Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>  
Codex Ivris Civilis Ivstinianei (Band 1): Tomus Hic Primus Digestum Vetus continet — Lyon, 1627

Blatt: 901
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd1/0518
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
facsimile
ooi Devsufru<5tuearumrerum,&:c. 901

proprietatem vcaidit.an amittam vsiimsTuist.Rcsp.auoa' lie.Sed
quidJego locaui proprictario:8c ipsc loeauir,aQ perda,non vren-
doJdictt quod non:imo rerineo ins,si uon vtor.scd si locauit aJij
suo noimne:quia eonductor non fruitur nomine meo:secus est.
namhoc casu amitto vsumfruft.ccquerctineoi sadsicgo ven-
didi |

piopnccano vsu-
srust. vsque in quia-
quenniuro : Sc ipse pro-
prie.aljj simpliciter ve- _. ^
cSat; petdo non vtendo IJ
10 ■■- '

s cessct

Vlpunts libro septimo
decimo odSabinum;

Omponius quarrit:ii fun

dum a a me b proprietarius

- conduxeric, eiimque fundum

" vendiderit Seio, non deducto

Nt.rs-J ™?°1 IeST vsufrudu, an vsumfru&um per

mihi vfumrr. hmdi ■ ec . « • i * >

emptorem renneam.& aicjicct

propriecajius mihi pensionem

soluerit"i tamen vsumfru&um

«micri c:quianon meo nomine,

sed suo fruitus est emptor. Te-

neri plane mihi ex locato pro-

prietarium qulti mea interfuie

id fa&um non esse d:quanquam

siameconducH vsumfrurStum

quis alij locauerit c , retinetur

vsusfruc~tus:sed si proprietarius

eum locassec suo nomine s, di-

p C P«v/.alirer (i iingulorum csset relittus vsussr.vt arg.s.eod.
Lt}uidtamen.§.si.ltcm alitcta in lcgato ptopriecatisrvt infrk de *leg*t» S1'**
Ug.ylsi grege.& Insti.de leg.^.si grex. iR.na & si domus (itmihi s* ^""al
legata,& adarea perueueric^niiiilominus dcbetur legatum pro- nonpeiit,grc-
prictaris:licetfru£tusextingua«ir:vt*rg,s.de rei vindicatione.L ge „ vnam
filum.§.y&-.deselu- (-- —

wm abusier est,nc
mvsuifmSus m

vs«s

w.Cvvtend'
vsumfr. quia non meo
ssomiue fruitur
ptor. [Ideh

»1 z~

mihi vsumfr
rogauitmcvtTitio
stituanuquam
Titius petere, non pet-
ditTitius vsumsr. non
vtcnre me lcgatatio.
Vivian.

a C Si sundum. id est
-sundi vsumfr. Accvrs.
b C A me. ysufcust.
A c c v n s.

e C Amitti. Imo cotra:
vt C.deprt.scr.xxxjm.1.
male.qax est cotra.SoI.
a Condusior hic*aliuspensione sol-

vsiusruefru

«ri vendidt ^nj.tradcrtte ptoprie- nomine fruitur S colonus.

■ „ tario emptori: vt j. de i. C Sed ' emptum a me vsum

■ *• f,„to"°"*"- **■»" ■----'■■'-■■■"■'•

h propriecarius vendi-
amiccerem vsumfru-

Aim pensiotie acqui, pojs.l.iij.^.quodsi f[s}t3t\.

yfiifrustu»rio siruw. scd rcpwo pet j-.t-

soluit fimdu, condiaionc- c~[„e:vt: OJ'1"

vsXuat.aria* c.de aequi.pofrlsi%». &um quarrendum est. Et puto

possessionc.s ds &ron?/e.fortequia amitti ■: quoniam & hic non

: fundi"

.......■■.::-:;;:- :■■■■■ :-■, ... ... :...... ■■-.. . -

cct<

: vsusfru-locauiadtcmpusvsom- vt a me empco fruitur

1SS. ft»a""?:1»° «"? "• emptor. i.J Idem Pomp
, j : uerti ad me vsusfr. dc- * . r.J . .,.*{•

qusiit, filegatu- "

bebat.aIioquinamW.o" <P*™> sl le~*™ raihl vsumfru-
nisnon videotpatiin- ctum rogatus sim cibi restitue-
commodum. Accr. te, an per teJ frui videar, nec
nomtTv"e-'\C"* «/* amittamr vsusfru&us.& ait du-
pols. l.aui ■vtiiuersijs.si ^lcarc ^ ^e hac qusstione. sed
•quia ftui f> videor per e^ verius (quod Marcellus no-
istum interprctatiue. ^ tac)nihil hanc rem fideicom-
■>. s Sm nomine.cum* milsarionocere. suo enim no-

mine vrilem acliionem m eum

habirurum ".

xxx. G a 1 v s libroseptimo nctEdiUum
Prouinciale,

CAro3& corium mortui pe-
coris in fru&u non est:
quia mortuo eo vsusfrudus
iam~vcndidCram?RcsP; exringaitur«.
vendidcram ad tcmpus X^xr. Pomponivs l&ro quarto
adQMurium.

CVm gregis vsusfru&us
legatus est, Sc vsque e6
numerus peruenit gtegis , vt
rex non intellegacur ' , perit P

adiJquoil

e non conduxi
■«Frustus aliui g ^ Fruitur.vete e, vel

elUctui.alim intcrprctatiuc:vt supr*

pro saculiate cst tacuLtatem frufluu
sruftuum per- percipicndorum.
cisiiindaSam j ^ Amitti. ^ Sed quii
nocet mihi amisslo, cu

1, & libtrationi-
bue.l.quires.§.aream.&
S.eodem. I. repeti. 5. rei
.Accvrs.

Qttd,dam sittit res , in qwbiu
non cadit vsitjjrtrftttv disiincitu a
proprittati, quia zijie consumuttttr:
(sr ideo tunc non interpomturcautio
de vtendosalna rerum substantta,
quia esi imposstbile :sid de <tsiit/ut-
tione reftitMnda: & transsertur
dommium. h. d. l.stqums vsque ad S^lsc [1C
§. ii pecunia;.inl. hocsenatus- mus.Accvi
conlultum. B a l d.

im greec

sto. Aliudest
cum vsuifru-
stus grtgii le-
—ue&M-

ertim si ad in-
seriore gtege

D E V S V F R V-

ssu, &C.
id ejl tjuasiiw J. codc,
l.ij.& Instit.dcvsustu-
au.§.constituitur,

q C "IssiWi Enattn.au "("'ftustui <se-

$ggS&i*s nomca ^}^""

-j nabe- inrsrB|-tr=ri_

frustuinvs tibro oHauodecima

adSaiinum.

.Enatvs 1 cen-

suir % vc omniu

rerum, quas in

iusque parri-

monio eise con- fs« ~°~ P«est n

Q^Senatui censuit.Ha- siiulem:vcqui.

ius scilicet mctio fit in ^b«t mulcst

variisiurisnoittiloci., ««■**«■

quos notaui adsi.ti.l$.

srag.Vlpian.Ctii.c.

r "s gHss.Austot logui-

tur. Acc vr.s.

sspyS*r/r«a»i.i.bqaasi: * Qjias! vsi>('

vtj. l.prox. vere enim l™&ut ccnst-

/elciuilir

starec, vsusfru&us legari posslt.
Quo r senacusconsulto indu-
rSturn viderur,vc earum rerum,
qua; vsu colluncur,vel minuun-
tur,possit vsusfrudus s legari.
3 ai vs lihro septiino ai
EdiSum prouinctale.
"*Ed de pecunia refte caue- C-dfvsusr.l.ij.&~.

vsujfru.

:ione:vt ^........

lasi.de vsusrutl.^.ctm- rtiro, qua vsu
stituitur. &facit J. ad eonsumuntur.

ug. vM.Vsusr. SSSS:

t S QEddepecunia. ] ^l*^,,"
tJCaueri. impro- po.cst:obliqui
pried,poniturcnimpto intcrposica
satisdatione: vt Cod.de ontione po-

proprii poni-

tur pro sttis-

naturalii. datioi ~

pereeptionem stu^tusi.

vel vcndideram ptox.

singulis annis: sed for-

tc remanet persoaalis.

fc s Idem Sempmitu.

S.idemPomp.Scalias,/? „

legatum. & facit J. fi vsusfruitus.

■vsusjr.pet. I. tjui vsum-------------------------------------—-----------

sruaum.&%,eo.l.siU- DE VSVFRVCTV EARVM
gatum. A e c v b s. rerum,qua; vsu consumuncur,

1 C Per te. id est ruo ~- ,

vei minuuntur.

T I T V L V S V.
Hee titulo ostenditur nuUam esse reit.
n cadat in vsiasruches legatun
■jel stipulationemivi ].vsufru<ft,ad Icj
Ta\c.-«mex S.C.remedio c,

nomine,vt tu no arait-
ras : an vero pcr mc, &
mihi noceam.
n * ASionem. ex te-
Itamento. &dicidcst ^J
csficacem.

nCH«i//«r«.necobest
tibi, cjuod ego posscdi.

CAro. ] C a s v s-Si habeo v/umsruclum in boue:& moritur
bos:ad me non pcrtiner caro,Bt corium.ViviAN.
* T ysussruUu!extinguitur.ViAc-Qtais.adl.mortuo.delegat.j.
& Ccii-lizAI.i.i.Jelegat.i.C v I AC.

CVmgregit.^C a s vs. Sihabeo vsumfruftum in grege:si pe-
lit grex,quod non «manent nisi v.oues,perit vsussr. Viv-
o C Nss»/ffW%i»'»''.Pucaadpaucioics,cjuanix,vtJ.ife«Sis*».
t,etuj, Accvrj.

ff.Vetos.

i^ri^oporterhisjaquibuseius fri.^' .„

. * r r n 1 uVNeeemmnaturalu. dationeipro-

pecunis vsusrrudus legacus ,ei ciuilis:vt Inst. de prfscunsilc-

erit. 1. s Quo senacusconsulto ■vsufr.§. constituitur. & >»<*«•

nonidesfeclumest, vtpecunia; bocexpone ve/W.Acc.

vsusfrudus proprie eiser. PS^"w/°5A s -r s/

dVo. qttod tdsqmd negat iex,tta- j.qUOdomr)mmreium

tura non attdet. ad boc aUegatur porest vsussr.Jcgari.sed

haciex.B ALD. nunquid & nominumJ

Nec enim naturalis " racio ?c "". Tidul hab"

a. ■ j_ c debitore.an nossit mihi ±Umrfrnrz

auctoncace t Senatus coramu- rir;.,c ;ih„c n™;n;« T.*"»c«Me-

. '_ , ... iitms imus nominis t,,aa, iiti en-

tan poruir, ied remedio mtro- vsUmfr. !egare?Et resp. plkac Ciclit.

dntto ccepit quaii viusfructus quodsic. & Nerua di- i-tiiligib.

haberi. tit, quod non.sed male

nvslibrooctauodecime iix}* \™6. ~}s udico:
-------pndebitori

adSabin

POst tjuod omnium rerum P««st!egare3 &vsura_S
vsu *

tit; sedsatis-
iushuctusleganpoterit51: aaredcbctilledebitor,
Sn Sc nominum * ? Nerua nega- cui est legatus vsusfr. » vsumfruaa
uic;sed est veriussquod Cassius, * c ~"terit. vt & s.rf? P/"r habere

■ - vsus.Lemnium.kcc.-7-. ^betec.arom

ycp^°

'«.idc

est satisdat

& Proculus existimanc ) poise
legari. Idem ramen Nerua ipii
quoque debitori poile vsum-
fruftum legari scribic»& remic-
tendasei-i/ vturas.

iv. Pavivs libro prim» ad
Neratium,

ERgo cantio y eciam ab
hoc*exigendaerir.
v. Yxpianvs libro oilauodecimo
ad Sabinum.

HOc senatusconsultu' non
solum ad eum pertinet3

cautionem de restirue-
do.potcstheres.s.posteavsusruc^udurantepeterccautionemper
codtftionem cetti.Itcmfinito vsufr.petet ipsam pecuniam eon-
didionc certi generali: rjnx cst, si aliquis legec mihi vsumfr.
pccuni^siue v(um,idem est, vt debcam satisdate de tanta pecu-
niarestitucnda,si moriar: ve! capite minuar: Si debco sacisdarc i^gj conili-
dctantapecuniarestituenda, siuc iam sicdata, siposteadetur. wkur ;„ us
fr hocdiciturbic,fy'i.eQ,l.tibi. VIVIA N. rebui,t|uar vsu

a C Htt semtttsconsultum.-xs.<z permittitur coustitui c^uaiisvsus- coesumuncw,
ff % fruflm

noniinibui si-

11;: lioe iieo,

o,uia ert Itsji-

sic C.deprocur.Ly timui admini-

•t ^ Ab boc. sidcbitore. stracor, in l.i.

ACCVRS. C.dehmm*.

HOc senatuscmsul- £""'«»'» «•
^.]CAsvs.Sile- e cwrio pro
gas mihi vsumfr. m fatisdjcione.
aliena pecutiia an va- s '•■>".
leat tale le|atum:qua:-
ritur. & relp. quod sic.
[Si pecvni*. ] Titius
legauit mihi vsumfr.
pecuniar, heres mihi
dedit, oblitns exigerc
loading ...