Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Codex Ivris Civilis Ivstinianei (Band 1): Tomus Hic Primus Digestum Vetus continet — Lyon, 1627

Sheet: 573
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd1/0352
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
573 Ex quibus causis maiores, &c. 574

a r Absuturttt erat. & iam cceperat abesse.
Ay_„s eabs» b s ttan atiditur. sub. ad totam causam. Imo a videtut audiri
«ipublic- re- ______ , eciamsi proctu-corem dimiseric: vt s.eod.l.sid_yfiper
tlituitur cotra pritorem.§s- qu- cst concri. Soi.hic procuraeor est soluendo:&
.oniis**™ »P; _;. conuenicur airionemaudaci,ibinon; & sic lesticuicur^. s.
^___W_M.a M eo,perquemsac~.est.L
, ■r^ujsH-»sir,; rt$ ..Velhiccau- ys,qui reipublica: causaabfu-

procur.i

' tb,itg.gt.i.».l}
£ Hoc no pla

T -
Aturus erat a, si procuratorein
reliqueric, per quera defendi

priuilegiata
_brenti_ causa vc ;bi_ +

sa reipublicej;ibi ciuita-
tisbcausaabfuit.j.Vel
hic non resticuitur ex
clausuia speciali: quia potuit, in incegrum volens
rcipubHcaicausaabfue- rt_m_ nonaudicuE b.
Mtliti militanti tempm accttsa

Vcl hic reli-

__.«__. qU-m procurMorem, per rwK^s »0« carns. Bari.
"°" _T' '" n,.ri_ oormr d.fendi: _-• VlPIANVS .&»

; defendi:
j. Veldicibi
dicic in legaco,qui con-
ueni.inonpocelbvc}',
Jeiud.Lis.^.Ugatis.h.ic
aucem de alio absente.
6. Velroeliusinonre-
sticuicur ad cocam cau-

Ci<
ujpei

cptmto
Opinionum.
qua militi accusario com-
petat, tempore, quo reipu-
biica: operam dedit, non peri-
miturc.
_4bstn$ causa necessaria tantum

sam: vc hic. sed ad ap- resiituitur. hoc dicit.velsiaDepor-
a.^c"' tattu refiitnttis habet benesicm.hu-

pellandujp:
J,mi,,,s,.rf,.Cs». iultdiai t
c R.emttiinoii 7. Vel nGB ^ audicuc: t
pnest prascns scilicetpra:sens , ciim CATHlt. B ART,

quobonis

habuic qucm
"T. Lit

seti hoc tst si clausula. sed absens sic:
abscs rcliquie vt in Lcontraria.~~ Iccm
piocuraiotem. Oppo. quia vidctur,
QH"?-»» qu6dhodienu_usprS-
buit, quc con- i . ... s '.
____»*_* Sn. "*«"ous p«*
umcn ime.- ptionibuseoncraabscn-
rumpere vsu- tem audiatut, curn po-
«apioncm.Dic tu;t pra,_-ens iure COm-
"£™ muni incerruptionem
_ JmerrupeV- facerc cemporis, vel ■*
sirscriptionc coramEpilcopo, vei in
qacmadmodii subsidiiiin publicopro-
C.1US P°ls,c' poncrc , siuc porrigere:.
vbi domicilium habct
aduersarius, qui le eius
•(__._(. Flo.d, decinec,& absens est,
*'co.,_ VL,n-j*" vcl infans, vel furiosus
terib.lib.vide- „ , . ' . - _ ,
rc est. cstjvei m poccstace posicus:vc C.dean.exe
cum non feccric, indignus ell restitutior
consulere pocuicjiicut cnm liabuir quem
s,eod,i.itcm ait. §.quam clausulam. Sed resp.
tionem:& licet deuegetur libi,vbi habuic qm
( Defendere est quia ad suumsicpotuic pecuenire,ciim is
. dere, qtri & iudica.solui promitcic:vc s.eod.l.li

s Quod eo tempore, quo
in insula aliquis fuitd, ex pcena
ei irrogata, cuius restitutionem
impetiauit c, ab alio vsurpa-
tnm s ex bonis, quse non crant
adempta S3probatum fueat,uaa:
causssireitituendura.esth. -
Absenti resiituitur acjto cum
omrestto.QAKJ.
x l 1. I v l j a n v s lihm trigensimo-
ijitinto Digejiorum.
SI quis Titio legauerit , si
mortis sui' tempore in Ita-
lia elTet, aut in annos iingulos
quot f in Italia eilet:& eik suc-

!pt.I.-vtferseeHus.(\\ioi\.
e : cum a!io modo iibi
,& tacuicivc
i6 habet rcstitu-
■ dicatur defen-
'-S^-quod

pus estjideoq; currit minori prjsentimon maiori absenciivr. J.de
aduU.fimarttui.ispr.Natn nechic dicic restituia;sed no currc- a K.estitui,&
re.Arg.concr.1 J.defepuI.vioU.sepulchrivhlaei.&Cdic vtibi.Acc. "5 cnrreretc-
d s Fa/t.s.relegacus,& dic quod pars bonorum suir ei adempta; Pora ^ff""^*
vt hic iunuic:quod bficri nondebuit:sastum ramen non tcnuinvc * FaS* muluw
14einter.&rele.l.reh- ttTwvtu
cursum1 fuerit,quia ob id^quod ^'"^^!"1-Vcl
reipubhca; causa abfuit, exclu- c^a^ .Crat' ep°'

parsbonotum tludex porcst
ci cocessa fuir temporc reseruare de-
sencenria:, alias nudus P0IWL0 alitu»
C_ulat:vr s.de caP.de.I. P*"™1 b.°"°;
, - - , ' rumsuoru.Sa/.
tutelai.$.fi. Ac-cvrs. «'^6t0,proi
es Impetrauit.k prin- se,demonstra-
cipe.idem d ii cx indiil- ti«uni pro rc-
geciafuicubipccnare-^--
m,Ila&adpo:namraci- _;. & j^.
Cumsuicresticurus.Acc. ge„„_ii„„ est
s *s ysurpatum. i.cfie- differemia in
quencer v(itatum:vt ica bonis, sed in
loquar;vc ~)de vsuc.Lij. j*_^"rf*
gs ^e^.ncccnim ^Tsu^m
adimi dcbucrunt: vt j. pro ftequpcet
de inter. & releg.l.rele- vliraco.
gatoru.$.ad tempm. Sed
&li fuiisent adcmpta,
Stait attto amtjsa rtshtmmntta fisci fier.Qt:&. QOn \^_
senc >' vsucapi:vr Instit. s Vsucapi si-
dt -js,tc._.ressisci. fcJiasisto in-
h s Ressihuendumest. s. '^0"" nun
per piacorcniqiii. pcr s^J^J^
omniapristinaiura,& nempossunc. j
honores, &bona recu-
perac:vc Ittssi. quib.mod.
iu,pat.fo.sol._.tkm M-
tem._r C.desint.passJ.j.

promktit.

sequicur per huiusmodi libellum; scd inccrrupi
solam. Vel dic , quod illa le*, vtperseiiius, loquicurrantum in
duobus caiibus.s.vbi quis decincc rem alienam,ve! crcdirori ob-
uoxiam:& secundiim hoc in his duobus cocrigerenturhaic iura.
/Restitui an ^" Item opp.nonnc f pocuic mieri in polTessionem vcl rci pecir_;,
poliit prisens vc[ pro mens___ dcbiti:8. sic ad venditionem venire! Respond,
tcm '^i comra '" Pc'mo non Potui* Scri,niii polTessbr. Itcm & hoc dcmum post

ablerfte potui.t a

:r restitutionem ad perfectionem
ir pos- quando pro mensura debiri:& sic in pcrsonali _&
«iiioncm e* kntem non laticarc;& sicnon potest fieri yenditic
P-!rnD'|Ve''"e 'WPr*tor$-Pe~-0£* ?& hpcincerrumpicurabser-

In secundi
ne dices ab-
eo.Lit

s prsscripcio:
c~}.deacqu'tr.pofi,l.iij.mssi!3,Ve.\ non erant alia bona:vr i.eo.l.ait
pr£tor.§.Ji. A p d i t I o.Tu dic,secundum Bald.quodambo con-
rraria pra:ccdencia;scilicec remedium leg.-u. persec.iiu,_i reme-
dium mistionis , sunt rcmedia exrraordinaria, & subsidiacia: &
ideo non faciunc celsare rcstiturioncm in incegr. quia vnum re-
medium exrraordinarium non totlir aliudcxtraordinarium cfa-
cics.^uodmet.causJ.Jitumexceptione.§.eU!n,qui.Si:ibi not.Adde
, eriam 2tg.c]iiQdaot.in Litem jires.insia til.j.
SI qua. ] C a s v s. Aliquis vxorem.suam poterat aceusare de
adulterioabcacommisso incraI..dies:quia abfuir causa rei-
pub.rcucrsus est,& vuir rcsticui, vt liccac ei adtiuc accusare sme
meru pcen^;Ec rcsp. quod andiendus est. [qvod.] Quidam fuic
pcrx.ann,in insulam rclcgacus: & ciim in relegacionc clscr,ali-
quid dc boniseius fuic vsucaptum:postca impetrauic restitutio-
ncmpcena;.pieiturhic,quodpocest rcstituiad rem suam vcndi-
tati),qua; vsricapra fuit. Vcl ponc cxcmplu in dcporeaco;& idcm
g Hoe igitur 'uris est. V I v I A N.
casu magis c ^" Nonperimitur. Ponc excmplum in aecusationc leg.lul. de
sobuenitur_b- _dul.in qua habet maricus priuilcgiumvsqucad k.dies:quijion
mlim minori* Cillr"5,: abscnti reipublica;causa:vc hic, _y C.deaduLLcb comijsa.
h Rcitittmur ^ Lsiqttondam.NiLCe\,<\_\ cst in vinculis:vr~.de adullj.milcs.§.
rjemo ad fuiu- quidam. Secus S in minorc:quia iibicurrunnvc s.de minor.Lau-
ramc_lun;ni|, xilmtn b.Et est racio quare absenti non currunt:quia vtik cem-

sus fucric a legato,fjc!eicommis-
ium ab eo m * reliclum prssista-
recogicur ".Marcellusnotat °.
quis enim dubitauit,ialua lega^
torum , & fideicomrnilibmm
causa militi restitui heredita-
tem, quam ob id perdidit.quod
reipublica; causa abfuit P J
irn. Alphenvslibroqumto
Oigestorum.
NOn verc dicitur, reipubli-
ca: causa abesse eum, qui
sui priuati negocij 1 causa in le-
gacione est,
Sictit ac~'u
aiiio non nata fofi in inttgrum re-
stittuionem renituitur, Baht.
XX i ii. AsKic.Nvs librosiptimo
SI quis stipulatus iic inannos
singulos, quoad in Italia es-
sec vel ipse, vel promissbrr, 8c
aherucer rcipublica. causa ab-
sse ccepcrit, osficium prxcoris & 9- & Per hoc p'a'er>
eitintroduceresvtilcmtadtio- qwd loqunmi_iclc- tc_m_iresia
' gato g.qui non amircic dcficiat, defi-
nem. Eadem dicemus c & ii ciuitaccm, ncc libena- cien« condi-
ita concepca stipulatio fuerit, tem:ve ~.deinter._f rel. l|onf stipula-
si quinquennio pcoximo Ro- l.releSatorum.§jtdtem- _.'°nr's('/'"' *
mte fueric : vel ita , ii Roma: P**-& jssf*»**' SR.ug_t.,_6
r ■ . ■ , pa,pot.sil.§.cumautem. ___\t_\
non taem," _ cencum dace ^r;%„,.*.sed dcPor- cem, __iibc_.
spondes 1 tacas h nudus exuiar:vr "a'erD-
. &.ti.]J,tutelas.§.si.lL_m ^'?™™™_
rcstituirur hic:quia no pocuir dimictere procuratorcm.Vei for- .em.lib.nai.
teobiit quem reliquic:alias nonrcsticuitur:vc 'a.tu.ij.i.Pr-iiui.w, &bona.
quaiest contra.Vcl ibi perpecuo ':h£cad ccmpus. Ac C vrs. v iRclegatoad
SJ___-._Ca.vs. Sialiquisrestituatur , vthabcat Icgatum, «mpus m.gis
qttod amisic , )deo quia abfuit causa reipub.habebit lcgarum ?""" 'c~~^
cumonerc. namistetalis qui rettiruicur, vr habeac legacum, iei_ga_o.
ad fidcicomm. pwstandum hoc ipso ccnctur.ac si cunc fuisset in
Italia.Idem dicit in hercd. quia & poccst resticui,& habebic hc-
red.cum suo onere : quia eum miles restituitur ad hcrcditatem,
dcbct pra:stacelegaca, Vitiah.
i ~~ Mortisfit£. sciliccc legatarij.vcl sui cestacoris.
k s Et ei. idesthcredi,inprimo casu.Ircm ci,i.~bi insecundo.
1 ^" Succursum. quod ficri debuic.vt s.eod.Llulianm.'.eum.
m s Abeo. scilicecIegatario,qui k rogacus ctar aiij dare forcc k.R.essicuicur
medietatem. absenti __io
n s Cogitur, Argum.cojitra s.de Ug.prs.st.l.its.§.item siquk. '""'^.^'.
0<s Nctar.nonreprehendendoresposionemised1 indubicabilem non^-eiit-e
qu_stiouem faciendo, Imo vcro cjuia de rc minime dubia re- casu indobita-
sponderi[. • bili.
p ~\ Absuit. quasi dicacnjillus.
q ^" ^TO" i>ere.~ Priuati negotij. vc hU, & ..eod.Lreipublien.
Xx^/.jaJ^.jj.^Sedquid^iparcimobre*11 pubiicam, m Vide plura
puta vc fidelicacem iurer: parcim pro se.vt feudum adquirat.vcl ~~n* Alberic-
reconcilietur principi ? Resp.inspici,& iudicari.sccundiim quod l'Vlinc-- ,-
principalius n inrendcbar-.vc ].naut.canp.Lj._..aupo._)-deproba. ____:_ (_mcer
Lcimprobatio._r 4ea.ur._y arg.legJ.&finonsmt.§.perueniamtts. .tiendicur,
SJ quid._\ C as v s. Aliquis stipulacus T.in annos iinguios,qui-
businItaliafuissci:sinonfuerit inlcalia, qitia abjfuic causa
rcipublic_,resticucndus est.
~\ Velpromijsor. diuisim intcllige duas stipuiationes:vnam sub
idieione ii stipulacor in Italia:a*liam,(i pcomilsor ibidem esser:
alias si ira communicer sub vna stipulatione dictum esicc, suffi-
alcerum cssc in ciuicace : & sic non essct opus restic.condi-
s ~~ Introducere.denouonon restituereivt "~.eodJ.~ttliamt».§.sin.
t ^ Eadem dicemus. vc II quidemhis casibus reipubljca: causa
absic,resticnacur:vrhic,_r~~.eo.l.siquU Titio._y>, l,Iulianut.§.eam. » Alia videa-
s Erhicnocarg. o quodsipromisi cibidccem ,st Romarciicm pudAI..hic.
Pascha:quod^si ibi fucrim causa rciPublic_ P, non vidcor es- \*l_\_t™*t °n

se:cum hic inreiligar elTe. A c
~\ Nonsuerit. s.stipulator,vel p:

misiori&cootrarium fuerir, .
ISsui.)
loading ...