsdo-
tnlU.& tdeo ie hacsub-
ijcit: & esi tdtenotio,
Crc.vtC.coiA.j. item
sundus dotalti efi, qtti
esi innRitnati dattts-.vt
C.deteivxor.aa.§.6:
ctimlcx.AccvKS.
merdu.~\Ck-
s v s. Lck lu-
li.i ptohibuic
fuodum dota-
iem : sed hsec prohibi-
tio faliir in duobus ca-
sibus, qui hic dicuntut.
VtviAM.
f \ Cessat.vcshi gracia.
g ^ Dnff»»K*.staiim si
maricus erat dominus:
alioquin fit ouasi do-
minus pra:scriptione:vt
insia de damn. mseii. I.
prttoris.
fa 1" Voluntttritt. iic &
alias permitticur qutd
sficate,

volur
rekuseo. l.tij. §.]. t

DE FVNDO *
. dotali '.
T IT V L V S V.
Hie titulm tsi legu lulii. capite iUt,
quomnrito intcrdicitur alienationefun-
dotalU. Ait. de fundo. Sedeodim iure
■vtimurin tdibw, Etde sundowique
intliimstto. nam tRimatt alienatio in-
terdiHa non cji, qua de causa In hoe ti-
tulo Gr&cl dicunt semper ,'e,o\tt.tt(t.t,s'
■tft3xt(t.dio\> *yp«. C v 1 x C.
PYohibitlo alienationis sasta a
tege non babet locum in alienatione

ins* de wcessaria.h.d.B

i s Per ■vniuersitatem,
qurdam a cnim, Scc. vt
htc, & infia de acquir.
re.do.l.^undam.^ de le-
gat.ij.l.peti.§. statre. &
infia de ■vcrb. ohlig. I. JS
' quiipro. $. eu lege.

Duobus
peimicti
patct

crgc

:a(ibus'


Gnt.

Nterdum lex Iu-
liade fundo do-
calicesiacf, si ob
id,qu6d maritus
damniinfe&ino
cauebar, misiiis sit vicinus in
ponesiionem dotalis praedij, de-
inde iussus sit possidere. hic
etiim dominus Svicinus fitjquia
ha:c alicnatio non est votunca-
ria h. 1. % Sed Sc per vniuersita-
rem ' transit prardium, secun-
dum quod posslbile est, ad alte-
rum,veluti ad heredem kraariti,
cum suo tamen iure, vtatienari
non possit.
II. Vlpianvs libroquinto
de Adulterijs.
I marinis fuerk in seruicu-
«s vtrius, Iicccma- Jtems reda£tus, an dominus

clege. &
cst cercius , vc si ptouo-
eommunidiu.l.sid & (i.
fr supr.de iur. do. I. citm
in sundo.§.pen.Sciacit
ad primura responsum
s. tit.ij. i. eum in sundo.
§.sisundus.
k s Ad beredcm.i&tm
in legatis sotte:vt. s. de
ali.iudi.mu.c*u.sast.l.
ix hoc.§.sed heredem.
1 s C*rmaritue. ] In
Prerui,utem.?n-
uati homims. ^
- iJ

Ctimonium desinat: vt tnfik eedem. l.etiam.inprineipio.
a 1" Perutntrit.maxito scruo pccna: faclo.
o s Soluendo.H. quia ell idoneus.immunis cst 3 sacisdatioi
msrxsieuiplusquamperleg.7aleid.l,nist.§.item.&intr.iitl
ea.i.s§.jiadjiseum.

p 1" T^Vndut ] Seruo.
J^ dato in docem,
ica quod teitacoi nolic
ad maritum peninete:
ycsupra de iur. Mo. I. Jl
tegate.
q ^" Competit. quod
cuenit solut. matiim.
A c c v n s.
r s Omnimado. vt csfi-
cacicer posfit peccre:
lalcem in aliquo casu.'
lo. Vcl dic sccutidum
Azo. scilicctab iniciot
licet desinat compece-
re ei eausa : vt C.de di~
uor.&re.l.eonsensu.$.
LExIalia.1 Casvs.
Maticus pcr vciba
de pwscnci non po-
teltalienatcfundu do-
talem : nequc sbonsus
pci verba dc Futuio;
kA (1 ci datus ell fun-
dus noraine dotis su-
Ex Iulia f, qua; de dotali tura; : potcst alicnaic. i In hancle-

alienare hunc fundum non pos-
sit ? quod puco elle verius m.
1. J Quare & si ad fiscum per-
uenerit ",nihiIominus vendirio
fundi impcditur,quamuis fiscus
semper idoncus succesibr iit, Sc
soiuendo °.
III. Pavlvs libro trigettjimofexto
ttd EdiSum.
FVndus dotali seruo P lega-
tus,adlegem Iuliam pcrri-
netxquasidotalis. 1. 5 Totiens
autem non potest alienari fun-
dus,quotiens mulieri a&io de
dore compctic 1, aucomnimo-
dor competicura est.
IV. G a 1 v s libro vndecimo ad Edi~
Sum Prouineiale.

-l_jpra:dio prospexir,ne id ma-
rito liceat obligare, aur aliena-
re, pienius interpretanda rest,
vt etiam de sponso idem iuris
sic,quod de marito.

IVlianus c tt libro sexcodeci-
mo Digcstorum scripsic,ne-
que seruitures fundo u debitas
possc maritum amitcere * , ne-
que ei alias v imponere.
VI. Idem libro quinto
de Adulterijs.
SEd nec libertas seruitutis
vrbano pra;dio dotali debi-
tacompecit 2:neper hocdete-
rior conditiopraedij fiat.

Digeslor.

! libro sextodeei.

M marirus fundum Titij scr-
/uientem dotali pradio ad-
quilierit a, seruitus cofunditur:
scdsieundcm " Titio reddide-
ric sine restaurarionc seruitiuis,
hoc marito imputabicur:& hoc
casu maritus licis a;stimationcm
prxstabit c.Qu6d si maritus sol-
uendo non eric, vciles adiones
aduersus Titium mulieri ad re-
stauradamseruitutem dantur d.
1. J Sed cum vxor fundum, cui
pra:dia viri seruitutera debe-
bant in docem dat, fundus e ad
maritum peruenit amissaserui-
tute: & ideo non potest videri
permaritum ius fundi deterius
saclium s. Quid ergo est : OsE-
cio dedote iudicantis contine-
bitur,vt redintegratascruicuce
iubear fundum mulieri, vel he-
redi eius reddi S.

gcm Iulia v
».pa(
siue.facit Cod.de i
li.l.nonstnc.' Eitcniin "^ilutm^C
hic fundus qtiasi dota- ttiiinTcioiiii.
lis pecdcstinationcm a: ' Destinaciot.e
sicut£>alias petreuer- ^j^"1"6"
sionis spem i>; vt J. de "^Sp^Treucr-
iuredo.l.si u.qui.insin. /ionlj docalc-
ACCVRS. aliquid inccl,-
'c s Tvlianus. alias lis«ur.
J.!ex,&alias$.
Accvrs.
a s lulianut.Yide scri-
pta, & notata libro ob-
seruat.ll.cap.xi. Cv-
1 A CI V S.
u 1" Pundo. id est pra;-
dio lustico.siuc villa:
vt insia de tterb.signis.1.
locset. sed insial.prox.
loquicur in vrbano, vt ^
disterat ab ista. ac alia,
q U5 se q ui cu t,si maritta.
in sin. loquicui quan-
Ao marici praidium ser-
uicbat pcxdio mulictis,
quod dedit postca in
doccm.AccvRs.
x s Amittere.id est re-
micterepcrpacrum.
y ^" Aiias. c scruitu- cMaritussun-

z * QEdnet.lCcm- [
>* cx re- ■
misfionc, qua: fuic con-
stante maccimoBio. A c-
b s Eundcm. sundum
dominantcm.AccvRS.
cs ?Mff«i«.iudiciodc
dote conucncus solut,
mat. Accvrs.
d ^ Dantur.Hc & alias
supr. dteo,perquemfttc.
erit.lsin.in prine.
e % F«w&&r.dominans.
f s FtUum. cumipsa
perucntionc perdatur
scruitus, non poftquam
pcrucnic.
g ^ Reddi. vts.de iu.de.
l.eu ia fundo.insij. rtss.
j ^ vw

sl :iC(U3riu;:t
sundo vsusru.
Suario serui-
vcrobique du-
btcandi racio-
auariiims. ij.
loading ...