Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>  
Codex Ivris Civilis Ivstinianei (Band 1): Tomus Hic Primus Digestum Vetus continet — Lyon, 1627

Blatt: 575
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd1/0353
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
facsimile
575 Digestorum Liber quartus. Tit.vij. 576

ostendi«ur.

IS,3»i".] Cisvs. Fui absens causa reipublica:, & pradia
chasmacc pcrierunt, vel pars pra;dtj mci sundo vicinipei ai-
iuuioncrnapp!icatactbquia,ecSnonabfuiiTcmcausareipublicx.
ha;c accidisseoc:ideo non icstituor. VivUN.
a s Erat pajsarus. idest verisimilcest cum suisse pa£Turum;pu-
ta si ancc absentiapi

liVIis librOsecundo
ad Sabinum.

* Pcotessjtio- procestabarur

a&uium contra possi-
dcncemrem suam,intia
tempus pnscripcionis:
vel dicebat: non eredo
me attuium.sed si talia
■non proculic, lesticue-
tur. 1. Vel pone exem-
plum in damno allu-
uionis .cjuodeucnilTct,
etiamli prcescns fuisset:

Vt J. de acquir. rer.dom.

l.ergo.§.aSs.uio. j. Vel

ponc in publicatione

rei,qnam suissec passus,

eciam si prarsens fuisset:

quia prius deltqnerat.

4-VeI in scruo,vel in U-

beico suo nacalibusre-

sticuco : quod ctiam eo

prarsente, & irrequisito ttiitur. Baet.

quandoque fic: vc j.rfc-»

nat.resii.!.quiruSi iusta

sit causa, uon alias:vr /,

jir>.eod.t'tt. ACCVRS.

bs X tsllites.^Peri-

,. l\lculo. periu-

IS, qui reipublicae causa abest,
in aliqua re \xsus non resti-
ruirur, in qua, etiamsi reipubli-
ca; causa np abfuitfet, daronum
erar pasiurus *.

iiv, Sc#vola iibroprimo
Regularum.

Mllkes omnes,qui discede-
re signis sine periculo b
non poluinc, reipublicK causa
abcsse incellegunrur.

jibsens contra abstntzm re&t-

secundo Reguiarum.

IiPuj aducrsus cijjVel

J.i

*&r. s Et

Qj

Vi reipublica> causa ab-
fuir,etia * aduersuscumj

'C qms

sit sexrcquir

! sicn

siimilcs
nilcs non
vt C.neg.
ni.i.j.tib.xij, i.Itern
apni Mb. hic: qu6d examinctut:vc C.

tcrpmJitni j 3* *tem V30^ praistec
M.xsilut.t.' sacramentupergenium
- piincipis,& Deum om-?
niporentemquodmor-
tem repnblie* causa
non cuicabit: vr hic,fr
itt itb.Vegetijde n miiit.
4. Irem quod ci ensis
cingacur:*r^H'J). insr.de
ntiiit. tesiaJMtuts.tmil.
r. Icem (cigma.id est
noca publi

fei s> sont neees- qui parirer reipublic

usaab-

fuir , restirucndus e(k>Ci aliquid
damni iustec queritur.

DE ALIENATIONE

iudicij & mucandi d

causa fa&a.

TJTVLVS VII.

Sexta causa restituthniidandih&e
estiSi f»u re aiienata.-vel pojstssione.di-
lomttio moleiium aducsarium fro si-/
subiecerit. nam &Jip*rinde teneaiur
vindUatione , aut in remscripta, atttL,
mijla acsione.ac sipossiderer, qtiia doitcs
s proposjestoneest-.fttamenbacvianoiit
„.-Ji'iis inscribi , vel acior experiri dc tttrestto-. ex hoc ediBo
imponi: vc C. desahri- in i^egrum reRituitur.vt tmtum con-
ctosJJSMjcj. tf.Iccm siquatur .quantttmeittsinterest alium
io numero alinrum de- <riiters«riur» w h*buijse,nimirumda-
bcc poni;& scribi: vc j. r<* "^0^httmsmodi, Qttodsecisti, ne_,
dtmilit.tefts. l.exeo. & tecumiilaqclioneageretur.l.iA,.§Mi.
« Priuiltgium isti c cales habent pri-

militare mili- uilegia,qua; dicunc leges concedi milicibus. Accvrs,

tibus, naiad c ^ ^p-ir«faWiV*0r«^i.Sib.abcs«#/?s.quoadaIium:&si

£e»[i*(tae " V/iiabes iniusie.i\c quoad se. Et seeundum hoc subaudi»

milTa hac (o- *&*-''-Vel vcrius nihil subaudi:& ittste, aducrbmm stcc iuxta vet-

Icnnuite, non bum qiteritur: & sic vnus iustc agic, & alter iniulle conucnitur.

copeierc hinc Sed si habcs ;'niay?e,iefcras ad damnummam vrerqijc iniuste ha-

colligunc vide \^tz im^ verius, si habes ia//e,rcferas ad queritnr: & cst vrrum-

Es"'%\ "^' que iustum.scilicec hunc agerc,& aherum conueniri. Si inittsti,

q.lt. ""r"i' runc ad veibum,!/«TOnj ;&cst vcrumqueiniustum, scilicet hunc

-sPriuilegiatus habere,& illum paci. ^ Ec noc.hic quod priuilcgiacus drestirui-

atluersuB pri- tureontta priuilegiacum. Arg.concra s.de minor.l.-oerum.^.pm.

Uilegutu re- ^, inislHhent.ds sanii.epirc.^.sed &hocprtsenti. insine.coSat.ix.

fajj"? luV A d D1 t r o. Solue , secundum Ban. & dic qu6d non est verum

htcttrt ' r"oc) 9"od piarscribens sii priuilegiatus : quia sola absentia non

est causa priuilegij:sed abseutia cum lasione. Pia;sciibens ergo

licer sic absens.non Ia:dicur:5: sic non cst piiuilegiacus, & eriam

non resticuicur:de quo per Cya.in i.quo tempore.C.de restit.miii.

ii?vlt.q.&in*uth.quaia£i;ones.C.desacr0fiinft.eccief.

DEALIENATIONE IVDICII

Guittfiut restituthnes tam ture aHionii,quam iudicis oJsiciot-Jt
S. diebtmest:sittntetiaiureailienaexedicio tsso:id*odehocpentt.
* <s /arfiirj.Fucuri.non pra:sentis:vt 1» tit.de litigiesij.zccipiimts.
Quare adhunctitnlumnon pettinet ea rcgula.qua dicitucjrcni
licigiosamnonpolTedonaci,vendi,pignorari:acque(i is qui emit
dc caagac,repelli erceptione.Videno.ad ik.J.de diftr.pig.CviA.
d ^ JtfHM»ii.i.cuicandiquoadsej&suscipJendiquoad alium.

MitiKtt*. ]C*svs. Quod htc dicitui,planum est:& di-
cic,quodptxcoc omnibus modis ie intromitcic, neali-
quis ex fafto altciius priegrauccuriquod conringerer, i\
;,cum vidccet se ab alio conueniendnm.rein , quam alius
vellet,alij fortioci concedeict: & inde soitiorem aduer-
satiuconsticucret. vnde
dimd.nec si suerit dupiex aSio,
•veiuti communi diuidundo,aut sumiiia
erciscundtt, integrum er'tt ei,yui aiiena-
uit ea aclkne ampiiits experiri. ipso
enim iure repeHitur: id est.ex iege Lici-
nia.Is tjuoquejn quem ilie rt
ierit,si agat, repelletur 1
lienata res Jit iudictj

1. vlt. hoccit. Etrecteit
iudieijsuturi: namf rasen:

fiac, prohiber
quod (1 quisscceric; vc
puca dolo,& causa mu-
candi iudicij mca rem,
poteoriorivendidistiirc
possumcouenireaa. in
ftionejSiuod faflii.quieprosiciscicur
'■ ~*iy£. ex hoc edido,ad ir ■

esse. & qualicer possit
condicio aduersaiij fie-
ri deccrior s dicit quod
fit aliquando dcteriot

ne porentia;, vcl ra
ne pcrsbna:. & de
duobus primis rc

fei

luristimsUhw primb commendat
editlum. Secundo ponit mentem
edisii tbi; Er cum inrellegerer.
Tertia incipit exponere eJiststmjbi;

Iraque. & hoc imendit: Qui rem dc ist;

alienat causa mutandi iudicium, peisonar non reddit ra-

aclori adinterefst tmeturJB ari. £^| Lopvs <V?Q&-1

Ji vEdificare voluisti in

1. Gaiv sHbroquartoadEdi&um solo tuo nunriaui tibi

Prouinciale, nouum opus. tu solum

M NIB V S e mo- euidam , qui xedificauit

disproconsul^id fe"«S

aglt5necuiusde- enim dc ea;tero ageve

tcrior caiisa fiaE non possiim : quia non

CX alieno facto. *dificasti: nec cum eo

Et cum mteiiegerec iudicjorum emPtorc : aaia e,.nousi

.0 * opus non nunciaui. vn-

exitum mterdum dunorem no- &. per istud eaiaum a-

bis constitui opposito nobis gamadintercssecontra

alio adueriariOj in eam quoquc euni = <lu'Eem mucandi

itm prospexit: vt si quis alie- iudkiJ "* »lic»uit>

j1 * ,. 1 - , qui , quanrl rnca lnrer-

nando rem, abum nobrs aduer- est,reri*ccur. Percontra-

sanum suo ioco substiruerir, riucn ergo, (1 mea non

idque dara opera in fraudem 'ntercJt, non tenecur.

nostram "fccerir: tanci nobis jn s^J°ae 1uod aoa in"

fadtum a6tione reneatur, quan- jj,;,

ti nostra inrersir S alium aduer-

sarium nos non habuille,

1. ^ Itaque Ii alreriusprouin-

cia; bominem, aut pocentiorem

hominem3aut potentiorem no-

bis opposueric aduersarium, tc-

nebirurh-

c iudioum

edifto ;

n snsd

:gatur

:lluha;cadio.

. V t V 1 a n v s iibro tertiodteimo
ad EdiBum.

l.fenuit.^- instc
uii.i.j.

vijs*eausittcst*m,per

e ^" Qmnibus, quibus
potest:vt hic z.&J.dtj
reg.iur.i.non debet alte-
ri. & Cde ann.except.l.
vt perseeJitct.in princ,&
"j.de sepaj.j. §.ex cotra-
' '■& hst %uis eli.testa.

«tur A11r.Au,

c Edissodea-
lienacionc iu-

cauia taCia a-

giiur dircurere
priiis posseiTo.
re:vthicati.
uersijs Piaeen.
tinu scnticgl.
d Atienance
ailore imiicij
mntadi muH,,
an hoc ecsiliii)

tdiuid.i.

serusts. & Cod.vbi ii

£ s Proconsiil.id^>c(\,^t3:toT-.vt'}.!}uodeumeo.l.j.j.reJpo»s.
g T ^««.'Jw^ss/wse^.Sedanprohocinceceucagaturetiam
antcquam aliquid cxpendam , id est antequam c cxcutiam pos-
selibrem: Rcspond. ica:qutaiam videtur mihi abeste,cum egp
cjuodainmodo ad id compeI!ar:vt in hoc cxcmplo: quod scqui-
rtir in glost". maxime cc ahenara vsucapta, in quam inaniccr ex-
pendercm:r|uo casu stacim agam concraalienantem pro arstima-
tione tei.non excusso poiTeilore, id est antequam excuciam pos-
scssorem : vt 'j.eod.i.it!.§.item. & s.de neg.gest.l.siquU mandato.
Sed ibi P!a. contradicit,& pro co cst y.eodJJij.sjx quibsu,
h s Tenebitur. Imo d vi(tetuc haberc locum illa constitucio C.
ne ii.pot.i.).Scd dic.quod ibi Ioquicui,quando atfetmic quando
teus atienauic. s Itcm oppo.quia c nihil videtui mea inceresse:
crgo scropcr cessat hoc edicium.cum debeam a reo conscqui
expensas:quia f viclus vistori, &c. vc C.de iud.l.prosemndum,§.
sin autem.Scd ibi dicitur tantiim dc damnis licis:hic autem & de
aliis,qua; passus stim in aliismeis rebus.Prxterea & illa lex fal-
lic in calibus duobus,scilicet,quando assot clTct in concumacia:
vc in ead.l.§.sin autem. & quando reus habct iustam causam,vet
intentioncm litigandi:vt ").ie leg.^.l.quisolidum.§.etiam.inassi-
bus habet locurn hoc edictum. s Iccm obiicicur:Nonne % sem-
per habco attionem vrilem coucra alienanccm,ac si non aliena-
ueric: vt insia de rei Smd.i.quipetitorio. & ideo meanonintci-
cst: 3 Respond. plus n intcrcst mca habere iem,quam a;stimaiio-
nem cornmuuerr!, s Scdnonnc ' possumiurare iniitem: vc

iuJicij mutaJi
csusa, an locu
habeac , vbi
quii a victo
expenras pq-
rest confequi.

siuj vissori

jt-Ediaiimde
alienatione
iuJicij mUcadi
cansastaa,an
ei coperat.qw
vciiSaaioiiem
habeat adoec-
sus alienance.
h Rem habere,
quam ajstima-

stra^plus' jn-
ip liie oduet>
loading ...