Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>  
Codex Ivris Civilis Ivstinianei (Band 1): Tomus Hic Primus Digestum Vetus continet — Lyon, 1627

Blatt: 179
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd1/0155
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
179 Digestorum Lib.er secundus. Tit.x 180

nwssiaiminiSjnonsenteBtiav.vt J.deposnU.l,yinpr!ncip)o,c».\xt&

contra. Sed hic de publicis, ibi dc priuacis ciiminibus. Nec ob.

qudd dc attiouc iniuriarum hic dicSurtcjBJa sic inteliigicur qua-

• InhirJB agi do 3 dc iniuria publico iudicio agitut:vt C. desamt.ttb.l.].^ de

poLtlt publico mmr. I. ir.iuriammcausa. i. Vel dic , quod haic per iliam corri-

eriamiuJicio. c.;tur. j. Velhic secun-

sequitatem, b qux
mitigabat pcenas : ibi
secundtim ius stri&um,
4. Prima vetior est.
a % Noxales. vt qnan-
do agitur pro priuato
ecirninc ciuilicer.
b S Perwnijse. & idco
sisterc videtur in eadcm
causa:quia de noxali
estsacladirecla:vcJ»/?,
de noxa.^.omnU autem.
s Item not. qnod libe-
faciendo

rore lib;ra- plusquam debcc,
Jr ' ? p!"5 me innito- Arg.

cuniaria. Quod autem ad csete-
ras noxales * causas pcrtiner,
etiam in melioreiin causam--vi-
detur peruenisse b.

vi. P A v l v s libro vndecimo
adSabinutn.

SEd si ltatuiiberiim c listi pro-
milsum sit, irreadem causa'
(liti videtur,quamtiis liber si-
statur, quod impiicitus d ci ca-
ius libertacis fuerir.

DE EO, PER QVEM

fastura erit, cjuo minus

quisiniudicio iistac.

TITVLVS X.

Hoctitulo qui dolo malo secit, qtio-

diem, locumdj certum,eo die, loeivefi-
steretjn eum daturacTio inid, quodin-
terest, qut pra pcenali habetitr.vt expo-
nam^.t\t.6.Cv\h.c.

In mm,cuitts dolosaBum eji quo

minits tjtiis in ittdicio st\~lm, d&tttr

astio ad interesie. Bart.

I. VlpIanvs Ubroseptimt

ad Edielum.
s£&& Equissimum pucauit
&|py! praitor e * , dolum
cius cocrcerCjqui im-
pedit aliquem iudi-
liiti. 1. JFecisseatitemdolo
lo non rantum i.s putatur,
& facit j. dtsideic, qUj sQ{s manjbUS) vei per suos s
■. .cumvero.mprm- re[jntierjc . yerum gUj aljos

'.______,______- quoqueSrogauitvteumdetine-

rent, vel abduccrent ne iudicio
iistat:ssueicientes,siueignoran-
tes quid essec, quod commini-
sceretur b.

eauiT lnilit.de acs.$. prttere*.

&~j.de vfu &ha.l.sina.

Sed hoc intellige, quia

ineadcm causa &sor-

ma exhibebac: vt j. de

siol.l.Pau.resfond.

es QEli si statulibe-

ijww. Statulibet

d SratuHber dcll setuus ilie ,cui li-

beitas subaliqua condi-

tionecstreIiaa,easei-

licct pendente ; vt j.de

statulib. l.\. A c c v r s.

d s Jmplicitm. id est

Suculibcr ann«us:qnia vt c libet

cmjdmodu puniendusest.j.iis^*./.

li(Ww,an tooris.ixjin.& yde^-

stio.l.statuliber.Sthacsi
dcliquit in stacu iiber-
t3tis:(i aurem prius.tttc
punirur vt ca:ccri serui.
vcj.de/ratulib. l.stttttt-
Hbe,"

D E E O, P E R

gucm faicum ctitpicub, Wt jjhh

sistat.

Sed ndnne superfiuit

hic tit.fer itlitm sup-a,ne quis eum qui in ius voca.cst.vi ex.Resii.

f pisserentir nen.qui.% in quxtuor '■ hic ab iUo dijsert. Primo, quia i!le non habet

* locum,nisivbi vis salist est queminttssi/lat. vc eod.cicu.I.j.& j.in

'. princip.& 5,eiindc. hicaiitemhabetiocitmetiamsinevi-.vtj.eo-

, dem.i.j.^.doium. i. Secundb.quia iUe nm consulit,nisi voeanti ad

jtprcbaripotestper l.z.e.iii{dem titU.Sc yer \.+.§. exi-

■BKtte tfi, vi mtte.hic autem etiam vccato:vt in hoc titul.l.j.5.ii reut.in fin.^

txiau. vccanti-.it J.eo.l.si.in prin.& §.scd & st stipulacor. }.Tertii,quia

ifto agitur ttd interejse:vt infra eodem.l.S.in principio. itto quanti

tn litemiuratumest-.vt supca eodem tit.i.penulc-S.t. 4. Quarto,

quiahic locum habetpost voeationes, &fatisdatior,ts receptas.i/le

2 Argumstum ante-.vt patet ex erdine g titulorum, qui est sewtzndw.vi suptade

aborJiijetiiu- statu ho.l.i. A c c vr s.

tornm. ii»ii« ^jj^ Eytissimum. ]C/svs. Vocaui tc ad ius:& cttm debe-

£t.virsic^tcm l^Tn^ rCS CCtCa ^'e Ten're a^ '^dictum , quidam impediuit te

4dum*t,insHt. i±^E*J! quominns adiudicittm venires. cenctut quidem ille

rftaSJoiiJ.vide «imens, II dolomalo faciat pcr sc, velper alios.vndc sialiquis

Euererdum in tibialiquid ccilte dcntintiet,hoc edi&o tcnecur.Vnde pone quod

soeo " "dl"c dolo mci a6toris non feciiti: non potetis quidem me conue-

v " nire: sed sr conuenio te ad pccnam, habebis exceptioncm. Iccm

il setuus tutts eiemit dtbicoicm meum nc veniat in ius , te-

neberis aftionc noxali. Consequemer dicic quod heredi vocan-

tis inccaannumdacuihicaclio in faftum. Item dattir contra

hetedem esimentis, in id,quod peruenic ad eum ex doio defun-

ai,quiejcemit.ViviAN,

e s Pr&tcr. in tjuodam ediclo.cuius verba non habemus.
tt ^ Mquissimumputauitprttor. Es itoc ediflo cst aclio anna-
Iis. VSde cap.iO.de prtscrtpt.Qv 1 a c.
/ ^ Persttos. scilicet seruos.
fc Facere quis g s Alits qmque. s Not. qued quis 1» peralium facnvpsemet
videtur qtiod fcciile videcur:vt s.adleg. Aquii.l.libtr homo.ij.inprincip.&J.dc
peraliu facic, vifa-viarma.l.')$.dciecisic. &t,de iurisdi.amn.iud. l.siqukid.%.
sen. & s, ne qttii eum quiin ius w, l-siser alium.inpinc.fade

admin.tttt.l.ita tamen.$.gejsip ttutetti.versic.gejsifse enim.

h ^" ComminiscereturM eii quod ficrec, vei quod decineretur. At-

gnm.contta s.de aequirend.heredd.citm cpuidnm.§.pennlt,

\ ^ Pr^rCT-s«»rf.idestsisuiisecverum,nonhabebai iste neces-

se vcnire: Vt s.de initte vocsn.t.ij.insin.Si facic insra de vi ^yvi

2. s Dolumamcmmalnmssc * J^T""' '"°d

accipimiiS>vt si qais venienti ad SS in,cl°°g=nd"m- "JSsnS:

iudicium aliquid pronunciaue- sedaduersatiaccantum: d.um adu«s..

rittriste,propterquod'isneces- licetcnirniiimiumcrc- x,ai on,iiW-

sehabuetitadiudicmmnonye- Jnlm futiit in cnlpa,

,.-, ■ .. eximens tamen tuit in .

ruM,tencaiurediao:quamuis ^. vnde doli b ad * sompHk™

qttidam putent sibi eum impu- culpam non est bona -" ad.*u|pa

taredebere,qni credulus fuit. compensacio : vtj.ad c compeS

. . kg.Aqttil.Uti'»:sid'fie- culpi „d eu!.

Non viietnr mteresie etsu, qHi trix.insine. & I. quisi- pam, doli a<i

aduersks obtigttiionem ttttns esi ex- uem. §. Uc tamen acjio. ',.uiuni >dmir.

ceptione. Barl & Isiputmr.quamuis T^s^lo ■

Cculpacumculpa.do- GcH.li.z.nect

3. s Si reus dolo actoris non lus cum dolo compen- jmU. c. 14,«
steterit *, non habebit reus ad- sctuc.vt insia eodem.l.si. *• w/. hK ,„.
uenus eum aftionem ex hoc {-P^- J" I«m not. '&*->■ r*
ediaoxum contentus essc ipos- aSS/SBK '■Ccedulitas

. _ ' ene nimis creamum.vc ninua rcpro-

slC exceptlone3il ex Itlptllattt J. dein rem verf.i.iij.%. batur.

conueniaturdepcena, quod ad sedsificaccepit.CMnc e Exccptione

iudicium non venerit:alicer at- "Lf-J>-"> prm.&J.quod dc^™" g "'

c 1 i" ~ r • t- tal.tttt.autmr.i.istdm- ,-^-j ?

quesiab alio m sit impeditus: '„., ,„7 A.A , , *•>"*• eonse-

t rf qutt.arg.].del,b.leg.l. qu.mur libc-

namactionem propoiuam ad- tjuodmihi.Accvms. ratione : iin

uersus eumn exercebir. 1 s Contenttts esi.Not. minu* & »ii-

_ . • „ ,. cemtcMum-e cxceptio- 1°* an,Pliui

Qa^ndopUtrestenetHradtnter- n^cj.vtinposs.leg.i.s "^ "vt J^

esse,vnittsso!Htio UberaX */i«.Bart. J./i debitori. Arg.contra aaio daride

4. J Sipluresdolofecerint, St^JT'"*'- P="»«"5
omncstencntunsedsivnuspr^- m ^ ^ «£,-„. sciiicec c!le O0lldebe-
stiterit pcenam°3ca:ceri liberan- ptiuaco.secus si a magi- ^p4'na pro eo
tur: cum nihil intersit. stratu:vt j.oo^m «*»,/. quod ,ntCr4ii,
s.s SeruinomincPexhaccausa y-S/sW-**.Azo. ip«n«vn.M.

J 4 ..... . , n C Adttersta etm.\A »011 liberac a-

noxalimdicioagendum^omnes ^^ st wm„ iiumjcam P«.

consentiunt. 6. s Ec heredi da- ptliinj exercebit eoncta " ^ J^«

currsed non vlcra annuml. Ad- eximentem : vc cjuod inde imposi»

uerscis heredem atuem hat5ce- teddetadtori, cosequa- est = w^hoc

i , «■ _ turabeximete:vt i./ir. camen tallu

nusputodandamaccionem.vt j,^.&stcnnd^hoc «m. caiibu.

exdoiodefuncT:i heres nonlu- dic propotltam actio- i'l^'b,H mc,'>
,,scilicet in eencre, b Heres que-
inspecic:cum al- aJmoiium lu-
sitex stipulacu ad c

«1 ii! hoccdi-

crecur

Exsaffo sertii dominns tenetur

idinccrc/Te. t. Vd dic ^^

proposttam ac>ioncm,scilicet in edic"to:vt J.eod.l.sin.in prin. eo nonime k-

o ^ Pmnam. id i e(Einceteise:vtfcic/aij«V:qua:p(rnaeilregu- ncri.

laricer respccSu solueccis,non tecipientis.Si autem ex vtraque g ' Hoc A*on's

parce eiscc pcrna, vnus aliumnon liberatet;vtJ.adlegem Aquil. ««.ropinm Ai-

UtemMeia.§.siplttres.&siupradeiurisdist.6mn.iitd.l.adeo.&s.ne n"^^™^*

quis eum,qtti tn im voctt.l.pen.§.sina.& l.sin. quse sunc conttaiia;, negac : quia

sallic incasu.vbilicct iit pcenahinc inde , tamcn vnus soluendo hercihoccasu

alium iibetat:vt insra quodme.cau.l.si cum ex.§.sinali.& legese- *">' habcc, n5

qttenti.Sc facit ad hune §.J.quodvi, autclam.l.semper. §.si insie- cx empnonc;

pulchro.frJ.deteg.sl.siextm.§.siit«striptum._ ^ Itone".^

p ^" SsK(inom/nF. quidolum adhibuit, quominusquisin iudi- y, 4t scxns cor-

cio starec. Accyrs. ruptt.

q s Non -vltra annum. quandonihil adcum eximcnccm pcr- ^.Legauircm

uenit. alias sic : vt infia deaH. & sbligationib. I. in komrarijs. in h"cdii <?''='

pTil"P' , „ > ,. s, -l j , «craTher«

t s Heres non lucretur. Sed qualitct n ad heiedem er hoc ma- prtscribere ca

lesicio aliquid pecucnire pocest?Rcspon. pone j quod rem meam <Jebct,ac rum

poiIides,& vsucapis:& poiica inilituit te aliquis heredcm,& ro- eam legaiario

gauit vt eandemalicui desaditahcreditatc,conucnio terei vin- PI™*re- c"^'

dicatione.legatarius ^ voiens rem habeie.vt eomplcacuc vsuca- \ i^0Um

pio.dolo fccit ne hetes in iudicio esset.sicquc completa est vstt- qUOqUe hoc

capio,& lem stbi legacam habet.sic ergo agicui contra hctedem esempium ab

legacarij:qniaproptctmaleficium dcsundti habet, quod alias Alberico,quia

nonhabcrct, id cst occasionc maicsicij conuenlo hercdcm , sc- aJalljdPre"u

cundvim Azo. 1. Ve) dicbreuius,qutjda!iquisexcmit iper pre- n^"Q j^hoc

cium.quodpretiumadheiedcmperuenic. 3. Veidic m tqU0^ c^0..ccdcx

fideiniTot reum ciemit: & sic ad heicdcm fideiuisoris liberatio edisso Je «-

pciuenit •.vtj.dcdol.l.mheredem.&l.itaque.&j.quodme.ctsuj. lomniarorib-'..

itlud. ^ Item ei, quod hic dicit, non dati in heredem , est con- '''p' "'Xm

tra J.de dam.inseB.l.siquU misfum.§.a8io. Sed ibi n ad hetedem Siu/pew «<

videtur peruenissc : cum hctes posiic,ofFerendo caucionem, eui- t.uit.J.wt.

acjtionem,veladucisatiumiecipiendo:vt J.ne-vitsi.ti1qui in « Veiibi sss

eiale ti\.l>s-

Si aisoris.']

posiess.mifl.m-& i$»>
loading ...