Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>  
Codex Ivris Civilis Ivstinianei (Band 1): Tomus Hic Primus Digestum Vetus continet — Lyon, 1627

Blatt: 43
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd1/0087
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
facsimile
43 DigestommLiberprimus. Tit.iiij. 44

eonsttemdinem ante vigintiannosinchoatam, quaiido est inter

absentes:sed postea erubuerunt iuctices contra eam iudicare,se-

eundiim Io.& Azo.&lecundumhocdic,iudicio.idcst,senrentia.

i.. Vel dic secimdo semel cum aUegaretur consuetudo a viginti

ann.eina.in eontrariam fuicallegacum:pars tamen eam alleganj

obtinuit:& aliis muitis

vicibus sine contradi- j„ C™.-*- C,r a

r,- , - ■ . t do nrmata nt a.
etionc obtinuit. & se-

cundum hoc dic, iudi- xisv. Hekuogenunts
eio, id elt contradictio- libroprimo turis Epitemarum,

ne sa£ta iniudicio:& .—1-1 o 1 ' k

, hocdl.maoddimd.: CE<1&el.qn»:1»"pb«»-

libellis queiimoniaru. tjiuetudmecomprobataiunt;

s Scd atibi est litera ac per anuos piutimos obser-

a Consiietudo cumnou =: & tuncpla- uata, veiut tacka ciuium con-

"a/iao Vd",- ^Jiv^rrw0^" uentio > »on mimis, quam ea5

1 j .1 traoix:cric.Li autc uuan- - . - » „

AccuHhi/w- doo-llc s«undumeam, quae icnpta sunt, iura scruan-

menhiclegic, cjuandoquc concra eam tlir f.

ma ctxr-a&at fuit iudicatum, non est „ ... , .

-,■..- ,- , .- .. xxxvi. Pavlvs itbro ,'epttme

iHoiici!,hoc ie- conluerudo: lecundum .. ,. * *

su : Consuetu- T 0 A N. M *«""«)».

mamesi?,cui a^ ^irmatasitS^lc, TMo magnx auctoiiratis hoc

nemo vmq,.a velnon sit firmata. Xius habetur, quodin tantum

in iudicioco- b PEfcM.siw Im- , n * r .

trad.^.i.- N„, uu,nj ™j; probatum est , vt non fuerir

tradixcnt. ijst. Videndum di- * _. _ , '.

quod « vcru sj an ron gr £-m:ita. iiecesie icripto id comprehet:

vMemr^ tunc emm non rencbir. dere.

cnnuietudinc scd si longo tmijore XXXV1I l r, 1 u ttbro trimo

«■■-'■Hoconfir- iic obccnra, firmata ";-

i (ciim ea detut, & pto i

Giutstionum.

SI de mte.pierarioiie legis
qua:ra.ur, in primis inspi-:e,pnnc/pe

«Jicc, prnscisc
re , prmcipe, •*;
varios etfetlus bl

stetudo esse
tiegaretur) va-

tSmGcer. ica*dcincep5Jvrarur:& Clclld«m «t quo iure ciuiras

lii.s.iri.«». pone in hac & secjuenri recro m eiuimodi casibus vsa

jj£™'*£'*» Ie?c cxcniFla I111 ^13- ^u'c e - Optima enim est legum

MthVUtM*. buimi]ss.<-o(/.;.m™raJ. jnterpres consuetudo.
tltt^ibm. T Etdchac incerprc-

b Lcs inier- cationedicas I.Quia b xxxviii. Callistratvs
prtution:m quandotjuc consuetu- l&rofrimo&lHtphmm.

rccipit acon- ^Q jnter„retatllr JCge

SlSr ■"'«-• " Qsando,„= VTAm "W nofcr Stc"

iudex:vt s.cc /.0- *rf«, X ^i uerus rcicsipiit, m ambi-

&l,navtait, 3.Quan-, guiratibus , mia: ex iegibus d

doque magistcr: vr C. proficiscuncur.consuetudinem,

de prosess. qutmvrBtj * . r ...

Coli:).%\sicert,im aut rerum perpctuo e simihtcr
setxt.l.ymsrincip. cjua; iudicatarum auctoritatem,
omnia sunt contra. c. vim Icgis obcinere dcbere.

eodem.L).& in aitthent.

ttt rast.mtt, in frinctno, x^XIx. Celsvs libro vigensi-

tel.viis, Sed dic,inter- tnottrtio Digcsiornm.

c Interprera- preratio c cosuctudinis ___ TT , . .

rionr»■ V. cstprobabilis&neces- /^ Vod non ratione mtro-

ouse fiutico- saria.noninscriptisre- V^.ducT:um; sed enore pii-

'1U' digenda:vr s.eod.l.imb, mum,dcindc consuetudiuc ob-

istnvero ^proba- tcntllm est , in aliis iimilibus

„..nVcr^riTrcdigcn- non obcincc'
OSr^Za da'nlli^mcmotiam; XL. Modestihv* Itbreprimo

usc-iTj-i t, vel "no cst micripnsrc-

qnia ad me- digenda : quia (ine e T^ RgO S omne 1US aut COR-

moriam con scripcis scntentia non JLjscnsas fecit,aut necessitas fl

rerre poltunt) vslcr ■ vr r Je smt ry n • r

aliz indiEent I ■' ,.: "'J™*™ constituit , aut firmauit con-
" .. 6" ,.' ;-■■'."■■. r.-. ;..v, j;a pnn- r ,

d Non nccel- ... ' ■" A lUCtudo.

sarijnoncces. cipis mtcrpretar.o est

saria cst eon necclTaria, & in scriptis " 1

cIusio,uiJ( rv- redi<renda,!i generalis: vt Ceod.t.y.fa ij.
Hs.Jr4&jinfi J -^rjimlmperatcr.^Exlegibiii.irlea.ex veibislegis.
afi*re,lim<t.6. j\^_e s Perpetiti. i. s deccnnio- s Sic ergo eiemplis giu-
""a ; dicatnr.Sed comn,CJ*sim.l.nemo. Sol.vr s.i»/.* jwriw. dixi-
1 iSagless.cuiw non extat memeria.
s Perperiiurn f t[ Simtliter. id cst in eundcm modum prolararum.
pro decennio. ^xvodnmmtiene.] C aS vs. Consuetudo,cjuarest Bononrar,
s Esempl»; an \i s dom[aas vini impoructit mamlm ad plaustrum ctiam
fi In verbo in- ad ^diuuandum , ex runc ht lunm penculum : contra ranoncm
utrcrata. cst, &pcr errorem i industa. non ergo obtinebit in alio licjtia-

i Consiictudo mine,licctposteafuericapprobata ex certa scicnria,vel cx taci-
per errore' in toconsensu. z, Veldicaliter, vt liccc in vinoTirij tcnucrir &
vno casoindu- fuerjt secUndUm eam iudicatum in vino,& sic videtur quod ob-
s/obtinerVno tineat in persona altcrius, non camcn eriam tcnebit in vino in

si:-hc;. pcrsc-ns .! ii':':'.;s , (■■\:.::r cw.wi ■■:.■■■:■■■■■:: x\\!\: C':-

iumido non sir sineconsensu : vts.ead.l.dequibai. insine, patet
cjuodnoncst consuerudo:scd ciimnihil sittamconrratiumcon-
lensui,quam error,cjui detegir imperitiam:vc J.de iurisd.om.iud.
ksi'P*r errerem.non obtincbir in aliis rcbusj.vel pcrsonis.ERge. quia supra de iaiiiiia & ittre, dixerit, & de iure
gentitim,& ciuili.

jequentibm legibt
go , &c. ^" Et quod dicit
ciuile.

Reguht communis.

™/«/.

tituJo, s.eodem.l.de ambttt.
isuetudinaxio: inferc er-
scilicet ciuium,vc sic ius

h s Neeejfittu. H * est t
ius gentium , qiiod per '
hominum ncceiliiatem '
est induclum -. vt Insiit.
rmturali.

lus neeeBi.
im quid.

;> VtsiiNvs libre secundo
lnsiitutienttm.

Otum autem ius consistit ""'s- *»Vel *k> ,
senfiti,\% lex & senacus-

X aut in acquirendo ', aut in
conseruando k, aur in minuen-
do * . Aut enim hoc agitur,
qucmadmodum quid cuiusque
fiat m:aut qucmadmodum quis
rem , vel ius suum consecuet na
aut quomodo alicnct °,
amittat P.

Dns.& plebis.cjuz fiunt
pereonsensum populi,
Scnecessitats-vtlegcs b b Neeessiratis
principum,qwas neces- yerbo,aIij non
sario scirc debemus-.v

C.eod.l.pemdt. ^ Irt

lcgesprincipii

incellig

:. quod hic de iurc senarusconsul.

:n" **'<*£''•

DE CONSTITVTIO-
nibus principum.

T IT V L V S IV.

Seqttitar qitarta pars Ittrts ciuilis,
quodscilicet ipseprinceps consiitutt.eu-
itlt migufie priuihgio eadem est fote-
stat,qti*.populisitit. C v 1 a c.

Prinuftim placita, animo ittt
condtndi safta, habent vim Ugis
generatis: nifi smt saSia ad certas
personas : cjuia tttnc persbnas non
egredmntstr. hoc ditit vscste adfi-
nem. B A rt.

i, VtpiANVs libroprimo
Institutionum.

Vod Principi
placuit 1, legis
habet vigorem:
vrpote cum icge
regia r, qua; de
imperio seius lataest, popu-
lus ei S & * ineum u omne
iuum imperitim x &potesta-
tem v conferat *. s Quod-
cumque igitur imperator per
epistulam, & subscriptione sta-
tuir,vel cognoscensdccreuit %
vel de plano interiocutus est b,
ves edicr.0 c psa?cepit,lcgem es-
ie constar. Hec sunt, quas vul-
go constitutiones appelkmus.
Piane ex his quiedam sunt per-
sonases d,nec ad exempium tra-
huntiir. Nam qua; princeps f
alicui ob merita jndtiliir e , vel
si quam pccnam irrogauitf, vel

TOi
re.

aut naturali no facit n
tionem. .

'Otum.l Jlcqtti-:£'•"">">•

minium , Iiuc polses-
sionem , siue ius ali-

K t ln conserttando.

scilicet dominium c, cNoilrumali.

vel posscstionem , vel 1uid *sse d'ci-

j,„ „„.j -__(,• n rur, vcl domi-

ius , qnod in nob.s est, ^

ld cst nostrum cst. iione,vel iurc

1 s In minuendo. sci-
iicct quod habemus.
m s Cuiusque fiat.
quanrum ad acquiren-

n s Conseruet. scilicer
rerincndo,

O s Alienet, scili-
cet transfereudo in
alium.

p s Amittat. vc (iha-
beatproderelicto. . d Tota Iizc
glolTaincene-

pnnciptim.

Ceneraliter de U
bus dixerat, nunc J
cialtter de legibus ti
Imperaterum.

Vod pri
pi plat

*t c»«
gcnerale & coramu- Rcgis, vide
nc : nam si placerer ei Couasium *
conccderc , non sist M's'^-

«olara.S

.;. princeps sum-

e_ mainrcp.om-

nium rercj po-

"" testate habe-

cipua capira

. cpigrammari-

' bus vrbis Ro-

De lege

lex.
t^Regia.h

tcnliomirabiliorarore:
vt s. de origine iur. I, ij.
_%.deinde,hmesset. sed
de populo & plebe ibi
" ■ . Dic crgo hic re-

. rl m aJios , stu
ab Hor- sllbdjros

ipscetia

a,]deicregah<>, Hic est diui-

s Imperie. cransfe- lio in trcs spe-
cies, Epistoia,

t s sustin

t onus condendi r

mrXj.

>t C.eod.Lsi.

rendo dc populo ad princi

s E/.idcstadeius-hom

u s In eum. id elt,ad cius

s /OT/w««.merum&rnimrm.
y s Poteftatem. id est iurisdisSioncm.
z s Conserat.Scir.titlaYiv.vr.J.tieoss.prjiseS.p:
a s Decreuit. dando dcfiniriuam senrcntiam:
b s Interhctttut est, c\ax tamen intcrlocutio S non clt gencra
Iis,nisi hoc e^presse dicarur: vr Cod.eodem.Liij. qua; est conrra
Abditio. Pro solur. huius contr. dillingue secundiirn Bar-
rolumhic. Aut principis inrerlocutio est rcdacca in corporc iu
ris, autnomprimo casu obseruarur pro Iegegenerali:vr in con
trario:secundo casu,non:vt plene not per Cyn./n l.teges.C.eod.
c s Edifto. apposito h,haccdicTaliIege:C.*wU(£.
d s Fersonales. quxiuris corporcm
est generalis:vt C.de ne.co.sac.l.yinj.
e s Indulfit. vt ptiuilegium.
f s Irregatiit. nonmetcnci tantura

Facit, nisihoc
cxpress^ dica-
tur,vel redaSa

clauduntur-.alias semper Alc5ti '-6-Q"

ditr.,,.,.

a s Subuenit,

h. Ediasi prin-
cipis qua nota;
dignoscatnr.
loading ...