Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Corpus Ivris Civilis Ivstinianei (Band 1): Tomus Hic Primus Digestum Vetus continet — Lyon, 1627

Sheet: 2205
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd1/1174
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
2205 De diuortiis,& repudiis. 2206

3 s Verum.iAeH.xexma,yclaoacoatt2i:iam:rt'S.dtritunupt.
l.plerique.
b ^ Z>i«<v-(iV/>«.primumqmavereantedonationemcontingi.r.
_, Doiiatidi- sedalitcr a supradicitur diuortij causadonari, scilicetquoddi-
uortij eaufa uortium furarum cceditur: sic $.eod,I.vitricxs.§,diftortis. & l.sed
*uid-- interimjnfin.l.
c * 'f**^'"1 di"?r" respodk,si verum « diuorcium b.
tn, scihcer fasti.velra. _- .*■-. -. ,
eiendi • vr s.eed.l.vitri- ru"l«j racam esse donationem:
em.sc dic verumessc,id si simuIatum,contra.Sed verum
eilpr?suroi.Acc vss, estquod Proculus ,&Cssicilius
QVod <oir.■] Casvs. putant j [unc vecum ess"e diuor-
Contraxu Titius - „ ■ , ,.
iponlaiia cum.Bcrca t,um' &valeredonationemdi-
nondum duodcnni per uortijcausafa£tamc,siali3r nu-
verba de futtiro:incetim ptias insecutae sunt,aut tam lon-
tDiuc-rtium eam accepit in viorem go cemporfe f viduafuisset, vt
«,« m&- nondum nub.lcm, & e. dubjum nQn f j^ esse
raitur es dm- donauir, valct donacio. . . .., ,
tutnirate tem- v i v i a n v s. matnmonium : alias nec dona-
potii, vnde d ^ Exisiima.ciim spo- rionem vllius else momenti fu-
jjE?£ sal.apr.ccireruns.ts. tUEam.
turniute eol- ee.l.chmktcsiatUi.%.sir
iisi, li feruus Accvrs.
donio «iessus nsi,,.] CASVs.Titius * lauoleno Epitomtttorum,
fueiit.iri srau- ^, •

ixv. Labeo libro sexto Postcrierum

vJcum dic dominica y--v Vod vireij, quse nondum
poft tertia deberet.Bcr- \s virf potgs nupseritj don:
ra in domopatnsacci- ^™- i . r

....«», dic domini
dtS teiumoHij
qu*ren'di vel -„ .
euitandicaura ca >ndomopat[ii*^i-
Lton esse. Perc in vxoil, & postca nenr,ratiim futurum existimo'
ducere in domum sua, Dortatio satla postmatrimonm,
&facereinstrumenmm tslilU,qK*i»iriwitHr :necin$sici
doris : donauit eidem c • c 11 j ti
Berrs *.aureos ; ,U*ri- '»™« sitentsatia ante mttfass»-
tur',an valeat donatio! »em,vcl pojt. qmd locutn habet tn
Er dieic quod noncst cej-w castt.in casu^vers dubio bene
curaadum^quandodo- insjicitur vtrum siterit sa8a ante
tradutlionem,vtl post. hoc dicit tum
daftionc, glosinsin.seq.I. B
vei post solum, anante IIV1 5
inatrimoniurm&sic
ler.an post:& sic no

ss Exprimi. aiias exprimit Scdu»U.8ialiasixprtmi.
«" Consenju. scilicer !egitimo,& dc prjeseiui-scd li hocsitdu-
biom an sit facla antc matrimonium, vcl post,dic:vt C.de donat.
ante nuptU.cum in re. A C C V R ».
i s Abeo. scilicer tnarito suturo.
fcs ^««.forma^qaa -Aqua,&ign
Inre tmpta depecttnia donata -Jj"^*"'6!1""^'^ ««"**'*»*
'"•■■■■■ --p]p"

i« wro s«o« consiHit donatio tsi ilia
doneturabvxort viro. B a l d.
I.XVII. Labeo Ubro secunde pitbaaoit
h Paulo Epitomatorum.
SI vxor nummis a viro,aut ab
co, qui in eius potcstate es-
iet, sibi donacis, sernum eme-
rk m : deinde cum eius fastus
fuerit,eum ipsum donationis
causa viro tradiderit, rata erit
rradino,quamuis eamentefa-
cta fueric, qua casrera: donatio-
nes:nequevllaadcioeius nomi-
ne dari porest.

ltrumcntum d

Bigestoru

Ier.[v"iRGiKi,]Fcrsu- CEia Scrapronio cum certa
* teili- tjdie nupcuraeilec, antequam

casiiin in
gas istum.V iv 1 a n. domum dcduceretur, tabulssi-
c C DotU. potcst ha;c ^^ c (i„nat.enturjdonauit
essc vxor anrcquam m * o .
domum ducacuc* po- I0C aureos:qusro anea donatio
tcstduci in domum.nec rata iit sRcspondinonattinuis-
eric vxonlicct raro hoc se s tempt]s, an antequam do-
^^^dTn^uircS"" mUm dcd"ccretlir » do»a"° &'
Inmc^cotMaurn ma^ °^a cssct»aut tabularum consi-
trimonium donatio sir gnatarum qus plerumque &:
fafta. post contradbum matiimonium
f C JttimiJse.qA.cx- fierent, in qua:rendo exprimi S.
^"hTe id^est^no^stccu- ^ta1ue mI' anceniauimonium
randum inquircndo, id conira&um, quod consensu h
cst vc inquitat tcmpus, intelligitur,donaEio facT:a esset,
antequam domum vbi ]10U va[ei-e.
duceterur.donatio fa- - yj -^ ^ |lorEosdedu
ita ecac. autnonatn- . J e> .
nuisse.repetcvt supra, ftc.antediem tertlum.quam ibi
an donatio sit faAaan- nuptix fierent: cum iti separata
tctcmpns tabularum.in dijetaabeo ' esset, dicnupua-
qu*rendo,&c secudimr priusquam ad cum tianli
quosda. i.Velhicrcsp. „ r ■ r t ,.
Scceuoia oon actinmlTc: ceE'& pnusquam aqua K, & igni
Jvideatura idest nonpertinuissead acciperetut, id est f nupcia:ce-
™B°";„*jgi; rem «Plinii tempus: lcbrarentnr, obtulit dtccm au
nide^ esset, scilicer an donatio sa- reos dono_ qull;[um cst post
fcoCrku olim sta esset, antequam do- . * ,. . *.
yeriiei nu- mum ducamr,a»r , pro "uptias contradas dmortio fa-
piias,nonsola & & non attinet cxpti- cto , an summa donata repeti
"i™S s «"•!" "b«h™« possi'- R.e(po„ditid,tluoda„,e
sua./1.6. l'»»l c"m pnn»J»« nupiias donatora proponete-
ait. Vide Bul. pltritmque . 8tc,& benc * ir i j j -1
hie. insert. itaque q. d. non tur'n0n Posse dotCdeduC1 *
cst neecssc csptimi illa
duo : sed primum cancum, icaque, &c, & scfcundum iftos ductio
impcdh donationem.erii non sit vxor,&c.sed tion placct.Sed pro
hact.de rit.nupt,l.mulierem,-$Me\ hrcuius,secundumlRN. & R.
q.d.nonfuitnecessehoc tocumerprimctcjscilicet antcquamdo-
mum dnceretur, & anrc tabularum coiifectionem : quia tabttia:
plerumque fiuntpost conrractum matrimonium:sufticerccenim
hoe,si dicat.ancc matrimonium donauit, & hic est mcns huius
l.scd nondcsccndit bencad liccraiiu

captant.^uA iam capta- £rip(; adhune
daputabttnt.Quossuciet locum.
wj?»5 ignts,& vnd* vi-
tos. Item&alias,dictio
Gra:caj«^®- txdas,(id
estparcntelas) designat
apud nos.cst autemta;-
da de iigno quodam
quod vt candcla atdct:
& acccndebatut in ma-
trimonio contrahendo;
dercntur.Et alias distio
Gra-ca, j«ft®- mulier
vocicatur apud nos.
Hinc trigamum retinet,
bigttmum quoqut,mono-
gamumqite.
I ^" Deduci. vc s". eoJ.
/.««nrw.siautemesset
dubium ante nupt. vcl
polt nupt. cuncdistin- tDeMuIi»,*:
ssuitnr.aurcssetduaain for™lis d'-

nnpt.i.ci
ns QIvxer.1 Eme-
abalic

rS^

5. eod. I.

«J&.AC

DE DIVORTIIS
&repudiisf.
T I T V L V S II. ^mun
Diuertinm eft *,^n<t inter maritossit di don.
separmio es animo, vt nttnquam redin-
tegreturmatrimonium.t<.epudiumfitin-
ter^onsos.-veletlamintermarito^es-
demque diserentia esi Grtcii inter M-
«;.&aMi>tn.**m Aiciointer
coniugestantitm.~Et.trxnsi*tumvtrum-
que hmoi , vt eiusdem nmntnu sone
musico coneemus ssj^ ■&,, diuidimr
diumium vtsundi , & reghnes diui-
dunttir aquarum diuorttjs,velvt men-
sores loqtiuntur diuergijs. M, Tullim.
Ncccssiras cogit transsacionc vci, vc
ncium quod per iibram agirur, vr in
vxore diuortium. Xit autemdiuortium
exxn.veiex lege lulitt testibuj,&so-
lenntbus verbis, quasi aStei Ugitimu*. jponses rcpuditim .- sed
quaiiaTitianim ica notauit, Aliquis promiseue vtimi
/esttum nuntiec Gemina: vc rcsJuas dc verb. signifii
ptocurct.ardihus faccssat.e^ Apuleim. diuortium. §.j. cV
Tu confestim roro meo diuorte» tibi-
que res tiias habcco. Mitto qut, Jlg ne-
•twmt.Et habstur pro cantra&u.vt di-
ximut suprk, atque ideo in ipso dimrtio
paefa qux siu>it,cxistimo etiam ex parte
- uine$c,»o«etiamquzsiu»tpst
dtuorttum , vtsi eonucniat dotem reddi
■atim nm mnua bima trima die.C v-

DE DIVORTIIS
& repndiis.
Diitum est de contra-
hendis matrimon^s: nunc
de disittngendu. & dic
qubd diuortium inttr
ceniuges dicittir .


olim multi caust , ex
quibui si*-ent diuortia,
que. enumerantur C.co.
l.conseusii. tribtts addi-
tit pcr tustinianum : vt
in anrhen-de nupc.§.has
itaque. col. 4. at hodie
paucasmt: vt in autli.
vt Iic.ma.& auie..$.quia
vero pliirima.eol.a._/erf
hre tricensimoqulnto iure canoni. nuils. sunt.
Edietum. vt dixi s. dc ncgociis
, „ ccst.l diuortio. in piin.
Irimitvr ma- ^,r„oc r
trimonium,diuor-
tio, morte, capci-
uitate ", vel alia
contingentc ser-
ius eorum.

Clivs Ubrevndecimaad
EdiSlum Prouinciale,
)Iuortium s autem vel a di-
ucrfitatementium dictum


DTucrtium. ]
Di&um ejs.
Sed nonne in diuenen-
DluOttiums ailtemveladi- doquandoque vretquc iCam^Ums
ucrfitate mentium di&um «mfauto^iliw ergo S^gJ1 J
n 1 ■ ■ j- r mentes eorum dmerla: .
est °, vel quia m dmersaspartes sunr} Resp0nd.h« ideo 7"""^L
dici;quia bpierumqne diuoniis mo-
alicroinuito:&iraa!iudvulcvnus,&a!iudalius. x. Velaiitcr: dum imposuiu
dicicur diuoctium adiuctsis mcntibus: non quod centraria sir Jfc^" "■':1*'
mens, siucintentio vniusvolunratialtcrios: sed quianon vnius -j ^r _ &
canium:scddiuersorummentes inhoc consentiunt.vr diiTolua- quaie dicatur-
cur maccimonium. 3. Vcl melius : quia in diuertendo.liue vrer-
quc consenriac; siuc alrer ranrum. diucrsa cst mens rnius, iiuc
vrriusque,id est coarraria ei roIuntati,quam in concrahendo ha-
buir.
loading ...