Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Codex Ivris Civilis Ivstinianei (Band 1): Tomus Hic Primus Digestum Vetus continet — Lyon, 1627

Sheet: 157
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd1/0144
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
157 In ius vocati vt eant,aut latis,&c. 158

^iunexdel"* qu6d hic dinmt quidam.cjuod etiam causam suspieionis aipsc
iurisdiaione qUj recusamr,debeat eKaminarejsicut eiaminat causam iurisrji-
cognoscit: mli ^joujj. quodnon est vetumciim nihil lic tam graue,quam co-
w use[ur. nec ram suspecto iudtce litigare.sed arbitri eljguntur:vt Cde iudi.l.
eni"n de Mjpi- apertisstmi.fy extrk de appei.c.fecttndb reqntrit.
ponis, « 'u a s E* c««>. Not.ex
ssS&ot- "Usa'nam ^s?1-6 &. 1. s Si quis in ius vocatus
w*, c»»1* >■ paicitur,vthicsubiicit. . * * r „ ,
g00t«e po- £ compitcntem iudice- non ierit, ex causa a a compe-
lbvidtg!'£'a vocaceum,quivocauit, tenti indice multa b pro iuris-
vsrt>:T*siitit*- liect is de iucisdictione dictione * hldicis damnabirus.
**** eius non sit.alias autem R.ustici[ati ccn;m homim-S par-
uon, licec sentenna ce- , - , . .,...'
neat ratioae dubitatio- «ndura ent.Item si mhil lnret-
, ouKutionis nis <~ incer non suos, vt «t d acloris eo tempore in ius
ntione wnet dicrum est, non tamen aduersarium veniste , remirrit
SfTte- mandab* cam. "ecu- prator pcenam: puta quia fe-
""" tiom,mit sirus mdci ex l. _ r,\. c ■
relarione iudicantis:vr natuS Mies fmt.
j J. de bon.auSoJu.pos. I. sn obligationesaBi, pofi moram
cum vnus.§.pe. ©• J.de rHCCeisot obliaatio, & aSlio ad in-
reiudt.t.a.dsttoVto.§.\. J -, „ A J v
& JJe itiUJ, properan- mW- B A R T.
1..quociens. dum.§.sinautemretts. m. VtPiAMVS /ifow q-tairagon-
jijnf.de ver. b ^ As«/fa. i.pcena,qus simosiptimo ai sabfr'»"
^fci.l- dabiturfisco 4 : vc C.

4 MulSa

..... / ' Vm quis 16 in iudicio sisti
iitis. ae modo mulctaj.v.qtet: 1 1.>- . ,.
S/sisUp^iurisdiaioneiudi- VjprormserK.neqaeadiece-
applicamr. cantis iraponitur:vf Wc ritpcenam, si status Bon esset:
■ vj-ss' pt0 &$-si iuii ist* di- nm incerti s cum eo agendum esse
luriioiCtionc /./-,(..,.'. tl «
iudicantis im* <*•»/«*• « plus.scill- in id ; quod incercst g ; ycrissi^
imnumur vel cetpuniatmaioriudex, __ __ A B ■ /-> ir
^o.«,vd quam minor:vt Q.de niumest:&lta Cel&s qooque
minotes. moda mulS.l.eos. icnblt,
a^ Mulssaproittrisd* ---------
ffi(.w.Mulct?ciiai0iu- IN IVS VOCATI VT
tisdictionis est, & «- eanj. aut. siris ^ vej
cesse ert eum, qm mul- ,
rtamikit.iuraaiaio- cautnm deni.
nembabeat intcr.eos, . TITVLVS VI.
. ■„ • VidesciipBibi.eno- u^MM^sJaivudaminiH.
•anlbjre,«- MtaBil..l,ad,fsaM. d,,i,rmSa,ia„,t,sfJ,^g„t,^
-.(j -f , „ is. , Vt re.no»qttalemeuquesedidoneum&io-
r„... . '(.»,«.»«, ,«tU,hisil,lLL<«r,s,,*Z,,[.
£. (>«,.jr.« *''"'•■"■'■J' »«"«• sMiismJnibiliminiaiKlturinm,
t»r^Me; d s W,.N«.lwiic p^ifa JptituU , & i„ ius vocando,
»«t;.m ,. je pcenam fisco dandam "^J^s^p^;^ Pmw^.C v i a c.
•'*'"■■ »«*«>*- jmpom, si mtersit acto- ■ f ^
''?■ ris.Sed gnon videtur in Fideittsfor ae venienao ad ittdi-
r In pccnis , , . r . . . , i , ■ ■ , ,
pticotiis non P^nadeberemlpici ln- cemdebetdantdonem : &contun-
«.spicitur id t^&Ytlnsideinutil. faptrsm* h&tntur Vt«bu* : &
ouod niLeicst jtipu.§. alterc. qute est r-J . . , ,
sgentis: sed in COQrri So! hic in pcc- recujaxs eos reapere, pttmtur. h. d.
tonuetionali- na, jdestmulcraa pro-
anwm. pr3;tore jndjisra:sccl sccu.^ in conuentionali pcena : vt J.de verb,
, oblij.siipiilafio ista.§.alteri.
t MuISz cer- e »r jj,„ /»>««i>«B.idein h & si iudex se abscatauit: vc J.de arb.l.
.?* /./-ijCer.secus si aftpr nofuic:vt not.jye w.fo- quemsa£t.esl.l.fin.

vc ibi dixi.i. Vtlditjtfo
cum lege sequenti.
i. Payl vs libropri.
Edictum.

IN IVS VOCATI VT EANT,
auc satis.vel cautum deat.
liim enim euitabat mulHam; siue ipse iret, siue alium mitte*
yuisatisdaret ipfumsifteremdixi suprith.i.l.i.HodieeontrZ:
hedieessesatissiille.quivaditiprotO
sit parattususeipereiu-
dicium animo transse-
rendi inse obligationem:
noad vtj. delblu. ]. solutio-
nem. aliauandovtrum-
que interuenire Mecejsa-
D I C T O h caue- rium esi: vt in authcn.
tur, Vt fideiussbt ofFeratur, qnarestCod,
iudicio iistendi <k lic contefc 67»*«"
cauicU,usi,r fH^Z^Z
rei "quahtate Io- «>,aut,?r0&,*c«>'.vc
cuples detur: exceptis necessa- C.de verb.signific.I.pc-
riis personis. ibi enim qualem- m^&si* cencordat
cunque accipi mbet, veiuri pro
patente,vel pro patrono.


sum.

; libroprim

dc caulis
remicti poss

ncxccptioe?

^pcdirisolec.

§,j. Seddichicinsisco:ibiiaadiietsatio. Idemsilocus ', vbi
1- fuit vocatus.peticulosus sibi erat:vt J.siquis cuu,l,ij.$.pe.ibi,cum

,&c, *s Scd.qnid ksifuetitvocatuspcoeo.quodetiam
diefetiatoagitui;vtstmtmuIta;vt J.deserOs.Lij. (j>/j'.*Respon.
fcsiaTum" ijon venice deDCC •'VE h de aduU,mites,§.sexaginta. Not eigo dic se-
Folsumus, nili r'aco aliquem ad iudicem veaiie non compelli.sic J,deseriis.l.ij.
Jeeare agi- &iij.&J.de damn.inse.l.iHj.§.posiulu?e,
«uf, qa*_die S~\Vm. ] Casvs. Promiliiii mihi aliqucm sistere in iudi-
f"'"0 \_jcio: non sistis.modo agam concra ce adione ei stipulatio-
oet' ne ad interelTe.
/5 s Cumquis. Vidcscripcaadl.e:8. J. 4e ■uerhrum obligat.
Cvuc,
' In«st' ^10 f s Incerti. id'esc aitione es stipulatu,qua; datur ad incertum,id
Sr ^™ cst ad inIeresi"c:vt Jnsiitut.de verkobiig.inprincipSecudam quos-
» Eji ilipuia- aanl- *• Tu dic, condictione inceni, i. ad inceitum, scilicet ad
lione iudicio inteteiTe condictionc certi:vt diximus J.sicer.peJ.certi condiUio.
silh, ad id, inprin. & secimdiitn hoc vidcturelTcinobligationc. ;. Vel dk
^c,'"tererst' incerti,id est es stipulatuadhoc vt sistatur in iudicio.
rauwtSm1!. S ^ ^«-yi1-Not. in m hac stipulationc iudicio silti,venire in-
po:nS,eo tjuod tcrcsieivt hic,& J.qui fatisd.cog.l.ij.§.{in,& J.de ■verb.obtig.I.auo-
"Jteiestjniino tiens quts.inprincip.$C hcitJJe arbi.l.dicmproserre.injin. (Item
rem, fucrimus no. quod vbi faclum promitticur,intcreiTe venitin obligatione:
» Nonatio fa- ^J* *'" 5""-) Sea au'a ^1 ^iccit pocnam, & cst minoi quam in-
8» hodie non tCL'elTe : nunquid ad interesse ageie potcrit ? Respon. iic,nili no-
pr^sumitur, uatio fuetit.quse pratsumitui lecundtim veteraiuta: vt J.deast,
tjf obU.i.obligationem,§.si.)\o&it n non:ytC, de nouafJ.sin,

.J-Dji&.JCasvs.
| Couenio te, &
isgi^peto sidciuiT.
ad EdtHurn momtonum. iudk|0 fa- ^. debes
ITem pro patrona l, liberis- quidem date fidciusso-
ve suis, vclvxorcnuruve. ^P^reiquantitate,
. ,.» „ irt est pro magmtudme;
tunc enim quahlcumque hde-' rej, qus petimr. Exci-
iussbraccipi iubetut:& in eilm, piuntur ab ista icgula
qui non acceperit, cum scirer «iui, necelTarij, con-
eam necessitudinem » persona- J^*» &*&*** ^~
r buscaiibusquatemcun-
tum , quinqtiagmta aureotum qUe fideiussoretenetur ,
iudiciumcompetit. recipereadoii&si non
„ ... recipiat, punitur acTor
' "•p V «1' J '•" "<•■ '"<"*■cst ""'"■
QVoniamprolocuplcteac- 'plete-ViviANvs.
cipitur fidciuiror in nc- 1> T 17B'*- l^ «';'U.Eetc.
X3,nonbabemus P^-
0irim,nb,ica:vtbic'f".p."'

__ pirur 1
ceiTariis personis.

dicitur.

magnitudin!

sicijse videtur.
ii. VtriANVS libro quinqtta-
gensimooctano ad EdiBttm.

uc,*

dus. sictempus a pro quo^ exigitw
tempore ponicur j. de c~"
leg.iuJ.euaS.}. ''nglo.j. j. ....
ks P»«/.hBcdiaio

',pocestclTc generis <jnamin
scemjnini, vt sit sensus, libus.
idestpro omagnitudi- t"*M*tt

non ssc exhibitus,

• dtrig. i

QVi duos homines ° ,in iu-
dicio sisti t promisit P , si
alterum exhibet, alterum non:
ex promissione non videtut 1 cogJ.si■vtro.§.si.&J.
eos sterisfc*, cum alcer eorum ^Tb: H' ll luos nBS , ...,
hoRes.§.). i. Icem ma- *fiitip.
sculini, vt sit sensus, id dli,»maaelor
est pro conditione rei p!"1"1^ «-.
. r . .„.-.,. r., , gitur accisete
conuentj,ve! accuiati: vc m c eriminah caucius caueatut,quam minus idonesi
in ciuili: vei vt etiam in catcerem detiudacur: vt JJe ctisi, reo. fideiuiTorem:
l.j'*i>& 'H' puraa pat^ce,
1 ^ TreJw^ofa/i-DBss.Deeodicitursceundum/o.quipropa- patrono,&si-
".nosso fideiubet, vei pio parente, non de pattono vocan- ^™ pelso"
tisilicet hoc quidam dicant:nam tunc taro accidcret.quod suam c ptisumpiio
necessitudincm ignoraict: vt J. I. proxi. & quia ille casus poni- est consangui-
J.quisatifda.cog,l,ij.§.pr£.tor. ^" Sed quarc ha;c iniquitas fit, ueum consan-
quodactoi^ compelliturminusidoncumfideiussbtemiccipe- g;lineQ:&bre-
Respon. quod habetui pto locuplctc: VtJ. I. quoniam. Sed "/'" pf^so,,*^
uc qu2iitui,quaichoc? Respon. habuit ius pco constanti: inter se amici-
sneeessarius e necelTarium illaqueatum non sinat: ideoque tia edniuagi,
se iudicio prxsentabic, quis f enim vnquam caincm suam oaio /l- SWstiiff*
habuic ? vc J.de recep. l.q. Est & alia tatio .- quia si patronus pro ^'""PJ"-
libertofideiubcat,saltem timorcpationiise praisentabitlibettus: ^emest^do-
ccontta si libeitus fideiubet pio pattono, cogitabit pattonus, h Aaum nihil
qu6d si libeitus habcret damnum pro se , hoc cssec suum : quia esse iutelligi-
bona libeici ad pacconum peicinebunc i vt Inittt.iesu^csJik. in w» "^1 1u'^
princ. & idem in simUibus. asrestUm s""
m s /» eum. scilicer agencem, f'"tipuUtic.
n s Eam necejsitudinem. foric, vcliimilcm g '■ ~lt arg, iiisi. ad pcmalis in
teg. Aquil.l.i/iud, prip arnccriis
Qr».]CAsvs. Promisisti mihi sistere duos : & vnum sti- «idicioru me-
tisti tantum:non videiis stccisie quod promisisti. V(- r?"u<c?ml1^
os Quiduos jju»w"»sJ.liberos,vcl seruos. tum prcileturj
p s Promifit.fab pcena. ex iecjuitate
- s Konvidetur. No. nihil h aftume(Tecreilimus, &C.itbic, tamen, obit«
, CJ.HsO.-v, indLUUm SiUni.numJ, sn. Hoc tamcn de X?,'™. ,'u™
mero ' iure intelligiturmam de asquit^te ob.cxceptio pro paite, jmpleta eH.-ji-
sipcenapetaturintotura: \tj.fiquiscaujsiseruus.§siflurhim. dcbi<C-sirin*
niiiper ,
loading ...