Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>  
Codex Ivris Civilis Ivstinianei (Band 1): Tomus Hic Primus Digestum Vetus continet — Lyon, 1627

Blatt: 905
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd1/0520
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
905 Si vsusfru&us petatur,&c. 906

a s Pwnw.er-.h.eredib-S.I.cjui pro se satisdederutit dc rcstituen-

da pecunia:non autem satisdabit:G_m sit pio eo satisdatum.lR.

b ^ ManJaii.coata legatarium. A c c v r s.

> Vsufiustua-c s NVw tf#~™.S„aanpotestagiiicg.£est.;viderurquodiic:

rijnominche. qUj_ vtilitet gestum esscaegotkun legacarij negari ssonpotest,

" p_. »'»".&_l_»s-»«Mj cum eodem agendum, _i satis

"_ stum^TgSlesslH-c non &di.T«- Emn vero.qui sa-

tis pra. stitit, ac propter moram

«st: , .

Jieiedibus ica suum cegotiu gi
fid-iubeniibus libeiandoistC-t in auo-

stdUslsii' bus rcis Pcpnutt6<Ji di'
frucTnomntc citur : vt]-*dVtlU.V;r
aduersus viu- ■"««. <nsin. Resp. hic
srusiiiariu a- sccus est:quia ibi vtcrq;
gece non pos- principaiis est debitor:
sunc mand.ci, }.»_ v_._ csj. vnus J-.

gesi"rTvt°J" bitor, aitet fidciussor.

t»sa»ait ipi- - Vel quoi verius est,

B»B*C.'/»j;vide non agit a-ftioue neg.

Albericii h!c, gjst, qUia e_ voluotate
defumai cenebatur sa-
risdarc,& per co sequea-
tiam solucre:vt s.de co-
dictjndeb. I. indebitam.
, se libevauit

coheredis satis non accepir, ne-
que fru__us nomine interimte
neri propter senatusconsultum,
neque a&ione incerti: quia co-
heredi satisdedit, lllud etiam
nobis placet,legatarium cogcn-
dum proraktere a. finito autem
vsufructu si coheredes excau-
la fideiuisoria conuenirentur,
eos mandati k non acturos c,
non enim suscepisle manda-
tum d: sed volunuti paruiise e:

ab aclrionc ex testa- denique cantionis legato libe-
memo, licet satisdcdic. ratos f. De illo nec diu tractan-
-Ma_-at-_e- d s Mandatum,

dum fuit, iecundum legarum
id est cautionis, non heredum
videri _: sed eitts, cui pecunia:
vsusrru6tusreli-tus est, cuique
testator prospicere h voluir, &
cuius mteresse credidit fide-
iussbresnonsuo periculo qua:-
rere.

ix, Pavivs libro primo ad
Heratium.

IN stipulatione de reddendo
vsufru&u pecunia:', duo soli
casus k interponuntur, mortis,

laliagni» qUia c nori potcst esse & capitis deminutionis.

mperin emptio^aninalEcr al- tViniNVS libre septttagcnsimi
,°gje!jnsC teriobIigecur:n_eius- " nono ad EdiSum.

sio e est etiamsi madati ^\ Vonia pecunia: vsus * ali

. vs-f-u- _on agatur. arg.pro hoc \9j.

■a fir quod iure ma-
dati quis exequiturivt
j. dt tegat.<}.l.-vnitm ex
samilia.%.\.ibisnonenim
sacultat, £j>c.AccvRS.
e s Paruijse.s.ex neccs-

f ^" Liberatos. q.d.non
possunt ageic ptoptcr
idem factum, propter
quod sunc liberarkboc
tamen fallit:vc ~j.de si-
lu. Un numtrationibut.
<fyj.adleg.Valc.l.st}u-
pittiu. Sed illud ideoj

satisdatedebeo:cumtaliavsuconuimantur. Vivijin.

CVmpecunia.'} C a s v s.Testator legauic Titio i.liis vcibis:
Titio3t.do,Icgo,vel iclinquo:vt post mortcm Titijdeutur
Ma:uio.qua;ritur an dominium,vcl ptoprittas dictoru x.lit Ti-
tij ? Dicit quod sic.cum debeat Maruio dari post moitcm Titij:
& ita ad hciedem num-

CVm pecunia erat relicta ^dcheat Icdirc- ,

~. . L - n M Pmrietatem.znotA-

Tjtio, na vt poit mortem lxioJetgo vsll^on. „ Vsi1(si«aw

legatarij ad Ma:uium rediret f, tinetur hic ptoprictas: appeiiacionc

quamquam adscriprum sit, vt yt&s.de-ujus.l.procu- "l'"'!uconP"

vsum eius Ti,ius £ba«: pro- f \^ »»•»h* SP,3£

. , L jer.ru]ttc.tr&l.l.qutduo. +Redite-nIjic

pnetatem Q ramen ei legatam, vbi dicitlfr ■ qu ?d £ r> ¥t & r^u,
& vsus mentionem fa<5tam:quia pcdes ii

erat restituenda ab eo pecnnia cePir venditoi , quod "ec^p™?"wi*
seruitute" non propiic- itv}$le££

post mortem eius,diui Seuerus,
& Antoninus rescripierunr.

«cepiiTc yidctur. ~b aiael.sitdei
-■ — quodvsum J.icaurr'-'

Sol,

aqua: tatiim exceperaEj

fiUn.J.isvM.

Sl VSVSFRVCTVS idevidecurdceo.Vdd lW'
circa aquam cxcepit,cu
ci c viciuis scripturis e Ex vicinit

aliquid iudicctur : vc j. sciiptuiix ali-
detesia.l.heredes.§.sid 1"'4 iudica-
&tinota.soC.sam.erci. ™'--*<tdeCl<.
/.?««iraJ.Itcar.conrra inlj.dl,?i
quodpro- « vsusftusti:

J. dc don. iater i:&
ri. &

^jei amitti 116 potest,quam
his casibus. 1. 5 Si vsus tantum

o.l.s, ...

Tma- InsiL de ebl'S-ex 1u*si ?ecan& legatus sitrquia in hac

tuaineftoUi- eontrais.insine th.& j. specie vsus appellatione etiani

g?!f'- ir. r mmf.al'-1-1 remune~ frutStum eontineri 1 magis acci-

scpocdt.eriau , UlltiTt.coocem- P^ndumest,stipularioistaerit

mandati non p[atjonc Kiiaurij.Acc. inteiponenda.Et quidam aiunt,

h s ProfcUere.iWh.spro- non ante hanc interponi stipu-

fiieere.Sc aiias prosiceye: ]ationem t qUam dat3 s\|erit pe.

%etlm\t tllur- Cunja-Eg° autem Pnto, iiue an-

dum. Acgvbs. reasiueposteameapecuniadata

INsiipu2atione.~\CjL.- iit,tenerestipulationem.
svs. Legasti mihi XI- Ideu tibro iS.adSat-inum.

vsumfr. pecumas. iatil- _-■ ,. ., r r

darcdebeo in duobus C*'ana: alicuilegatussitvsus-

caiibus: si morjar, vel L, frustus,vel odorum,veI aro-

/ Vsusfiustus "Pite minuai:alias no matum , nullus videtur vsus-

nominc ci«i- tcneoisacisdare. &hoc fruaus |n m$ ime conso-tutus.

K£ SSSssS & sed ad sen3Cusc-eti- drfeeiiden-
dum, quod de cautione eorum
loquitur.

. Mabcianvs libro fiptitno

Institutionum.

Cst.cautionem VlviANVS.

vno calu,rcili n ... t* _

cct quasi mor- uato reltct* vvt Awrfy

tis-vtliaratcu J.vsus.quemad.cau.l,'si

passacsfcvcW. ■vsussru.rsomte. $.si..Si

iuto & aliii vcricjnitati relinqua- -

«libuseapjcu tUj.:tantumyI)US s interpoiiitur,scilicec ouall g mortisivts.wi.

paci pocest:vc mo.vsussrustus amttutur.l.si vsussruisus ctatattMua non vten-

hicnotat jll- do.s.pecunia, nullus amittit eciampriuatus : cjuia habet quod

*». .. -est rcliclum:vt C.-sr prtscr,xxx.an.l.m*le.t\ c C v r.

s.Qtnli mo" k C Ca/«j. nisi testator ad tcmpuslczassct, velad tcmpusetset

__™_ »n_m.: .. ;MC-jU»Ms»

■aisa. I^^\fB»i»»i.]Cenj'/»er/.idem'1 est in legato vsitfr.syluseivt

fe vrlis appel- V_ J-<^ sy»i_ bab.lJiuus. Accvrs.

lacione,intct- m-r S'«epny?«.q_odeftgenetaIe inomni fideiussore: vt /«/ri/,

dum srustus desideiujs.^eiusor. A c c vr s.

S7/*_.]C a s v s.Reliftus est mihi vsussi.!ana;,velaliorum,
qua: vsu coi_"uiriuntut:Iicet vidcatur vsussi. relictus: taraen
EVetus.

peratur ° a} veladalium

pertinere negetur P.

TITVLVS VI.

Rec tituso de/vsitsru£tu du&*prop
nuntura£liones,C<insefsoriit,t[Ui. ei copi
tit,quisibi vsumsirutlu adfirit.Et con-

trarUnegatiw.quzdominowinegat Pnccas contmetur ap- causa duaic6-
remsuamaltipervsumf.seruire.d^pro- pdlationevsusfr.vtj.de P«unr aft.o-

neratoria.vtroqm esi in rem aclto :sed S- le"jl ^gim.wr.jeajt ria_

censefsoriasol*vsussr.vindkatio.<lvK. **"*"-.Scd uatucarc»

J •" J J hoc facit,

TmUuArtm nonagtt consifpm*--------------------------

frosermmaccessori^sedproipso ~' Y™™^'
vsusittBH-.ferqtto&indirctleconse- ^^"["um &_. ~

queatr, quodmero iure direlie con- a s petatur. per coa-

sequi non poteji. Bald. feisoriam.

N v s libro decimooSam «*Vsussr.pct*tur.\&&

adSabinum. °e s" vmdicationc v-

1 r j r _. susfruct.Videsciiptaacl

Ifundofrudua- mKsicertUset_ cpyIAC,

rio (eruitus de- p ^" «^««r.alias—e-

beatur , Marcel- getun&c alias ncgetur. in not;s sc,^

luslibro oftauo "WM^f^0'^'' ?lfanum',:u.,?

1 1 « 1 ■ ■ asSlsslf Si sundo m quo •"* concraim

apud Iuhanum, ^Jiabeo vsuX stiiUm./.a.

Labeonis & Nerua: lententiam debttur swuirus : non ^™Og

probat, existimantium •% serui- polsum iilam seruitu- ,imis.

tutem quidem eum vindicare tcmvindicarc:sedpeta t. vsusiuaua-

3. „ \ r c a.' vsumfr. & per aoc scc- uus ieruitutes

nonpolTe^vetumvsumfrucru uicm(*h- j^_ ******

vindicsaturum r:ac per hoc v jci- /r,«.[vsvsFR]Legaui ti- "£?&' non

num,si non patiatur eum ire, & bi vsumfr.habcbis illud,

aeerc teneri ei qualinon patia- ^uoego vtebar.[lTEM.]

■c . Licet tcstator dicat, cu

tiirvt.frra. , r„„im«„, heres

Qmtma drfisiumi afptmtm it* n5 p„tet. nihilo.

aliqttid.qnoA <]i contra namram miniispra;rtareten«ur.-

reijitper atttt dilsonitur, non vatet itcm ii testator adirnat

diSiolitio. B A R T. . itet.inntili, est aJep.io.

JJ_„r r n 1 1 Ire heres tenetut emcie

1. ? Vsusfruc.uslegamsad- viavtfruAuari.habeac

miniculis f eget, sine quibus via,sialiaspra;staienon ^VsiulhaB.i

Vtifrui quis non potest. Et porcst.Iccm hcres debet ««I1"'"

ideo ii vsusfrudtus legetur, ne- P^K omne ^ruitutsi . c_st_«_i

,t- - r ad viumtr.percipiendu: datur soli do-

relse est tamen vt sequatur eum & ieba cti|pr^arc(.a) niil,o pro str-

aditUS ': vsque adeo , vt si quis sine quibus fruAuarius u,M,j? r^ali

vsumfructnm locileget, ira, ne nonpotcstvti. Vivian. ti„lSsa"ie-

heres cosatur viam r pra-sta- qTNros;#.cJuiasoIi'i „„ <£* ^.

.K , ! j- jst _ u dormno datut coiesso- minicula vi-

re i mutiluer s hoc adieflum rja pr_ semi[utc rca[i ti-ntBrA noo

vindicanda: vt J-sisir. VJ!:,an^ Ewe'

vind.l.ij.§.bocautem.S-A contra j. h- remifl.j. $. idem lulianus. mi °&us yi.

Sol.directa a£tione non potesl:vt hic.sed vtili confcssoria sic:vt tiatur, & nou

ibi.z.Vel hic ditcsto non poiest,sed per consecjuens sic:put_ pc- vitmA.prrsn-

tcndo vsumft.vt htc subiicit,*: sic ibi intelligatui.£c facit quod """'■ '"s-J^'

dicitur J.deope.no.nm.Unprouinciali.Uen.insin s Ko. cigo c ^

quod principalitei prohibetur.per conlecjuens admittitur. aliqui-t prphi-

r T Vindicaturu.yzt cosessotia copetece pro seruirure personali, betur , quod

si non polTidet.alias vti possit,qtia_lnon possit fiuicvt not.j.g.j. p*r-Sstquen-

s s Aditus. cjuia sinc aditu nullus eft rsusfruftus-.vt j. desirat. "*" -dra"u"

vrh.prMd.WB**rf«.lRN. ■ ' /inutiiw a<!-

t ^" Viam.ii est aditum per alium sundum hercditacium. i.aip viciatur

u s Hoc«a7u3w.Iiiuc.ilis s adititio vitiatur,& non viciativt J.~ &nonviciac

rs 3 *>»
loading ...