Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>  
Codex Ivris Civilis Ivstinianei (Band 1): Tomus Hic Primus Digestum Vetus continet — Lyon, 1627

Blatt: 161
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd1/0146
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
facsimile
i6i Qui iatiiHare cogantur,&c.

162

::•, Tl:i;

■ Compesatio t.').insi,&t,ij. Rcspon.sccundum Io.hic ^1 nonmvacando,sediu
(Jwcmini ™/« catumniando dcliquit.

^«urpnufit a cc«w ;.';_/?■»<'■>-■«£<.putalocus b erat inudiosus,pcr quem ibat
doli ad 0^1, a(jiQjjcmn,;ovf0II^m01.tullse(J^csiiuiurel,VeIponeexempium;
""' v.t.).insin.&i.ij.

iusta causa * est esemprionis.

v. Ylpianvs tibroqulntotid
Edictom.

Slper alium b quis exeme-
rit, hac clausula renecur.

Slseraiium. ] Casvs.

jSiue per se, siue pi
alium quis exemcrit,
Titium »™ rcueturhocedicto:&in
excmisli. Da- ''cem iurabo contra cu.
tur mihi ad- Item dicit, qudd side-
ucrsiis te afiio bitorem meum cxime-
cxhocedido, jevoluisti^ecpotuisti, r r-r ,r

^mcxcusaic <3u'a veBCMt dcbitot Iiue prauens ruiUme abtens.
pows, quod meU** pct aliam viam:
pcr caluniain non teneris hoc ediisto.
Titium in ius Item dicit,qudd si piu-
vocauerim.ssj. rcs esefflei;jnt. , quod

&L'tfL. ■""« ™7« •.»"

i6.sJtdth. vnus soluendo alium

£ toci insidio- liberat: nec reus eciam

ii causa datur principalis, liberatur,id

«weptioinia* ell excmptus.

aio?0 b T Siferalium. ] & fa-

t Mandans in citj.de eo,ferquemsact.

eliSis perin- esi.t.j.in c princif.

H&c aBio damr adpcenam, aurt
esi qttanti atlor in litem mrauerit.

1. Jlneumautem.quivi ex-
emit, iji factum iudicium da-
tur:quo non id conrinetur c;
quod in vericate d eifcscd quan-
ti ea res est ab aftpre a:stimata;
de qua controuerila est. hpc
enim additum est , vt appa-

I C si eorumineersif. sccus in defuncto. namcidatur ,ctiamS
eius non intersit:vtpote cum ei etiam calumnianti detur : vt 5.
eo. l.sed eximendi.§. itemsiquis. C Sed cur aliud in hcrede; Re-
spon.quia solam continet vindictam : & ideo uon ei datunvt in
actione iniuriaium , nisi sua intercise probet:& cunc datur quia

interest,

berat,-

quiapcena

a suam IbluitnQJ-I S ATXSD ARE

cogantur , veliurato pro-

mittant,vel suaipro-

millioni commit-

de a%"ur,; c C' Xonidcominetur. reat, etiam si calumniator*quis
-"; '"' sitjtamen hanc pcenam^eunj

d 1" Quo4 in ■veritate.id
estn. '

JlnterelTccp- essei commirnejvel sin-
mune: & sin- guiarc,sed quanti in li-
gulateamta- (- illrallerit_ ^" Sed nu-
5iftitentiaWm ^uid in*hoc sacramen-
t lutaiurinli- to venit etia quod de-
tcirj aduersus betura reo J Quida hic
yocat5:&°uid distinguunt :autsubla-
° tamestiL
tta reum habebam , tev
pote.velalio modo:&
tunc venit, aut n>
timc non venit: v

persequi.

■e«s. necejjarto
'emnatio seqm

Probationes 1
conclndere , vt a

rtpt-

1. s Docere * autem debec

quis s per hanc exemptionem

faclumquo minus in ius pro-

duceretur. Cjererum sl nihilo

minus produdus £est , cesiat

pcena: quoniam verba cum ef-

j. deverb. obUg.Lfi%uis fe&a hsunt aCcipienda.

sti?ul*ttoinsi.i.T*<Li.c s Hociudicium ' in fa-

mdistincte vcmre, sal- n 7 J n „ r . ...

tem quii mea incerest «um est : & II plures dchque-

plureseiusdem reide- rint, in (ingulos k dabitur

bitores habere : vtj.de nihilo miniis manet 3 qui ex-

lib.legl. iij. secundum ^ est oblic;atus. 4 r He-

Azo. iZ prouc venit in si, ' ■ 1 1 ■ r

/Iuratu.^5- sacramento.quod a reo «dlbqs autem Ita dabltur,Il

don; 111 lirein i i a -

?a]one Iliissi dcb

pterauaoiita- rat alium:vt~).decotiii
tem iudicioYu surtU.sifrofiire.§.surti,
I Piobatb ?n- ?id£m ^U.°ad CXPen; VI. I d z « tibro trigensmo qmnto
mbit .clori. sas Puto- •"■"-■■"

TITVLVS VIII.

tuminterest solumtsed
in quantum iuraueik.
sic & in a^lione futti:
qua: datur si intercst:
noc tarnen ad intcrcsse
tanriim.scd ad duplum, l.i.^.ratuau-
vel quadruplum:vt In- te.ins.de v«h.
siit.deob.que.tx'deli.%. 'obliS>
surti. scd sccundiim M.
heredi datur ad interes-
se tantum, quicqnid sit
defuncto.

] Casvs. . t
mifti debito-

js.qui. ;

XTu exem

Quia dixit tit, vj. vt sa
cttutius den?, cexsequenter necesie suit, rem meum , ideoque
exfiicare quisiaisdent iudiciosiitifide- pcenam soluisii: non li-
iujsore dato locuflete, -vei qunticunque, bptatut debitor. VI-
©>quicauettntvelnudtt repromitsione, vusvs.
■vel iurata: quod hh titutus absoluit.
Re^romittunt * rerum immobilium
possejsores, vel relpub. vt l.S.Vt leg.
no. cau. lurato * promitmtt ctarijfimi
viri. Sjuatemcunquc * fideiussorcm
dantnecessarUperso.

m C Soluerit. sciiicet

pornam. "Repromitte-

n C^ So/«/V.pcr. hoc cdi- " qui soleanc.

6tum. s Et not. hic, * Iurato qu"

proptcr suum maium,i. ,jHalemcaonet
hcnfe: quednonfatk habuit proponere dclictum, alijnonpro- ^uinamdent.-

'tul.vj.sed expenit etiam ifio plt
C/tteri dttnt locupletem" sideiujsorem.
Et quitt he.c diSiinHio personarum
obseruatur etiam in atiit eautionibtts.
l.j. de ripa mun. ideo hie titutus
omnium * fiipulathnum pratoriarum
communu e(l, fyin eo ettam agitur de
stiputatione iudicatum sotiti, & rem
sore,fyatmplerisque.

. C a 1 v s libro qutnto adEditJum
Trouinciate.

Acd.sicJ.detab.exhJ. aSoluenspro-
locumA.pet&udein- Pc« si>u™<e-

r»*w S5S.,W"

tnprin.&}.detute.fy FV

ratio. disira. l.fi ex due-

bus, &")■ qui. ex cau. in * Titulus eo-"

}ossefs.eatur.l.pe.&infik mwfa.omnisi

quJLi,autclam.l.L- sslPdl"0"™
per.§.siinsepulchAt- *«W*
CVE.S,

:betut, non c(i pccna: eorum incersit L. Neque autem
s sobendo libe- inheredem 3nequepost stnnum
dabii

IS j qui debitorem vi exemit:
si lbluerir

, reum non li-

h Vcrba cum 3l'on execdit , R iutcm

effeaudcbcnt in litem cst pccna : &

accipi. vnus soluedo nonlibe-

Air^imtem «t alium : vt J.e«d./.§. ^

in tuVvoeaur ^-^1 ^5' * *ccm noca n^c 'I110^ iuratur f in litem e

fiatim ab ipso actioue, qua; est stticti iuiis : quod speciale est ptoptcr rigorem

deliao cope- iudicij seruaudum , & au&oritatem iudicis contcmptam ; alias

tj.rf
C Bocere. id est probar

n assionibus,inprinc.&%.ptar.

t.Assioaduer- e

ijuodasioriu- g T Proi/«S«*.idcst foitevcnitaliavia.
lauerir. h s Curnejsectu. No.verba h cumertectti3Ccipi:VEi«^T. ne

I Solutio v- vusiatei.l.\.§.h&cverba.&'].de'oerb.sign.l.wmensiiiarum.%st,<&
nolibc* Wr"p j-ss^ Turp.l.j.§.accufittionem.ibi,tnult6que magis, &c. ^ ?. ^«Si/
iei ipii ad me- ?'»)^'« ittrJ.sinsin.fa J.de ■verb.sig.t.debitor.
tam po;na,& i T Huss iudicium. id est liie aclio appeliatur infadtum. C Sed
singuli tcnen- quando ■ incipit compctctc > Respon. statirn cxcmptione facta.
«ir:qtiod •!"»<(■ Sedinc]uatitum?Respon. k in<]uanruma;stimauerit per ius-
vna tanturii 'u,:5nclurn suum : vt $.eod.§.j, Accvrs.
tx parce pcena ^ T Insingulos.Sc hxc pccna prarstita ab vno, non liberat alium;
cstivno solue- quia totum est pana tam er patte rei, quam adoris : vt J.ad l,
« aiter libc- AquiiJ.itemMela.§.sedfiplures.{et\ism&kitXo,deeosperquem
magisVmlllC° fa^-'"t-i\a'3 *ivnus >bi prasstiterit,ca:teri liberantur:quia vt ia-
da ex'p"°"j tetesse petitut es parte actoris:vt JJeeo.per qaemsat~t.esi.l.].§.si
ptena est. f^tHi^pss est cor.tra. C Vade no.tres regulas,quoticns ' contra
» Nihil ad plures eademactio competit eiusdemfasti nomine,&cstpcc-
nuccasum co- nalis ex vrraque patte, vnus soluens alium non Jiberat:vt hir, &
sttori^rideC h^^-Aqui.l.itemMela.§.fe4siplures.^l^iur.t^Jua^.l.
dj est potij; t. *^°' ^utem er vna tantum : vci si tteutra cst pcenalis, tollun-
i-C.dec6dia! cul: adinuicem : vtj. de eo.fer quemsaH.efi.l,j.$.sipturts.& JJe
surtiua. corfdid.fur.l.si ™ pro sure.§.surti,

■ff, Yetus.

Atisdatio ° co-
de modo appel-

lataest, quo saT
tisfactio. nam vt
satisfacere dicj-
murP ei, cuius desiderium im-
plemus : ita saeiltlare dicimur

Q_VI SATISDA-

re cogantur,

Sednenne tde hoc efi

sttperior tit. In ius vocati

■vt eant?Resi>on.supr/i de

r.-: .■;.-. '■::.'.':: ::. ■.:;-'. r.:;.:'::::.:

esi locutut-.hic & deea,

& de alijS-.scithet iudi-

catumfolui, & rem ra-

ta haberi, & de neeejsa-

- . riacrsoluntaria-.vr.s.

aduenano noitro , qui pro eo co.i.(ie dic.«>. tutor. vs-

quod a nobis petiit , ita ca- queiufi.Ieg.&I.sifide-

uit*,vtcum hoc nomine se- iussbr.g.pen. z.Veldie, *idest,fcuV

curumfaciamusdatisfideiusso- ¥**&*$ depersi- ^&>*™-

., ms, qut debent sattsda- cia!l "gmaca-

"bus q «. „; %de ipsa rJis^ tione.

tioneiudichfisti,des*-

tisdationeautem htdicatum solui ,incidenter hoc diciticum inett
desensio, qus resficit iudiciosijlr. Accvis.
Atisdatio. ] C a s v s. Primddicit vndeappellatursa-
tisdatio. secundd qudd satisfastio est, ciim damus ali-
quem fideiussbrem , vt sit sccurior astor. nam satisfa-
dicimur,cum soluimus crcditoti nostroivel pignus,vel
exptoinissbrem damus.

o C Satisitatio, Alluiio bqua^iamcstvocabuIi,sic j^t-er.^./.j; b Argumctuni
§.appellata'. ab allusionc

pC Satissacere dieimttr.sWks dttimanSi s\ia$ dirimuss.nos. ' vocabuli.
q <T Fitleiujsoribus. Generalitcr de satisdationibusiudicialibus
dicit,vt iudicio sisti, & iudicatum solui:& de aliis in quibus de-
bent fideiussbrcs ex natura corum intetuenire:vt J.depra.tor.slip.
l,j.'&i.generaliter.kdSt depignorib. potcst,si velit qtiis caucie:
). de cot. bo. i, s §. iubet. & non tamen cogitur: vt J. deprao.
stipj.pr&torii. Quibusdam tamen ha;c neccssitas remirritunvt il-
Iu(lribus&supetiIlustribus:vrC.iierf^,/.jwo«VBsy/ci.x.Itempto-
sacrorum scriniorum:vt CMeproxi.sitcro.scr.l.flib.xflzcm
clcricisivt Cde episc.fy cler.l.chm ctericis.in gl.fideiusiorem.& in • .

auth.de sttn.epis.§.si quis cotra. -vers.si quk auteprO pec.cau.coljx,

' qui fideiussbie dare debet.dare no porest, tcmittitur iu- '
:c cautioni, vt iuret se fideiussbte date non posse,&: se fa- * Turatori»
CCte quod caueacvt Inst.desitttsd.§.sed hodic.fe C.Je epis.& clcr. cautioni qui
auth.generaliter.CcA ecia nuda promisslo sufficit, sr hoc partibus cssmlctaDCU("
flaceac:vtInJi.dere.4iu.§.TJendit£.&J.deverh.sigJsatisi!ationis.
s Securumsaciamui datissideiujjbribtts. Vidctiotataj&scri-
pta ad 1. j.§.satis aceeptioIJJe ■verb.oblig. C v i a c*

3 C Side-
loading ...