Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Codex Ivris Civilis Ivstinianei (Band 1): Tomus Hic Primus Digestum Vetus continet — Lyon, 1627

Sheet: 155
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd1/0143
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
155 DigestorumLibersecundus.Tit.v. 156

aiiis denegatum: vt J.ad tnuni,l.\,& insta de iud.l.cism frttir.
NEqne. ] Cisvs. Fitiumiam. iu ius voeare nonpossum
Scd ponc quodaliquis me desendac,quod promisi iudicii
silti: traniigo cum aduersario meo:his duobus casibus s

mittitur i
a^" Permijsum.^Dicaat
cjuidam: verum est sine
m Citati non venia. Tudiceriam »
polTanc impu- cum venia: sed » paicr
beres pueliie tenetur dc pecuL-o in
silizsamiSus <jlla[umlocuple.-ius est

e iudicio iisti.

NEque impuberes puellas,
qiue alieno iure uibic£t£e
essent, in ius vocare permissu a
est. i.s Quiinii

pcculmm^vtW-W. duobusb casibus dii

'. Ppatet ffli*- J.$.J? «"" sw>We.Sed
samilias cau- ii esseuc sui c iulis,pos-
ia, tenetur de scnc vocari cum au&o-
Pec"',°-. - ritatc tutoris: vt 7. &
i Cltin pos- .■ , , J
suntpuellzsui admm.tu. .).§.).
iuris impube- b ^ J3*<w«*.qmous in-
tet cu aucto- teruenicncibtisnacom-
jeuitamus , si t.is.msria.
desendimur, si ts~\Ommunu. ] C a-
de re tranfi- ^JSvs. Si ego , Sc
j>tmui. vthsc. tu habemus libenum,
J.onVMiSl! 0On P°terit Ial'S aH"
iasi.insifiitui. quem nostcu in lus vp-
pnx^AllcrJiii. care , nisi venia impe-
traca.ViviANv^
C ^ Petere. Arg. quod
t Commuoe rescommunisecuiussi-
quodest mihi bctdicitur : arg.contra.
'"' s.eo.l.sed&sihac.§,qui
manumittitttr,
A % Vel. id cst.etiam.
IXteum. ] AccVR.
Si libcrtusvocec pa-
rronu in ius si*ic venia,
pratitabit jo. aurcos:

:(t,si quis eius personam defen-.
der: &,si dum in ius venkur.de
letransaftum fuerit.
xxin. MarciaNvs//£«
terth IrtptutionH".
COmmunis liberius , licec
plnriura sit, debet a prx-
tore petere c vteiliceat vel d
quendam ex patronis in ius vo-
care: ncin pcenam incidat ex
edicto pra;roris.

Non videtursideiujshrem dedis-
se,qni dedit enm, quisoripriuilegio !.heres.§,aisimk.^.Scd
tutttsesi:nisiei nmmciauerit.h.d.

Vlpi
ad EdiHum,

t libro quinto

4icipotest.

■pratori
nalej,a

INeum, qui aduersus ea fece-
rit, quinquaginta aureorum
iudicium datur : quod nec he-
redi «,nec in hcredem,nec vltra
annum e datur.
Qutpasnam hicinsirtam non po-
quos si pra:itare no po- tejl soltterejtw in CorporeS A R T.
tcil, castigabicur: vt in
xxv. Modestinvs libro srimo
depotnii.
SI iine venia edi£ti imperra-
ta Iibertus spatro»um iu ius
vocaucrir: ex quercla patroni
vel supradiciam gpcenam,id est,
e % vltr»annum.mm s quinquaginta aurcos h dat: vel
-■_ sic pra:toria,& pccualis; a pra:seclo vrbi (3 quasi inoffi-
vtyde*mo.&obtig.l. ciosuscaitigatur^siinopiasdi-

^c scqut
a { §*iiod nec hiredi.
.t^uia td saistum rem
patrotii non minnic:scd
honorem tantum. Vidc
scriptaad ti.Cex dclit,
dssttn&i tn qudnt, her.

U.&Insiaut. r . .», ' r
deperpe. &temp. *cih. gnoscitur laborare.
%.). Ac'ctjs."
j Pattonorum s s Q^Isi"s-~\ Libmui.vcl filius g parrem: vt Insiit.depcenje.
& parentum ^Slit^sin. ' '
Hn.duudo. ^ Stipradiaam.-vts.l.prox.&l.silibertu,
n ^ ^«reoj.quod bic aureos A\t\-,Inilit.depa.te.li.§.sipXo\:ic\o-
fcAureujidem appel!at:vnde colligc aurcum,& solidum k idcm cisc:& Ixsij. i
ijuod rolidus. au[ei saciU[lt \}[,[3Ta atirhn C.de suscep.Q- arc.l. quotiescumqtte.
bram^saciunt" T Iiem ^u3:ro,an bjec pcena locum habeat vocacis illis personis
in iuslinc.Tertia,<jua:sunr inij.Sc iij. tege huius cic.& iiij.Resp.
ciun ha:e pcena a pretorc tantum sit incmcta,inhispcrsonis tan-
^Baro, Cori- Ium k locumhabet,quKeius cdictocontincntur: nonqua: iurc
eemiores pu" c'a'''Pr°bibentur: cumpccuas ] restringere debeamus ; vt J.dt
«nthancpo:- s<**-t.sta. * ' ^
}iam etiam ad & 1" ygl & pr&seBo -vrbi. nam cum grauior cst animaducrsio,re-
eas perronas mittit prxtoi' vrbanus puoicndos ad pra;sc£tum vrbi. Vide scri-
pertinere.qua: pca a(J L7JHpJe iurifd.C v i A C.
i ^" Si inopix. cum cnim deticit quis in pccna pecuniaria, sup-
plet in corpo:e:vt k';c,& ~j.de pa.l.yihsine.

I Pa-nas
stringere

dc k SI QVI IN IVS VOCATVS NON IERIT
siuc quis eum vocaucrit,quem ex edicto non debuerit.
§uid hic titutta dissert £ superiori,si quis ius di.non obtemp.Re-
$on.inqitatuor,iJtibidixiinsin, ilhtagla. tribut modklege, fat.
qutefigU.^.Ug.1.
^3^P3 i qtiii, ] C a s v s. Vocaui te ad iudicium.pcto sideitif-
IgSsgl forem iudicio sisti : tu riarc vis; scd ralcrti, quia u
^^? eftsubieausiurisdiaioni illius iudicis, ad quem te
voco , non reneor illum sideiussorem recipere,nisi iile renunciec
priuilegio suo,
Y s Siquis inius.HTlCKscr i.i.J.deverb.Jigni.CvlAC,
1 |" Dederit.i. darc yolueric,fccund.P.Vei verius proprie.
^" Sed quid ha;c !ex sacit ad tic.Respon.oIim liberabatur,vr non
caderec in inobedientiam iudicis , siue ipse vocatus vadac , fiue
aliura mitiatjcjui sarisdarctivr ysrox.ntbri.& "].qui sittisd.eog.l.si

vero.§.si. si ergo non est sideiiuTor idoneus, nec ipsc vadic, cadit
in cdistum. Sed hodie * & ipsc irc,& fidcinssorcm dare debec:v r
C. de lit.eont.attth.ojsersitur.
m s Pro non rf*so.Qjiare hoc,cum salrem in suo foro b pro hac
promiilione possit conueniri ? Bec enim turpe promiiic, vct calc
quod non valeat: imo
.________________________ etiam cora eodem iu-
dice vbi cauec, conuc-
niri porest racione coa-
trastus : vt J. de iudi. I.
omne. &l.ciimsuriositi.
§.').& dex&.&obl.l.co-
tmxisse. Adhocdicunt
quidam haberi pro npn
dato, quoad proficuum
c dantis: r>d hoc riirtil
est. i. Alij dicunr hoe
spcciale.yc licct htc ca-
ueat,non tamcn ibico-
uenitur, vt in mercato-
Jaduena:vr s.de iitdi.

Sl QVIS 1N IVS VO-
catus non ierit: Hue quis
eum vocauerir, quem
ex edicto non de-
buerit ks
TITVLVS V.
In ittt •vocatisequiprotinut ■vocatem
debent, autsattsdare iudiciosiili, alio-
quin mulftantursro htrisdiclione iudi-
«s-C V I A C,


J"<)iiB.dicit:licet racione
contract* hic dccur so-
rii,non camen datur iu;
risdiclio ratione' iudi-
cis: nisi hoc conucniat
coram quo iudicc smt:
cii sottc plures habear
iudjcesin eodcm loco
fidciuisor, & quod;

* Citatui iudi-
cio se liMere
& rtciussbic
djre debet.
4 In soro alie-
no rcperti
polsumuj con-
conuctum sit:
non reperti,in
sorii alienum
trahi poteri-
conuentum, &
sorj priuilegio
renunciaueri-
tnus.vthitin/i.
**. .
c id tjt, CQiriQ-
d Fonimnudo
cotra^u mer-
cator aduena
non soititur:
scdtumdcmu,
:rco lo-

B/sit/1" '

sup- spcciali priuilegio eli-
positam" iutisdiaioni illius , ad ^Tt' £?' - r ™
* » icholanbus.& iecudum
quem vocatur:pro non dato m hoc non sbri, sed iudi-
fideiusibr habetur, ni/i suopri- cis priuilegio rcuuciat.
uilegio spccialiter " renuncia-. 4-Tupotes attcntare,vt
uerit.
Citattts in termino debet com-
parere: alias mttMabitur, rtisi ex
causa excusetwr, velnon intersuerit
aftom ipsum in termino comparere,
B ART.

dicasquodlicer ratio-
ne cotractus hic sortia-
tur forum.'vw5cst si ibi
inueniatur:scd pcrhoc
pactum, scilicet renun-
ciationis,eric hoc plus,
vt ccit ibi non inuenia-
iur,tarnensitremirten-
duss;vt indeiictis:vti
mi Ediclum. ' authen. vt nuSi iud §.si
E„ - , -vero quis comprehenso-
X quacumque ° causa ad rum.Col.ix, Itcm n6nue
pra;torem,velaiios, qusiu- videcurcumapprobare,
risdictioni pra:sunt,in ius "voca- ex I110 receP": vc "].de
tus venire debec: f vt hoc ipsii s*'"^-^s-^ ? E
sciatur P , an iurisdiaio eius idoneo quoad sacnu
tes:secus in non idoneo
quoadsaciIitatec6ueniendi:vt J.ea./.dicitm*.&hocsecuduBarr.
n ^ Specialiter. Not, speciaiiter. nam generalis s renunciacio
aoavzkv.vt].siq«itcat!j,sid&siquii.§.qu£situm.8c(ach'j.qui
satisd.co. l.sifideiussor.insi.j.retJm.&J.nstu.citu.siaJ.debet.S.item.
Sedhsc renuciatio videtLir non vaiere:vt %.de iur.om.iuJ.si eon-
ueneritSzA ibi tractabatur de iurisdicrione danda ci,qui nonha-
bcbat:hic antem habebat:& it non habebat, co ipso tameu qu6d
ibi cauebat,ratione concractus tenebatcr ibidem. Accvns,
EX quacumqtte.'] C a s v si Si dubium est vtriim sis de iuris-
dictione iliius iudicis, adquem ce voco: venire debes, vc
sciacur an sis.Secundo dicicquod C\ voco tc in ius, & non venis,
punicris: niii sis ruittcus- nam rustico pccna remittitur. Icem si
seci te vocari ad ius in dic sciiato,& non vcnis: rcmitritur tibi
pcena.ViviAN vs.
o 1" Ejc j««t«OT5i«s.criminali,vel pecuniaria.
p s" Sciatur. Scdquomodo hiciudex ia sua ptopria causa seret
sciitentiamSRespou.uon est propria.nam ipse non agit:tm6 ille,
qui vocauit cum.agere videtur. Itcm emolumenta, & damnum
nonhabet: vtj.quando np.sit.l.j.fy.inpropria. s Et diitingue hic:
quia aut certum cit, qubd est dc inrisdistione sua:& tunc venirc
dcbet.alias punitur : vc "i.siquis ius dic.nonobJ.j.inprinc.Auz g
eertum est,quod non est:& t unc no tcnetur venire:vt s.de iurisd.
em.iudiJ.sin.Aut cst dubium : & tunc vcnire debet: vt hie.gc te-
ncbit hoc iudicium, quo pronunciabic sc indiccm esse, vel noh
eiTc:vt hic.&s.de ittdi.l.si qttU ex aliena. & l.i},§, sed. fe si dubi-
tetttr.Sc sic veritas de hoc inquiritur: vt J.si quis cau.l.sieum.m
prin.Sc si fibl non opponatur aliquid,qtiod non sit iudex, coono-
scet dc sasto ptincipaii:& tencbit etiam illud iudicium -sarione
dubitationis:vt s.ttd mttnij.de iure.\.r.effon.& ].de tiber.l.ordina-
ta.insine primi cafus.& C.si cotra ittt.vel njtili. pubti.l.i\.fy C.si
aduer.rem iitdi.l.ij.vade non poteil dici non vaieresencetiaquaii
a non fuo iudicc dictaiw C.Ji a non cempe.iu.l.si.cuu\ partiu co-
sensiiiurissJiiaioprorogata videacurws ").de ittdi. l.j. s Et
^ o

c Remiilia dc
]gco ad locum
bus(ve indeli-
ctis)fieii po-
test:(juada dc-
uirsoti piiui.
lcgio. Sacinut
regul, 117.vi-
dc Bilbum d,-
cisiant 5. addc
duos aiioi c.-;-
sus , qui apud
KomanumjTn-
gt,l.zSi.
s Vt ia eiem~
ptis,quiindu-
bio teneneut:
coparere cora
ordinario,al-
legium. eiimr.
tmA,c,i.&e.
cimtptrsin4.it
prinitcg. lih. 6.
ttxt.int.siy,U
exaliatt.ia fi,
jsjsitdi.
s Renunciatb
generalis non
valet. addc l.
,«/tJi.,™.,-
qac Itgnm sa-
l*"#AsJ[t
pilcjr. addc gii.
■.4,§.qtusi-
t.i"sr.ttqtii

ad non cogi-
tata, ignorata,
& casus sortui-
de Fairarien-
sem in ssrtni
<«'*t'»'»"«
dtbtn,i.19. W
vcrba, alijsqHC
emnibiuligibut.
i i.Masiieriumpoffe , etiam
pressoconfcn-
supattium.
gCitatusaiu-
dice noti?tie
nonfuo,CDirt"
parere noB

tjuod
loading ...