Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Codex Ivris Civilis Ivstinianei (Band 1): Tomus Hic Primus Digestum Vetus continet — Lyon, 1627

Sheet: 159
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd1/0145
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
159 Digestorum Liber secundus. Tit.vij. 160

nill per eontumaciama'cerum non exhibuhTet:«t J-<& col.bo.l.\.
$.fi cum duobui.vel in d.§.si pluriumSfectale in seruism ar.lnst.
denoxa.§.summa.Sc facit ad Kanc legera JjtdSilAJ.siquxingra-
tu.§.quod ad eausam.vtrsi.si quit tabulai.
NE QVIS EVM, QVI IN IVS, &c.
tebunc titulum,& il~
lUminfiade i

lumtnfiadceoperquem N£ Qv T g £yM qy ]
fxSumest? Respond.vt ^~ ,. . ,^—"
j&j diximtts tn rubnct
Accvj,

jjggjja* cdiclum pro-
posuit praaor, vt vnius
pcraa £t ittetus mui-
torum. Secundo dicic,
quod (i seruiis meus
exemirdebitoremeum,
tencor serui nomine,
non aliter.-quiaporero
eum dare pro noxa si
ignoraui. si autem sci-
ui, tencor in solidum.
vndc pone : Libcrtus
meus me in ius sine ve-
nia vocauit:&: ciim ve-
niremad iudii

in ius vocabitur, f vi eximar.
TITVLVS VII.
Roe titulo co'e'rcetur is, qui vimsi-
cit,ne qui vocatus erat in iui.siquert-
tur ducereturve , iata aSione setitori
non in id,quod intereft-sed quati ea res
est:pcenali igitur,vtexediBo; Siquis
ius dicenti non obteperauerit. Cviac.

Frimo commendat ediclum,fe-
ctmdo incipit exponere.secunda ibi,
Denique. & incipit exponere ver-
bttm, quis,pojitumin edisio. In §.
Ofilius .cxponit verbum , eum,
& breuiter L d. Qui eximit eums
, tu qni non debebat trahi ad itu ratio-
;ne- nepersont, velfori, hocedi$o non
ris tu quod exemeris umm.n.d,cum l.seq.
me. Iccm vocam te ad
iudicem non tuum. si
quis ce exemeric : hoc
edicto, ttle enimes non
teuetur. Icem dicic:si tu
cxemilti legatum, qui
feaber ius reuocadi do<

. Ylsianvs libroquinto
ad Edicium,

, non teaeris hoc
edisco. Icesicuexemi-
sti scruu.noteneris hoc
edicto.Irem ii vocaui cc
ad iudiccm: pedaneum,
& aliquis te cxcmicmQ
teneturille eximcns.Ite
dicic,qu6d fiifficir vc
aliquis crimat, scilicct
'■ quoad exemptkmcm a,
& si nou saciat dolo.
n dicit, quod i


& possefforis.
dCopcnsatio-

Oc ectistum a, a
prietor proposuic;
vt metu pcenas b
compescerec eos,
cjuiinius yocatos
yieripiunr. i. -J Dcnicjue Pom-
ppnius scribir , scrui quoque
nomine noxale iutlicium rcd-
dendum, nisi scienre c domino
id secit: tunc enim sine noxas d
deditione iudicium suscipiet.
i. -J Ofiliuspucatlocumhoc'''
r-Teft aiiquiTde manu edido iion eiTe , si persona,
auserte:scd ciimerc est qussi in ius vocari non potuir e,
sacere aliquem in ius exempca eft: veluri parens , 6c
eum in aliqup loco. It£ *5Uss; -lcnrcntia mihi videtur ve-
sivocoaliquem ad iu- rior, Ecsane f si deliquir, qui
cliciumpercalumniam, vocat,n5 deliquic s,quiexemit.
Bs tu eum eiimas,tene-
beris hocedido. Item
dicit,si aliquis non do-
lo exlmat: non tenetur
hoccdicto. VTAm cum vterque contra
LLlcSoin W ^iaumfaciac&Hbertus,
saftum anaalis. Vide 1U1 patronum vocat, & is , qui
ezf.ia.deprtscris,. Vide •
scripta ad J.4gJ.sfe verb.sig.CviA c.
a -s HocediBum. quod ncn habemus,nillvt indicat rubrica,&
yeo.Liij.insine.
1 b -s". Metu fcem.nzm pcena vnius b est metus multorum : vt C.
' adleg.l!d.reptlun.L,\.&Cjcpa:Jsivindicari.&insradepce.lMut
facJa.§si.
C T Sciente.Sc prohibejc valente : vt ~j.de 2toxa.aS-J.ij §.is qui.
fa l.iij. Azo.
ds Tuncenimsint nox&.txiim subaudi. Accvks.
e ~\ Nonpotuit.sine impecratione venia;.
s s Non dtliquit. vt puniatur, deiiguit tamen vtcrque : vt ").l.
srox. qua: eft concca.A d d i t i o. Prb soluc.huius concrarij in-
telligc secundum Bart.sicjUon dciinquic qui cximic.fed fi cu di-
ceres cum delinquere , detcrior eiset conditio liberti petentis,
quam istius Conucnti:vt in l.contra.infrincip.
g "T '^T'rf,'' ""*0 &eteriore.No,U!$hx arg.Primum quod *
JJxpaiiin causapotioreft codiciorei;sicutinparicaufa
porior eft conditiopoiTeiToris.fic ;.quodvi,aut clam.l.siali.ti.%.
bellijsime.&dedo.ma. exc.l. apud.§. MarceUns. & l.si. §.t/. &de
ver.obU.siferuU.§.fiquitur.insi,&y.tU condict.ob turp.cau.l. sicb
turpem.i. Secundum,quod pacia d delida mutua compesatione
tollucur.sic "}.soltunaj.viro.& }.de toper quanja8,eft,l.sin§sin.

:. Tercium, quodnona videtursacjtum,quodnoneftlegicune
saclum,sic s.tit.ij.l.).
h s fetitorts.m eo quod petit pcenam ab eximente.
i q §ui alio.i.ab alio.Vel dic ttlio, s.loco:puta Mutin»,vbi nul-
ium Forum habebac vocatus. Azo.
fc s Sed&sirtius.h-
pacronum vi exirriac, deterio- H35L,vjm'w' eoSUD '"
r „ * , .., ■ n CKsed, (ysorttus: nam
re S * camen loco hbertus eft, pex hoc quod dich t ^,
quiinsimilidelido petitons h t>,no. idemesscinsu-
parccs sustinec. Eadem a;quitas periori proximo easu,
est in eo , qui alio;, quam qub J»d in hoc, se<iuenti:
, , ? .. 71 1 , s ltem per noc, quod
debuerar, m ius vocabatur. Sed ^i^si,^^ not.disse-
& fortius k diccndum eit, non renciam iucer hos duos.
videri vi esimi eum, cui sic ius & primum de patrono.
in ptimocrgo dicir exi-
mentem per eicepcio-
nem descndi:in his au-
■cmipsoiur..
. . i s JXett centtentri. yi
QVod ii seruum quis exe- qUia habeac ius= reuo-
mic in ius vocatum s Pe- <;^ndi domum: vc qui_;
dius putac cessare edidumrquo- Ic-°atus vei simiHs:'
niam non suit persona, qu«e in
ius vocari pocuir, Qujd ergo?
' exhibcndum m eric agedum.
:. J Si quis ad pedaneum iu-

ibi non conueniriJ.
iir. Vlpianvs iibroqumto
ad Edictum.
V6d si lenium quis exe-
ius vocatum s Pe-

* Faanm tuh
videtur, tjuod
noncstlegiti.
mcfaaum.

DeliM vbi

dicem vocatum

qnem exnnar, *el

A c c v a.
m s s\VbdsiquU.-}
V^ Exhibedum.
i~c. vocati,Sc hoc contra
possidentcm quemlibct

est cx patie
vtciusquc, sci-
liccc aclwij
& rcijdetcrior
cScodiiiopt.
istetejtushcc
b Copula ir.
adactsatiuz,
sid:it quo vi-
de quz iccipti
ad l.sid ttfij2$,
infr.it pltAtit-
flusreuocan-
didomu com-
pctit legatit.
de quo vidc
pluraapudOl-
dedorp. iraS.
Jtmtfi^.,.

pcenaeius edi£ti celsabit n.
2. s Quod pracor pracepir, vi
eximat ° : vi, an & dolo malo?
susricic vi: quamuis dplus ma-
lus ceilet P.

iu. si&

. Pa

Ubro quurto
ad EdiHum,

se domi
alia competenti pro il-
io seruo.
n s Cejsobit. hoc pro-
pcer vtilitate d iudicis.
est enim pedaneus c ,qui
hnmiliora ncgocia ex
delegatione discepcat:
arg. C. depeda, iit. l.pe.
Ircm quia recusaci po-
tcft:vt CJe iudi.Lstper-
ti0mi. idcmsorcc ecir
copromissarici: cum

SEd, eximendi, verbum ge-
nerale est , vc Pomponius
ait. Eripere enim, est de mani-
bus auferre per raptiim: exime- & eius sencentia f non
requoquomodp auferre:vrpu- insamet: vt ~).dekisqui
ta si quis non rapueric 1 quem, «1-infa.Uuidergo. s.ex
C i c ■ . l ■ - cepromijjo, sed sorte te-
sed moram fecent ',quo minus n^Jex alio edisto_
m ius veniret,vt adtionis s dies 'j.deee,perquSftt&. eft.
exirer, vel res tempore amit- vd actione de dolo, si
cererur c , videbicur exemiile

Pedanei iudi-
cis nronus vi-
le, ii cuBi ma-
ioribus tora-
c PtJancilsja-
dex tjnis.
/ Insamis sic
ncmo fcnten-
tia copromis-
drij.

■1-A

,iffa:v
dolo.Lpen.hccy
o s Vitximat. adde,
■voeatur. noluit enim
ponere, nifi ea,quorurr>

quamuis corpus non excmenr.
Sed&iie6 locirecinuerit", &
non abduxerit *, his verbis re-
netur. i. s Item si quis eum, -
qui per calumniam vocabatur, ^Posi»onem ess"« sa-
* * . „ , ,. «urus.
cxemcnt: constar eum hoc edi- p s o#*.quantum ad
cco teneri y. z. s Praeror aic: cxemptum : quia non
Neve faciat dolo malo,quo ma- oportetquod siat exe-
gis eximeretur. nam poteft fine P»° eo aa'mo « no"
*, , i -ic '• rt - \ ceatesemptorscdquan-
dolo malo id sien: veluti cum ttm aa vocail[en; ne.
cesse eft dolum com-
mittiivt s.fihi nonnoceatur:vc 'j.t.proxi.§.si. j«< eft contra. & sit
tionab.J.vibo.ras>tj.i/,§.doli.&quodme.cau.l.yt^ax dicunt curr.
S vi scmper efsc dolum. fiue ergo seceric dolo malo, id eft, vt
noceret vocanti tancum , £c non vocato, iiue etiam vtrique:lo-
cum habct hoc edictum : quia iniquum esset vocantem in 1> H-
rem iurare:quod sacit-.vt J.isen.§.j,ai6 contra eum suiflet dolus
C0mmiflus:vt ~j.de in lit.iuraii.l.in aShnibus.iJ.respon.
q \ ^'^"'^""''■iS^w^-tiaheadodeitinere^qiioniam
ijnon eftec dubium.
r 1" Fecerit. per yim in ipfo irinere. Accrs,
s ^" A3ionisSi erac personalis, vt redhibitoria.
t s Amitteretur.mvn agebacur in rem,& suir vfucapta intcrim:
quo casueciam exemptus conueniri poteric aftione i reftituro-
ria,fecundiim Azo.fi camen dolose cximi secit: alioquin, non
nisi in subsidium, quando eximens non eflct sokcndo: vtj.de
eo ,per quemsaft. eft, Isi, f" Sed npnne pcr huiufmodi citatio-
nem etiam iure vetcri perpetuatio siebat,J.i/e a3io,& oblU.con-
ftitutionibus '. Refpon. vt infik de eo,per quemfatt. eftj.sijnprin.'
ingt.iijAiximas.
u ^ Retinuerit, vbi er?t quando vocabatur,etiampcr vun.
x ^" Abduxerit. sacit J.deeoperquemsali.estJ.y
y ^ rM*rf.SedquaiehocjCuravoeaceaoBdebucrit:vc s.eod.
'■#>/■

per ineft do-
b luratur in!'-
tem ab eo,q"i
inins voca"i-
aductfui euir,
quivicxeffli'-
loading ...