Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Corpus Ivris Civilis Ivstinianei (Band 1): Tomus Hic Primus Digestum Vetus continet — Lyon, 1627

Sheet: 575
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd1/0353
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
575 Digestorum Liber quartus. Tit.vij. 576

ostendi«ur.

IS,3»i".] Cisvs. Fui absens causa reipublica:, & pradia
chasmacc pcrierunt, vel pars pra;dtj mci sundo vicinipei ai-
iuuioncrnapp!icatactbquia,ecSnonabfuiiTcmcausareipublicx.
ha;c accidisseoc:ideo non icstituor. VivUN.
a s Erat pajsarus. idest verisimilcest cum suisse pa£Turum;pu-
ta si ancc absentiapi
liVIis librOsecundo
ad Sabinum.

* Pcotessjtio- procestabarur
a&uium contra possi-
dcncemrem suam,intia
tempus pnscripcionis:
vel dicebat: non eredo
me attuium.sed si talia
■non proculic, lesticue-
tur. 1. Vel pone exem-
plum in damno allu-
uionis .cjuodeucnilTct,
etiamli prcescns fuisset:
Vt J. de acquir. rer.dom.
l.ergo.§.aSs.uio. j. Vel
ponc in publicatione
rei,qnam suissec passus,
eciam si prarsens fuisset:
quia prius deltqnerat.
4-VeI in scruo,vel in U-
beico suo nacalibusre-
sticuco : quod ctiam eo
prarsente, & irrequisito ttiitur. Baet.
quandoque fic: vc j.rfc-»
nat.resii.!.quiruSi iusta
sit causa, uon alias:vr /,
jir>.eod.t'tt. ACCVRS.
bs X tsllites.^Peri-
,. l\lculo. periu-


IS, qui reipublicae causa abest,
in aliqua re \xsus non resti-
ruirur, in qua, etiamsi reipubli-
ca; causa np abfuitfet, daronum
erar pasiurus *.
iiv, Sc#vola iibroprimo
Regularum.
Mllkes omnes,qui discede-
re signis sine periculo b
non poluinc, reipublicK causa
abcsse incellegunrur.
jibsens contra abstntzm re&t-

secundo Reguiarum.

IiPuj aducrsus cijjVel

J.i

*&



r. s Et

Qj

Vi reipublica> causa ab-
fuir,etia * aduersuscumj

'C qms

sit sexrcquir

! sicn

siimilcs
nilcs non
vt C.neg.
ni.i.j.tib.xij, i.Itern
apni Mb. hic: qu6d examinctut:vc C.
tcrpmJitni j 3* *tem V30^ praistec
M.xsilut.t.' sacramentupergenium
- piincipis,& Deum om-?
niporentemquodmor-
tem repnblie* causa
non cuicabit: vr hic,fr
itt itb.Vegetijde n miiit.
4. Irem quod ci ensis
cingacur:*r^H'J). insr.de
ntiiit. tesiaJMtuts.tmil.
r. Icem (cigma.id est
noca publi

fei s> sont neees- qui parirer reipublic

usaab-

fuir , restirucndus e(k>Ci aliquid
damni iustec queritur.

DE ALIENATIONE
iudicij & mucandi d
causa fa&a.
TJTVLVS VII.
Sexta causa restituthniidandih&e
estiSi f»u re aiienata.-vel pojstssione.di-
lomttio moleiium aducsarium fro si-/
subiecerit. nam &Jip*rinde teneaiur
vindUatione , aut in remscripta, atttL,
mijla acsione.ac sipossiderer, qtiia doitcs
s proposjestoneest-.fttamenbacvianoiit
„.-Ji'iis inscribi , vel acior experiri dc tttrestto-. ex hoc ediBo
imponi: vc C. desahri- in i^egrum reRituitur.vt tmtum con-
ctosJJSMjcj. tf.Iccm siquatur .quantttmeittsinterest alium
io numero alinrum de- <riiters«riur» w h*buijse,nimirumda-
bcc poni;& scribi: vc j. r<* "^0^httmsmodi, Qttodsecisti, ne_,
dtmilit.tefts. l.exeo. & tecumiilaqclioneageretur.l.iA,.§Mi.
« Priuiltgium isti c cales habent pri-
militare mili- uilegia,qua; dicunc leges concedi milicibus. Accvrs,
tibus, naiad c ^ ^p-ir«faWiV*0r«^i.Sib.abcs«#/?s.quoadaIium:&si
£e»[i*(tae " V/iiabes iniusie.i\c quoad se. Et seeundum hoc subaudi»
milTa hac (o- *&*-''-Vel vcrius nihil subaudi:& ittste, aducrbmm stcc iuxta vet-
Icnnuite, non bum qiteritur: & sic vnus iustc agic, & alter iniulle conucnitur.
copeierc hinc Sed si habcs ;'niay?e,iefcras ad damnummam vrerqijc iniuste ha-
colligunc vide \^tz im^ verius, si habes ia//e,rcferas ad queritnr: & cst vrrum-
Es"'%\ "^' que iustum.scilicec hunc agerc,& aherum conueniri. Si inittsti,
q.lt. ""r"i' runc ad veibum,!/«TOnj ;&cst vcrumqueiniustum, scilicet hunc
-sPriuilegiatus habere,& illum paci. ^ Ec noc.hic quod priuilcgiacus drestirui-
atluersuB pri- tureontta priuilegiacum. Arg.concra s.de minor.l.-oerum.^.pm.
Uilegutu re- ^, inislHhent.ds sanii.epirc.^.sed &hocprtsenti. insine.coSat.ix.
fajj"? luV A d D1 t r o. Solue , secundum Ban. & dic qu6d non est verum
htcttrt ' r"oc) 9"od piarscribens sii priuilegiatus : quia sola absentia non
est causa priuilegij:sed abseutia cum lasione. Pia;sciibens ergo
licer sic absens.non Ia:dicur:5: sic non cst piiuilegiacus, & eriam
non resticuicur:de quo per Cya.in i.quo tempore.C.de restit.miii.
ii?vlt.q.&in*uth.quaia£i;ones.C.desacr0fiinft.eccief.

DEALIENATIONE IVDICII

Guittfiut restituthnes tam ture aHionii,quam iudicis oJsiciot-Jt
S. diebtmest:sittntetiaiureailienaexedicio tsso:id*odehocpentt.
* <s /arfiirj.Fucuri.non pra:sentis:vt 1» tit.de litigiesij.zccipiimts.
Quare adhunctitnlumnon pettinet ea rcgula.qua dicitucjrcni
licigiosamnonpolTedonaci,vendi,pignorari:acque(i is qui emit
dc caagac,repelli erceptione.Videno.ad ik.J.de diftr.pig.CviA.
d ^ JtfHM»ii.i.cuicandiquoadsej&suscipJendiquoad alium.

MitiKtt*. ]C*svs. Quod htc dicitui,planum est:& di-
cic,quodptxcoc omnibus modis ie intromitcic, neali-
quis ex fafto altciius priegrauccuriquod conringerer, i\
;,cum vidccet se ab alio conueniendnm.rein , quam alius
vellet,alij fortioci concedeict: & inde soitiorem aduer-
satiuconsticucret. vnde
dimd.nec si suerit dupiex aSio,
•veiuti communi diuidundo,aut sumiiia
erciscundtt, integrum er'tt ei,yui aiiena-
uit ea aclkne ampiiits experiri. ipso
enim iure repeHitur: id est.ex iege Lici-
nia.Is tjuoquejn quem ilie rt
ierit,si agat, repelletur 1
lienata res Jit iudictj

1. vlt. hoccit. Etrecteit
iudieijsuturi: namf rasen:

fiac, prohiber
quod (1 quisscceric; vc
puca dolo,& causa mu-
candi iudicij mca rem,
poteoriorivendidistiirc
possumcouenireaa. in
ftionejSiuod faflii.quieprosiciscicur
'■ ~*iy£. ex hoc edido,ad ir ■

esse. & qualicer possit
condicio aduersaiij fie-
ri deccrior s dicit quod
fit aliquando dcteriot

ne porentia;, vcl ra
ne pcrsbna:. & de
duobus primis rc

fei


luristimsUhw primb commendat
editlum. Secundo ponit mentem
edisii tbi; Er cum inrellegerer.
Tertia incipit exponere eJiststmjbi;
Iraque. & hoc imendit: Qui rem dc ist;
alienat causa mutandi iudicium, peisonar non reddit ra-
aclori adinterefst tmeturJB ari. £^| Lopvs <V?Q&-1
Ji vEdificare voluisti in
1. Gaiv sHbroquartoadEdi&um solo tuo nunriaui tibi
Prouinciale, nouum opus. tu solum
M NIB V S e mo- euidam , qui xedificauit
disproconsul^id fe"«S
aglt5necuiusde- enim dc ea;tero ageve
tcrior caiisa fiaE non possiim : quia non
CX alieno facto. *dificasti: nec cum eo
Et cum mteiiegerec iudicjorum emPtorc : aaia e,.nousi
.0 * opus non nunciaui. vn-
exitum mterdum dunorem no- &. per istud eaiaum a-
bis constitui opposito nobis gamadintercssecontra
alio adueriariOj in eam quoquc euni = <lu'Eem mucandi
itm prospexit: vt si quis alie- iudkiJ "* »lic»uit>
j1 * ,. 1 - , qui , quanrl rnca lnrer-
nando rem, abum nobrs aduer- est,reri*ccur. Percontra-
sanum suo ioco substiruerir, riucn ergo, (1 mea non
idque dara opera in fraudem 'ntercJt, non tenecur.
nostram "fccerir: tanci nobis jn s^J°ae 1uod aoa in"
fadtum a6tione reneatur, quan- jj,;,
ti nostra inrersir S alium aduer-
sarium nos non habuille,
1. ^ Itaque Ii alreriusprouin-
cia; bominem, aut pocentiorem
hominem3aut potentiorem no-
bis opposueric aduersarium, tc-
nebirurh-

c iudioum

edifto ;

n snsd

:gatur

:lluha;cadio.

. V t V 1 a n v s iibro tertiodteimo
ad EdiBum.

l.fenuit.^- instc
uii.i.j.

vijs*eausittcst*m,per

e ^" Qmnibus, quibus
potest:vt hic z.&J.dtj
reg.iur.i.non debet alte-
ri. & Cde ann.except.l.
vt perseeJitct.in princ,&
"j.de sepaj.j. §.ex cotra-
' '■& hst %uis eli.testa.

«tur A11r.Au,
c Edissodea-
lienacionc iu-
cauia taCia a-
giiur dircurere
priiis posseiTo.
re:vthicati.
uersijs Piaeen.
tinu scnticgl.
d Atienance
ailore imiicij
mntadi muH,,
an hoc ecsiliii)

tdiuid.i.

serusts. & Cod.vbi ii

£ s Proconsiil.id^>c(\,^t3:toT-.vt'}.!}uodeumeo.l.j.j.reJpo»s.
g T ^««.'Jw^ss/wse^.Sedanprohocinceceucagaturetiam
antcquam aliquid cxpendam , id est antequam c cxcutiam pos-
selibrem: Rcspond. ica:qutaiam videtur mihi abeste,cum egp
cjuodainmodo ad id compeI!ar:vt in hoc cxcmplo: quod scqui-
rtir in glost". maxime cc ahenara vsucapta, in quam inaniccr ex-
pendercm:r|uo casu stacim agam concraalienantem pro arstima-
tione tei.non excusso poiTeilore, id est antequam excuciam pos-
scssorem : vt 'j.eod.i.it!.§.item. & s.de neg.gest.l.siquU mandato.
Sed ibi P!a. contradicit,& pro co cst y.eodJJij.sjx quibsu,
h s Tenebitur. Imo d vi(tetuc haberc locum illa constitucio C.
ne ii.pot.i.).Scd dic.quod ibi Ioquicui,quando atfetmic quando
teus atienauic. s Itcm oppo.quia c nihil videtui mea inceresse:
crgo scropcr cessat hoc edicium.cum debeam a reo conscqui
expensas:quia f viclus vistori, &c. vc C.de iud.l.prosemndum,§.
sin autem.Scd ibi dicitur tantiim dc damnis licis:hic autem & de
aliis,qua; passus stim in aliismeis rebus.Prxterea & illa lex fal-
lic in calibus duobus,scilicet,quando assot clTct in concumacia:
vc in ead.l.§.sin autem. & quando reus habct iustam causam,vet
intentioncm litigandi:vt ").ie leg.^.l.quisolidum.§.etiam.inassi-
bus habet locurn hoc edictum. s Iccm obiicicur:Nonne % sem-
per habco attionem vrilem coucra alienanccm,ac si non aliena-
ueric: vt insia de rei Smd.i.quipetitorio. & ideo meanonintci-
cst: 3 Respond. plus n intcrcst mca habere iem,quam a;stimaiio-
nem cornmuuerr!, s Scdnonnc ' possumiurare iniitem: vc

iuJicij mutaJi
csusa, an locu
habeac , vbi
quii a victo
expenras pq-
rest confequi.
siuj vissori
jt-Ediaiimde
alienatione
iuJicij mUcadi
cansastaa,an
ei coperat.qw
vciiSaaioiiem
habeat adoec-
sus alienance.
h Rem habere,
quam ajstima-
stra^plus' jn-
ip liie oduet>
loading ...